'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 29/06/2023

KẾ HOẠCH TỔ SỬ - ĐỊA- GDCD

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔ SỬ - ĐỊA- GDCD                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        -----------------
                                                                                    Kế Sách, ngày 25 tháng 9 năm 2020
                                                                                             
                                      KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2020  - 2021        
Căn cứ Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thởi gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng.
Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.
Căn cứ vào Kế hoạch số189 /KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
           Căn cứ vào Kế hoạch số191 /KH -THPT kế hoạch chuyên môn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Tổ chuyên môn.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn, Tổ SỬ ĐỊA GDCD trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
a) Tình hình chung của nhà trường
* Quy mô lớp:
Tổng số 1435 học sinh chia ra 35 lớp, trong đó:
- Khối 10 có 12 lớp với 524 học sinh
- Khối 11 có 12 lớp với 504 học sinh
          - Khối 12 có 11 lớp với 407 học sinh
* Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 3 2 1 (1 nữ) 1
GV 85 71 11 (4 nữ) + 4 đang học (3 nữ) 51
CNV 7 5 0 4
Cộng 95 79 12+4 56
- Tổ chuyên môn có 09 (80GV) tổ. Cụ thể:
01.  Tổ Toán               : 13 (3Ts-   8 nữ)
02. Tổ Văn                  : 11 (1Ths-10 nữ)
03. Tổ Vật Lý - KTCN: 12(6L-3CN) (3Ths-6 nữ)
04. Tổ Hoá                   : 07 (4Ths-4 nữ)
05. Tổ Sinh – KTNN   : 07(4S-3KT) (01 Ths-4 nữ)
06. Tổ Sử- Địa -GDCD: 09(4Sử-3Đ-2GD) (00Ths-7 nữ)
07. Tổ Ngoại ngữ(T.A): 07 (01Ths-6 nữ)
08. Tổ Tin học              : 06 (00Ts-4 nữ)
09. Tổ TD – QP            : 08(5TD-3QP) (1Ths-2 nữ)
*Tổ Văn phòng             : 07 (00Ths-4 nữ)
- Thống kê GV theo môn:
Số
lượng
Gv
Văn Sử Địa GD
CD
Anh Toán Hóa Sinh Công nghệ Thể
dục
QP Tin
học
CN NN
Hiện có 11 4 3 2 7 13 9 7 4 3 3 5 3 6
Thừa 3 1 00 00 00 4 3 1 1 1 2 1 1 2
Thiếu                            
TC 20 GV

 

 
b) Tổ Sử- Địa- GDCD
STT Họ tên giáo viên Năm sinh Trình độ chuyên môn Địa chỉ Điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Thu Trang 1984 Đại học Đại ngãi 01698050763  
2 Phan Minh Biển 1980 Đại học TT Kế Sách 0982023020  
3 Thạch Thanh Tuấn 1974 Đại học Châu thành- 0974406399  
4 Bùi Thị Nga 1989 Đại học TT Kế Sách 0986973731  
5 Hoàng Thị Hồng Nhung 1968 Đại học TT Kế sách 0907376394 TT
6 Mai Thị Thanh Thúy 1967 Đại học TT Kế sách 0916303806  
7 Trần Kim Lâm 1982 Đại học TT Kế sách 0979411165 TP
8 Nguyễn Đăng Khoa 1982 Đại học TT Kế Sách 0917670747  
9 Trần Thị Dịu Ý 1980 Đại học Châu thành 01219677280  
Do đặc thù tổ có 3 nhóm môn, nên việc quản lý chuyên môn được chia thành 3 nhóm phân môn:
Nhóm Sử: Gồm 4 giáo viên, do Bùi Thị Nga, quản lý chuyên môn.
Nhóm Địa: Gồm 3 giáo viên do thầy Trần Kim Lâm,  quản lý chuyên môn.
Nhóm Giáo dục công dân : Gồm 2 giáo viên, do Nguyễn Đăng Khoa quản lý chuyên môn.
Quản lý chung của 3 nhóm: Hoàng Thị Hồng Nhung
2. Thuận lợi
- Có đường lối đổi mới của Đảng, của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
- Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo trường, công đoàn nhà trường, ... các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 1 thạc sĩ.
- Tất cả các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên đa số rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì.
- Trang thiết bị tạm thời đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy; đặc biệt là dạy học bằng công nghệ thông tin. Tất cả giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
- Đa số học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, chăm ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
3. Khó khăn
- Một số giáo viên có con nhỏ nên còn gặp một số khó khăn. 
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
            - Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, số học sinh mất kiến thức căn bản còn khá phổ biến, một số học sinh còn chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập.
            - Số giáo viên tham gia phong trào thi giáo viên giỏi còn ít.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mực đến việc học của học sinh.
                        - Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

 Tiếp tục việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”.
Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn  và Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
Thực hiện  công văn số 1859//HD-SGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng với chủ đề năm học năm học 2019 – 2020 là:“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”.  Từ các cơ sở trên, hoạt động chuyên môn (CM) tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
          3. Tổ CM chủ động thống nhất xây dựng PPCT (có đưa vào các tiết dạy của những chủ đề đã được xây dựng, giảng dạy có hiệu quả ở năm học trước. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm theo hướng “Nghiên cứu bài học”; sinh hoạt (SH) Chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trải nghiệm và SH CM trên trang mạng “trường học kết nối”.
4. Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên trong đó chú trọng dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng một cách hiệu quả. Bên cạnh, giáo viên chú trọng việc nâng cao năng lực học ngoại ngữ và Tin học
5. Tập trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém có hiệu quả.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, phong trào thi HSG.
8. Giao lưu học hỏi với các trường ban.
9. Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm đúng qui định.
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo
            - Chỉ tiêu                                                                                                             
            + 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
            + 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
            + 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            + 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động của ngành.
            + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
            - Biện  pháp
            + Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            + Mỗi giáo viên ý thức về quy định đạo đức nhà giáo.
+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
+ Tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
+ Thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới”.
2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của ngành và của trường
            - Chỉ tiêu:
            + 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của đơn vị.
            + 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình. Thực hiện đúng Chuẩn kiến thức môn học kết hợp với phân phối chương trình đã thống nhất trong tổ.
            + 100% giáo viên soạn giảng trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            + 50% giáo viên đạt các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm.
            + 100% giáo viên chuẩn bị tốt giáo án trước khi lên lớp.
            + 100% giáo viên thực hiện báo giảng đúng quy định.
+ Thực hiện dự giờ, công tác sổ sách, hội họp, thao giảng, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo đúng quy định của trường.
            - Biện pháp
            + Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên.
            - Thực hiện kế hoạch tuần học thi: (HKI: 17 tuần, HKII: 34 tuần) khối 10 và 11.
             - Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: Khối 12 vào cuối tháng 3/2021 , Khối 10,11 muộn nhất đến ngày 20/5/2021.
             - Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 8 năm 2011 và đặc thù của từng bộ môn các tổ CM thống nhất xây dựng lại PPCT phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng.
         + Tổ trưởng và tổ phó có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
            + GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
             01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy.
              02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra.
            Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ hai. TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất.
             03. Kế  hoạch cá nhân.
            04. Sổ chủ nhiệm (nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung.
            05. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy.
 * Chú ý: Cuối năm TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ (bằng văn bản). Cụ thể:
            01. Tổ trưởng: Sổ nghị quyết tổ; báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm.
            02. Giáo viên: Sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm (nếu có).
            + Tổ trưởng, tổ phó lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ viên.
            + Kiểm tra việc dự giờ, thao giảng thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng của tổ viên.
            + Có kế hoạch xây dựng đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic 30 tháng 4 không chuyên.
            + Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề.
            + Họp tổ 2 tuần 1 lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            + Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn
            - Chỉ tiêu
            + 100% giáo viên tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
            + 100% GV tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.
            + Có 2 chuyên đề về xây dựng chủ đề dạy học đổi mới PPGD.
            + 100% GV tham gia “Trường học kết nối”.
            - Biện pháp
+ Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, hai tiết bài giảng ứng dụng CNTT. Chú ý tăng cường viêc dự giờ đột xuất. Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.
+ Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo văn bản số 555/BGDDT- GDTrH việc hướng dân sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDDT- GDTrH ngày 20/9/2017 của Sở GD và ĐT Sóc trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn năm học 2017- 2018. Với các nội dung:        
             a) Xây dựng chủ để - chuyên đề dạy học
             Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn (chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn). Mỗi tổ CM thực hiện tối thiểu 1 chủ đề, chuyên đề dạy học/HK. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Tổ phải có KH cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học. Lưu ý tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ đề dạy học.
             b) Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS của HS
             Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với từng đối tượng HS và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất, phát huy được năng lực, tính năng động sáng tạo của HS. GV tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh …
            c) Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
Tổ sinh hoạt CM hai tuần một lần theo lịch của nhà trường, với nội dung trọng tâm là “nghiên cứu bài  học”. Tổ CM chủ động xây dựng và thực hiện KH dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy. Tổ lập KH cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn có thể là từng tháng, học kỳ hoặc cho cả năm học.
           d) Sử dụng “Trường học kết nối”
             Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng “Trường học kết nối”.
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra - đánh giá
            - Chỉ tiêu
            Thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, chấm chữa nhập điểm đúng quy định.
            - Biện pháp
            +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
            + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
            + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
            + Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
            + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
            + Thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
 + Thực hiện nghiêm túc về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Từng môn phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra (phải nêu rõ trong KH của tổ). Các tổ tiếp tục thực hiện ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả.
 + Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ. TT tổng hợp soạn ra 2 đề hoàn chỉnh (theo mẫu đã gởi) nộp vê  LĐT. Sau kiểm tra học kỳ thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
            + Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
            - Chỉ tiêu
            + Tất cả các thành viên trong tổ đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            + 100% tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Biện pháp
            + Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ. Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
            + Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức.
             + Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
             + Tổ trưởng có kế hoạch cho giáo viên được trường cử tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục hoặc Sở Giáo dục tổ chức có trách nhiệm triển khai lại nội dung được tập huấn cho trường tổ.
             + Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản (BB) kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. TT phân công GV dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến về ưu, hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của HS (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG).
            + LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
            + Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên học tập trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, luyện thi đại học
            ­- Chỉ tiêu
            + 80% học sinh thi học sinh giỏi tỉnh có giải.
            + 80% học sinh thi học sinh giỏi Sử-Địa-GDCD có giải.
            + 60% học sinh thi Olympic 30 tháng 4 có giải.
            + Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém dưới 1%.  
            + Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỷ lệ tỉnh
            - Biện pháp
* Bồi dưỡng học sinh giỏi
            - TT tổ bộ môn tham mưu với LĐT chọn GV có năng lực, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng HSG.
            - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn v.v…). Chú ý soạn kỹ đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng không hiệu quả.
a) Bồi dưỡng HSGQG
             Sau khi tuyển chọn đội tuyển HSG tỉnh do Sở giáo dục SGD tổ chức vào 31/5/2021. Tổ tiếp tục bồi dưỡng cho HS tham dự kì thi tuyển chọn HSGQG do SGD tổ chức
b) Bồi dưỡng HSG tỉnh K11,10   
            Ngay đầu năm, LĐT chỉ đạo cho giáo viên chọn những học sinh xuất sắc nhất lớp 10, nhưng các em phải yêu thích và tự nguyện vào đội tuyển và không  được  bắt ép HS kết hợp với đội tuyển k11 (đã có) hình thành đội tuyển của trường  (đội tuyển phải đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu). Tổ BM có KH bồi dưỡng từ đầu năm để các em chuẩn bị dự thi HSG tỉnh do SGD tổ chức vào 31/5/2021. Cụ thể: Tận dụng mọi thời gian, địa điểm phù hợp bồi dưỡng tập trung có hiệu quả. Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung, bài tập nâng cao để HS về làm thêm ở nhà và có chấm chữa cụ thể cho học sinh. v.v…      ;
d) Olympic không chuyên 30-4
             Tổ CM có KH tuyển chọn đội tuyển 2HS/môn/khối và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9 để đạt thành tích cao.
e)  Phụ đạo học sinh yếu kém
             Ngay từ đầu năm, trường tổ chức cho các khối kiểm tra CLĐN. Riêng K12 kiểm tra tập trung. Dựa vào kết quả KTCLĐN kết hợp kết quả (KQ) năm học trước,  KQ tuyển sinh lớp 10 v.v… để phân loại đối tượng HS còn yếu kém có KH phụ đạo cụ thể. Tổ CM và GV có KH phân loại rõ đối tượng để có biện pháp giảng dạy và phụ đạo có hiệu quả:
            + Chọn phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng.
            + Phụ đạo ngay trong từng tiết trên lớp.
            + Có thể tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng HS yếu kém để củng cố kiến thức, bổ sung phần kiến thức bị hỏng, nắm vững lại kiến thức cơ bản và không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng HS này.
            + Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp, ở bạn và ở nhà.
            + Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm, BM phải phân công học sinh khá giỏi kèm các bạn yếu, thành lập các nhóm bạn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v…;
     * Chú ý:
        - Trường sẽ có kế hoạch kiểm tra dõi sự tiến bộ của HS vào giữa và cuối học kỳ.
        - Các tổ phấn đấu đạt:
        + Đối với K12: Từng bước khắc phục điểm thấp và từ từ đến đủ điểm đậu tốt nghiệp của kỳ thi THPTQG và tiến tới có thể đạt điểm TB.
        + Các K11&10 HS đạt chỉ tiêu đã nêu thật sự có chất lượng.
f) Thực hiện tiết trải nghiệm.
      Tổ chức cho HS thực hiện 2 tiết trải nghiệm phù hợp bộ môn, vừa sức HS, không phải quá tốn kém hoặc đi xa nhưng đạt được hiệu quả.
g) Tổ chức ôn thi THPTQG cho học sinh khối 12
        - Phân loại học sinh (Giỏi, Khá, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS.
        - Cuối HKI, GVCN bước đầu cho HS chuẩn bị hồ sơ dự thi.
        - Kết thúc chương trình tất cả các môn vào cuối tháng Ba và tiến hành kiểm tra HKII vào đầu tháng tư.
        - Từ tháng Tư đến tháng Sáu tập trung ôn thi TN theo hướng tổ chức một kỳ thi Quốc gia của BGD qui định. Tổ CM có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập;
       - Tổ chức thi thử tốt nghiệp vào tháng Tư theo kế hoạch của SGD và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi.
        - Hướng dẫn cho HS K12 làm hồ sơ dự thi.
        - Chuẩn bị Thi THPTQG theo KH của BGD.
7. Thi giáo viên giỏi
            - Chỉ tiêu
            + Có giáo viên đăng ký thi đạt giáo viên giỏi cấp trường.
            + 4 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.
            + 50% GVCN có đăng ký đạt GVCN giỏi.
            - Biện pháp   
* Thi giáo viên giỏi cấp trường
        - Nội dung thi GVG cấp trường:
          + Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;
          + Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
      - Thời gian:
          + Tiết thực hành thực hiện HKI;
          + Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng HKII.
8. Thực hiện các hoạt động khác
            ­- Chỉ tiêu
            100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
            - Biện pháp
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
9. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021
   -  Chất lượng giáo dục của cả tổ chuyên môn phấn đấu:
  + Xếp loại giỏi trên 28% .(Năm trước 27%)
  + Xếp loại khá trên 44%.(Năm trước 43%)
  + Xếp loại yếu kém không quá 1%.
* Chỉ tiêu giao cho từng giáo viên
             
Giáo viên Sỉ số Giỏi Khá Yếu - kém  
MÔN GDCD   28% 44% 0.30%  
Nguyễn Đăng Khoa 828 234 (28.29%) 365 (44.13%)    
 Trần Thị Dịu Ý 607 170 (28.09%) 270 (44.62%)    
 Tổng 1434 404 635 4  
    28.17% 44.28% 0.30 %  
         
Giáo viên Sỉ số Giỏi Khá Yếu - kém  
 MÔN LỊCH SỬ   28 % 44% 0.30%  
Đỗ Tuấn Phương 74 16 (21.7%) 36 (48.6%)    
Phan Minh Biển 329 120 (36.5%) 146 (44.49%)    
Nguyễn Thu Trang 276 104 ( 37,6%) 122(44.2%)    
Thạch Thanh Tuấn 336 60 (19,2%) 161 (47,9%)    
Bùi Thị Nga 419 105 (25.1%) 206 (49.1%)    
 Tổng 1434 410 671 4  
    28.6% 46.7% 0.30%  
                             
 
Giáo viên Sỉ số Giỏi Khá Yếu - kém
 MÔN ĐỊA LÍ   28% 44% 0.30%
Hoàng Thị Hồng Nhung 538 155 (28.86%) 240 (44.69%)  
Mai Thị Thanh Thúy 454 128 (28.25%) 205(45.25%)  
Trần Kim Lâm 442 125 (28,28%) 195 (44.11%)  
Tổng 1434 408 640 4
    28.45% 44.63% 0.30%
Lưu ý: Chỉ tiêu khá giỏi đạt nếu lớn hơn hoặc bằng phần trăm được giao, chỉ tiêu yếu – kém đạt nếu nhỏ hơn hoặc bằng phần trăm được giao.
 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tháng Nội dung hoạt động Tổ chức thực hiện
 
 
 
 
 
 
 9/ 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Ổn định tổ chức lớp và SH tuần lễ đầu năm từ ngày 31/8/2020.
- Họp tổ chuẩn bị năm học, tuần 1.
- Thực hiện giảng dạy theo PPCT tuần 01 từ 7/9/2020. Thực hiện học chéo buổi và tăng tiết K12 từ tuần 01.
- Bồi dưỡng và chuẩn bị hồ sơ cho HS dự thi đội tuyển HSGQG vào ngày 3,4/9/2020.
- Khai giảng ngày 05/09/2020 (phần lễ và hội).
- Duy trì nề nếp dạy và học.
- Lập kế hoạch và chương trình của tổ.
- Tổ thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của PHT phụ trách chuyên môn (HT phân công).
- Họp tổ tuần vào tuần 2 với nội dung trọng tâm nghiên cứu bài học.
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường, tỉnh nộp cho cô Kiều trong tháng 14/9/2020
- Dự kiến xây dựng kế hoạch của tổ hạn chót 15/10/2020.
 
 
- Toàn trường.
- Cả tổ.
- TT.
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
- GVBM
 
 
 
- GV ôn thi.
 
- Tổ gởi file cho cô Kiều _vp. TT chỉ đạo tổ thực hiện.
- TT.
 
- LĐT, TT, TP, GV.
- GV được phân công
 
-Tổ có kế hoạch  
 
 
 
 
 
 
10/ 2020
 
 
 
µ Chào mừng ngày 20/10 vì sự tiến bộ phụ nữ
- Tổ tiếp tục thực hiện các chuyên đề thao giảng dự giờ, tiết trải nghiệm
- KSCL đầu năm K12 tuần 5 từ 10,11/10 theo lịch trường.
- Khối 10,11 và các môn còn lại của khối 12 do giáo viên cho kiểm tra với thời gian thống nhất đã trao đổi trong tổ.
* Tổng hợp kết quả hạn chót 15/10/2020 và lấy điểm thường xuyên.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.
- Chon HSG tỉnh khối 10,11, 30/4 mởi rộng
- Học sinh đăng kí thi “Sáng tạo trẻ” hạn chót 15/10/2020.
- Thi GVG tiết thực hành (báo trước 2 ngày).
- Tổ tiếp tục thực hiện SHCM và chủ đề theo kế hoạch của tổ
-Thao giảng:Cô Thúy,Cô Trang,Cô Ý                     
 
 
 
 
  • LĐT tổ chức.
  • GV thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LĐT- TTdự
 
 
Cả tổ dự
11/ 2020 µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG, 30/4.
- KTra tiến độ thực hiện chuyên môn.
- Tổ tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn và chủ đề theo kế hoạch tổ.
- GV hoàn thành dự giờ thao giảng tiết UDCNTT chuyên đề chủ đề.
-Thao giảng:Thầy Lâm,Thầy Tuấn
- Trường kiểm tra HĐSP giáo viên không báo trước.
- Họp tổ . NCBH ;
-Tổ báo cáo chuyên đề: Cô Nga (Sử).
- Họp tổ . NCBH
 
 
 
- LĐT, TT quản lí,  GV bồi dưỡng.
- GV thi GVG.
 
- Tổ BM chuẩn bị.
 - GV Chuẩn bị
- Tổ dự.
 
 
 
LĐT và cả tổ
 
 
12/ 2020
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của 15 GV.
- Dự kiến KT HKI tuần 17 từ 28/12.
  + Riêng các môn toán, văn, T.Anh kiểm tra theo đề của sở giáo dục từ ngày 29,30,31/12/2020.
- Hạn chót nộp file đề kiểm tra HKI ngày 14/12/2020 ( trừ các môn đề của sở ).
- Tiếp tục thực hiện SHCM và chủ đề theo kế hoạch của tổ.
 
 
 
 
- Tổ chú ý nội dung và KH ôn tập đúng qui định.
- GV-TK thực hiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/ 2021
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Nghỉ Tết DL 01/01/2021.
- Hoàn thành nhập điểm HKI ngày 7/1/2021.
- Thư kí hoàn thành điểm ngày 9/1/2021 để LĐT duyệt.
- Thực hiện TKB HKII tuần 19 từ 11/1.
- Tiếp tục hoc chéo buổi tuần 19.
- Thi HSG QG đầu tháng 01/2021.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Học sinh nộp sản phẩm “ Sáng tạo trẻ” hạn chót ngày 5/1 . Chấm điểm vào 18/1.
- Tiếp tục dự giờ thao giảng.
Cô Nga ,Thầy Biển, Cô Nhung
- Tiếp tục hiện SHCM và chủ đề theo kế hoạch.
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN.
 
 
 
 
 
 
 
- GV, đội tuyển
 
GV hướng dẫn HS
 
 
Cả tổ dự
 
 LD9T và TT
02/2021 µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình.
- Tiếp tục dự giờ thao giảng.
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch của tổ.
- HS nghỉ tết nguyên đán từ ngày 8/2 đến hết 20/2/2021.
- Họp tổ . NCBH
-Tổ báo cáo chuyên đề :Thầy Khoa
-Tiết trải nghiệm :ĐÌNH THẦN NGUYỄN TRUNG TRỰC
- Họp tổ  thảo luận nội dung NCBH .
- Trường kiểm Tra HĐSP 10GV.
- GVCN khối 12 kiểm tra hồ sơ dự thi THPT quốc gia của học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2021
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Hoàn thành thực hiện các chuyên đề.
- Họp tổ tuần .
- Họp tổ tuần . NCBH
- Thao giảng, dự giờ thăm lớp.
- Họp mặt  08/3/2021.
- Chuẩn bị hồ sơ K12 thi THPTQG.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ban nữ công.
 
 
 
 
 
 
 4/2021
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/4- Quốc tế LĐ 01/5
- HS thi Olympic không chuyên 30/4.
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và hạnh kiểm và HK.
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2020.
- Kết thúc chương trình K12 tuần 28 ( ngày 3/4).
- Họp tổ tuần .
- Họp tổ tuần .
- Dự kiến khối 12 KT HKII vào tuần 29 từ 5/4.
- Lập kế hoạch hướng dẫn ôn tập kiểm tra cho các bộ môn trong tổ để thống nhất cho kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra cuối cấp cho học sinh khối 12 vào tuần 31 (các ngày 22,23,24/4/2021 theo KH SGD).
- Kế hoạch ôn thi THPT.
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GVCN – VP.
 
 
 
 
5/2021
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
- Kiểm tra HKII khối 10,11 tuần 34 từ ngày 10/5/2021.
- Hạn chót tổ nộp file đề 26/4/2021.
- Thi đề chung K10, 11 của SGD  3 môn T, N.V, T.A vào 13, 14, 15/5/2021.
- GV hoàn thành điểm vào 21/5/2021. Thư ký hoàn thành kết quả K11,10 để LĐT duyệt KQ ngày 22/5/2021.
- Tiếp tục ôn tập cho K12, hoàn tất chương trình. - Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT.
- Tổng kết năm học.
- Dự kiến (DK) họp CMHS K11&10  vào ngày 23/5/2021.
- DK lễ tổng kết năm học và tri ân ngày 24,25/5/2021.
- DK họp Hội đồng vào ngày 26/5/2020.
- DK thi HSG 11,10 vào 31/5/2020.
 
 
- LĐT, GV, HS.
 
 
 
 
- GV - HSK12.
 
 
- GVCN.
 
- Toàn trường.
 
- HĐSP.
     
  - Chuẩn bị K12 thi THPTQG.
- Thi Tuyển sinh K10 khoảng 15,16/6/2021.
-HĐ coi và chấm thi
6/2021 - Chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG theo KH của BGD. GV coi chấm thi THPTQG.
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập. Dự kiến thi lại vào 07/2021.
 
-HĐ coi thi
-GVBM
* Chú ý: Tùy theo sự chỉ đạo của Sở GD, hiệu trưởng nhà trường, kế họach chuyên môn của trường, tổ sẽ có thay đổi phù hợp trong từng thời điểm.
VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT/ KIẾN NGHỊ
 
   DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                               TỔ TRƯỞNG
     
                                                                                                                                               
 
           Trần Thanh Tùng                                                      Hoàng Thị Hồng Nhung
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống