'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 04/07/2023

KẾ HOẠCH TỔ TIẾNG ANH 2020-2021

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
 TỔ TIẾNG ANH
Số: 02/KH-TCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 6 tháng 10 năm 2020

 
KẾ HOẠCH
 Hoạt động năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 2050/HD-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 189 /KH-THPTKS ngày 03/10/2020 của Trường THPT Kế Sách về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 191 /KH-THPTKS ngày 03/10/2020 của Trường THPT Kế Sách về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021;
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tổ chuyên môn năm học 2020-2021, tổ chuyên môn Tiếng Anh trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học với những nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
Năm học 2020-2021 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 17/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ/TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên và học sinh; Chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng học tập môn tiếng Anh và kỹ năng thực hành của học sinh.
Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường. Trong đó, chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức liên môn, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 26/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Chú trọng công tác phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn và năng lực quản lý. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục trong nhà trường; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Nâng cao vai trò, vị trí và tinh thần trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn thanh niên, Đội TNTP, Hội LHTN...
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các hoạt động trong nhà trường để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót trong quản lý điều hành của các bộ phận và giáo viên.
Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại giáo viên theo Nghị định 90/2020 của Chính Phủ và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo hướng dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.
Tăng cường cơ sở vật chất và khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học: Tổ chức rà soát thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của trường, để có giải pháp sửa chữa, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả CSVC và trang thiết bị dạy học được trang bị, phân công người có chuyên môn phụ trách, thường xuyên bảo trì tránh để bị hư hỏng nhiều gây lãng phí.
2. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát về hoạt động chuyên môn của Lãnh đạo Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ từ phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong công tác quản lý và giáo dục học sinh.
Phần lớn giáo viên trong tổ có tuổi đời trẻ, đạt chuẩn về chuyên môn, có năng lực sư phạm tốt, nhiệt tình trong công tác giảng dạy cũng như quản lí học sinh; có đạo đức tác phong gương mẫu; có tinh thần đoàn kết cao, chịu khó học hỏi; có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ cho công tác soạn giảng, báo cáo, quản lý học sinh, tự học, ...
3. Khó khăn
          Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học bộ môn Tiếng Anh còn gặp nhiều khó khăn: Chưa có phòng học bộ môn Tiếng Anh, đồ dùng, trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của tổ chuyên môn.
Trong năm học 2020-2021, chất lượng tuyển sinh đầu vào lớp 10 còn thấp. Đa số học sinh chưa quen với phương pháp học và chưa có thái độ, động cơ học tập đúng đắn. Năng lực học tập của học sinh ở các khối lớp không đồng đều. Một bộ phận không nhỏ học sinh chưa xác định đúng động cơ học tập và rèn luyện do đó dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu từ môi trường xã hội.
Trình độ đạt chuẩn theo khung tham chiếu Châu Âu C1 của giáo viên chưa đạt 100% (có 05/07 GV đạt trình độ C1).
Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa thật sự quan tâm, phối hợp với giáo viên và nhà trường trong quản lí, giáo dục học sinh (các học sinh còn yếu – kém, thường xuyên vi phạm nội qui, một số ít gia đình học sinh có bố, mẹ đi làm ăn ở xa, để con em ở nhà cùng ông, bà nên công tác quản lý việc học tập của học sinh còn hạn chế. 
4. Tình hình đội ngũ năm học 2020 - 2021
Tổ có 07 giáo viên. Trong đó: 02 nam, 05 nữ.
Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và có 01 giáo viên trên chuẩn (Trình độ thạc sĩ).

Stt Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Trình độ NN2 Đảng viên
1 Lê Văn Út 09/3/1966   ĐHSP- C1 1986 Nga văn x
2 Ngô Xuân Quang 01/12/1972   ĐHSP- C1 1993    
3  Trần Trần Thị Thanh Tuyền 12/01/1980 x ĐHSP- C1 2002   x
4 Đặng Thị Tú Quyên 16/01/1981 x ĐHSP- C1 2003 Pháp văn x
5 Nguyễn T Xuân Hòa 23/11/1985 x ĐHSP- C1 2010 Pháp văn  
6 Trần Đạt Thủy Tiên 06/10/1973 x ĐHSP- B2 1998    
7 Trần như Ý 23/02/1986 x ĐHSP- B2 2010    

Bảng phân công giảng dạy và kiêm nhiệm năm học 2020-2021

Stt Họ và tên Phân công chuyên môn Kiêm nhiệm TS
Tiết/tuần
Ghi chú
1 Lê Văn Út 12A5,12A6,11A1,11A2,11A10   16,9  
2 Ngô Xuân Quang 12A4,12A9,11A5,11A7, 11A12   16,9  
3  Trần Trần Thị Thanh Tuyền 12A1,12A7,10A6,10A11 TTCM 15,4  
4 Đặng Thị Tú Quyên 12A3,12A8,12A11,10A1,10A9   16,6  
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa 12A2,12A10,11A3,11A6,11A9   16,6  
6 Trần Đạt Thủy Tiên 11A4,11A8,11A11,10A3,10A12   16,5  
7 Trần như Ý 10A2,10A4,10A5,10A7,10A8,10A10   18  

 

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
          3. Tổ CM chủ động thống nhất xây dựng PPCT (có đưa vào các tiết dạy của những chủ đề đã được xây dựng, giảng dạy có hiệu quả ở năm học trướcChú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trọng tâm theo hướng “ Nghiên cứu bài học”; sinh hoạt (SH) chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trãi nghiệm và SH CM trên trang mạng “trường học kết nối”.
4. Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên trong tổ trong đó chú trọng công tác soạn giảng và dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng một cách hiệu quả. Bên cạnh, giáo viên phải chú trọng việc nâng cao năng lực, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn năng lực C1 theo khung tham chiếu Châu Âu cũng như đạt chuẩn ngoại ngữ 2 và Tin học
5. Tập trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém có hiệu quả.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, TDTT, ANQP của ngành; phong trào thi HSG, sáng tạo TTNNĐ, cuộc thi KHKT, văn nghệ  v.v…
8. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ Tiếng Anh, các cuộc thi hát, thi hùng biện bằng Tiếng Anh nhằm phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh.
9. Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm đúng qui định.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1.1. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường.
- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, lối sống trong sáng, mẫu mực. Đoàn kết nội bộ, thương yêu và có trách nhiệm với nghề, với học sinh.
1.2. Các chỉ tiêu
- 100% GV nhận thức tư tưởng chính trị vững vàng, tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị.
- 100% GV chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
-100% GV thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. không vi phạm vào những điều giáo viên không được làm.
-100% GV quyết tâm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động.
1.3. Biện pháp thực hiện
- Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc trong các đợt học tập chính trị do ngành và Ban Tuyên giáo huyện tổ chức.
- Đăng kí chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên. Gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh.
- Trong các giờ dạy, GV tạo điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở thân thiện.
- Đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp, trung thực trong công tác.
- Xây dựng lối sống văn minh, gia đình văn hóa ở địa phương, giữ mối quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học
2.1. Yêu cầu
- Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; quan tâm giúp đỡ học sinh nhằm hạn chế học sinh bỏ học.
2.2. Các chỉ tiêu
- Chất lượng chung đến cuối năm học 2020-2021: 
Xếp loại học lực:
+ Xếp loại giỏi đạt từ 20% trở lên
+ Xếp loại khá từ 40% trở lên.
+ Xếp loại yếu, kém không quá 3% (chưa tính thi lại).
 Xếp loại hạnh kiểm:
+ Xếp loại khá, tốt đạt 99%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
- Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 2%
- Học sinh giỏi cấp tỉnh 80% số học sinh đăng ký dự thi (50 HS đăng kí dự thi trở lên), có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: Phấn đấu đạt tỉnh lệ tốt nghiệp cao hơn tỷ lệ tỉnh
- Chỉ tiêu cụ thể của tổ Tiếng Anh:
+ Xếp loại giỏi đạt từ 17% trở lên
+ Xếp loại khá từ 35% trở lên.
+ Xếp loại yếu không quá 9%.
+ Không có học sinh xếp loại kém
- Tỉ lệ cụ thể ở từng giáo viên:

Stt Họ và tên Số lớp Lớp chọn Tự nhiên Cơ bản Giỏi Tỉ lệ% Khá Tỉ lệ% Yếu Tỉ lệ%
1 Lê Văn Út 5 1 3 1 56 3.91 81 5.65 12 0.80
2 Ngô Xuân Quang 5 0 2 3 22 1.54 70 4.88 21 1.43
3 Trần Thị Thanh Tuyền 4 1 1 2 42 2.93 51 3.56 13 0.91
4 Đặng Thị Tú Quyên 5 1 1 3 44 3.07 61 4.26 19 1.29
5 Nguyến Thị Xuân Hòa 5 0 3 2 28 1.95 80 5.58 17 1.19
6 Trần Đạt Thủy Tiên 5 0 2 3 22 1.54 70 4.88 21 1.43
7 Trần Như Ý 6 0 3 3 30 2.09 90 6.28 23 1.57
Tổng: 1433 35 3 15 17 244 17.03 503 35.10 124 8.62

2.3. Biện pháp thực hiện
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập trong mỗi học sinh. Xây dựng tốt mối liên hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục các em.
- Thay đổi phương pháp dạy học, tăng cường vận dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc giảng dạy, tích cực chủ động sử dụng thiết bị dạy học tạo điều kiện cho học sinh hiểu sâu và chắc những kiến thức mới.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém, ...
- Nâng cao vai trò GVCN lớp: tăng cường phối hợp với GVCN lớp, điều tra phân loại đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo các nhóm để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ kịp thời, phù hợp.
- Thực hiện các tiết học trải nghiệm, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh định kỳ qua đó giáo dục kỹ năng sống, khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh.
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
a) Yêu cầu
- Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đảm bảo các chỉ tiêu chung và cụ thể của nhà trường và tổ chuyên môn.
- Mỗi giáo viên phải có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra.
b) Các chỉ tiêu
- Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.
- Chất lượng tổ bộ môn phấn đấu từ trung bình trở lên: 91%.
- Học sinh có đủ điều kiện để dự thi tốt nghiệp 100%.
c) Biện pháp thực hiện
Thực hiện đảm bảo đầy đủ chương trình, nội dung dạy học có điều chỉnh và bổ sung kiến thức theo thống nhất chung của tổ.
Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được Lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.
Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng, thể hiện dạy học phân hóa học sinh.
Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế, giải quyết các tình huống thực tiễn.
Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện các kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng chưa có ý thức học tập tốt.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường, …
3.2. Về bồi dưỡng học sinh giỏi
a) Yêu cầu
- Chọn ra các đội tuyển, giáo viên bồi dưỡng và lên kế hoạch bồi dưỡng.
- Bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và Olympic 30/4.
- Giáo viên được phân công bồi dưỡng phải có kế hoạch, chương trình dạy cụ thể .
b) Các chỉ tiêu
- Thành lập đội tuyển HSG gồm 08 học sinh.
- Học sinh giỏi tỉnh: 02 HS.
- Học sinh đạt huy chương đồng kỳ thi Olympic 30/4: 01 HS.
c) Biện pháp thực hiện
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11.
- Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển 2 tiết/buổi, 3 buổi/tuần (tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của trường).
- Tổ chức xét chọn đội tuyển ở các khối lớp vào cuối mỗi năm học, phát hiện học sinh có năng khiếu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn. (có thể tuyển chọn tạo nguồn từ lớp 10).
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng HSG và dự thi các Hội thi do Sở GDĐT phát động.
3.3. Về phụ đạo học sinh yếu        
a) Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc công tác phụ đạo HS yếu, kém.
- Phụ đạo HS yếu, kém theo kế hoạch riêng của từng giáo viên. 
b) Các chỉ tiêu
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình, lập danh sách theo dõi và xây dựng kế hoạch phụ đạo.
- Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.
c) Biện pháp thực hiện
- Lập danh sách đối tượng học sinh cần được phụ đạo theo từng giáo viên.
- Xây dựng chương trình phụ đạo phù hợp với đối tượng HS, đạt được chuẩn kiến thức – kỹ năng.
- Giáo viên lên tự kế hoạch tổ chức dạy phụ cho học sinh yếu, kém.
Lưu ý: Giáo viên phải soạn nội dung phụ đạo và sắp xếp lịch đảm bảo thuận tiện cho học sinh trong học tập và rèn luyện.
- Tăng cường kiểm tra, theo dõi học sinh yếu – kém.
- Phối hợp GVCN, cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên
4.1. Yêu cầu
- Cải tiến phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực và phát huy tính sáng tạo của học sinh.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn góp phần cùng nhà trường nâng cao thành tích trong học tập và giảng dạy, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, dự giờ, thao giảng nâng cao tay nghề.
4.2. Các chỉ tiêu
- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Tham gia 100% các lớp học Nghị quyết của Đảng, các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Thao giảng: 1 tiết/ năm và ít nhất có 2 tiết dạy bằng giáo án điện tử.
- Thực hiện tốt 100% hồ sơ sổ sách, có kế hoạch bài giảng khi lên lớp, soạn giảng đúng quy định về cả hình thức và nội dung.
- Đăng ký dự giờ: 6 tiết/ năm.
- 100% giáo viên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và chuyên đề của tổ.
4.3. Biện pháp thực hiện
- Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của HS.
- Tăng cường kỹ năng thực hành và luyện tập của HS, xác định rõ mục tiêu giáo dục và  tư tưởng trong từng bài dạy. Vận dụng nhiều biện pháp tích cực khơi dậy sự yêu thích môn học ở các em và nhiều hình thức kiểm tra để cải thiện điểm cho các em.
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy định của ngành, đảm bảo dạy đúng theo PPCT đã thống nhất. Ra đề kiểm tra đúng với khung ma trận, bản đặc tả thống nhất; chấm bài chính xác, trung thực, khách quan.
- Tích cực trao đổi, sinh hoạt chủ đề bài học về chuyên môn ở các buổi dự giờ, họp tổ.
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.
5. Nâng cao thành tích các Hội thi cấp trường, tỉnh
5.1. Yêu cầu
- Chọn ra giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua theo kế hoạch của trường.
- Giáo viên tham gia các cuộc thi phải có kế hoạch, chương trình rèn luyện, bồi dưỡng thích hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất.
- Chọn ra các đội tuyển HSG, giáo viên bồi dưỡng và lên kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và Olympic 30/4.
5.2. Các chỉ tiêu
- Giáo viên dự thi giáo viên giỏi trường: 03 GV
- Giáo viên đăng ký CSTĐCS: 04 GV
- Giáo viên đăng ký LĐTT: 07 GV
- Học sinh giỏi tỉnh: 02 HS.
- Học sinh đạt huy chương đồng kỳ thi Olympic 30/4: 01 HS.
5.3. Biện pháp thực hiện
- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.
- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi, Giáo viên giỏi, ...
- Giáo viên được phân công sẽ phụ trách bồi dưỡng HSG theo khối. Hình thức bồi dưỡng HSG: Giáo viên tự biên soạn chương trình dạy và thời gian bồi dưỡng hợp lý. Giáo viên trong tổ hổ trợ thêm tài liệu.
6. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề, tiết học trải nghiệm, sinh hoạt chủ đề bài học trong họp tổ chuyên môn.
6.1. Yêu cầu
- Chuyên đề bám sát nội dung chương trình học và có tính thực tiễn cao.
- Thông qua các chuyên đề, giáo viên có thể áp dụng vào tiết dạy sao cho phù hợp với trình độ của HS lớp mình.  
6.2. Các chỉ tiêu
- Thực hiện 04 chuyên đề/ năm học và 01 tiết học trải nghiệm khối 10 hoặc 11.
6.3. Biện pháp thực hiện
- Giáo viên được phân công sẽ soạn chuyên đề gởi về tổ trưởng trước khi thực hiện.
- Tổ trưởng thông báo thời gian triển khai chuyên đề và phụ trách thư mời.
- Giáo viên được phân công phụ trách sinh hoạt chủ đề bài dạy phải sọan trước phần đề xuất ý kiến.
7. Công tác quản lý tổ chuyên môn
7.1. Yêu cầu
 Làm tốt chức năng, nhiệm vụ tổ trưởng, tạo không khí đoàn kết, thi đua, ý thức tự giác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi thành viên trong tổ.
7.2. Các chỉ tiêu
- Tổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các chỉ tiêu đề ra.
- 100% các loại hồ sơ tổ xếp loại từ khá trở lên.
7.3. Biện pháp thực hiện
- Nghiên cứu và vận dụng kịp thời các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành.
- Bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường.
- Phát huy  khả năng và yếu tố tích cực của các thành viên trong tổ.
8. Công tác đoàn thể, ngoại khóa
8.1. Yêu cầu
 Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, nhiệt tình đăng ký tham gia các phong trào ngoại khóa do Công đoàn ngành và nhà trường phát động nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục toàn diện, đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường tốt trong công tác giáo dục, ngăn chặn học sinh bỏ học.
8.2. Các chỉ tiêu
- Đảm bảo dự các buổi sinh hoạt đoàn thể 100%.
- Tham gia đầy đủ các phong trào dự thi về hiểu biết xã hội do các đoàn thể, ngành tổ chức.
- Tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa trong năm học.
8.3. Biện pháp thực hiện
- Theo dõi các thông báo, công văn mới, ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc  họp hội đồng, cuộc họp đoàn thể để có kế hoạch phù hợp.

- Thường xuyên trao đổi, học hỏi các nội dung có liên quan đến công tác  ngoại khóa.
9. Công tác xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh
9.1. Yêu cầu
 - Việc phát động và triển khai các phong trào cần được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên sau khi được phát động, đảm bảo hằng năm tổ chức ít nhất 4 hoạt động.
- Nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp với năng lực học sinh, đa dạng, phong phú về mặt hình thức nhằm củng cố, nâng cao kiến thức học sinh đã được học trên lớp.
- Học sinh tự nguyện tham gia.
9.2. Các chỉ tiêu
- Đảm bảo 100% giáo viên tổ tham gia vào việc tổ chức các buổi sinh hoạt CLB cũng như hoạt động ngoại khóa của tổ chuyên môn.
- Học sinh sẽ được làm quen, bồi dưỡng và hướng dẫn theo các hoạt động chính:
+ Chơi các trò chơi, tổ chức các trò chơi theo nhóm/ cá nhân theo chủ đề của buổi sinh hoạt.
+ Các buổi nói chuyện, trao đổi theo chủ đề nâng cao khả năng nói, nghe tiếng Anh của học sinh.
+ Thuyết trình, hùng biện: các thành viên đăng ký chủ đề thuyết trình cá nhân hoặc theo nhóm.
+ Thi giọng hát hay;
+ Thi Người dẫn chương trình hấp dẫn, …                            
9.3. Biện pháp thực hiện
- Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động chung của các hoạt động.
- Giáo viên Tiếng Anh dạy các lớp chọn học sinh tham gia vào các hoạt động cụ thể.
- Phân công cụ thể giáo viên chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động, triển khai kế hoạch và nội dung đến thành viên của tổ và đến học sinh.
- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng để được sự hỗ trợ kịp thời (về kinh phí và nhân lực hỗ trợ) nhằm đem lại hiệu quả cao cho các hoạt động.
IV. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ NĂM HỌC

Tháng Chủ điểm Nội dung công việc Người thực hiện Kết quả  
 
09 Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới.
- Tuyên truyền trong tổ chuyên môn và học sinh về ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9; thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, thực hiện tốt phong trào không rác thải nhựa trong trường học. Tổ chuyên môn    
- Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chuyên môn. Hoàn thành kế họach họat động tổ chuyên môn: hạn chót kí duyệt 15/10/2020. Tổ trưởng    
- Họp tổ chuyên môn chuẩn bị năm học, thống nhất PPCT. Tổ chuyên môn    
- Dự Lễ khai giảng năm học mới ngày 05/09/2020. Tổ chuyên môn    
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT tuần 01 từ 7/9.
- Thực hiện học chéo buổi và tăng tiết K12 từ tuần 01.
- Lên lịch báo giảng đúng thời gian qui định.
Tổ chuyên môn    
- Bồi dưỡng HS dự thi HSG cấp Quốc gia theo kế hoạch.  Cô Tuyền, Cô Quyên, cô Hòa    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ lần 1, 2, 3 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”. Tổ chuyên môn    
- Tổ chức KSCL đầu năm. Báo cáo kết quả về trường: 16/10/2020. (K12: Theo lịch trường; K11,10: KT 1 tiết theo PPCT). Tổ chuyên môn    
- Biên soạn đề KSCL chung ở các khối theo thống nhất TCM. Cô Tuyền    
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường: 14/9/2020 Tổ chuyên môn    
- Tiến hành dự giờ thăm lớp. Tổ chuyên môn    
- Thực hiện thao giảng tổ tháng 9 Cô Hòa    
- Tham gia sinh hoạt “Vui Tết trung thu”: 30/9/2020. Tổ chuyên môn    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT tuần 05 đến tuần 8.
- Lên lịch báo giảng đúng thời gian qui định.
Tổ chuyên môn    
- Dự Hội nghị công chức, viên chức:  3/10/2020. Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 10 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”. Tổ chuyên môn    
- Tiến hành KSCL đầu năm K12: tuần 5 (10, 11/10) các môn tổ hợp theo lịch trường.
  +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả: 16/10/2020.
Tổ chuyên môn    
- Hoàn thành biên soạn ma trận đề kiểm tra giữa kỳ. Tổ chuyên môn    
- Chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn. Hoàn thành KH giảng dạy. Tổ chuyên môn    
- Tuyển chọn đội tuyển HSG tỉnh K11, 10, 30/4 mở rộng và tổ chức bồi dưỡng HSG theo kế hoạch . Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa, Thầy Út    
- Lập kế hoạch, tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém. Tổ chuyên môn    
- Tiến hành dự giờ thăm lớp. Tổ chuyên môn    
- Hội giảng GVG trường: từ tuần 06 theo kế hoạch của trường. GV dự thi    
- Thực hiện kiểm tra giữa kỳ ở các khối: tuần 8 Tổ chuyên môn    
- Thực hiện thao giảng tổ tháng 10. Cô Quyên, Cô Tiên    
- Tổ chức thực hiện chuyên đề 1. Thầy Út    
- Tổ chức sinh hoạt CLB tiếng anh lần 1. Tổ chuyên môn    
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV TTCM    
11 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Thực hiện giảng dạy theo PPCT tuần 9
- Lên lịch báo giảng đúng thời gian qui định.
- Lên kế hoạch dạy bù các lớp trể chương trình.
Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 11 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”. Tổ chuyên môn    
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển HSG tỉnh K11, 10, 30/4 mở rộng theo kế hoạch. Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa     
- Kiểm tra HĐSP GV kết hợp dự giờ  theo kế hoạch của trường TTCM    
- Thực hiện thao giảng tổ tháng 11. Cô Ý    
- Tổ chức thực hiện chuyên đề 2. Cô Quyên    
- Tổ chức sinh hoạt CLB tiếng anh lần 2. Tổ chuyên môn    
- Kiểm tra hồ sơ 2 GV TTCM    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT
- Lên kế hoạch dạy bù các lớp trể chương trình.
Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 12 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”. Tổ chuyên môn    
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển HSG tỉnh K11, 10, 30/4 mở rộng theo kế hoạch. Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa    
- Tổ chức kiểm tra HKI: tuần 17 (28/12/2020).
- Các môn Toán, N.Văn và T.Anh thực hiện kiểm tra theo đề chung của SGD:  29,30,31/12/2020.
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI: 14/12/2020.
Tổ chuyên môn    
- Sinh hoạt chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Tổ chuyên môn    
- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I kịp thời, chính xác.    
- Tổ chức thực hiện chuyên đề 3. Cô Tuyền    
 
01
 
Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 09/01
- Nghỉ Tết DL: 01/01/2021 Tổ chuyên môn
 
   
- Thực hiện TKB HKII vào tuần 19: 11/01/2021
- Tiếp tục học chéo buổi vào tuần 19;
   
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào ngày 07/01/2021.
- Thư ký hoàn thành điểm vào 09/01/2021 để LĐT duyệt
   
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển HSG tỉnh K11, 10, 30/4 mở rộng theo kế hoạch.
- Thi HSG đầu tháng 01/2021
Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa    
- Dự kiến họp BCH CMHS Đại hội và CMHS cuối học kỳ I vào 14/01/2021      
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 01 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”. Tổ chuyên môn    
- Học sinh nộp sản phẩm “Sáng tạo trẻ” hạn chót vào 15/01. Chấm vào 18/01      
- Đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động tổ chuyên môn học kỳ I. Tổ chuyên môn    
- Thực hiện thao giảng tổ tháng 01. Thầy Út    
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV TTCM,    
 
 
 
02
 
 
 
Chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 03/02
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT
Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 02 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”.    
- Học sinh nghỉ tết Nguyên đán: từ 8/02/2021 đến hết 20/02/2021.      
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển HSG theo kế hoạch. Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa    
- Kiểm tra HĐSP GV kết hợp dự giờ  theo kế hoạch của trường (10 giáo viên)
- Kiểm tra hồ sơ 2 GV
TTCM    
- Thực hiện thao giảng tổ tháng 02. Thầy Quang, Cô Tuyền    
- Tổ chức thực hiện chuyên đề 4 Thầy Út    
- Tổ chức sinh hoạt CLB tiếng anh lần 3. Tổ chuyên môn    
- Tổ chức dạy tiết học trải nghiệm. Cô Hòa    
 
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03 và ngày quốc tế phụ nữ 08/03
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT .
Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 03 đúng theo qui định với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”.    
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển HSG theo kế hoạch. Cô Tuyền, Cô Quyên, Cô Hòa    
- Tham dự họp mặt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2021 Tổ chuyên môn    
- Hội khỏe PĐ tỉnh lần XIV 2021 vào 15, 16, 17/03/2021    
- Tham dự họp mặt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2021 Tổ chuyên môn    
- Tổ chức sinh hoạt CLB tiếng anh lần 4. Tổ chuyên môn    
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV TTCM    
- Kết thúc chương trình K12. GV dạy lớp 12    
- Lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp k12 và phân công soạn đề cương GV dạy lớp 12    
04 Mừng đất nước thống nhất 30/4- Quốc tế LĐ 01/5 - Duy trì nề nếp dạy - học.
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT.
- Thực hiện dạy bù các môn trể chương trình.
- Tiếp tục phụ đạo HS yếu kém.
Tổ chuyên môn    
- HS thi Olympic không chuyên 30/4      
- Hoàn thành nhập điểm và hạnh kiểm cho học sinh lớp 12. GV dạy lớp 12    
- Giỗ Tổ Hùng Vương: 25/4/2021 Tổ chuyên môn    
- Nhắc lại phân công soạn đề cương ôn tập HK II ở khối 10, 11. Tổ chuyên môn    
- Kiểm tra cuối cấp cho học sinh khối 12 (các ngày 22,23,24/4/2021 theo KH SGD).
- Tổ chức thi thử cho HS khối 12. theo kế hoạch của SGD.
GV được phân công    
- Chuẩn bị hoàn thành tốt các loại hồ sơ GV theo quy định. Tổ chuyên môn    
 - Kiểm tra sổ điểm cá nhân của tất cả các giáo viên trong tổ. TTCM    
 
05
 
 
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
 
 
 
- Nộp file đề thi học kỳ II: 26/4/2021 Tổ chuyên môn    
- Kiểm tra HKII K11, 10: tuần 34 từ 10/5/2021. GV được phân công    
- Thi đề chung K10, 11 của SGD  3 môn T, N.V, T.A vào 13, 14, 15/5/2021. GV được phân công    
- GVBM hoàn thành điểm: 25/5/2021 GV dạy lớp 11, 10    
- Tổng kết năm học, báo cáo chất lượng với Sở GD & ĐT: cuối tháng 5/2021. Tổ chuyên môn    
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trình - Hoàn thành hồ sơ  thi TN THPT. GV dạy lớp 12    
- Dự kiến họp CMHS K11,10: 23/5/2021      
- Dự lễ tổng kết năm học và tri ân: 24, 25/5 /2021. Tổ chuyên môn    
- Dự họp Hội đồng: 26/5/2021. Tổ chuyên môn    
- Thi HSG 11,10: 31/5/2021. GV được phân công    
06 Hoạt động hè - Chuẩn bị K12 thi THPTQG.  
GV được phân công
   
- Chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG theo KH của BGD. GV coi chấm thi THPTQG.    
- Thi Tuyển sinh K10: khoảng 15, 16/6/2021.    
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập. Dự kiến thi lại vào 07/2021.    

 
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tổ chuyên môn năm học 2020-2021 nhằm thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh nhằm đạt kết quả cao nhất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Kính trình lãnh đạo nhà trường xem xét và phê duyệt để tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trong năm học.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
Trần Thị Thanh Tuyền

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống