Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2019-2020


TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
TỔ TIN HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Kế Sách, ngày 20 tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2019 - 2020
Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020 với chủ đề năm học là:“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”
Căn cứ vào Kế hoạch số    /KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào Kế hoạch số    /KH -THPT kế hoạch chuyên môn năm học 2019 – 2020 của Phó hiệu trưởng chuyên môn trường THPT Kế Sách;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của tổ chuyên môn;
Căn cứ tình hình thực tế của trường, tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019  - 2020 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.  Đặc điểm tình hình của trường:
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên:        
          Tổng số là 95, trong đó:
          - Lãnh đạo trường: 03 (1 nữ, 2 nam).
- Nhân viên: 07 (4 nữ)
- Giáo viên:  85, chia thành 9 tổ chuyên môn:
01.  Tổ Văn: 11(10 nữ)
02. Tổ Toán: 13 (8 nữ)
03. Tổ Vật Lý - KTCN: 12 (6 nữ)
04. Tổ Hoá: 07 (3 nữ)
05. Tổ Sinh – KTNN: 8 (4 nữ)
06. Tổ Sử- Địa -GDCD: 11 (7 nữ)
07. Tổ Ngoại ngữ: 09 (6 nữ)
08. Tổ Tin học: 06 (4 nữ)
09. Tổ TD – QP: 09 (2 nữ)
10. Tổ Văn phòng: 7 (4 nữ)
2. Đặc điểm tình hình của tổ:
+ Tổng số giáo viên: 06 (nữ: 4)
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Năm
vào ngành
Kiêm nhiệm
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 1976 ĐHSP Tin học 2002 Tổ trưởng chuyên môn
2 Lê Văn Tài 1984 ĐHSP Toán - Tin 2007 Thư ký hội đồng
3 Phạm Thụy Băng Tâm 1985 ĐHSP Toán - Tin 2007 Tổ trưởng
công đoàn
4 Đỗ Văn Lùn 1984 ĐHSP Lý - Tin 2008 Quản lí 2 phòng máy tính
5 Phạm Thị Xuân Hương 1986 ĐHSP Lý - Tin 2008 Chủ nhiệm
6 Mai Thị Bích Vân 1987 ĐHSP Toán - Tin 2010 Chủ nhiệm
 
+ Phân công chuyên môn năm học 2019 – 2020:
TT Họ tên giáo viên Dạy các lớp Chủ nhiệm
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 12A1, 12A5, 12A6, 12A9, 11A1 , 11A5, 11A7  
2 Lê Văn Tài 12A2, 12A3, 12A7, 12A8  
3 Phạm Thụy Băng Tâm 10A3, 10A5, 10A7, 10A12, 12A4, 12A10  
4 Đỗ Văn Lùn 10A4, 10A9, 10A11, 11A2, 11A4, 11A10  
5 Phạm Thị Xuân Hương 10A2, 10A8, 10A13, 11A3, 11A6, 11A9 10A8
7 Mai Thị Bích Vân 10A1, 10A6, 10A10, 11A8, 11A11 11A8
3. Chỉ tiêu thi đua tổ năm học 2018-2019:
a. Đối với học sinh
+ Xếp loại học lực:
  • Trên trung bình: 100%
  • Yếu, kém: 0%
+ Xếp loại Nghề phổ thông:
  • Xếp loại Giỏi: 98%
  • Không có học sinh xếp loại Trung bình.
b. Đối với giáo viên:
+ Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 100%.
II. Thuận lợi, khó khăn
1.Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn luôn được
tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Tinh thần tự học rất cao, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn;
- Giáo viên trong tổ có tinh thần và trách nhiệm trong mọi phong trào thi đua của trường.
 - Cơ sở vật chất phục vụ tương đối đầy đủ nhằm hỗ trợ trong việc dạy và học.
 - Giáo viên trong tổ đều có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đúng điều lệ, quy chế của ngành, có tinh thần đoàn kết cao, giao tiếp hòa nhã, luôn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;
 2. Khó khăn:
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu giảng dạy;
- Khả năng tiếp thu tin học của học sinh ở các lớp cơ bản còn chậm  nên gặp khó khăn trong việc giảng dạy, cũng như vận dụng phương pháp mới trong dạy học.
III. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.

4. Sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/102014. Tiếp tục thực hiện Công văn số 2176//SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 9 năm 2017 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, thực hiện Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
- 100% giáo viên Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của ngành.
- 100% giáo viên Chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo, nhiệt tình trong công tác.
- Tập thể phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- 100% giáo viên Giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh phải hòa nhã, thân ái với học sinh.
- Giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú.
2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, chủ đề tự chọn
- Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần);
- Thống nhất phân phối chương trình phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng;
3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
- Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức;
- Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
- Tự bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;
- Giáo viên được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho giáo viên ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT);
- Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
- Thường xuyên dự giờ, để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của học sinh.
4.  Thi giáo viên giỏi cấp trường
- Giáo viên đăng ký thi Giáo viên giỏi (GVG)
Gồm 4 giáo viên:
1. Lê văn Tài                            
2. Phạm Thụy Băng Tâm
3. Phạm Thị Xuân Hương
4. Mai Thị Bích Vân
- Nội dung thi GVG cấp trường:
+ Lý thuyết: các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn. Dự kiến thi 04/11/2019;
          + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 9,10.
          + Đạt SKKN của Sở giáo dục.
5. Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh
- Giáo viên ôn luyện: Đỗ Văn Lùn, Thạch Thị Huỳnh Nga
- Số lượng: 03 học sinh lớp 11A2.
- Thời gian ôn luyện: bắt đầu tháng 9.
6. Phụ đạo học sinh yếu kém
          Đầu năm học tổ Tin học tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm, giáo viên tự phân loại học sinh trong lớp mình phụ trách để có những giải pháp nhằm giúp các em theo kịp kiến thức đang học và cải thiện chất lượng vào cuối học kỳ, cuối năm.
7. Hoạt động kiểm tra, đánh giá
Xây dựng ma trận đề
          Thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
          +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
          + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.
          + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
          + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
          - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá.
Qui định số cột kiểm tra:
- Kiểm tra Miệng: 01 cột, có thể áp dụng nhiều hình thức kiểm tra trong suốt tiết dạy.
- Kiểm tra 15 phút: 2 cột, hình thức trắc nghiệm.
- Kiểm tra 45 phút: 01 cột (khối 11, 12) và 02 cột (khối 10), hình thức trắc nghiệm và tự luận.
- Thi học kỳ: trắc nghiệm và nội dung theo thống nhất tổ.
- Giáo viên nộp đề kiểm tra cho tổ trưởng trước một tuần và có sự thống nhất.
8. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
          - Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:
          + Tổ chức dạy nghề Tin học phổ thông cho học sinh 11 (ngoại trừ lớp 11A2, 11A4, 11A11 - học nghề Điện) theo hướng dẫn số 424/SGDĐT- GDTrH ngày 03/3/2009 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông.
          + Tổ Tin học có kế hoạch ôn nghề Tin học (105 tiết) bắt đầu dạy từ 26/08/2019.
- Thời khóa biểu dạy nghề mỗi lớp học 4 tiết/ tuần
9. Hoạt động tổ bộ môn - giáo viên
9.1. Tổ bộ môn
          Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng.
           Xây dựng chủ đề dạy học:
Trong năm học 2019 – 2020, tổ Tin học thực hiện 2 chủ đề  và 2 chuyên đề dạy học/HK. Phân công giáo viên chuẩn bị nội dung và dạy thử nghiệm.
 
Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm.
        ‚. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển của HS:
          Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất. phát huy năng lực, tính năng động sáng tạo của học sinh. Giáo viên tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh v.v…;
      ƒ. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
- Tổ sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần theo lịch của nhà trường. 
- Với nội dung trọng tâm là nghiên cứu bài học.Tổ chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa;
„. Sử dụng “ Trường học kết nối”
Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường học kết nối”;
9.2. Các nhiệm vụ khác:
      - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tuần, tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch năm học của nhà trường.
      - Thực hiên đúng qui định, đảm bảo đủ số tiết thực hành.
      - Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
      - Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, tăng cường viêc dự giờ đột xuất;
      - Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. Sau mỗi tiết dự giờ có góp ý kiến về ưu, hạn chế. Tập trung vào việc tiếp thu kiến thức của học sinh (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG);
          - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho văn phòng;
      - Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học;
9.3. Giáo viên
      - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của học sinh: Họat động nhóm, nêu vấn đề, hệ thống câu hỏi gợi mở, ứng dụng CNTT v.v...  cho phù hợp với nội dung bài học và phù hợp với từng đối tượng HS, làm cho các em thích học bộ môn minh phụ trách và đạt kết quả cao. Khắc phục hoàn toàn việc đọc chép, chiếu chép, không được dạy chay nếu có đồ dùng dạy học hoặc thí nghiệm. Tận dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, các trang thiết bị sẵn có. 
      - Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02  tiết ứng dụng CNTT, dự giờ 4 tiết/ HK; dự giờ thao giảng khi được phân công. Mỗi tiết dự giờ phải có đóng góp ý kiến nhận xét  trong sổ dự giờ.
      - Giáo viên thi GVG sẽ thực hiện hội giảng 2 tiết theo lịch của trường ( không tính các tiết thao giảng hay ứng dụng CNTT theo qui định).
      - Thường xuyên truy cập website của BGD, SGD và Trường; sử dụng tốt hộp thư điện tử.
      - Chấm, chữa bài cho học sinh: Khi chấm bài, giáo viên  chỉ rõ những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh thấy rõ những hạn chế  và có thể tự sửa chữa. Các bài kiểm tra phải được trả học sinh chậm nhất sau 1 tuần. Lưu ý  cho HS lưu bài kiểm tra cẩn thận để tổ và trường kiểm tra khi cần thiết.
      * Hồ sơ giáo viên
      GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường phổ thông và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
01. Giáo án được soạn giảng theo chuỗi các hoạt động: (1) khởi động/tình huống xuất phát, (2) hình thành kiến thức, (3) luyện tập, (4) vận dụng, (5) tìm tòi mở rộng. Nếu sử dụng giáo án cũ phải có phần bổ sung các hoạt động của HS. Hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy v.v…;
          02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ, đúng theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra;
          03.Sổ báo giảng: Ghi nhập báo giảng điện tử đầy đủ vào thứ Hai theo địa chỉ VNEDU.VN hoặc vào trang web của trường. Tổ trưởng sẽ có kế hoạch kiểm tra thường xuyên.
          04. Kế  hoạch cá nhân, kể cả KH BDTX
          05. Sổ chủ nhiệm ( nếu có CN): Ghi đầy đủ các nội dung
          06. Sổ SH chuyên môn: Phải ghi rõ nội dung SH chuyên môn;
          07. Sổ dự giờ: tập trung đánh giá nhận xét hoạt động học của trò;
           * Tổ trưởng
                    + Sổ nghị quyết tổ;
                    + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng 8/ 2019: Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
- Ổn định Tổ chức lớp và Sinh hoạt tuần lễ đầu năm từ ngày 19/8/2019;
- Thực hiện theo thời khóa biểu tuần 1 từ  ngày 19/8/2019;
- Họp tổ chuyên môn vào tuần 1 ngày 19/8/2019;
- Thực hiện dạy nghề cho học sinh khối 11 vào tuần 2;
- Báo cáo chất lượng đầu năm về trường hết hạn là 20/9/2019.
Tháng 9/ 2018: Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Khai giảng ngày 05/09/2019 (phần lễ và hội);
- Duy trì nề nếp dạy và học;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của Hiệu trưởng;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG; 
- Hoàn thành danh sách thi GVG cấp trường gồm:
 Lê Văn Tài;
‚ Phạm Thụy Băng Tâm
ƒ Phạm Thị Xuân Hương
„ Mai Thị Bích Vân
- Khảo sát chất lượng đầu năm, nộp kết quả theo mẫu;
- Tổ trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động tổ;
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 9 vào 30/9/2019.
Tháng 10/ 2019:  Chào mừng ngày 20/10
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Thực hiện chuyên đề - chủ đề dạy học: GV được phân công.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG; 
- Kiểm tra hồ sơ của tổ: cả tổ
- Dự giờ 01 GV: Mai Thị Bích Vân
- Hội giảng GVG trường lần 1 vào tuần 9 và 10 ;
-Thi GVG phần lý thuyết ngày 04/11/2019;
- Nghiên cứu bài học trong các buổi họp tổ: GV được phân công là: Mai Thị Bích Vân và Phạm Thị Xuân Hương.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 10 vào 31/10/2019.
Tháng 11/ 2019:  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG; 
- Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
- Dự giờ 01 GV: Lê Văn Tài.
- Thực hiện chuyên đề - chủ đề dạy học: GV được phân công.
- Nghiên cứu bài học: GV được phân công là Phạm Thụy Băng Tâm và Đỗ Văn Lùn.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 11 vào 30/11/2019.
Tháng 12/ 2019:  Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- GV tiếp tục dự giờ, thao giảng theo qui định;
- Dự giờ 01 GV: Phạm Thụy Băng Tâm
- Kiểm tra HKI các khối ;
- Hoàn thành nhập điểm HKI ngày 31/12/2019;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và Chuyên đề theo kế hoạch của tổ;
- Nghiên cứu bài học trong các lần họp tổ. Phân công giáo viên: Lê Văn Tài.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 12 vào 30/12/2019.
Tháng 01/ 2020:  Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG; 
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng theo quy định;
- Dự giờ 01 GV: Phạm Thị Xuân Hương
-Thực hiện chủ đề dạy học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: cả tổ
- Nghiên cứu bài học trong các lần họp tổ. Phân công giáo viên: Đỗ Văn Lùn
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 1 vào 31/01/2020.
Tháng 02/ 2020:  Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG; 
-Thực hiện chủ đề dạy học theo kế hoạch;
- Dự giờ 01 GV: Đỗ Văn Lùn
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27  theo lịch;
- Chuẩn bị hồ sơ thi nghề cho học sinh khối 11.
- Nghiên cứu bài học trong các lần họp tổ. Phân công giáo viên: Phạm Thụy Băng Tâm, Phạm Thị Xuân Hương.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 2 vào 28/02/2020.
Tháng 3/ 2020:  Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Thi Nghề phổ thông vào Chủ Nhật 14/3/2020;
- Hoàn thành thực hiện các chuyên đề;
- Họp mặt  08/3/2020 GV, NV, CB nữ toàn trường
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 29. GV nộp đề vào tuần 28 để trao đổi rút kinh nghiệm.
- Nghiên cứu bài học trong các lần họp tổ. Phân công giáo viên: Mai Thị Bích Vân, Thạch Thị Huỳnh Nga.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 3 vào 31/3/2020.
Tháng 4 /2020:  Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kết thúc chương trình khối 12;
- Kết thúc dạy nghề Tin học văn phòng;
- GV khối 12 hoàn thành nhập điểm và Hạnh kiểm theo quy định;
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4 /2020;
- Toàn trường Nghỉ lễ 30/4.
- Giáo viên nộp đề cho tổ trưởng vào tuần 32.
- Nghiên cứu bài học:Trao đổi, nhận xét các đề thi.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 4 vào 28/4/2020.
Tháng 5 /2020:  Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 34. Hạn chót tổ nộp file đề tuần 32 cho tổ trưởng và trao đổi nội dung đề kiểm tra trước khi học sinh kiểm tra.
- GV hoàn thành điểm vào 21/5/2020.
- Lễ tổng kết năm học và tri ân;
- Họp Hội đồng;
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2020
- Nghiên cứu bài học.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần.
- Báo cáo tháng 5 vào 31/5/2020.
Tháng 6/ 2020
- Học sinh K12 thi THPTQG;
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/6/2020;
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập.
- Du lịch hè.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Tin học từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020. Tùy thuộc vào sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Hiệu trưởng nhà trường, Kế hoạch chuyên môn của trường, Tổ Tin học sẽ có điều chỉnh cụ thể cho phù hợp.
 
Duyệt của Hiệu trưởng
          (đã ký)
 
 
Người lập kế hoạch
     Tổ trưởng
 
 
Thạch Thị Huỳnh Nga
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT