'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

Họ và tên : Ngô Xuân Quang
- Năm sinh:01/12/1972
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 
- Email: ngoxuanquang.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Trần Đạt Thủy Tiên
- Năm sinh:06/10/1973
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 
- Email: trandatthuytien.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh  Tuyền (Tổ trưởng)
- Năm sinh:12/01/1980
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email: tranthithanhtuyen.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Tú Quyên (TPCM)
- Năm sinh:16/01/1981
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 
- Email: dangthituquyen.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Trần Như Ý
- Năm sinh:23/02/1986
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email: trannhuy.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hoà
- Năm sinh:23/11/1985
- Năm vào ngành:
- Điện thoại: 
- Email: nguyenthixuanhoa.c3ks@soctrang.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Minh Hùng
- Năm sinh: 30/4/1979
- Năm vào ngành: 2007
- Điện thoại: 
- Email: Nguyenminhhung.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống