'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 04/07/2023

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2020-2021

Click download file -> tại đây

 

TRƯỜNG THPT KSÁCH    
TỔ NGỮ VĂN

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM  
Độc lậ p – Tự do – Hạ nh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2020 - 2021

TỔ NGỮ VĂN

Căn cứ Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THPT Kế Sách;

Căn cứ vào Kế hoạch số 189/KH –THPT, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;

Căn cứ vào Kế hoạch Số: 191/KH – THPT, kế hoạch chuyên môn năm học 2020- 2021 của trường THPT Kế Sách;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, Tổ Ngữ văn xây dựng Kế hoạch hoạt động

chuyên môn năm học 2020- 2021, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯNG, CỦA TỔ

1. Đặc đim tình hình của trường

1.1. Quy mô lp: Tổng số 1.435 học sinh chia ra 35 lớp, trong đó:

- Khối 10 có 12 lớp với 524 học sinh

- Khối 11 có 12 lớp với 504 học sinh

- Khối 12 có 11 lớp với 407 học sinh

1.2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên

 

 

CB-GV-CNV

 

Slưng

Trình đ

 

N

Chuẩn

Trên chun

LĐT

3

2

1 (1 n)

1

GV

80

66

14 (4 n) + 5 đang hc (4 n)

51

CNV

7

7

00

5

Cộng

90

75

15 + 5 đang học

57

- Tổ chuyên n có 9 t(80 giáo viên) và tổ n phòng (7 nhân viên). Thống kê theo Tổ:

 

 

STT

T

Số GV/NV

N

Đạt chuẩn

Trên chun

Tha

1

Ngvăn

11

10

10

1

3

2

S- Đa- GDCD

9

7

9

0

1 (S)

3

Ngoại ng(Tiếng Anh)

7

6

6

1

00

4

Toán

13

8

10

3

4

5

Lí – KTCN

12 (3 CN)

6

9

3

4 (3 )

6

Hóa

7

4

3

4

1

7

Sinh - KTNN

7 (3 KTNN)

4

6

1

3 (1 Sinh)

8

Thdục – Quốc Phòng

8 (3 QP)

2

7

1

2 (1 TD)

9

Tin hc

6

4

6

0

2

 

Tổ Văn phòng

7

5

7

0

 

TC

87

56

73

14

20 GV

1.3. Cơ sở vt chất kthuật phục vdạy và hc

- Tng số png học: 29 phòng.

- Khu hành chính, phòng hp, thư viện.

- Khu phc vdy học:

+ 02 phòng học dy tin học.

+ 03 phòng thí nghiệm thc hành: Lý, Hóa và Sinh

+ 02 phòng nghe nn

2. Đặc đim tình hình của tổ Ngữ văn

Tổng số giáo viên: 11 (Nam: 1 ; N: 10)

Trình độ chuyên môn: 10 Đại học, 1 Thạc sĩ

Trong đó: 1 Tổ trưng; 1 Tổ phó; 1 Thủ qu.

2.1. Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, phụ trách giảng dy đúng chuyên môn. Phong

trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi.

- Đa số giáo viên có tinh thần tự học, luôn trau dồi kiến thức và cp nhật thông

tin để nâng cao chuyên môn nghip vụ.

- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

- Nhiều giáo viên của tổ có lòng yêu nghề, tn ty với công việc, sn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhim vụ.

2.2. Khó khăn

- Một số giáo viên có con nhỏ, đưng đến trưng xa xôi.

- Trang thiết b, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ng tốt nhu cầu dy học.

- Chất lượng đu vào của học sinh còn thấp, mt số học sinh chưa có ý thc học tp tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập. Mt bằng kiến thức ca học sinh không đu trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dy, học tập theo phương pháp mới.

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên

Năm vào ngành

 

Chủ

nhim

 

KHỐI

12

 

KHÔI

11

 

 

KHỐI 10

 

 

BDHSG

 

 

Khác

 

1

 

Lê Thị Kim Ngân

 

2000

 

12A6

 

12A1,6

 

 

Lớp 10,

11

 

TT

2

Phm Thị Bích Đào

2003

12A3

12A3,10

 

10A1

 

TP

3

Phm T.Thu Hương

1990

 

12A4,8

11A3,11

 

 

 

4

Trần Thị Như Ý

1990

 

12A2,9

11A2,8

 

 

 

 

 

5

 

 

Lê Thị Hồng Đào

 

 

2004

 

 

11A10

 

 

 

11A10

 

 

10A5

 

Thủ qu,

HĐNGLL

Trc VP

 

6

 

Lý Hồng Hạnh

 

2001

 

 

12A5,11

 

 

10A2,8

 

UV

BCHCĐ

7

Lương Thuỳ Như

2001

10A6

 

11A4

10A6,10

 

 

8

Hunh Thị Thu

2007

10A11

 

11A5

10A3,11

 

 

 

9

 

Nguyễn Thị Trinh

 

2008

 

12A7

 

12A7

 

11A1,7

 

 

TTCĐ,

HĐNGLL

 

10

 

Nguyễn T.MXuyên

 

2007

 

10A9

 

 

11A12

10A4,

10A9

 

 

11

Nguyễn Quốc Thái

2001

 

 

11A6,9

10A7,12

 

 

II. NHIM VỤ TRNG TÂM

Thc hiện tt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thy cô giáo là tm gương sáng về đạo đc, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dng trường học thân thin – học sinh tích cc”.

Tiếp tục vic thc hin Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013

Hội nghị ln thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thc hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU

ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ny 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh y

về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn

2016-2020”.

Đẩy mạnh vic thc hin Nghquyết s88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghquyết s51/2017/QH14 ngày 17/11/2017 vđổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dc phthông; Quyết đnh s404/QĐ/TTg ngày 27/3/2015 ca Thtưng vphê duyt đán đổi mới chương trình, ch giáo khoa giáo dc phthông; Chths16/CT-TTg ngày

18/6/2018 ca Thtướng Chính phvđẩy mnh đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo

dục phthông.

Thc hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT- GDTrH về việc hưng dẫn sinh hoạt chuyên môn; văn bản s: 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 về vic hướng dẫn hưng dn điều chỉnh nội dung dy học cấp THCS, THPT; Thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 về việc hướng sa đổi, bổ sung một số điều ca Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh THCSvà THPT; văn bản s 2176/SGT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Tng về vic chỉ đạo tổ chc và quản lý hoạt đng chuyên môn và Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào to về việc tổ chc và quản lý dy học, kim tra đánh giá theo đnh hướng phát triển năng lc và phm chất học sinh.

Thc hiện Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về nhim vụ và giải pháp năm hc 2020 – 2021 của ngành giáo dc; Chỉ th

06/CT-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 ca UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thc hiện nhim vụ năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thc hiện nhim vụ giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021.

Từ các cơ sở trên, hot động chuyên môn tập trung vào các nhim vụ trọng tâsau:

1. Thc hiện chương trình giáo dục hin hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dy hc, đổi mới kim tra đánh giá theo định hưng phát triển năng lc và phm chất học sinh; chú trọng giáo dục đo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhim của công dân đi với xã hội.

2. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dng kế hoạch dy học, đưa vào các tiết dy của nhng chủ đề đã đưc xây dựng, giảng dy có hiệu quả ở năm học trước. Chú trng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; sinh hoạt chuyên đề, chủ đề tích hợp; thc hiện tiết học trải nghim và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối.

3. Chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý vic dy học theo chuẩn kiến thc, kĩ năng. Tiếp tục đổi mi mạnh mphương pháp dy và học nhằm phát huy nh tích cc, chđộng, ng tạo ca học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vn dng kiến thc liên môn, kỹ năng o gii quyết c vấn đề thc tiễn. Đi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hc tp của học sinh, bo đảm tính trung thc, khách quan. Đy mạnh ng dụng công nghthông tin và truyền tng trong dy và học.

4. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi và phđạo học sinh yếu kém có hiệu quả.

5. Đy mạnh các phong trào thi giáo viên gii, làm đồ dùng dy học, phong trào thi học sinh giỏi, sáng to trẻ, v.v

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tư tưởng, chính trị

Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bi dưỡng chính trị hè.

- 100% giáo viên của tổ thc hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đy mnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh”, gn với cuộc vận động “Mỗi thy cô giáo là tm gương sáng về đạo đc, tự học và sáng to” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cc”.

- 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đc tốt, không vi phm pháp luật, đạo đc nhà giáo.

Biện pháp thực hiện:

- Vận động giáo viên trong tổ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đng và Nhà nước, có lối sống lành mạnh;

- Đy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đc, phong cách HChí Minh.

- Thc hiện tt cuộc vận động Mỗi thy cô giáo là mt tm gương đạo đc, tự học và sáng tạo”.

- Tích cc tham gia phong trào thi đua “Xây dng trường học thân thiện, học sinh tích cc”.

- Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

2. Hoạt động dạy - hc

- Thc hiện kế hoạch 35 tuần học, HKI 18 tun và HKII 17 tuần. Cụ thể:

+ K12 hoàn thành chương trình vào cuối tháng 3/2021 (tuần 28) do thống nhtăng tiết như sau:

 

KHỐI 12

SỐ TIẾT

Học kì I

Học kì II

4.5

5.0

4.0

+ Khối 11 và 10 hoàn thành chương trình giảng dy và học tp: muộn nhất đến ngày 20/5/2020.

- Da vào chuẩn kiến thc và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dy học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông theo văn bản số 3280/BGDĐT- GDTH  ngày

27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo và đặc thù của từng bộ môn, tổ chuyên môn thng nht xây dng lại kế hoạch dy học phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí

duyệt của Lãnh đạo nhà trường. Lưu ý vic đưa các chủ đề đã thực hiện có hiệu quả vào kế hoạch dy học ca tổ.

- Tiết tự chọn:

MÔN

K10

K11

K12

Văn

1.0

0.5

1.0

+  Ni dung dy chủ đề tự chọn: Các lớp từ A1 đến A6 thc hin chủ đề nâng cao, các lớp còn lại thc hiện chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thc và rèn luyn kỹ năng cho học sinh v.v).

Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên ging dy đúng theo phân phối chương trình, không cắt xén chương trình.

- 100% giáo viên soạn giáo án trên máy tính, có bổ sung cp nhật mới.

- Kim tra hsơ giảng dy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kim tra về trường sau mỗi lần kim tra.

- Mỗi giáo viên thao giảng: 1 tiết/năm (giáo viên có thể ly tiết ng dụng Công nghệ thông tin là tiết thao giảng). Giáo viên đăng ký thi giáo vn giỏi thao giảng 1 tiết/học kỳ (không tính thao giảng định k).

- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 tiết ng dng Công nghệ thông tin.

- Dự giờ: tất cgiáo viên phải dự giờ thao ging của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dy.

- Thc hiện việc báo cáo chuyên đ: 4 chuyên đề/năm học.

- Tổ trưng có kế hoạch kim tra vic thc hiện chương trình, chm trả bài của các thành viên trong t.

- Giáo viên chuẩn bị đy đủ hồ sơ giảng dy theo quy đnh:

+ Giáo án: Giáo án được soạn giảng theo chuỗi các hoạt động: (1) Khởi động/Tình huống xuất phát, (2) Hình thành kiến thc, (3) Luyện tập, (4) Vn dng, (5) Tìm tòi mở rộng. Giáo án có hệ thng câu hỏi phân hóa học sinh; ma trận đề kim tra, đề kim tra; sau mỗi tiết dy có phần rút kinh nghim tiết dy; giáo viên chủ nhim khối 10 và khối

11 phải có giáo án hoạt động hướng nghiệp.

+  Sổ báo giảng: ghi đầy đủ vào thứ hai hàng tuần, tổ trưởng có kế hoạch kim duyệt thường xuyên.

+ Kế hoạch cá nhân (kể cả Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên)

+ Sổ dự giờ: tập trung đánh giá, nhận xét hoạt động học của học sinh.

+ Sổ đim cá nhân: hc sinh phải có đủ số ln kim tra theo qui đnh của thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020, giáo viên sa đim phải đúng theo quy định.

+ Sổ chủ nhim (nếu có): ghi đy đủ các nội dung.

* Chú ý: Cuối năm yêu cầu Tổ trưng và giáo viên nộp lại cho trường các hồ sơ

sau (bằng văn bản). Cụ thể:

. Tổ trưởng:

Sổ nghị quyết t

Báo cáo kết quả chất lượng đầu năm, báo cáo tng tháng, học k, năm

Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp

. Giáo viên: sổ dự gi, sổ chủ nhim (nếu có)

Biện pháp thực hiện:

- Tổ xây dng kế hoạch dy học theo hướng dn điều chỉnh nội dung chương trình

dy học của Bộ và Sở, thực hiện đúng sự gim tải của Bộ giáo dục.

- Chú trọng công tác chỉ đạo và qun lý việc dy học theo chun kiến thc, kĩ năng.

- Giáo viên có kế hoch dy học theo tun (Sổ báo giảng).

- Giáo viên thao ging, dự giờ đúng quy đnh.

- Tổ trưởng kim tra tiến độ thc hin chương trình thông qua Sổ báo giảng kết hợp với Sổ đầu bài.

- Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh

- Họp tổ 2 tuần/ln, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; sinh hoạt chuyên đề, chủ đề tích hợp; thc hiện sinh hot chuyên môn trên trang mạng trường hc kết nối, thc hiện tiết học trải nghim.

- Kim tra hoạt đng sư phm của giáo viên; kim tra hồ sơ dy học.

- Phân công giáo viên báo cáo chuyên đ, chủ đề.

- Tổ trưởng lên kế hoch hoạt động của tổ và phổ biến đến tng thành viên; đôn đốc, nhắc nhở các tnh viên tích cc thc hin.

- Tổ trưng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về Lãnh đạo trường hàng tháng.

* Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Chỉ tiêu: 75% số học sinh đăng ký dự thi.

Biện pháp thực hiện:

- Tổ trưởng tham mưu với Lãnh đạo trường chọn giáo viên có năng lực, kinh nghim tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Giáo viên tuyển chọn nhng học sinh có năng khiếu khối 10, khối 11và tiến hành bồi dưỡng ngay từ tng 9. Giáo viên tn dụng mọi thời gian, địa đim phù hợp, bồi dưỡng tập trung có hiu quả. Giáo viên hướng dẫn tài liệu tham khảo, định hướng, mở rộng và nâng cao kiến thức qua các tiết bồi ỡng, giao cho học sinh nhng bài tập nâng cao để làm thêm ở nhà sau đó chm cha cho học sinh.

- Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi soạn kđề cương ôn thi học sinh giỏi tránh trưng hợp dy tuỳ hng không hiệu quả; xây dựng kế họach cụ thể (ni dung các chủ đề, thời gian và địa đim ôn tập, …).

- Đầu tháng 4, tổ trưng tổ chc tuyn chọn từ đội tuyn 2 học sinh/môn/khối (khối 10 và 11) tham dkỳ thi Olympic kng chuyên 30 - 4 được tổ chc tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục bi dưỡng cho học sinh tham dự kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh do Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng tổ chc vào khoảng cuối tháng 5 năm 2021.

* Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém

Chỉ tiêu: tổ phấn đấu đạt:

+ Đối với khối 12: Tng bước khc phục đim liệt và từ từ đến đủ đim đậu tốt nghiệp của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tiến ti có thể đạt đim trung bình.

+ Các khối 11 và khối 10 học sinh đạt chỉ tiêu đã nêu (không quá 5%) thật sự có chất lượng.

Biện pháp thực hiện

- Tổ chc cho các khối kim tra chất lượng đầu năm. Riêng khối 12 kim tra tập trung vào tuần 5. Tổ trưởng da vào kết quả kim tra chất lượng đu năm kết hợp kết quả năm học trước,  kết quả tuyn sinh lớp 10 v.vđể phân loại đối tượng học sinh yếu kém và lập kế hoạch phụ đo cụ thể như sau:

- Khối 12, Khối 11, khối 10 trường giao cho giáo viên có kế hoạch phân loại rõ đối tượng để có bin pháp giảng dy và phđạo có hiệu quả:

+ Chọn phương pháp dy và học phợp với đối tượng.

+ Phụ đạo ngay trong tng tiết trên lớp hoặc phđạo ngoài buổi học chính thứ(giáo viên có kế hoch cụ thể gởi về tổ trưng và Lãnh đạo trường).

+ Có thể tổ chc phụ đạo riêng cho đối tưng học sinh yếu kém để củng cố kiến thc, bổ sung phần kiến thc bị hng, nm vng lại kiến thc cơ bản và không yêu cầu kiến thc quá cao với đối tượng học sinh này.

+ Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách hc ở lớp, ở bạn và ở nhà.

+ Giáo viên chủ nhim, và giáo viên bộ môn phải phân công học sinh khá gii kèm các bạn yếu, kém, thành lập các nhóm bn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v….

* Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chỉ tiêu: Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông: phấn đấu đt tỉnh lệ tốt nghip cao hơn tỷ lệ tỉnh.

Biện pháp thực hiện

- Phân loại học sinh (giỏi, khá, trung bình, yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dy phù hợp với tng đối tượng học sinh.

- Thc hiện dy tăng tiết và học chéo buổi cho khối 12.

- Tháng 01/2021, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuẩn bị hồ sơ thi trung học phổ thông Quốc gia cho hc sinh khối 12 và hưng dẫn các emm phiếu đăng kí dự thi vào tháng 4/2021.

- Kết thúc chương trình và kim tra học kì II vào tháng ba. Tháng tư, tháng năm và tháng sáu tập trung ôn thi trung học phổ thông Quốc gia; tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập.

- Tổ chc thi kim tra chất lượng cuối cấp trung học phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dc Đào tạo Sóc Trăng và có biện pháp điều chỉnh phù hp dựa trên kết quả các môn thi.

- Chuẩn bị thi trung học phổ thông Quốc gia theo kế hoạch ca Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Nội dung kiến thức ôn thi chyếu là củng cố, khắc sâu và rèn luyn cách làm bài cho học sinh.

3. Hoạt động đi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn

Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên, tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dy hc phù hợp với tng đối tượng học sinh.

- 100% giáo viên tham gia dự giờ, thao ging rút kinh nghim nhằm tìm ra phương pháp dy học phù hợp cho từng bài.

- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 tiết ng dng công nghệ thông tin.

- Có kế hoch và phân công thành viên trong tổ làm đồ dùng dy học và thiết kế bài giảng điện tử Elearning (nếu Trường và Sở có tổ chc thi đồ dùng dy học và bài giảng điện t).

Biện pháp thực hiện:

- Vận động giáo viên trong tổ thi giáo viên gii.

- Tổ chc các chuyên đề, đổi mi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hưng nghiên cứu bài học, trao đổi thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dy, rút kinh nghim, tháo gỡ khó khăn vướng mắc gặp phải khi ging dy.

- Tổ chc dy hc theo chuẩn kiến thức knăng phân hoá theo năng lc của học sinh. Giáo viên chủ đng thiết kế bài giảng khoa học, xắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, xây dng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp vi các đối tượng.

- Tăng cưng chỉ đạo đổi mới phương pháp dy học. Khi ging dy, giáo viên chủ động tổ chc cho học sinh làm việc theo nhóm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, phát huy tính tích cc, hứng thú trong học tập của học sinh.

- Tổ trưởng thưng xuyên dự giờ để nhn xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhphát huy ưu điểm, khc phục kịp thời nhng hạn chế.

- Mỗi giáo viên tích cc nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lp. Từ đó, đề ra phương pháp dy học phợp với tng đối tượng học sinh.

- Giáo viên thao giảng, dự giờ đy đủ theo quy định. Giáo viên thường xuyên dự giờ, tm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghim với nhau; tt cả giáo viên phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dy. Mỗi giáo viên thao giảng 1 tiết/năm, dự giờ ít nhất 3 tiết/ học kỳ (không tính dự giờ giáo viên giỏi).

- Tăng cường ng dng Công nghệ thông tin và sử dụng dụng cụ trc quan trong tiết dy.

- Vận động giáo viên trong tổ thi đồ dùng dy học và bài ging điện tử (nếu Trường và Sở giáo dục có tổ chc).

- Thc hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản s: 5555/BGDĐT- GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dy học và kim tra, đánh giá; tổ chc và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học, trung tâm giáo dục tờng xuyên qua mng; văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày

20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chc và quản lý hoạt động chuyên môn; văn bn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế vic tổ chc và quản lý dạy hc, kim tra đánh giá theo định hưng phát trin năng lực và phm chất học sinh. Trong năm học 2020 – 2021, tổ tập trung các nội dung trọng tâm sau:

3.1. Xây dựng chủ để - chuyên đề dạy học

Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dy hc theo hướng tinh gim trên cơ sở bảo đm chun kiến thc kỹ năng; thiết kế lại các tiết dy trong sách giáo khoa thành các bài học theo chđề dy học có hiệu quả hơn. Tổ chuyên môn thc hiện tối thiểu 2 chủ đề dy học/học kì. Tổ có kế hoch cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dy học. Các chủ đề thc hiện theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dy học tích cc, chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đc và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hi; tăng cường các hot động vận dụng kiến thc liên môn vào giải quyết các vấn đề thc tiễn, tổ chc cho học sinh hoạt động tích cc, tự lc chiếm lĩnh kiến thc, mỗi chủ đề có thể được thc hiện ở nhiều tiết học; tổ chức dy thử nghim để dự giờ, phân tích rút kinh nghim.

3.2. Dạy học và kim tra, đánh giá theo đnh hưng phát triển năng lực của học sinh

Tiếp tục đổi mới phương pháp dy và học nhằm phát huy tính tích cc, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thc, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối gia trang bị kiến thc, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chc dy học phân hoá theo năng lực của học sinh da theo chuẩn kiến thc, kỹ năng ca Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hướng dn thc hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hot động của giáo viên và học sinh; phối hp tốt gia làm việc cá nhân và theo nhóm.

Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dy học tích cc và kiểm tra đánh giá theo định hưng phát triển phm chất và năng lực của học sinh mt cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tưng học sinh và điều kin cơ sở vật chất của tờng, lớp để đạt hiu quả cao nhất, phát huy năng lc, tính năng động sáng tạo của hc sinh. Giáo viên tránh việc truyền đạt kiến thc mt chiều và kiểm tra chỉ chyếu tái hin kiến thc của hc sinh. Giáo viên đánh giá học sinh theo thông tư số: 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của BGiáo dục và Đào tạo, giáo viên tổ chc đủ số lần kim tra thưng xuyên, kim tra định k; đổi mi kim tra, đánh giá bằng nhiều hình thức như đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thc hin một dự án; nghiên cu khoa học kĩ thuật, qua tiết học trải nghim ngoài nhà trường,...

3.3. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Tổ sinh hoạt chuyên môn hai tun một lần theo lịch của nhà trường, với nội dung trọng tâm là nghiên cu bài  hc. Nghiên cu bài  hc mỗi học kì ít nhất 2 bài hc, có thc hiện giảng dy trên lớp.

Tổ chủ động xây dựng và thực hin kế hoạch dy hc theo quy trình: Xây dng bài học minh họa; thc hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghim giờ dy.

Tổ lập kế hoạch cụ thể cho nội dung sinh hot chuyên môn có thể là tng tháng, học kỳ hoặc cho cả m học.

3.4. Thi sáng to tr

Mỗi lớp có ít nht mt sản phm dự thi (thuộc lĩnh vực môi trưng, công nghệ, khoa học xã hội và nh vi). Giáo viên chủ nhim và giáo viên bmôn hướng dẫn học sinh làm sản phm sáng tạo trẻ. Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhim về nội dung bài thi của học sinh. Hạn chót học sinh đăng kí dự thi 15/10/2020 và nộp sn phm 15/01/2021. Dự kiến chm sản phm thứ By 16/01/2021;

3.5. Thực hiện tiết tri nghim

- Thc hiện ít nht một trải nghim/năm.

- Trong năm hc 2020 – 2021, Tổ Ngữ văn sẽ tổ chc Câu lạc bTruyện Kiều” (Nguyễn Du) cho học sinh khối 10; tổ chc cho học sinh khi 11 tham quan trải nghiĐình thần Nguyễn Trung Trực.

3.6. Sử dng “Trường học kết nối”

Tổ thc hiện và thường xuyên kim tra việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng “Trưng học kết nối”.

3.7. Các nhim vụ khác:

Ngoài các nội dung trên, tổ còn thc hiện các nhim vụ khác như:

- Đm bảo tối thiểu số lần kim tra thưng xuyên, kim tra định kỳ và chm cha nhập đim đúng quy đnh.

- Tổ kim tra ni bộ tổ về hồ sơ giảng dy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kim tra về trường sau mi lần kim tra. Tổ trưởng phân công giáo viên dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý về nhng ưu đim, hạn chế (tâp trung vào việc tổ chc hoạt động học cho học sinh).

- Tổ chc bồi dưng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mi phương pháp dy học; đổi mới kim tra, đánh giá; dy học theo chuẩn kiến thc kĩ năng; sử dụng đồ dùng dy học, thiết bị dy học, ng dụng Công nghệ thông tin trong dy học góp phần đổi mới phương pháp dy học, phương pháp kim tra, đánh giá,...

- Tổ trưởng dự giờ: thao giảng, thao giảng giáo viên giỏi, hai tiết dy có ng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường dự giờ đột xut.

- Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chm nhất vào cuối tháng bằng văn bn cho văn phòng.

- Đy mnh việc soạn giáo án có ng dng Công nghệ thông tin, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dy hoặc khai thác tốt các phần mm hỗ trợ dy học.

4. Hoạt động đi mới kim tra- đánh g

Chỉ tiêu:

-100% giáo viên ra đề kim tra có ma trn, biểu đim, đáp án đy đ.

-100% giáo viên thực hiện đủ số ln kim tra, kim tra đúng quy định.

Biện pháp thực hiện

- Thc hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tp hun cho giáo viên trung học phổ thông lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên son câu hỏi kim tra đánh giá. Giáo viên phải xây dng được ma trận đề kim tra.

- Tiếp tục đi mới kim tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi gi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thc đã được học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc, không nm vng kiến thc, knăng môn học.

- Tổ chc đủ số lần kim tra thường xuyên, kim tra định k.

- Đề kim tra có ma trận đề, biểu đim, đáp án. Khi chm bài kim tra phải có phần nhn xét, đng viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho đim có thể kết hp gia đánh giá kết qubài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của hc sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lc ca mình.

- Đề kim tra phải đúng chuẩn kiến thức, knăng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kim tra đánh giá theo hướng phát triển phm chất và năng lc của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, đng viên sự cố gắng, hng thú học tập của các em trong quá trình dy hc. Việc kim tra, đánh giá không chỉ là vic xem học sinh học được cái gì mà quan trng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.

- Trong quá trình thc hiện các hoạt động dy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn hc sinh tự quan sát các hot động, kết quả hoạt đng học tập, rèn luyện của các em; kịp thời ớng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyn của hc sinh.

- Thc hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kim tra; đm bảo thc chất, khách quan, trung thc, công bng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Tổ trưởng phải thường xuyên đôn đốc, nhc nhở việc thực hiện kiểm tra, đángiá của các thành viên trong tổ.

5. Công tác bồi dưng, tự bồi dưng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chỉ tiêu:

- Tất cả các thành viên trong tổ đều phải tự hc, tự bồi dưỡng đnâng cao trình độ chuyên môn, nghip vụ và chính tr.

- Tất cả các thành viên đều phải tham gia đy đủ các khóa học bi ỡng chuyên môn nghip vụ do Sở giáo dục Đào tạo và ngành tổ chc khi được yêu cầu.

- Mỗi giáo viên phải thao giảng, dự giờ theo quy định của nhà trường và tổ chuyên môn.

Biện pháp thực hiện:

- Trong tng bài dy, giáo viên cn nm vng các mục tiêu cần đạt, nội dung chuẩn kiến thc, kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, vận dụng linh hoạt vào bài dy nhm nâng cao chất lương dy và hc.

- Đôn đốc, nhắc nhở, kim tra việc dự giờ thăm lớp, việc đăng ký thao giảng của giáo viên.

- Giáo viên thưng xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để hc hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau.

- Tổ trưng thưng xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhn xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhm phát huy nhng ưu đim và khắc phục kp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt đng học tập của học sinh.

- Giáo viên phi tự hc, tiếp tc tự bồi dưng thường xuyên theo các Module, tự bồi dưỡng ng dng Công nghệ thông tin trong giảng dy, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

- Giáo viên được cđi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho giáo viên ở trường và báo trước cho Lãnh đạo trường.

6. Thi giáo viên dạy giỏi

Chỉ tiêu: 50% giáo viên đăng ký thi đạt giải giáo viên dy giỏi.

Biện pháp thực hiện:

- Đầu năm, tổ trưởng vận động giáo viên trong tổ đăng kí thi giáo viên dy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, hạn chót đến 14/9/2020.

- Phổ biến thời gian và nội dung thi giáo viên dy giỏi cấp trường cho giáo viên trong tổ:

+ Thời gian thi:

. Tiết thc hành thực hiện ở học kì I năm học 2020-2021.

. Trình bày biện pháp nâng cao chất lưng công tác ging dy của cá nhân vào họkì II năm học 2020-2021.

+ Nội dung thi giáo viên dy giỏi cấp trường:

. Thc hành dy một tiết theo kế hoạch ging dy tại thời đim diễn ra Hội thi. Tiết dy tham gia Hội thi được tổ chc lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh ca lp đó. Giáo viên không được dy trước (dy th) tiết dy tham gia Hội thi trong năm học tổ chc Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

. Trình bày mt biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dy của cá nhân tại cơ sở giáo dc, nơi giáo viên đang làm vic. Thời lưng trình bày bin pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đu được dùng để đăng ký thi giáo viên dy gii cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

7. Thi giáo viên chnhim giỏi

Chỉ tiêu: 50% giáo viên đăng ký thi đạt giải giáo viên chủ nhim gii.

Biện pháp thực hiện:

- Đầu năm, tổ trưởng vận động giáo viên trong tổ đăng kí thi giáo viên chủ nhim giỏi cấp trưng, cấp tỉnh, hạn chót đến 14/9/2020.

- Phổ biến thời gian và nội dung thi giáo viên chủ nhim giỏi cp tờng cho giáo viên trong tổ:

+ Thời gian thi:

. Tiết thc hành thực hiện ở học kì I năm học 2020-2021.

. Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhim lớp ca cá nhân vào học kì II năm học 2020-2021.

+ Nội dung thi giáo viên chủ nhim giỏi cp trường:

. Thc hành một tiết tổ chc hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghim hoặc tiết hoạt động trải nghim, hướng nghiệp) theo kế hoch giáo dục tại thời đim diễn ra Hội thi. Tiết tổ chc hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chc lần đu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lp đó. Giáo viên không được tổ chc dy trưc (dy th) tiết tổ chc hoạt động giáo dc tham gia Hội thi trong năm học tổ chc Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chc hoạt động giáo dc trong thời gian không quá 02 ngày trước thời đim thi.

. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lưng công tác chủ nhim lp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhim lp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

8. Thực hin các hoạt động khác

Chỉ tiêu: 100% giáo viên tham gia các buổi sinh hoạt ngoi khóa

Biện pháp:

- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên cùng nhau thc hiện.

- Nêu gương điển hình, kim diện các buổi sinh hoạt.

9. Chỉ tiêu phn đấu trong năm học 2020 - 2021

- Chất lượng giáo dc của cả tổ chuyên môn

+ Xếp loại giỏi trên 8% .

+ Xếp loại khá trên 40%.

+ Xếp loại yếu kém không quá 5%.

* Chỉ tiêu giao cho tng giáo viên:

 

 

STT

 

Họ và tên giáo viên

 

TL

 

GIỎI

 

K

 

TRUNG BÌNH

 

YU - KÉM

 

1

 

Lê Thị Kim Ngân

 

27.5

 

55.00

 

17.5

 

0

 

2

 

Phm Thị Bích Đào

 

22.60

 

54.78

 

22.60

 

0

 

3

 

Phm Thị Thu Hương

 

6.45

 

49.67

 

40.00

 

3.87

 

4

 

Trần Thị Như Ý

 

6.32

 

50.63

 

39.24

 

3.79

 

5

 

Lý Hồng Hnh

 

6.28

 

50.31

 

39.62

 

3.77

 

6

 

Lương Thuỳ Như

 

7.87

 

48.03

 

39.37

 

4.72

 

7

 

Lê Thị Hồng Đào

 

5.68

 

46.59

 

42.04

 

5.68

 

8

 

Hunh Thị Thu

 

8.0

 

47.2

 

40.00

 

4.8

 

9

 

Nguyễn ThMXuyên

 

3.75

 

42.10

 

45.11

 

9.02

 

10

 

Nguyễn Quc Thái

 

2.90

 

51.18

 

49.41

 

9.88

 

11

 

Nguyễn Thị Trinh

 

20.47

 

47.24

 

27.55

 

4.72

 

Toàn trưng

 

9.7

 

47.7

 

37.8

 

4.9

 

* Lưu ý: Chỉ tiêu khá giỏi đạt nếu lớn hơn hoặc bằng tỉ lệ phần trăm được giao; chỉ tiêu trung bình, yếu- kém đạt nếu nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ phần trăm được giao.

IV. KẾ HOCH CỤ THỂ

THÁNG

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

GHI CHÚ

9/2020

*  Chào  mng  Cách  mạng  tháng  Tám  và  Quốc  khánh

02/09, Chào mng ngày toàn dân đưa trđến trưng, Chào mng năm học mới

- Ổn định tổ chc lớp và sinh hoạt tuần lễ đu năm từ ngày

1/9/2020.

- Giáo viên chủ nhim sinh hoạt nội qui, n định danh sách lớp cùng vi Đoàn thanh niên kim tra việc thực hiện nề nếp học sinh.

- Họp tổ ngày 5/9: bầu chọn tổ trưng, phó tổ trưởng, thng nhất Kế hoch dy học khối 10, 11 và 12.

- Tổ chuyên môn thống nhất phân phi chương trình, tổ trưởng nộp vcho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kí duyệt.

- Thc hin ging dy theo phân phối chương trình tuần 1 từ

7/9/2020; thc hiện hc chéo buổi và tăng tiết Khối 12 từ tuần

1.

- Thc hin học Nghề Khối 11 và Hoạt động ngoài giờ lên lớp từ tuần 2.

- Giáo viên đăng kí thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhim giỏi cấp trưng, cấp tỉnh. Hạn chót ngày 14/9/2020.

- Họp tổ ngày 19/9: Báo cáo chủ đ: Thơ Nôm Đường lut

- Họp phụ huynh học sinh, ngày 20/9/2020.

- Bồi dưng và chuẩn bị hồ sơ cho học sinh dự thi đội tuyển học sinh giỏi Quc gia vào 03, 04/10/2020.

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

- GVCN

 

 

 

 

-Tổ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

- Cô Trinh, cô      Hồng

Đào, HS.

- GV dự

thi

- Thy Thái

- GVCN

- Cô Ngân

10/2020

* Chào mừng ngày 20/10 vì stiến bộ phụ nữ

- Duy trì nề nếp dy và học.

- Tiếp tục giảng dy theo phân phối chương trình.

- Họp tổ ln 1 tháng 10 (ngày 03/10/2020): báo cáo chủ đ: Truyện dân gian Việt Nam; thng nhất các ma trận đề kim tra.

- Lập kế hoạch hoạt động của tổ; kế hoạch bồi dưỡng hc sinh giỏi; kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Hội nghị viên chc ngày 03/10/2020 lúc 7 giờ 30.

- Làm bảng đim cá nhân.

- Khảo sát chất lượng đầu năm:

+  Khối 12 : tuần 5 ny 10,11/10 ở các môn bắt buộc và tổ hợp theo lch trưng.

+  Khối 10,11 và các môn còn lại Khi 12 do giáo viên cho kim tra với thời gian thống nht của tổ chuyên môn.

Tổng hợp kết quả hạn chót 15/10/2020 và ly đim thường xuyên.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

 

 

-  GVCN  + GVBM

- GVBM

- Cả tổ

 

 

- Cô Ngân

 

 

-Toàn trường

-  GVCN  + GVBM

- GV, HS

 

 

 

 

 

 

 

- GV

-  GVCN  +

 

14

 

 

 

- Học sinh đăng kí thi Sáng tạo tr” hạn chót 15/10/2020

- Họp tổ lần 1 tháng 10 (ngày 03/10/2020): báo cáo chuyên

đề Truyn dân gian Vit Nam.

- Họp tổ lần 2 tháng 10 (ngày 17/10/2020): sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học”.

- Họp tổ lần 3 tháng 10 (ngày 31/10/2020): sinh hot chuyên môn theo “nghiên cu bài học” - Chữ ngưi tử tù – Nguyễn Tuân.

- Tổ trưởng xây dựng kế họach họat động của  tổ và gi Hiệu

trưởng kí duyt, hạn chót 15/10/2020.

- Thi giáo viên giỏi tiết thc hành (báo trước hai ngày).

- Thao ging: cô Phm Thị Bích Đào, cô Nguyễn Thị Trinh

HS

 

 

- Cả tổ

 

 

 

 

- Cả tổ, cô

Trinh

 

 

- Cô Ngân

- GK - GV

dự thi

11/2020

* Chào mng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục giảng dy theo phân phối chương trình.

- Kim tra tiến độ thc hiện chuyên môn ca giáo viên

- Thao ging:

+ cô Phm Thị Thu Hương

+ cô Trần Thị Như Ý

+ cô Lê Thị Hồng Đào

+ cô Lương Thùy Như

+ cô Lê Thị Kim Ngân

- Dự giờ thăm lớp.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyn hc sinh giỏi.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Giáo viên hoàn thành dự giờ, thao giảng tiết ng dng công nghệ thông tin, chuyên đề, chủ đề.

- Họp tổ lần 1 ngày 14/11/2020: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Họp tổ lần 2 ngày 24/11/2020: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

 

 

-Tổ chuyên môn

- GV chuẩn bị

-Tổ chuyên môn, GV

 

 

 

 

 

 

- Cô Ngân

- Giáo viên

 

 

 

 

- Cả tổ

12 /2020

* Chào mng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

- Giáo viên chủ nhim phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tc kim tra nề nếp kluật trật tự của học sinh trong tng lớp.

- Tiếp tục thc hiện chuyên môn theo phân phối chương

trình.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyn hc sinh giỏi.

- Tổ chức ôn thi học kì I theo phân phối chương trình, theo nội dung đã thống nhất.

- Kim tra học kì I c khối theo lịch của Sở Giáo dục Đào

tạo Sóc Trăng. Dự kiến: tuần 17 từ 28/12:

+ Thực hiện từ tuần 17 từ 28/12/2020.

 

 

- GVCN

 

 

-Tổ chuyên môn

- GVBM

- Cô Ngân

- Cô Ngân

+ Cô Hạnh

- Cô Bích Đào  +  Cả tổ

 

 

15

 

 

 

+ Riêng các môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh các khi

kim tra học kì I theo đề chung của Sgiáo dục từ ngày

29,30,31/12/2020.

- Mít tinh kỷ nim thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Họp tổ ln 1 ngày 08/12/2020: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học.

- Họp tổ ln 2 ngày 22/12/2020: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học.

- GV, HS

 

 

 

 

 

 

 

- Cả tổ

01/2021

* Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01

- Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021.

- Kỷ nim ngày học sinh sinh viên ngày 9/01/2021.

- Giáo viên hoàn thành nhập đim tất cả các cột đim vào ngày 07/01/2021.

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo phân phối chương

trình, thc hiện thời khóa biểu học kì II tun 19 từ 11/01/2021;

- Tiếp tục học chéo buổi vào tuần 19.

- Kim tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi và tiếp tục bồi

dưỡng đội tuyn học sinh giỏi.

- Thi học sinh giỏi Quc gia đầu tháng 01/2021.

- Kim tra việc thc hiện chuyên môn của tổ và báo cáo v

Lãnh đạo trường.

- Tổ chuyên môn rà soát lại kế hoch dy học.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Giáo viên chủ nhim phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục kim tra nề nếp kluật trật tự của học sinh trong tng lớp.

-  Học  sinh  nộp  sản  phm  “Sáng  tạo  trẻ”  hạn  chót  vào

15/01/2021. Chm “Sáng tạo trẻ” vào ngày 18/01/2021.

-  Dự  kiến  Đại  hội  cha  mẹ  học  sinh  cuối  học  kỳ  I  vào

14/01/2021.

- Thao giảng: cô Lý Hng Hạnh

- Dự giờ thăm lớp.

- Kim tra hồ sơ của giáo viên chủ nhim.

- Tổ chc tuyên truyền an toàn vệ sinh thc phẩm và an toàn giao thông.

- Họp tổ ln 1 ngày 05/01/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học - Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu).

- Họp tổ ln 2 ngày 19/01/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học.

 

 

Toàn trường

 

 

-Tổ chuyên môn

 

 

 

 

- GV

- Cô Ngân

 

 

 

 

- Cô Ngân

 

 

 

 

- GV

-     GVCN, GVBM, HS

 

 

 

 

- GVCN

-Tổ chuyên môn, GV

- LĐT-VT- TK    chuẩn bị

 

 

- Cả tổ, cô

Hạnh.

2/2021

* Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2

- Duy trì nề nếp dy và học.

- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo phân phối chương

trình.

- Thao giảng: thy Nguyn Quốc Thái

 

 

-Tổ chuyên môn

 

 

-Tổ chuyên

 

16

 

 

 

- Dự giờ thăm lớp.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyn hc sinh giỏi.

- Giáo viên chủ nhim khối 12 kim tra hồ sơ dự thi THPT Quốc gia ca học sinh.

- Kỷ nim ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kim tra hoạt động sư phm của giáo viên.

- Họp tổ ln 1 ngày 02/2/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học - Hồi trống Cổ Thành (trích Tam quốc diễn nghĩa) – La Quán Trung.

- Nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày

20/02/2021.

môn, GV

 

 

- Cô Ngân

- GVCN

 

 

-  LĐT-TT- TP-GVCC

- Cả tổ, cô

Như

3/2021

* Chào mng ngày thành lp Đoàn Thanh niên Cộng sn

Hồ Chí Minh, ngày quốc tế phụ nữ 08/3

- Duy trì nề nếp dy và học.

- Tiếp tục thc hiện chuyên môn theo phân phối chương

trình.

- Thc hiện kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối

12.

-  Thao  ging:  cô  Hunh  Thị  Thy;  cô  Nguyễn  Thị  M

Xuyên.

- Thi Nghề phổ thông vào ngày 27/3/2021.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyn hc sinh giỏi.

- Họp mt kỷ nim 8/3.

- Kỉ nim ngày thành lập Đoàn vào ngày 26/3/2021.

- Tổ chức Câu lạc bộ Truyện Kiều - Nguyễn Du.

- Hoàn thành thực hiện các chuyên đề, chủ đề và báo cáo v

Lãnh đo trưng.

- Kim tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra việc thc hin chuyên môn của tổ và báo cáo về Lãnh đạo trường;

-Chun bị hồ sơ dự thi THPT Quốc gia cho hc sinh khối 12.

- Họp tlần 1 ngày 06/03/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Họp tổ lần 2 ngày 20/03/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

 

 

 

 

-Tổ chuyên môn

 

 

 

 

-   GV   dy

12

- GV

 

 

- Cô Ngân

-     GVCN,

ĐTN

- GV, HS

-      GVCN

12, HS, TK

chuẩn bị

- Cô Ngân

- GVCN 12

 

 

 

 

- Cả tổ

4/2021

* Kỷ niệm ngày đất nước thống nhất

- Duy trì nề nếp dy - học.

- Tiếp tục thc hiện chuyên môn theo phân phối chương trình, các lớp dy chưa đủ chương trình cn bố trí dy bù cho đủ.

- Thc hiện kế hoch ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

 

 

-Tổ chuyên môn

 

 

 

 

-   GV   dy

12

 

17

 

 

 

- Kết thúc chương trình Khối 12 tuần 28 (3/4).

- Kim tra hc kì II Khối 12 vào tuần 29, ny 05/04/2021, trừ 3 môn Toán, Ngvăn và Tiếng Anh.

- Giáo viên Khối 12 hoàn thành nhập đim và hạnh kim hc kì II.

- Lập kế hoch ôn tp kim tra học kỳ II, thống nhất ni dung ôn tp khối 10 và khối 11.

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển hc sinh giỏi.

- Học sinh giỏi thi Olympic 30/4, khối không chuyên.

- Kiểm tra cuối cấp cho học sinh khối 12 vào tuần 31 các ngày 22,23,24/4/2021 theo kế hoạch của SGiáo dục.

- Kim tra hồ sơ thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

- Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25/4/2021.

- Họp tổ ln 1 ngày 03/04/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học - Về luân lí xã hội ở nưc ta (Phan Châu Trinh).

- Họp tổ ln 2 ngày 17/04/2021: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học.

 

 

 

 

 

 

 

-Tổ chuyên môn

- GV

- Cô Ngân

 

 

-LĐT, GVBM

 

 

- GVCN-TK

 

 

 

 

- Cả tổ

5/2021

* Kỷ nim ngày sinh nhật Bác

- Kim tra học kì II Khối 10, 11 tuần 34 t10/05/2021. Hn chót tổ nộp file đề 26/04/2021.

- Thi đề chung Khối 10, 11 của Sở Giáo dục 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào ngày 13,14,15/05/2021.

- Giáo viên hoàn thành đim vào ngày 21/05/2021.

- Tiếp tục ôn tập thi THPT Quốc gia cho K12; hoàn tất

chương trình.

- Hoàn thành hồ sơ  thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

- Dự kiến hp cha mẹ học sinh khối 10 và 11 vào ngày

23/05/2021.

- Dự kiến lễ tng kết năm học ngày 24/5 /2021.

- Dự kiến họp Hội đồng vào ngày 26/5/2021.

- Dự kiến thi học sinh giỏi khối 10, 11 vào 31/05/2021.

- Giáo viên chủ nhiệm khối 10, khối 11 và khối 12 hoàn thành học bạ, nộp học bạ khối 12 về văn png.

- Họp tổ lần 1 ngày 01/05/2021 với ni dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cu bài học.

- Họp tổ ln 2 ngày 14/05/2021: sinh hot chuyên môn theo nghiên cu bài học.

- Họp tổ ln 3 ngày 28/05/2021: đánh giá viên chc cuối năm

 

 

-Tổ chuyên môn

- LĐT, GV

 

 

 

 

-   GV   dy

12

-     GVCN- TK

 

 

-GVCN

-Toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

- Cả tổ

6/2021

- Tiếp tục ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.

- Hướng dn học sinh thi lại ở khối 10 và 11 ôn tập thi lại.

- GV dy

12

 

18

 

- Dự kiến thi Tuyn sinh K10 ngày 15,16/06/2021, giáo viên được điu động coi thi và chm thi tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo quyết định của Hi đồng Tuyn sinh lớp 10.

- Giáo viên được điu động coi thi và chm thi THPT Quốc gia thc hiện theo quyết định của Sở Giáo dc và Đào tạo Sóc Trăng.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- GV dy

10 và 11

- LĐT, GV

 

Tổ trưởng triển khai kế họach họat động của tổ đến tất cả thành viên trong tổ, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong và ngoài nhà trường để thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thc hin kế hoch, tổ luôn thc hiện theo sự chỉ đạo của hiệu trưng và bộ phận chuyên môn của nhà trường. Vì vy, kế hoạch hoạt động của tổ có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của Hiệu trưởng và bộ phận chuyên môn ca nhà trường.

 

DUYỆT CA HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thanh Tùng

                                                    Kế Sách, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

Tổ trưởng

Lê ThKim Ngân

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống