Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ HÓA NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỔ HÓA HỌC                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                            ----™˜----
                                                                                          Kế sách, ngày 26 tháng 09  năm 2017
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017-2018
- Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018.
- Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trường.
- Căn cứ vào Kế hoạch số: 126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách.
- Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học 2016-2017 và kết quả thống kê chất lượng đầu năm học 2017-2018.
      Tổ hóa học  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học 2017 - 2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Bối cảnh năm học.
a. Tình hình chung của trường: Tổng số có 1395 học sinh, chia ra 35 lớp, trong đó:
            - Khối 12: 12 lớp, 459 học sinh.
            - Khối 11: 12 lớp, 482 học sinh.
            - Khối 10: 11 lớp, 454 học sinh.
b.Tình hình chung của tổ: Có 08 giáo viên
                         
Họ và tên Trình độ Năm vào ngành Nữ  
Ghi chú
Đại học Thạc sỹ
1/Dương Văn Hòa x   1996   TTCM
2/Nguyễn Mai Hùng x   2005    
3/Thạch Nơ x   2006    
4/Lâm Quốc Trung   x 2007    
5/Nguyễn Ngọc Thái Trân x   2011 x  
6/Dương .T.Hồng Nhung x   2012 x  
7/Mã .T.Thu Thanh x x 2001 x  
 
   c. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học của bộ môn:
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn
2.Thuận lợi:
- Luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của BGH, công đoàn, …. cũng như các cấp chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.
-  Đủ cơ số giáo viên.
- 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Một giáo viên trên chuẩn.
- Phần lớn là giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác.
- Nội bộ tập thể tổ đoàn kết , nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và luôn phấn đấu cao để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết sử dụng công ghệ thông tin, có thể khai thác thông tin trên mạng.
- Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
3.Khó khăn:
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu giảng dạy.
- Mộtt bộ phận không nhỏ học sinh không ham học, nhiều PHHS chưa quan tâm đúng mực đến việc học tập của con em mình, còn thả nổi, giao khoán cho nhà trường.
- Qua khảo sát chất lượng đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh yếu kém chiếm 65%.
a. khối 10
Điểm TSHS 1→1,9 2,0→3,4 3,5→4,9 5,0→6,4 6,5→7,9 8,0→10 Từ TB#
10A1 40 5 9 15 6 1 4 11/40 =25%
10A2 45 0 0 0 22 15 8 45/45 = 100%
10A3 40 10 12 1 10 3 4 17/40 =43%
10A4 41 0 16 4 6 7 8 21/41 =51,2%
10A5 39 0 5 9 10 10 5 25/39 = 64,1%
10A6 39 13 6 5 9 6 0 15/39 =38,5%
10A7 43 10 19 12 1 1 0 2/43 =4,7%
10A8 43 9 13 8 9 4 0 13/43 =30,2%
10A9 42 10 10 3 13 6 0 19/42 = 45,2%
10A10 41 15 21 5 0 0 0 0/41 =0%
10A11 43 9 19 12 3 0 0 3/43 =7%
Tổng 456 81 130 74 89 53 29 171/456= 38%
b. khối 11
Điểm TSHS 0→1,9 2,0→3,4 3,5→4,9 5,0→6,4 6,5→7,9 8,0→10 Từ TB#
11A1 38 0 7 7 12 10 2 24/38 =63,2%
11A2 43 0 9 3 14 11 6 31/43 =72,1%
11A3 40 12 11 7 2 4 4 10/40 = 25%
11A4 43 14 11 7 2 4 5 11/43 =25,6%
11A5 42 10 14 8 6 3 1 10/42 =23,1%
11A6 39 5 6 3 16 8 1 25/39 =64,1%
11A7 39 7 20 9 2 1 0 3/39 = 7,7%
11A8 39 35 4 0 0 0 0 0/39 = 0%
11A9 39 18 12 7 2 0 0 2/39 =5,1%
11A10 39 10 25 3 1 0 0 1/39 =2,6%
11A11 37 20 7 8 2 0 0 2/37 =5,4%
11A12 37 32 4 1 0 0 0 0/37 =0%
Tổng 481 163 130 63 59 41 19 119/481=24,7%
c. Khối 12
Điểm TSHS 1→1,9 2,0→3,4 3,5→4,9 5,0→6,4 6,5→7,9 8,0→10 Từ TB#
12A1 40 0 5 16 19 0 0 19/40 = 48%
12A2 47 0 0 0 0 23 24 47/47= 100%
12A3 38 1 5 9 19 3 1 23/38= 60,5%
12A4 39 0 1 18 14 6 0 20/39 = 51,3%
12A5 40 0 4 9 27 0 0 27/40 = 68%
12A6 40 0 3 9 14 13 1 28/40= 70%
12A7 36 1 20 14 1 0 0 1/36= 2,7%
12A8 35 0 7 24 4 0 0 4/35 = 11,4%
12A9 38 0 13 16 9 0 0 9/38 = 23,7%
12A10 37 1 5 19 11 1 0 12/37 = 32,4%
12A11 34 0 12 11 1 0 0 1/34 = 2,9%
12A12 34 3 12 14 5 0 0 5/34 = 14,7%
Tổng 459 6 87 159 124 46 26 196/459= 42,7%
 
ÆToàn trường: 486/1396 = 35% trung bình trở lên.
- Nhiều giáo viên trẻ nên còn ít kinh nghiệm và từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau.
- Còn nhiều học sinh  ở vùng sâu,  vùng dân tộc, hộ gia đình nghèo vừa học vừa phụ giúp gia đình. Nhiều học sinh yếu kém, đặc biệt ở lớp cơ bản.
- Nhiều học sinh chưa thấy được mục tiêu và động lực của việc học. Nhiều HS đua đòi, chưa có ý thức học tập và rèn luyện.
II.CÁC MỤC TIÊU CHUNG: Chủ đề năm học theo công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017  là:
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Từ các cơ sở trên , hoạt động CM tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
2.Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”;
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
4. Tổ CM chủ động thống nhất xây dựng PPCT. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, SH CĐ, chủ đề tích hợp và SH CM trên trang mạng trường học kết nối..
5. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
6. Tâp trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém.
7. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác quản lí.
8. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, làm ĐDDH, BGĐT, phong trào thi HSG, sáng tạo TTNNĐ, cuộc thi KHKT, v.v…
9. Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần); Họp tổ 2 tuần 1 lần(Nội dung họp chú trọng chuyên môn).
10.Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 21/5/2017;
11.Tổ có ít nhất hai sản phẩm ĐDDH và hai BGĐT;
12. Tổ bộ môn lên kế hoạch cho giáo viên đăng kí thi GVG cấp trừờng;
13. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
- Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức;
- Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
- Tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning v.v….
- GV được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho Gv ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT );
- Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của các môn phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
- LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
14. Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn
15. Bồi dưỡng thi học sinh giỏi (HSG), máy tính cầm tay (MTCT),  giải Toán bằng tiếng Anh và Olympic không chuyên 30-4.
16. Phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch của trường.
17. Tổ chức ôn thi THPTQG cho học sinh khối 12. Tổ chức ôn thi Đại học.Thực hiện dạy thêm đúng qui định.
18. Một số nhiệm vụ khác:
a. Xây dựng chủ để dạy học:
Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn (chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn) (nghiên cứu các bước thực hiện trong KH đã gởi). Mỗi tổ CM thực hiện tối thiểu 2 chủ đề dạy học/HK. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Tổ phải có KH cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học.
b. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển của HS:
Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tượng Hs và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất. phát huy năng lực, tính năng động sang tạo của HS. Gv tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh v.v…;
c. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
Tổ sinh hoạt CM hai tuần một lần vào tuần chẳn theo lịch của nhà trường.  với nội dung trọng tâm là nghiên cứu bài học.Tổ CM chủ động xây dựng và thực hiện KH dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy. Tổ lập KH cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn có thể là từng tháng, học kỳ hoặc cho cả năm học.
d. Sử dụng “ Trường học kết nối”
Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường Học kết nối”;           
e. Ngoài ra, tổ còn thực hiện thêm các nhiệm vụ khác như:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tuần, tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch năm học của nhà trường. Chú ý việc thực hiện các tiết tự chọn , phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng HSG, ôn thi THPTQG, Đại học, dạy thêm v.v…. phải xây có KH cụ thể như:  chủ đề nội dung ôn tâp; phương pháp; Hoàn thành PPCT  chi tiết, linh hoạt số tiết của các bài, phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh, song phải đảm bảo không cắt xén nội dung và tiến độ chung;
- Thực hiên đúng qui định, đảm bảo đủ số tiết thực hành thí nghiệm.
- Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Từng môn phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra(có trong KH của tổ). Các tổ thực hiện ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả.
- Tổ thống nhất chương trình trong tổ và được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
- Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, hai tiết bài giảng ứng dụng CNTT. Chú ý tăng cường viêc dự giờ đột xuất;
- Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp BB kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. TT phân công GV dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến về ưu, hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của HS (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG);
- Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho VP;
- Tham mưu cho LĐT về bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, chọn giáo viên đăng ký giáo viên dạy giỏi. Xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cho tất cả các khối lớp;
- Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ trưởng. TT
tổng hợp soạn ra 2 đề hoàn chỉnh (theo mẫu đã gởi ) nộp vê LĐT. Sau kiểm tra học kỳ thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
- Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;
- Các tổ có kế hoạch cùng nhà trường tổ chức “Vui để học” cho học sinh;
- Khuyến khích các tổ BM tổ chức :
            + Câu lạc bộ về chuyên đề dạy và học;
            + Cuộc thi cho học sinh ứng dụng kiến thức môn học hoặc liên môn vào thực tiễn.
            + Thi thực hành thí nghiệm thực hành cho học sinh.
- Tổ trưởng có kế hoạch cho giáo viên được trường cử tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục hoặc Sở Giáo dục tổ chức có trách nhiệm triển khai lại nội dung được tập huấn cho trường tổ.
III.CÁC MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Hồ sơ quy định:
a. Hồ sơ giáo viên: GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy;
02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra ;
Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
03. Kế  hoạch cá nhân
04. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
05. Sổ SH chuyên môn(sổ họp): Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn,;
06. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy;
b. Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
            * Tổ trưởng
                         + Sổ nghị quyết tổ;
                         + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
                         + Sổ theo dõi thực hành thí nghiệm của các môn: Lý, Hóa và Sinh;
                         + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp.
            * Giáo viên
                         + Sổ dự giờ
                         + Sổ chủ nhiệm(nếu có)
2.Chỉ tiêu:
a.Chỉ tiêu chung của tổ:
XẾP LOẠI GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM KÉM
TỈ LỆ >12% >23% >30% ≤ 30% ≤ 4% ≤ 1%
b. Chỉ tiêu cụ thể của từng giáo viên:
HỌ VÀ TÊN TSHS
 
GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM QUÁ
KÉM
1/Dương Văn Hòa 166
127/167
(76,5%)
38
(22,9%)
54
(32,5%)
35
(21,1%)
≤ 34
(20,5%)
≤ 4
(2,4%)
≤ 1
(0,6%)
2/Nguyễn Mai Hùng 228
153/228
(67,1%)
12
(5,3%)
42
(18,4%)
99
(43,4%)
≤ 67
(29.4%)
≤ 8
(3,5%)
0
(0%)
3/Thạch Nơ 161
86/161
(53,4%)
10 (6,0%) 33 (20,5%) 43 (26,7%) ≤ 63 (39,0%) ≤ 12 (7,8%) 0
(0%)
4/Lâm Quốc Trung 237
187/237
(78,9%)
38 (16%) 58 (24,5%) 91 (38,4%) ≤ 38 (16%) ≤ 11
 (4,6%)
1
(0,4%)
5/Mã .T.Thu Thanh 234
159/234
(68%)
38
(16,2%)
56
(24,0%)
65
(27,8%)
≤63
(26,9%)
≤10
(4.3%)
≤2
(0,9%)
6/Nguyễn N.T.Trân 125
71/125
(56,8%)
12
(9,6%)
33
(26,4%)
26
(20,8%)
≤20
(16%)
≤33
(26,4%)
≤1
(0,8%)
7/Dương.T.H.Nhung 240
153/240
(63,8%)
18
(7,5%)
54
(22,5%)
81
(33,8%)
≤ 72
(30%)
≤ 13
(5,4%)
≤2
(0,8%)
3. Dự giờ thao giảng- Dạy ứng dụng CNTT:
- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất  2 tiết thao giảng.
- Dạy 2 tiết  ứng dụng công nghệ thông tin (có thể chọn làm tiết thao giảng).
- Dự giờ các tiết thao giảng trong tổ.
- Giáo viên giỏi thao giảng thêm hai tiết. 
4. Học sinh giỏi:
     - Có học sinh tham gia thi học sinh giỏi.
     - Số học sinh đạt giải từ 65% trở lên.
5. Dự thi giáo viên giỏi:
HỌ VÀ TÊN GV CẤP TRƯỜNG
1. Mã Thị Thu Thanh x
2. Nguyễn Ngọc Thái Trân x
3. Dương Thị Hồng Nhung x
4. Nguyễn Mai Hùng x
5. Thạch Nơ x
6. Dự thi làm đồ dùng dạy học : Gồm Thạch Nơ 1 bộ đồ dùng. Hai cô Dương Thị Hồng Nhung và cô Nguyễn Ngọc Thái Trân 1 bộ đồ dùng.
7. Dự thi bài giảng điện tử: Gồm thầy Thạch Nơ và cô Dương Thị Hồng Nhung.
8. Dự thi bài viết liên môn: Gồm 2 thầy Nguyễn Mai Hùng và Lâm Quốc Trung
9. Danh hiệu thi đua: Danh hiệu cá nhân:
 
 
HỌ VÀ TÊN GV
                DANH HIỆU THI ĐUA
LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CẤP TỈNH CSTĐ
TOÀN
QUỐC
1/Dương Văn Hòa x      
2/Nguyễn Mai Hùng x x    
3/Thạch Nơ x x    
4/Lâm Quốc Trung x      
5/Mã .T.Thu Thanh x x    
6/Nguyễn Ngọc Thái Trân x x    
7/Dương .T.Hồng Nhung x x    
10. Chuyên đề: Dạy học theo chủ đề
a. Học kỳ I:
-  Chủ đề cacbohiđrat của khối 12(tháng 09/2017).
-  Chủ đề bồi dưỡng thường xuyên: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
b. Học kỳ II:
- Chủ đề oxit kim loại của khối 12(tháng 03/2018).
- Chủ đề bồi dưỡng thường xuyên: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11
11. Phân công giảng dạy:
 a.Học kỳ I:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa 2,6 3,8  
2/Nguyễn Mai Hùng 3,7,12 4,9,11  
3/Thạch Nơ   1,12 4,7
4/Lâm Quốc Trung 4,8,10   2,5,9
5/Mã .T.Thu Thanh 5,11 2,6,7,10  
6/Nguyễn Ngọc Thái Trân   5 1,8
7/Dương .T.Hồng Nhung 1,9   3,6,10,11
b.Học kỳ II:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa      
2/Nguyễn Mai Hùng      
3/Thạch Nơ      
4/Lâm Quốc Trung      
5/Mã .T.Thu Thanh      
6/Quách .T.Thanh Nhàn      
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân      
8/Dương .T.Hồng Nhung      
12. Điểm mới:
 Bài kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh. Câu hỏi kiểm tra có sự liên hệ giữa kiến thức trên lớp và đời sống thực tế và biểu diễn thí nghiệm khi lên lớp.
13. Kế hoạch họp tổ:
Tháng Họp tổ lần Nội dung họp
Tháng 08 1 Thống nhất phân phối chương trình giảng dạy các khối 10,11 và 12.
Thống nhất chuyên đề dạy học.
Tháng 09 1 Lập kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2016-2017
2 Trao đổi chủ đề cacbohiđrat(dạy theo chủ đề)
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 10 1 Trao đổi chủ đề amin
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Trao đổi chủ đề aminoaxit và peptit.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 11 1 Trao đổi chủ đề polime
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Trao đổi chủ đề dãy điện hóa và điện phân.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)Thảo luận chủ đề tính chất hóa học của kim loại(dạy theo chủ đề)
Tháng 12 1 Trao đổi chủ đề tính chất hóa học chung của kim loại
Trao đổi ma trận kiểm tra học kỳ I.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)Thảo luận chủ đề tính chất hóa học của kim loại(dạy theo chủ đề)
2 Thống nhất ma trận và đề kiểm tra học kỳ I cho ba khối 10,11 và 12.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 01 1 Trao đổi các dạng bài tập hidrocacbon.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Trao đổi cách dạy các bài về kim loại(IA,IIA,Al,Fe,Cu,Cr)
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 02 1 Thảo luận chủ đề oxit kim loại(dạy theo chủ đề).
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Thảo luận chủ đề hiđroxit kim loại(dạy theo chủ đề).
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 03 1 Thảo luận chủ đề muối(dạy theo chủ đề).
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Thống nhất ma trận kiểm tra học kỳ II cho khối 12.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 04 1 Thống nhất nội dung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cho khối 12.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
2 Thống nhất ôn tập  thi THPT QG khối 12.
Thống nhất ma trận kiểm tra học kỳ II 1cho khối 10 và 11.
Trao đổi chủ đề bồi dưỡng: Cách đọc tên, cách viết công thức, cách viết phản ứng hóa học và cách làm toán cơ bản cho học sinh khối 10,11(Trong suốt cả năm học)
Tháng 05 1 Rà soát lại nội dung ôn thi THPT QG khối 12.
Thống nhất nội dung ôn thi lại cho khối 10 và 11.
2 Tổng kết hoạt động của tổ.
 
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
8/2017
- Họp chuẩn bị cho năm học
- Soạn giảng theo TKB
- Thông qua dự thảo kế hoạch tổ, thống nhất chương trình tự chọn, nội dung kiểm tra
-Chọn và bồi dưỡng đội tuyển 12.
 
- Thực hiện chương trình tuần 1 từ  ngày 22/8/2017 cho cả 3 khối.
- Tổ BM thống nhất PPCT.
- KSCL đầu năm ( có thể là KT 15ph, 1 tiết );
 
- Chọn đội tuyển HSG-MTBT và kế hoạch bồi dưỡng
 
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường.
- Xây dựng dự thảo năm học của tổ
- Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề
- Khảo sát chất lượng các khối.
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng + tổ viên
Thầy Hòa, Thầy Trung,Cô Thanh
 
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
 
Thầy Hòa, Thầy trung, cô Thanh
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
9/2017 - Hoàn thành danh sách thi GVG, BGĐT, ĐDDH, BVLM.
- Dạy theo PPCT
- Lựa chon GV dự thi GVG .
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi đội tuyển HSGQGvào ngày 15, 16/9/2017.
 - Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT;
 
- Khảo sát chất lượng khối 12 đầu năm theo đề chung.
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp.
- Hòan thành danh sách đăng kí và tiến hành thao giảng GVG vòng trường;
- Xây dựng kế họach họat động tổ.
 
- Sắp xếp lại các phòng học bộ môn.
- Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
- Thực hiện chủ đề cacbohidrat khối 12.
Tổ trưởng
 
Cả tổ
Tổ trưởng.
Thầy Hòa+Thầy Trung,cô Thanh.
Thầy Hòa+Thầy Trung,cô Thanh.
Cả tổ
Cả tổ.
Tổ trưởng và các thầy cô có dự thi GVG.
Tổ trưởng.
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
10/2017 - Dạy theo PPCT
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
- Kiểm tra định kỳ lần 1.           
- Dự giờ bồi dưỡng, luyện tập giờ dạy GVG
- Tổ chức dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- Kiểm tra HĐSP giáo viên.
- Phân công các thành viên trong tổ thưc hiện các khâu để thực hiện chuyên đề thi thí nghiệm thực hành cho khối 11.
- Thực hiện chuyên đề cấu tạo cacbohiđrat và gửi lên diễn đàn trường học kết nối(lần 1/HKI).
- Hội thi giảng GVG đợt 1 vào tuần 07 và 08 (từ 02/10/2017) theo lịch của trường;
 
-Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017;
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh + Thầy Trung
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Cả tổ
 
 
Cả tổ
Thầy Hùng,thầy Nơ,cô Thanh,Cô Trân,Cô Nhung.
Thầy Hùng,thầy Nơ,cô Thanh,Cô Trân,Cô Nhung.
GV dạy khối 10,11
 
11/2017 - Dạy thep PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển casio và HSGQG.
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kiểm tra HĐSP của giáo viên .
-Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày:ngày 06/11/2017.
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và trung khảo 12/11
   + BGĐT: chấm trung khảo 17/11
- Thực hiện chuyên đề tính chất cacbohiđrat và gửi lên diễn đàn trường học kết nối.
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và cô Thanh.
Thầy Hòa
 
Cả tổ
Tổ trưởng .
Thầy Trung,cô Nhung,cô Trân
GV được phân công
 
Cả tổ
 
GV dạy khối 10,11
 
12/2017 - Dạy theo PPCT
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
- Tiếp tục kiểm tra HĐSP giáo viên.
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017.
-Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 11/12/2017.
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12. Thư ký hoàn thành điểm vào 02/01/2018 để LĐT duyệt KQ.
 - Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
 
Cả tổ
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và cô Thanh.
Tổ trưởng.
Cả tổ
Cả tổ.
 
Cả tổ
Cả tổ.
 
 
Cả tổ
 
1/2018 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG.
 
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển  MTCT  dự thi tỉnh vào ngày 27/01/2018.
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Kiểm tra HĐSP của  giáo viên.
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS theo KH của SGD  tháng 01/2018.
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và Cô Thanh
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và Cô Thanh
Cả tổ
Tổ trưởng
Thầy Hùng và thầy Trung.
Cả tổ
 
2/2018 - Duy trì nề nếp dạy - học.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng , dự giờ.
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế họach của tổ.
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10-Giêng);
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27  theo lịch.
 
-Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
- Thực hiện dạy chủ đề khối 12.
Cả tổ
Cả tổ 
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Cô Thanh,thầy Hùng, cô Nhung và cô Trân và thầy Nơ.
Cả tổ
GV dạy khối 12.
 
3/2018 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Chuẩn bị nội dung ôn tập kiểm tra HKI.
- Kết thúc chương trình K12.
- Kế hoạch ôn thi TN sau khi biết môn thi.
- Hòan thành thực hiện các chuyên đề khối 12.
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 27 từ 12/3 đến, hạn chót nộp file đề 05/4/2018.
Cả tổ
Cả tổ
Thầy cô dạy khôi 12.
GV dạy khôi 12
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
4/2018 - Duy trì nề nếp dạy - học.
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 29/4/2017.
- GVK11&10 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 22/4/2017.
- Kết thúc chương trình K12;
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
- Tổ chức thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD.
 
- Thực hiện chủ đề bồi dưỡng khối 10 và 11.
- Tham dự Olympic không chuyên 30 tháng 04.
Cả tổ
Cả tổ.
 
Cả tổ.
Cả tổ
GV dạy khôi 12.
GV dạy khôi 12.
Giáo viên được phân công
Cả tổ
Theo lịch Ban tổ chức.
 
5/ 2018 - Tiếp tục ôn tập cho K12.
- Hoàn tất chương trinh và hướng dẫn HS thi lại ôn tập hè cho HS khối 11,10.
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 07/5/2018 . Hạn chót tổ nộp file đề 02/5/2018
- Tổng kết năm học vào tháng 05/2018.
- Hoàn thành các báo cáo.
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2018
 
- Tổng kết năm học.
GV dạy khôi 12
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Cả tổ
Tồ trưởng.
GV được phân công nhiệm vụ.
Tất cả GV
 
6/ 2018 - Tiếp tục ôn thi THPTQG cho K12.
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/08/2018.
- Chuẩn bị coi thi THPTQG theo KH của BGD.
 
GV dạy khối 12
GV được phân công
GV được phân công
 
 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
1. Bổ xung thêm trang thiết bị, hoàn chỉnh phòng thí nghiệm .
2. Dự trù kinh phí mua sách tham khảo, mua thêm hóa chất và dụng cụ thực hành: 5.000.000(đ)
 
Duyệt Ban giám hiệu
 
 
 
 
 
                                          Người lập kế hoạch
                                                 Tổ trưởng
 
 
 
                                             Dương Văn Hòa
 
 
 
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT