Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2019-2020

Nháy chuột vào đây để xem 


TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
      TỔ NGỮ VĂN
 
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
   
Căn cứ Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020 với chủ đề năm học là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào Kế hoạch số/KH –THPT, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào Kế hoạch Số:    /KH – THPT, kế hoạch chuyên môn năm học 2019- 2020 của trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG, CỦA TỔ
1. Đặc điểm tình hình của trường
1.1. Quy mô lớp: Tổng số 1.316 học sinh chia ra 34 lớp, trong đó:
- Khối 10 có 13 lớp với 542 học sinh
- Khối 11 có 11 lớp với 426 học sinh
- Khối 12 có 10 lớp với 348 học sinh
1.2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên

CB - GV - CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 3 2 1 (nữ) 1
GV 85 71 14 (6 nữ) + 6 đang học (4 nữ) 50
CNV 7 5 0 4
Cộng 95 79 12 + 4 55
 
- Tổ chuyên môn có 9 tổ (85 giáo viên) và tổ văn phòng. Thống kê giáo viên theo môn:
STT Môn Số GV Nữ Đạt chuẩn Trên chuẩn Dôi Dôi
1 Văn 11 10 10 1 0.71 4.68
2 Sử 5 3 5   1.42 2.32
3 Địa 3 2 3   -0.58 0.32
4 GDCD 3 2 3   0.32 1.00
5 Ngoại ngữ 9 6 8 1 -0.84 3.00
6 Toán 13 8 10 3 2.26 6.38
7 9 5 7 3 1.84 5.00
8 Hóa 7 3 3 4 -0.16 3.00
9 Sinh 6 2 5 1 0.63 3.38
10 Công nghệ 3 1 3   1.62 1.44
11 KTNN 2 2 2   1.49 0.85
12 Thể dục 5 2 4 1 -0.37 1.00
13 Quốc phòng 3   3   0.32 1.00
14 Tin học 6 4 6   1.53 2.62
TC 85 50 71 14 8 GV 36
1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn
2. Đặc điểm tình hình của tổ Ngữ văn
     Tổng số giáo viên: 11 (Nam: 1 ; Nữ: 10)
     Trình độ chuyên môn: 10 Đại học, 1 Thạc sĩ
     Trong đó: 1 Tổ trưởng; 1 Tổ phó; 1 Thủ quỹ.
2.1. Thuận lợi
- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, phụ trách giảng dạy đúng chuyên môn. Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên giỏi.
- Có tinh thần tự học, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Nhiều giáo viên của tổ có lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2.2.  Khó khăn
- Một số giáo viên có con nhỏ, đường đến trường xa xôi;
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
- Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, một số học sinh chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập. Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

STT Họ  và  tên Năm vào ngành Chủ nhiệm KHỐI
12
KHÔI
11
KHỐI 10 BDHSG Số tiết Khác
1 Lê Thị Kim Ngân 2000 12A5 12A1,12A5     Lớp 10, 11 18 TT
2 Phạm Thị Bích Đào 2003 12A10 12A2, 12A10   10A8   19.5 TP
3 Phạm T. Thu Hương 1990   12A4, 12A8 11A3, 11A10     19  
4 Trần Thị Như Ý 1990 12A7 12A7, 12A9 11A1     19  
5 Lê Thị Hồng Đào 2004 11A5   11A5, 11A7 10A6   15.75 Thủ quỹ
Trực VP
6 Lý Hồng Hạnh 2001   12A3,
12A6
  10A2, 10A9   19 UV BCHCĐ
7 Lương Thuỳ Như 2001 10A10   11A4 10A5, 10A10   15.25 Dạy HĐNGLL
8 Huỳnh Thị Thuỷ 2007 11A6   11A6 10A1, 10A12   15.25 Trực VP
9 Nguyễn Thị Trinh 2008 10A3   11A2, 11A11 10A3   15.75 Dạy HĐNGLL
10 Nguyễn T. Mỹ Xuyên 2007     11A9 10A4, 10A11   11 Trực VP
11 Nguyễn Quốc Thái 2001     11A8 10A7, 10A13   11 Trực VP
II. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRỌNG TÂM
Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
 Tiếp tục việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”.
Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn  và Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
Thực hiện  công văn số 1859//HD-SGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng với chủ đề năm học 2019 – 2020 là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”.
Từ các cơ sở trên, hoạt động chuyên môn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
2. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học, đưa vào các tiết dạy của những chủ đề đã được xây dựng, giảng dạy có hiệu quả ở năm học trước. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; sinh hoạt chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trải nghiệm và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối.
3. Chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức liên môn, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tập trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém có hiệu quả.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi Giáo viên giỏi, làm đồ dùng dạy học, phong trào thi học sinh giỏi, sáng tạo trẻ, v.v…
III. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp
1. Công tác tư tưởng, chính trị
Nhiêm vụ cụ thể:

Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
- 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
Biện pháp thực hiện:
- Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Hoạt động dạy- học
Nhiêm vụ cụ thể
- Thực hiện kế hoạch 37 tuần học, HKI 19 tuần và HKII 18 tuần. Cụ thể:
+ K12 hoàn thành chương trình vào cuối tháng 2/2020 do thống nhất tăng tiết như sau:

KHỐI 12
SỐ TIẾT HKI HKII
5.5 6.0 5.0
 
+ Khối 11 và 10 hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 20/5/2020;
- Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT- GDTH  ngày 17 tháng 8 năm 2011 và đặc thù của từng bộ môn, tổ chuyên môn thống nhất xây dựng lại kế hoạch dạy học phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của Lãnh đạo nhà trường. Lưu ý việc đưa các chủ đề đã thực hiện có hiệu quả vào kế hoạch dạy học của tổ;
- Tiết tự chọn:

MÔN K10 K11 K12
Văn 0.5 0.5 1.0
 
+  Nội dung dạy chủ đề tự chọn: Các lớp thực hiện chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh v.v…).
Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình, không cắt xén chương trình.
-  100% giáo viên soạn giáo án trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
- Kiểm tra giáo án của giáo viên: 100% trong năm học.
- Mỗi giáo viên thao giảng: 2 tiết / năm. Giáo viên đăng ký thi giáo viên Giỏi: 2 tiết/học kỳ (không tính thao giảng định kỳ).
- Dự giờ: tất cả giáo viên phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
- Thực hiện việc báo cáo chuyên đề: 4 chuyên đề / năm học.
- Tổ trưởng và tổ phó có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo quy định:
+  Giáo án: Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa học sinh; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy; Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và khối 11 phải có giáo án hoạt động hướng nghiệp.
+  Sổ báo giảng: ghi đầy đủ vào thứ hai hàng tuần, Tổ trưởng có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên, Lãnh đạo trường sẽ kiểm tra đột xuất;
+ Kế hoạch cá nhân.
+ Sổ sinh hoạtchuyên môn: có ghi rõ nội dung sinh hoạt chuyên môn.
+ Sổ dự giờ:  có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy;
+  Sổ điểm cá nhân: đủ số lần kiểm tra theo qui định của thông tư Số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 và chú ý sửa điểm phải đúng theo quy định.
+  Sổ chủ nhiệm (nếu có): ghi đầy đủ các nội dung.
* Chú ý: Cuối năm yêu cầu Tổ trưởng và giáo viên nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
. Tổ trưởng: sổ nghị quyết tổ; báo cáo kết quả chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, học kỳ, năm;
. Giáo viên: sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm (nếu có)
Biện pháp thực hiện:

- Chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Giáo viên có kế hoạch dạy học theo tuần (Sổ báo giảng).
- Giáo viên thao giảng, dự giờ đúng quy định.
- Tổ trưởng và tổ phó kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình thông qua sổ báo giảng kết hợp với Sổ đầu bài.
- Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. 
- Họp tổ 2 tuần / lần, Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”; sinh hoạt chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trải nghiệm và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm tra hồ sơ dạy học.
- Phân công giáo viên báo cáo chuyên đề.
- Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động của tổ và phổ biến đến từng thành viên; đôn đốc, nhắc nhở và động viên tinh thần của các thành viên.
- Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về Lãnh đạo trường hàng tháng.
* Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi
- Giáo viên bồi dưỡng cho học sinh tham dự kì thi tuyển chọn học sinh giỏi Quốc gia do Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng tổ chức vào 14,15/9/2019. Đội tuyển học sinh giỏi dự thi gồm 1 học sinh đạt giải nhì dự thi vào 14,15/9/2019;         
- Giáo viên tuyển chọn những học sinh có năng khiếu khối10, khối 11và tiến hành bồi dưỡng ngay từ tháng 9 để đạt thành tích cao. Giáo viên tận dụng mọi thời gian, địa điểm phù hợp, bồi dưỡng tập trung có hiệu quả. Giáo viên hướng dẫn tài liệu tham khảo, định hướng, mở rộng và nâng cao kiến thức qua các tiết bồi dưỡng, giao cho học sinh những bài tập nâng cao để làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh, chọn lọc lại đội tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Tổ trưởng tham mưu với Lãnh đạo trường chọn giáo viên có năng lực, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn, …). Chú ý soạn kỹ đề cương ôn thi học sinh giỏi tránh trường hợp dạy tuỳ hứng không hiệu quả;
- Đầu tháng 4, giáo viên tuyển chọn từ đội tuyển 2 học sinh/môn/khối tham dự kỳ thi Olympic không chuyên 30 - 4 được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh tham dự kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh do Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng tổ chức ngày 31/5/ 2020;
* Kế hoạch phụ đạo học sinh yều
 - Tổ chức cho các khối kiểm tra chất lượng đầu năm. Riêng khối 12 kiểm tra tập trung vào tuần 7. Tổ trưởng dựa vào kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm kết hợp kết quả năm học trước,  kết quả tuyển sinh lớp 10 v.v… để phân loại đối tượng học sinh yếu kém và lập kế hoạch phụ đạo cụ thể như sau:
- Khối 12, Khối 11, khối 10 trường giao cho giáo viên có kế hoạch phân loại rõ đối tượng để có biện pháp giảng dạy và phụ đạo có hiệu quả:
+ Chọn phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng;
+ Phụ đạo ngay trong từng tiết trên lớp;
+ Có thể tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém để củng cố kiến thức, bổ sung phần kiến thức bị hỏng, nắm vững lại kiến thức cơ bản và không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng học sinh này;
+ Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp, ở bạn và ở nhà;
+ Giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên bộ môn phải phân công học sinh khá giỏi kèm các bạn yếu, kém, thành lập các nhóm bạn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v…;

+ Đối với khối 12: Từng bước khắc phục điểm liệt và từ từ đến đủ điểm đậu tốt nghiệp của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tiến tới có thể đạt điểm trung bình;
+ Các khối 11 và khối 10 học sinh đạt chỉ tiêu đã nêu (không quá 5%) thật sự có chất lượng;
* Kế hoạch ôn thi trung học phổ thông Quốc gia
- Phân loại học sinh (giỏi, khá, trung bình, yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh;
- Nhà trường có kế hoạch tăng tiết và học chéo buổi cho khối 12 ở 6 môn thi trung học phổ thông Quốc gia
- Tháng 1/2020, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuẩn bị hồ sơ thi trung học phổ thông Quốc gia cho học sinh khối 12 và hướng dẫn các em làm phiếu đăng kí dự thi vào tháng 3/2020;
- Kết thúc chương trình tất cả các môn và kiểm tra HKII  vào tháng ba. Tháng tư và tháng năm tập trung ôn thi trung học phổ thông Quốc gia; Tổ có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập;
 - Tổ chức thi kiểm tra chất lượng cuối cấp THPT vào tháng 4 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi;
- Chuẩn bị thi trung học phổ thông Quốc gia theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu và rèn luyện cách làm bài cho học sinh;
* Ôn thi Đại học
  - Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký theo nguyện vọng và được lựa chọn giáo viên dạy ôn Đại học cho học sinh khá giỏi có nhu cầu;
 - Các buổi dạy ôn thi đại học tổ chức vào ngày Chủ nhật và các buổi tối. Giáo viên tự sắp xếp lịch học và đăng ký cho Lãnh đạo trường;
- Tập trung đối tượng là giáo viên khá giỏi chủ yếu ở các lớp khá từ 12A1 đến 12A6.
- Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu mở rộng và nâng cao các dạng bài khó.
- Giáo viên dạy ôn thi Đại học, dạy thêm phải nộp đủ các hồ sơ sau (nộp về văn phòng):
                        01. Danh sách học sinh;
                        02. Lịch học;
                        03. Kế hoạch giảng dạy (nêu rõ nội dung dạy thêm);
                        04. Đơn xin học thêm của học sinh;
                        05. Đơn xin dạy thêm.
* Thi tuyển sinh lớp 10
- Vào 15/5/2020Lãnh đạo trường lập kế hoạch và gởi thông báo thi tuyển sinh cho các trường THCS trong địa bàn huyện Kế Sách;
- Chuẩn bị tổ chức Thi tuyển sinh lớp 10 ngày15,16/6/2020 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn:
Nhiêm vụ cụ thể:
- Hoạt động dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm;
- Giáo viên thao giảng, dự giờ đầy đủ theo quy định. Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của các môn phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy. Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm, dự giờ ít nhất 1 tiết/ tháng (không tính dự giờ GVG);

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng dụng cụ trực quan trong tiết dạy;
- Thi Đồ dùng dạy học và Bài giảng điện tử (nếu Trường và Sở có tổ chức), các sản phẩm phục vụ cho giảng dạy và phát huy tính thích cực trong học tập cho học sinh;
- Thi sáng tạo trẻ, mỗi lớp từ A1 đến A6 có ít nhất một bài dự thi của học sinh, khuyến khích các lớp còn lại có bài dự thi. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh làm sản phẩm sáng tạo trẻ. Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm về nội dung bài thi của học sinh;
- Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn; văn bản số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Trong năm học 2019 – 2020, tổ tập trung các nội dung trọng tâm sau:
3.1. Xây dựng chủ để dạy học
Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn. Mỗi tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 2 chủ đề dạy học/học kì. Các chủ đề thực hiện theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Tổ có kế hoạch cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học.
3.2. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm;
Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất, phát huy năng lực, tính năng động sáng tạo của học sinh. Giáo viên tránh việc truyền đạt kiến thức một chiều và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh. Giáo viên đánh giá học sinh theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; đổi mới kiểm tra, đánh giá bằng nhiều hình thức như đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án; nghiên cứu khoa học kĩ thuật, qua tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường,...
3.3. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
Tổ sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần theo lịch của nhà trường, với nội dung trọng tâm là nghiên cứu bài  học. Nghiên cứu bài  học mỗi học kì ít nhất 2 bài học, có thực hiện giảng dạy trên lớp.
Tổ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy.
Tổ lập kế hoạch cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn có thể là từng tháng, học kỳ hoặc cho cả năm học.
3.4. Thực hiện tiết trải nghiệm
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm mục đích phát huy được tối đa định hướng dạy học phát triển năng lực và phẩm chất người học. Đặc biệt, môn Ngữ văn với mục tiêu tạo cho học sinh “cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, biết đồng cảm, sẻ chia, có cá tính và đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn”. Vì vậy, trong năm học 2019 – 2020, tổ sẽ tổ chức hai tiết trải nghiệm sáng tạo “Truyện Kiều- Nguyễn Du” cho học sinh khối 10.
3.5. Sử dụng “Trường học kết nối”
Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường học kết nối”;        
3.6. Các nhiệm vụ khác:
Ngoài các nội dung trên, tổ còn thực hiện các nhiệm vụ khác như:
- Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. Tổ trưởng phân công giáo viên dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý về những ưu điểm và hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của học sinh (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi Giáo viên giỏi, tiết dự giờ kiểm tra đột xuất);
- Chương trình, nội dung do tổ bộ môn đề xuất phải được thống nhất trong tổ và được Lãnh đạo trường phê duyệt;
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá,...;
- Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng Giáo viên giỏi, hai tiết bài giảng ứng dụng Công nghệ thông tin. Chú ý tăng cường viêc dự giờ đột xuất;                     
- Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho văn phòng;
- Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng Công nghệ thông tin, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học;
Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên, tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- 100% giáo viên tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài;
- Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết/ năm học có ứng dụng Công nghệ thông tin;
- Có kế hoạch và phân công thành viên trong tổ làm Đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử Elearning (nếu Trường và Sở có tổ chức thi Đồ dùng dạy học và Bài giảng điện tử);
Biện pháp thực hiện:
- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi;
- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy;
 - Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phân hoá theo năng lực của học sinh. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, xắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng;
- Khi giảng dạy giáo viên chủ động tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh;
- Tổ thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế;
- Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra phương pháp dạy học phù hợp;
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra- đánh giá
Nhiêm vụ cụ thể:
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên trung học phổ thông lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Giáo viên phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra;
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi gợi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học;

Chỉ tiêu:
-100% giáo viên ra đề kiểm tra có ma trận, biểu điểm, đáp án đầy đủ;
-100% giáo viên thực hiện đủ số lần kiểm tra, kiểm tra đúng quy định;
Biện pháp thực hiện
- Các bài kiểm tra định kì theo đúng phân phối chương trình;
- Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình;
- Đề kiểm tra phải đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không;
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh;
- Tổ trưởng, tổ phó phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kiểm tra, đánh giá của các thành viên trong tổ;
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhiêm vụ cụ thể:
- Giáo viên phải tự học, tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự  bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;
- Tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở giáo dục Đào tạo và ngành tổ chức;
- Giáo viên được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho Giáo viên ở trường và báo trước cho Lãnh đạo trường;
- Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau;
- Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của học sinh;
Chỉ tiêu:
- Tất cả các thành viên trong tổ đều phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;
- Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu;
- Mỗi giáo viên phải thao giảng, dự giờ theo quy định của nhà trường và tổ chuyên môn;
Biện pháp thực hiện:
- Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc dự giờ thăm lớp, việc đăng ký thao giảng của giáo viên;
- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp. Sau mỗi tiết dự giờ cần rút kinh nghiệm trực tiếp, cụ thể chi tiết về nội dung và phương pháp;
- Học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong từng bài giảng, trong kiểm tra, đánh giá. Sau tiết dự giờ cần đưa ra những khó khăn vướng mắc thực tế trên lớp để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ;
- Trong từng bài dạy cần nắm vững các mục tiêu cần đạt, nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ quy định, vận dụng linh hoạt vào bài dạy nhằm nâng cao chất lương dạy và học;
6. Thi giáo viên giỏi
- Tổ bộ môn có kế hoạch cho giáo viên đăng kí thi Giáo viên giỏi cấp trường;
- Nội dung thi Giáo viên giỏi cấp trường:
+ Lý thuyết: hai nội dung là các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn, dự kiến thi 04/11/2019;
+ Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 9 và 10;
+ Đạt sáng kiến kinh nghiệm của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng;
Chỉ tiêu: 2/3 giáo viên đăng ký thi đạt Giáo viên giỏi cấp trường;
- Biện pháp: Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường, lập danh sách cụ thể gởi về Lãnh đạo trường vào cuối tháng 9/2019;
7. Thực hiện các hoạt động khác
Nhiệm vụ, chỉ tiêu:
- Thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo;
- Giáo viên chủ nhiệm được phân công hoạt động giáo dục hướng nghiệp lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;
- Tham gia các phong trào, sinh hoạt ngoại khóa do Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức;
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh;
- 100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa;
Biện pháp thực hiện:
- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên cùng nhau thực hiện;
- Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt;
8. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 2020
-  Chất lượng giáo dục của cả tổ chuyên môn
  + Xếp loại giỏi trên 8% .
  + Xếp loại khá trên 40%.
  + Xếp loại yếu kém không quá 5%.
* Chỉ tiêu giao cho từng giáo viên:
KẾT QUẢ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018 – 2019 CỦA TỔ NGỮ VĂN

STT HỌ -TÊN GV TỈ LỆ
GIỎI KHÁ TB YẾU TRÊN TB DƯỚI TB
1 Lê Thị Kim Ngân 8.21 41.09 50.68%   100  
2 Phạm Thị Bích Đào 7.04 52.11 40.85   100  
3 Phạm Thị Thu Hương 6.31 56.76 36.94   100 0
4 Trần Thị Như Ý 5.61 69.16 25.23      
5 Lê Thị Hồng Đào 11.93 51.38 32.11 4.59 95.41 4.59
6 Lí Hồng Hạnh 17.5 55 26.67 0.83 99.17 0.83
7 Lương Thuỳ Như   15 59 26 74 26
8 Huỳnh Thị Thuỷ 2.86 25.71 58.1 13.33 86.67 13.33
9 Nguyễn Thị Trinh 28.92 61.45 9.64 0 100  
10 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên   28.97 60.75 10.28 89.72 10.28
11 Nguyễn Quốc Thái 2.88 31.73 56.73 8.65 91.35 8.65
12 Trần Thị Ngọc Phấn 5.71 5.71 28.57   100  
13 Bùi Thị Như Ngọc 13.51 55.40 31.08   100  
  TOÀN TRƯỜNG 8.27 46.43 39.95 5.35 94.65 5.35
 
 
CHỈ TIÊU GIAO CHO TỪNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

STT HỌ -TÊN GV TỈ LỆ
GIỎI KHÁ TB YẾU TRÊN TB DƯỚI TB
1 Lê Thị Kim Ngân 12.30 66.15 21.53      
2 Phạm Thị Bích Đào 10.25 52.13 34.18 3.41    
3 Phạm Thị Thu Hương 5.59 46.85 42.65 4.89    
4 Trần Thị Như Ý 7.01 55.26 37.71      
5 Lê Thị Hồng Đào 7.43 51.23 38.01 3.30    
6 Lí Hồng Hạnh 14.28 53.74 27.89 4.08    
7 Lương Thuỳ Như 5.21 48.69 42.60 3.47    
8 Huỳnh Thị Thuỷ 8.26 42.14 46.28 3.30    
9 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 4.16 33.33 54.16 8.33    
10 Nguyễn Quốc Thái   26.22 62.29 11.47    
11 Nguyễn Thị Trinh 20.16 50.80 25.80 3.22    
 
IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 

THÁNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ
8/2019 * Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09.
- Ổn định tổ chức lớp và sinh hoạt tuần lễ đầu năm từ ngày 12/8/2019;
- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt nội qui, ổn định danh sách lớp cùng với Đoàn thanh niên kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh.
- Họp tổ ngày 22/8 chuẩn bị năm học, xây dựng Kế hoạch dạy học.
- Thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình tuần 1 từ 19/8/2019; thực hiện học chéo buổi và tăng tiết K12 từ tuần 1;
- Thực hiện Hoạt động ngoài giờ lên lớp từ tuần 2;
- Bồi dưỡng và chuẩn bị hồ sơ cho học sinh dự thi đội tuyển HSG Quốc gia vào 14,15/9/2019;
 
 
- GVCN
 
- GVCN
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
- Cô Như, cô Trinh
- Cô Ngân, Cô Ngọc
9/2019 * Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Chào mừng năm học mới.
- Nghỉ lễ 2/9;khai giảng năm học ngày 05/09/2017;
- Họp tổ bình chọn Tổ trưởng, tổ phó và thành viên Hội đội trường
- Duy trì nề nếp dạy và học, hưởng ứng tháng an toàn giao thông;
- Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
- Tổ chuyên môn thống nhất phân phối chương trình, Tổ trưởng nộp về cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kí duyệt;
- Họp tổ lần 1 tháng 9 vào tuần 4 (ngày 12/9/2019) với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”; thống nhất các ma trận đề kiểm tra.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, chuẩn bị đưa đội tuyển dự thi kỳ thi tuyển chọn đội tuyển HSG Quốc gia vào 14,15/9/2019;
- Lập kế hoạch hoạt động của tổ; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém.
   - Họp phụ huynh học sinh, ngày 15/9/2019.
- Hội nghị viên chức ngày 26/09/2019 lúc 7 giờ 30.
- Làm bảng điểm cá nhân.
- Họp tổ lần 2 tháng 9 vào ngày 26/9/2018, với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”;
 
 
- Toàn trường
- Cả tổ
 
- GVCN + GVBM
- GVBM
- Cô Ngân
 
- Cả tổ
 
 
 
- Cô Ngân
 
- Cô Ngân
 
- GVCN
- Toàn trường
- GVCN + GVBM
- Cả tổ
10/2019 * Chào mừng ngày 20/10, vì sự tiến bộ phụ nữ.
- Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình;
 
- Khảo sát chất lượng đầu năm:
+  K12 theo lịch trường:  tuần 7 từ 03, 04 và 05/10 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và bài thi tổ hợp; các môn còn lại giáo viên tự cho học sinh kiểm tra.
 +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót 02/10/2019.
- Tổ trưởng, phó tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên;
- Thao giảng:
+ Cô Phạm Thị Thu Hương;
+ Cô Trần Thị Như Ý;
+ Cô Nguyễn Thị Trinh;
+ Cô Nguyễn Thị Mỹ Xuyên;
+ Cô Lê Thị Kim Ngân;
+ Cô Huỳnh Thị Thủy;
- Dự giờ thăm lớp;
- Thực hiện chuyên đề tháng 10 - chủ đề Ca dao;
 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
 
- Bồi dưỡng học sinh yếu kém;
- Hội giảng giáo viên giỏi cấp trường lần I vào tuần 09 và 10 từ 14/10/2019 theo lịch của trường;
 
 
 
- Học sinh đăng kí thi “Sáng tạo trẻ” hạn chót 15/10/2019;
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bài Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão;
- Họp tổ lần 1 ngày 10/10/2019
- Họp tổ lần 2 ngày 24/10/2019
 
- Tổ chuyên môn
-LĐT tổ chức
- LĐT – TT –TP - GVCC chấm .
 
 
 
- Cô Ngân, cô Bích Đào
 
- Cả tổ
 
 
 
 
 
- Cô Trinh + Cả tổ
- Cô Ngân, cô Hạnh
- Tổ bộ môn
- Cô Bích Đào, Cô Trinh, Thầy Thái.
-LĐT-TT-TP-GVCC chấm.
- GVCN
- Cô Thủy + Cả tổ
- Cả tổ
11 /2019
 
* Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo PPCT;
- Báo cáo Chuyên đề tháng 11 - chủ đề Báo chí;
 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ và báo cáo về Lãnh đạo trường;
- Thao giảng:
+ Cô Lương Thùy Như,
+ Thầy Nguyễn Quốc Thái;
+ Cô Lý Hồng Hạnh;
+ Cô Phạm Thị Bích Đào;
+ Cô Lê Thị Hồng Đào
- Dự giờ thăm lớp;
- Bồi dưỡng học sinh  yếu kém;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
- Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bài Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi;
- Thi giáo viên giỏi phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 03/11/2019;
  - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
- Họp tổ lần 1 ngày 7/11/2019
- Họp tổ lần 2 ngày 21/11/2019
 
- Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cả tổ
- Cô Ngân + Cô Bích Đào
- Cô Ngân+ cô Bích Đào + Cả tổ
 
 
 
 
- Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- Cô Hồng Đào + Cả tổ
- Cô Bích Đào + Cô Trinh + Thầy Thái
- GVCN
 
 
- Cả tổ
12 /2019
 
* Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12-
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo PPCT;
- Thao giảng: cô Ngân, cô Hạnh;
- Dự giờ thăm lớp;
  - Bồi dưỡng học sinh  yếu kém; 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
 
- Báo cáo Chuyên đề tháng 12 - chủ đề Nghị luận trung đại Việt Nam
   - Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bàn về chuyên đề “Truyện Kiều- Nguyễn Du”;
- Tổ chức ôn thi học kì I theo phân phối chương trình, theo nội dung đã thống nhất;
- Kiểm tra HKI các khối theo lịch của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng;
- Hoàn thành nhập điểm Vietschool vào ngày 31/12/2019.
- Mít tinh kỷ niệm thành lập QĐNDVN.
- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
- Họp tổ lần 1 ngày 5/12/2018
- Họp tổ lần 2 ngày 19/12/2018
 
- Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cả Tổ
 
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- Cô Bích Đào + Cả tổ
- Tổ bộ môn
 
 
- Tổ bộ môn
- GV bộ môn
 
 
 
- GVCN
 
- Cả tổ
01/2020 * Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2020;
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo phân phối chương trình, thực hiện thời khóa biểu học kì II;
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ, rà soát lại kế hoạch dạy học;
  - Bồi dưỡng học sinh  yếu kém; 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt;
  - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
- Sơ kết học kỳ I ngày …/1/2020, sau đó khối 10, Khối 11 và 12 tiếp tục học theo thời khóa biểu;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Thi HSG Quốc gia đầu tháng 01/2020;
- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm;
 
 - Đại hội cha mẹ học sinh cuối học kỳ I
 - Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên ngày 9/01/2019
    - Tổ chức tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông
- Họp tổ lần 1 ngày 03/1/2020
- Họp tổ lần 2 ngày 17/1/2020
- Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020
 
- Toàn trường
- Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cô Bích Đào
- Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- Cả tổ
 
 
- GVCN
 
- Toàn trường
 
- Tổ bộ môn
-LĐT-VT-TK chuẩn bị
- GVCN
 - ĐTN+ GVCN
 
- Cả tổ
 
- Toàn trường
2/2020 * Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2
- Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập theo chương trình HKII
- Thao giảng:
+ Cô Phạm Thị Thu Hương;
+ Cô Phạm Thị Bích Đào;
+ Cô Lý Hồng Hạnh;
+ Cô Lương Thùy Như;
- Dự giờ thăm lớp;
  - Bồi dưỡng học sinh  yếu kém; 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
- Báo cáo Chuyên đề tháng 02 - chủ đề: Thơ ca yêu nước Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng tám năm 1945.
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt;
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Hồi trống Cổ Thành (trích Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)
 - Hội giảng giáo viên giỏi đợt II vào tuần 26, 27 theo lịch
    - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần XIV 2020 vào 13,14, 15/02/2020
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ và báo cáo về Lãnh đạo trường;
- GVCN khối 12 kiểm tra hồ sơ dự thi THPT Quốc gia của học sinh.
  - Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
   - Tổ chức tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông
  - Họp tổ lần 1 ngày 6/2/2020
  - Họp tổ lần 2 ngày 20/2/2020
 
- Tổ bộ môn
 
- Cô Ngân + Cô Bích Đào+ Tổ bộ môn
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- Cô Hạnh + Cả tổ
 
- Thầy Thái + Cả tổ
- Cô Như + Cả tổ
 
- Cô Bích Đào + Cô Trinh + Thầy Thái
- LĐT-TT-TP-GVCC
- Cô Ngân + cô Bích Đào
- GVCN
- ĐTN
- Cả tổ
3/2020 * Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập theo chương trình HKII;
- Thực hiện kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.
- Thao giảng:
+ Thầy Nguyễn Quốc Thái;
+ Cô Huỳnh Thị Thủy;
+ Cô Nguyễn Thị Trinh;
+ Cô Trần Thị Như Ý;
+ Cô Lê Thị Hồng Đào;
- Dự giờ thăm lớp;
- Thi Nghề phổ thông vào ngày 14/3/2020;
  - Bồi dưỡng học sinh  yếu kém; 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
 
- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: bài Hồi trống Cổ Thành (trích Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung);
- Dự thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp huyện;
   - Họp mặt kỷ niệm 8/3;
  - Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn vào ngày 26/3/2020.
   - Thực hiện tiết trải nghiệm sáng tạovào Chủ nhật tuần 30
– chuyên đề: Truyện Kiều - Nguyễn Du;
   - Hoàn thành thực hiện các chuyên đề, chủ đề và báo cáo về Lãnh đạo trường;
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ và báo cáo về Lãnh đạo trường;
- GVCN khối 12 kiểm tra hồ sơ dự thi THPT Quốc gia của học sinh.
- Kiểm tra HKII Khối 12 vào tuần 29 trừ 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. 
  - Họp tổ lần 1 ngày 5/3/2020
  - Họp tổ lần 2 ngày 19/3/2020
 
 
- Tổ bộ môn
 
- GV dạy 12
- Cô Ngân + Cô Bích Đào+ Tổ bộ môn
- Tổ TH
 
 
 
 
 
 
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- Cô  Như + Cả tổ
- Học sinh + ĐTN
- Toàn trường
- ĐTN
- LĐT + Tổ Ngữ văn
 
- Cô Ngân + Cô Bích Đào
 
- GVCN + TK
 
 
- LĐT, GVCN GVBM
- Cả tổ
4/2020
 
* Kỷ niệm ngày đất nước thống nhất
- Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II, các lớp dạy chưa đủ chương trình cần bố trí dạy bù cho đủ.
- Thực hiện kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12.
- Lập kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ II, thống nhất nội dung ôn tập khối 10 và khối 11;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
  - Bồi dưỡng học sinh yếu kém; 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
   - HSG thi Olympic 30/4, khối không chuyên
   - Giáo viên K12 hoàn thành nhập điểm và giáo viên chủ nhiệm hoàn thành đánh giá nhận xét hạnh kiểm học sinh;
- Kiểm tra cuối cấp cho học sinh khối 12 (các ngày 23,24,25/4/2020) theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng;
- Họp phụ huynh học sinh khối 12;
  - Họp tổ lần 1 ngày 05/4/2020
  - Họp tổ lần 2 ngày 19/4/2020
  - Nộp hồ sơ giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua về Ban Giám Hiệu;
  - Hoàn thành hồ sơ thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12;
 
- Tổ bộ môn
 
- GV dạy 12
- Cô Ngân + cả tổ
- Tổ bộ môn
 
 
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- GVBM + GVCN
 - LĐT, GVBM
 
 
- GVCN
- Cả tổ
 
- GV + Tổ trưởng
- GVCN – TK
5/2020 Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
   - Tập trung hoàn tất chương trình của các bộ môn
   - Tiếp tục ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12;
   - Kiểm tra học kỳ II
   - Kiểm tra học kỳ theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng ở các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (các ngày 14,15,16/5/2020)
    - Ngày 29/5/2020: kết thúc học kỳ II
    - Giáo viên bộ môn hướng dẫn ôn tập kiến thức trong hè để học sinh thi lại ôn thi.
    - Ngày 29/05/2020:  Tổng kết năm học lúc 7 giờ 00.
   - Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG;
   - Thi HSG cấp tỉnh Khối 11,10 vào ngày 31/5/2020
   - Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và khối 11 họp phụ huynh học sinh;
   - Giáo viên chủ nhiệm khối 10, khối 11 và khối 12 hoàn thành học bạ, nộp học bạ khối 12 về văn phòng.
   - Họp tổ lần 1 ngày 3/5/2020
   - Họp tổ lần 2 ngày 17/5/2020
 
- Tổ bộ môn
- GV dạy 12
- LĐT, GV
 
 
 
- Tổ bộ môn
 
 
- Cô Ngân + Cô Hạnh
- GVCN
 
 
 
- Cả tổ
6/2020
 
 
   - Tiếp tục ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh khối 12;
   - Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/6/2020, giáo viên được điều động coi thi và chấm thi tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo quyết định của Hội đồng Tuyển sinh lớp 10;
   - Giáo viên được điều động coi thi và chấm thi THPT Quốc gia thực hiện theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.
- GV dạy 12
- LĐT, GV
Chú ý : Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng và Hiệu trưởng nhà trường
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
     Trần Thanh Tùng
 
 
 
 
      Kế Sách, ngày 19 tháng 9 năm 2019
                              Tổ trưởng
 
 
 
                     Lê Thị Kim Ngân
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT