'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN

Tổ toán Trường THPT Kế sách
 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang (TPCM)

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: phamthithutrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Bích

- Năm sinh:10/03/1971

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email:nguyenthicambich.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phan Thanh Hùng

- Năm sinh:15/05/1979

- Năm vào ngành:2001

- Điện thoại:

- Email: phanthanhhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trương Thị Kim Thoa

- Năm sinh:02/07/1978

- Năm vào ngành:2002

- Điện thoại:

- Email: truongthikimthoa.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phạm Văn Chiến

- Năm sinh:10/12/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: phamvanchien.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Quách Thị Huệ

- Năm sinh:10/10/1981

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: quachthihue.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Bành Chúc Phương

- Năm sinh:06/03/1981

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: banhchucphuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Vương Mỹ

- Năm sinh:21/11/1981

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: tranvuongmy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đặng Thành Toại

- Năm sinh:20/01/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: dangthanhtoai.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Văn Phúc (TTCM)

- Năm sinh:12/08/1986

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: tranvanphuc.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lư Thanh Thảo Trang

- Năm sinh:08/01/1986

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: luthanhthaotrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Kiều Nương

- Năm sinh:15/04/1988

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email:nguyenthikieunuong.c3ks@soctrang.edu.vn

ọ và tên: Bùi Thanh Hiếu

- Năm sinh:01/01/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email:buithanhhieu.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống