'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenthimai.c3dn@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Thái Thị Xuân Hương

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: thaithixuanhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Tân Ngọc Kiều (TPCM)

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: tanngockieu.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Minh Trí
- Năm sinh:
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email:
Họ và tên: Phạm Hoàng Mỹ
- Năm sinh:
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email:

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống