'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 5

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 5/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2019

PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian13h30 ngày 31 tháng 5 năm 2019
          b) Địa điểmPhòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 5/2019.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 48, đảng viên chính thức: 46 (nữ 23), đảng viên dự bị: 2; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Chương trình số 36-CTr/HU về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.  
- Chương trình số 37-CTr/HU về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ún tắc giao thông.
          - Công văn số 970-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
          - Công văn số 1739-CV/BTCTU về việc thực hiện hướng dẫn số 10-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quản lý đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú .
          - Kế hoạch số 57-KH/HU về thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
           II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 5 năm 2019.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 5/2019 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền nam thông nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5.
2Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 05/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 5 theo TKB, Ôn thi THPT quốc gia;
- Các tổ tiếp tục bồi dưỡng và tổ chức đưa đội tuyển HSG tỉnh K10-11 dự thi vào 31/5/2019;
- Tiến hành kiểm tra HKII K10,11 vào tuần 35 từ ngày 02/05;
- GVBM -GVCN hoàn thành điểm, hạnh kiểm;
- Duyệt KQ K10,11 vào ngày 17/5;
- Hoàn thành các DS: HSG, HSTT, HS thi lại và HS lưu ban năm học 2018-2019;
- Hoàn thành vào điểm học bạ K10,11;
- GVCN hoàn thành học bạ khối 10,11;
- Kiểm tra chéo học bạ 28/5: A1 KT A2…..và nộp BB về trường  sau buổi kiểm;
- Họp CMHS toàn trường vào ngày  Chủ nhật 26/5;
- Tổng kết năm học và làm lễ tri ân cho K12 vào sáng thứ Bảy ngày 25/5;
- Họp liên tịch cuối năm;
- Họp hội đồng cuối năm;
- Lập PA tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020;
- Chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi THPT quốc gia.
3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Phổ biến các  cuộc thi, và khuyến khích học sinh tham gia.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng, xét hạnh kiểm cho học sinh K12.
Ổn định việc thực hiện nề nếp học sinh.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          5. Công tác xây dựng Đảng
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 6 năm 2019
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 04 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền ngày quốc tế thiếu nhi 01/6
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 6/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo năm học;
- Tổ chức ôn tập và thi lại cho học sinh K10, K11;
- Thực hiện thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 vào ngày 15-17/6/2019;
- Thầy/cô được điều động làm công tác thi nghiên cứu văn bản và thực hiện theo đúng qui chế;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia;
- Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vào các ngày 24-27/6/2019;
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Kế hoạch tổ chức ngày QuỐc tế thiếu nhi 1/6 (nếu có).
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ cho học sinh khó khăn, phân công đoàn viên tiếp sức mùa thi.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
6. Công tác khác
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
 

Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
P.BÍ THƯ
 
 
Trần Thanh Mộng
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống