'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 13/06/2023

BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2022-2024

Họ và tên: Nguyễn Mai Hùng

- Năm sinh: 1980

- Năm vào ngành: 2005

- Chức vụ: Trưởng BTTND

- Email: nguyenmaihung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Chức vụ: Thành viên

- Email: phamthithutrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Nhung

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Chức vụ: Thành viên

- Email: hoangthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống