Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
TỔ TIN HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Kế Sách, ngày20 tháng 9 năm 2017
 
 KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2017 - 2018
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018;
Căn cứ vào Kế hoạch số: 126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của tổ chuyên môn;
Căn cứ tình hình thực tế của trường, tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017  -2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.  Đặc điểm tình hình của trường:
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên:        
          Tổng số là 104, trong đó:
          - Cán bộ quản lý: 4 người, 1 nữ, 2 thạc sĩ.
- Nhân viên 6, chia ra: 1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 1 y tế, 2 bảo vệ.
- Giáo viên:  94, chia 9 tổ
Tổ Toán 13 giáo viên, 2 thạc sĩ
Tổ Vật lý – Công nghệ 13 giáo viên, 2 thạc sĩ
Tổ Hóa học 7 giáo viên, 2 thạc sĩ
Tổ Sinh học – Công nghệ 9 giáo viên
Tổ Tin học 7 giáo viên
Tổ Ngữ văn 14 giáo viên, 1 thạc sĩ
Tổ Lịch sử – Địa lý – GDCD 13 giáo viên
Tổ tiếng Anh 9 giáo viên
Tổ Thể dục – Quốc phòng 9 giáo viên
Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học:
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn
2. Đặc điểm tình hình của tổ:
+ Tổng số giáo viên: 07 (nữ: 4)
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Năm
vào ngành
Ghi chú
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 1976 ĐHSP Tin học 2002 Tổ trưởng
2 Lê Văn Tài 1984 ĐHSP Toán - Tin 2007 Thư ký hội đồng
3 Phạm Thụy Băng Tâm 1985 ĐHSP Toán - Tin 2007  
4 Đỗ Văn Lùn 1984 ĐHSP Lý - Tin 2008 Quản lí phòng máy tính 2
5 Phạm Thị Xuân Hương 1986 ĐHSP Lý - Tin 2008  
6 Hoàng Minh Khoa 1986 ĐHSP Lý - Tin 2009 Quản lí phòng máy tính
7 Mai Thị Bích Vân 1987 ĐHSP Toán - Tin 2010  
 
+ Kết quả năm học 2016-2017:
TSHS
Toàn trường
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ
(%)
SL Tỷ lệ
1345 499 37,1 590 43,8 250 18,6 6 0,5    
+ Phân công chuyên môn năm học 2017 – 2018:
TT Họ tên giáo viên Dạy các lớp Chủ nhiệm
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 11A1 (1.5), 11A3 (1.5), 11A9 (1.5), 11A10 (1.5),  11A12 (1.5), 12A6(1.5)  
2 Lê Văn Tài 12A1 (1.5), 12A2 (1.5), 12A3 (1.5), 12A7 (1.5), 12A9 (1.5)  
3 Phạm Thụy Băng Tâm 10A3 (2), 10A8 (2), 11A2 (1.5), 11A6 (1.5) 10A3
4 Đỗ Văn Lùn 10A1 (2), 10A5 (2), 12A5 (1.5), 12A8 (1.5),
12A10 (1.5), 12A12 (1.5)
 
5 Phạm Thị Xuân Hương 10A6 (2), 10A11 (2), 11A4 (1.5), 11A7 (1.5) 10A11
6 Hoàng Minh Khoa 10A2 (2), 10A9 (2),10A10 (2), 11A5 (1.5),  11A8 (1.5), 11A11(1.5)  
7 Mai Thị Bích Vân 10A4 (2), 10A7 (2), 12A4 (1.5), 12A11 (1.5) 10A7
 
Chỉ tiêu thi đua tổ năm học 2017-2018:
+ Đối với học sinh
+ Xếp loại học lực:
-         Giỏi: 25%
-         Khá: 40%
-         Yếu không quá 2,5%
+ Xếp loại Nghề phổ thông:
-         Xếp loại Khá, Giỏi: 100%
-         Không có học sinh xếp loại trung bình.
+ Đối với giáo viên:
+ Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 100%
+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trên 40%
II. Thuận lợi, khó khăn
1.Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn luôn được
tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Tinh thần tự học rất cao, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn;
- Giáo viên trong tổ có tinh thần và trách nhiệm trong mọi phong trào thi
đua của trường.
 - Cơ sở vật chất phục vụ tương đối đầy đủ nhằm hỗ trợ trong việc dạy và học.
- Giáo viên trong tổ đều có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đúng điều lệ, quy chế của ngành, có tinh thần đoàn kết cao, giao tiếp hòa nhã, luôn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;
 - Được thiết kế phân phối chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế
chung của bộ môn. Qua đó, giáo viên tự chủ và sáng tạo hơn trong soạn giảng.
2. Khó khăn:
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu giảng dạy, cụ thể số lượng máy vi tính mỗi phòng chỉ có 18 máy tính, trong khi số lượng học sinh trong một lớp là 40, có lớp trên 40 học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng các tiết thực hành;
- Khả năng tiếp thu tin học của học sinh ở các lớp cơ bản còn chậm  nên gặp khó khăn trong việc giảng dạy, cũng như vận dụng phương pháp mới trong dạy học.
III. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.

4. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng phân phối chương trình. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, sinh hoạt chuyên  đề, chủ đề tích hợp và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối.

 IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
- 100% giáo viên trong tổ luôn thực hiện tốt.
- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của ngành.
- Chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo, nhiệt tình trong công tác.
- Tập thể phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh phải hòa nhã, thân ái với học sinh.
- Giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú.
2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, chủ đề tự chọn
- Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần);
- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 21/5/2017;
- Thống nhất xây dựng lại phân phối chương trình phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng;
3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
       - Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức;
       - Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
       - Tự bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning v.v….
       - GV được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho giáo viên ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT);
      - Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
      - Thường xuyên dự giờ, để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của học sinh.
      3. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ e-Learning - Thi “ Vận dụng kiến thức liên môn”, …
      3.1. Thi giáo viên giỏi cấp trường
- Giáo viên đăng ký thi Giáo viên giỏi (GVG) cấp trường vào đầu tháng 9 và có tên đề tài cụ thể. Gồm 5 giáo viên:
1. Lê văn Tài
2. Phạm Thụy Băng Tâm
3. Đỗ Văn Lùn
4. Phạm Thị Xuân Hương
5. Mai Thị Bích Vân
- Giáo viên sẽ thi 2 phần: lý thuyết và thực hành.
            + Lý thuyết: gồm hai nội dung: các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn. Thời gian dự kiến thi 29/10/2017;
 + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 7,8.
             + Viết sáng kiến kinh nghiệm.
      3.2 Thi Đồ dùng dạy học (ĐDDH)- Bài giảng điện tử _Elearning
      - Thi ĐDDH: Các sản phẩm phục vụ cho giảng dạy và phát huy tính tích cực trong học tập cho học sinh.
- Giáo viên đăng ký dự thi: Đỗ Văn Lùn.
      - Thi Bài giảng điện tử:
- Giáo viên dự thi:
TT Họ và tên Tên sản phẩm
1 Hoàng Minh Khoa  Một số chức năng khác (tin học lớp 10)
2 Phạm Thụy Băng Tâm Tạo và làm việc với bảng (Tin học 10)
3 Lê Văn Tài Biểu mẫu
Bài thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm Trí Việt, Microsoft PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe Captivate, Violet 1.7 v.v… Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa. Chú ý bài thi phải được đóng gói theo định dạng ( htm, html, exe).
      3.3. Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn của học sinh (HS) và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp của giáo viên (GV)
          - Giáo viên đăng ký dự thi:
TT Họ và tên  
1 Hoàng Minh Khoa Ứng dụng pascal giải bài toán trong toán học, vật lí
2 Phạm Thụy Băng Tâm Tin học là một ngành khoa học
3 Phạm Thị Xuân Hương Tích hợp liên môn vào bài Thông tin và dữ liệu
4 Mai Thị Bích Vân Tin học và xã hội
 
      4. Bồi dưỡng thi học sinh giỏi (HSG), máy tính cầm tay (MTCT),  giải Toán bằng tiếng Anh (T, V.Lý, Hóa học và Sinh học) và  Olympic không chuyên 30-4,
      Bồi dưỡng học sinh giỏi
      - Tổ trưởng tổ bộ môn tham mưu với lãnh đạo trường (LĐT) chọn GV có năng lực, kinh nghiệm  tham gia bồi dưỡng HSG;
      - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn v.v…). Chú ý soạn kỹ đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng không hiệu quả;
      Bồi dưỡng HSG tỉnh K11,10   
      - Ngay đầu năm, Giáo viên giảng dạy lớp 10A2 tuyển chọn được 2 học sinh.
- Thời gian ôn luyện: Từ đầu tháng 9/ 2017 giáo viên tiên hành ôn, lịch cụ thể:
+ Đối với thầy Hoàng Minh Khoa: Tiến hành ôn vào chiều thứ ba và tối thứ bảy của mỗi tuần. Số buổi ôn tập sẽ có điều chỉnh tùy theo thời gian rãnh của học sinh.
5. Phụ đạo học sinh yếu kém
          Đầu năm học tổ Tin học tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm, kết quả như sau:
- Tỉ lệ học sinh có điểm dưới 5 chiếm 22,7%
          - Những học sinh yếu kém chủ yếu ở các lớp cơ bản, giáo viên tự phân loại học sinh trong lớp mình phụ trách để có những giải pháp nhằm giúp các em theo kịp kiến thức đang học và cải thiện chất lượng vào cuối học kỳ, cuối năm.
6. Hoạt động kiểm tra, đánh giá
Xây dựng ma trận đề
            Thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
            +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
            + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.
            + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
            + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
            - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá.
Qui định số cột kiểm tra:
- Kiểm tra Miệng: 01 cột, có thể áp dụng nhiều hình thức kiểm tra trong suốt tiết dạy.
- Kiểm tra 15 phút: 2 cột, hình thức trắc nghiệm.
- Kiểm tra 45 phút: 01 cột (khối 11, 12) và 02 cột (khối 10), hình thức trắc nghiệm.
- Thi học kỳ: trắc nghiệm và nội dung theo thống nhất tổ.
Giáo viên nộp đề kiểm tra cho tổ trưởng trước một tuần và có sự trao đổi với nhau trong tổ.
      7. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
          - Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:
          + Tổ chức dạy nghề Tin học phổ thông cho tất cả học sinh 11 theo hướng dẫn số 424/SGDĐT- GDTrH ngày 03/3/2009 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông.
          + Tổ Tin học có kế hoạch ôn nghề Tin học (70 tiết) từ đầu tháng 09/2017
 
THỜI KHÓA BIỂU DẠY NGHỀ
Thứ Lớp
2 11A1, 11A3
3 11A2, 11A5
4 11A4, 11A6
5 11A9, 11A10
6 11A7, 11A8
7 11A11, 11A12
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
11A1, 11A3 Thạch Thị Huỳnh Nga
11A2, 11A6 Phạm Thụy Băng Tâm
11A3, 11A9 Lê Văn Tài
11A4, 11A7 Phạm Thị Xuân Hương
11A5, 11A11 Hoàng Minh Khoa
11A10 Đỗ Văn Lùn
11A12 Mai Thị Bích Vân
 
 
          + GV K12 gởi danh sách HS thi nghề Tin học ( Hs có nhu cầu) cho cô Thúy vào đầu tháng 09/2017.
      8. Hoạt động tổ bộ môn - giáo viên
      7.1. Tổ bộ môn
          Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn  năm học 2017-2018. Tổ chuyên môn cần tập trung các nội dung trọng tâm sau:
          01. Xây dựng chủ để dạy học:
Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn (chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn). Mỗi tổ CM thực hiện tối thiểu 2 chủ đề dạy học/Học kỳ. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm.
          02. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển của HS:
      Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tượng Hs và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất. phát huy năng lực, tính năng động sang tạo của HS. GV tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh v.v…;
          03. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
- Tổ sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần vào tuần chẳn theo lịch của nhà trường. 
- Với nội dung trọng tâm là nghiên cứu bài học.Tổ CM chủ động xây dựng và thực hiện KH dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy.
      04. Sử dụng “ Trường học kết nối”
      Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường học kết nối”;
    7.2. Các nhiệm vụ khác:
      - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tuần, tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch năm học của nhà trường.
      - Thực hiên đúng qui định, đảm bảo đủ số tiết thực hành.
      - Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Phân công giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
            - Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, hai tiết bài giảng ứng dụng CNTT. Tăng cường viêc dự giờ đột xuất;
      - Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. TT phân công GV dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến về ưu, hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của HS (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG);
          - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho văn phòng;
          - Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;
      - Các tổ có kế hoạch cùng nhà trường tổ chức “Vui để học” cho học sinh;
      - Tổ trưởng có kế hoạch cho giáo viên được trường cử tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục hoặc Sở Giáo dục tổ chức có trách nhiệm triển khai lại nội dung được tập huấn cho trường tổ.
      10.2. Giáo viên
      - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của học sinh: Họat động nhóm, nêu vấn đề, hệ thống câu hỏi gợi mở, ứng dụng CNTT v.v...  cho phù hợp với nội dung bài học và phù hợp với từng đối tượng HS, làm cho các em thích học bộ môn minh phụ trách và đạt kết quả cao. Khắc phục hòan tòan việc đọc chép, chiếu chép, không được dạy chay nếu có đồ dùng dạy học hoặc thí nghiệm. Tận dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, các trang thiết bị sẳn có. 
      - Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02  tiết ứng dụng CNTT và dự giờ thao giảng khi có trống tiết. Mỗi tiết dự giờ phải có đóng góp ý kiến nhận xét  trong sổ dự giờ.
      - Giáo viên thi GVG sẽ thực hiện hội giảng 2 tiết theo lịch của trường ( không tính các tiết thao giảng hay ứng dụng CNTT theo qui định):
      - GV tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy học: Soạn giảng giáo án, bài giảng điện tử; ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, Photoshop, Flash vv...; sử dụng các phần mềm soạn giảng như Trí Việt, Violet 1.7, Presenter, Lecture maker v.v…; thường xuyên truy cập website của BGD, SGD và Trường; sử dụng tốt hộp thư điện tử.
      - Chấm, chữa bài cho học sinh: Khi chấm bài, giáo viên  chỉ rõ những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh thấy rõ những hạn chế  và có thể tự sửa chữa. Các bài kiểm tra phải được trả học sinh chậm nhất sau 1 tuần. GVCN lưu ý  cho HS lưu bài kiểm tra cẩn thận để tổ và trường kiểm tra khi cần thiết.
      * Hồ sơ giáo viên
      GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường phổ thông và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
           01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy;
           02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra ;
      Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
         03. Kế  hoạch cá nhân
          04. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
          05. Sổ SH chuyên môn(sổ họp): Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn,;
          06. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy;
           * Chú ý: Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
           01. Tổ trưởng
           + Sổ nghị quyết tổ;
           + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
           + Sổ theo dõi thực hành thí nghiệm của các môn: Lý, Hóa và Sinh;
           + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp.
          02. Giáo viên
        + Sổ dự giờ
        + Sổ chủ nhiệm (nếu có)
V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng 8/ 2017: Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
- Ổn định TC lớp và SH tuần lễ đầu năm từ ngày 14/8/2017;
- Thực hiện theo thời khóa biểu tuần 1 từ  ngày 22/8/2017;
- Họp tổ chuyên môn vào tuần 2 ngày 29/8/2017;
- Thực hiện dạy nghề cho học sinh khối 11vào tuần 1;
- Báo cáo chất lượng đầu năm về trường hết hạn là 18/9/2017 (tất cả GV môn tin học).
Tháng 9/ 2017: Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Khai giảng ngày 05/09/2017 (phần lễ và hội);
- Duy trì nề nếp dạy và học;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của Hiệu trưởng;
- Họp tổ tuần 4 vào ngày 11/9/2017 và tuần 6 vào ngày 25/9/2017 với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”;
- Chọn đội tuyển HSG tỉnh K10 gồm 2 HS. GV ôn đội tuyển: Hoàng Minh Khoa
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường, BGĐT, ĐDDH, BVLMôn v.v…
- Tiến hành dự giờ thăm lớp,
- Khảo sát chất lượng đầu năm:
- GV coi thi kiểm tra chất lượng học sinh khối 12 theo phân công lãnh đạo trường;
  +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót 18/9/2017.
- Các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ hạn chót gởi Hiệu trưởng kí duyệt 30/09/2017;
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 9 vào 30/9/2017.
Tháng 10/ 2017:  Chào mừng ngày 20/10
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dạy nghề phổ thông;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 GV: Phạm Thụy Băng Tâm
- Thực hiện chuyên đề 1 theo chủ đề dạy học: Thạch Thị Huỳnh Nga
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG; 
- Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 7 và 8 từ 02/10/2017 theo lịch của trường;
(Phạm Thụy Băng Tâm, Lê Văn Tài, Đỗ Văn Lùn, Mai Thị Bích Vân, Phạm Thị Xuân Hương)
-Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017;
- Thực hiện chuyên đề 1 theo chủ đề dạy học.
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 10 vào 31/10/2017.
Tháng 11/ 2017:  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình;
- Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 giáo viên: Đỗ Văn Lùn;
- Đại hội TDTT ngành GDĐT vào 09,10,11/10/2017
-Thực hiện chuyên đề 2 theo chủ đề dạy học;
-Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày:ngày 06/11/2017;
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và trung khảo 12/11
   + BGĐT: chấm trung khảo 17/11
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 11 vào 30/11/2017.
Tháng 12/ 2017:  Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- GV dự giờ, thao giảng đúng qui định;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 giáo viên: Phạm Thị Xuân Hương.
- Chấm sơ khảo vào 01/12 và chung khảo 03/12
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 16;
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI tuần 14, trao đổi đề kiểm tra vào ngày họp tổ;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12. Thư ký hoàn thành điểm vào 02/01/2018 để LĐT duyệt KQ;
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 12 vào 30/12/2017.
Tháng 01/ 2018:  Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Nghỉ Tết DL 01/01/2018;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 giáo viên: Hoàng Minh Khoa.
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng theo quy định;
-Thực hiện chuyên đề 3 theo chủ đề dạy học;
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS theo Kế hoạch của SGD  tháng 01/2018;
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 1 vào 31/01/2018.
Tháng 02/ 2018:  Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT chương trình;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 giáo viên: Mai Thị Bích Vân;
-Thực hiện chuyên đề 3 theo chủ đề dạy học;
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng);
- Hội giảng GVG đợt II vào tuần 26,27  theo lịch;
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 2 vào 28/02/2018.
Tháng 3/ 2018:  Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Thi Nghề PT vào Chủ Nhật 11/3/2018;
- Hoàn thành thực hiện các chuyên đề;
- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ kết hợp dự giờ 01 giáo viên: Lê Văn Tài.
- Họp mặt  08/3/2017; GV, NV, CB nữ toàn trường
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 26. GV nộp đề vào tuần 24 để trao đổi rút kinh nghiệm.
- Chuẩn bị hồ sơ K12. GV có chủ nhiệm 12.
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 3 vào 31/3/2018.
Tháng 4 2018:  Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- GV khối 12 hoàn thành nhập điểm và Hạnh kiểm ngày 23/4/2018;
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2018;
- Kết thúc chương trình K12;
- Toàn trường Nghỉ lễ 30/4.
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 4 vào 28/4/2018.
Tháng 5 2018:  Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 34. Hạn chót tổ nộp file đề tuần 32 cho tổ trưởng và trao đổi nội dung đề kiểm tra trước khi học sinh kiểm tra.
- GV hoàn thành điểm vào 19/5/2018. Thư ký hoàn thành kết quả K11&10 để LĐT duyệt KQ ngày 20/5/2018;
- Tổng kết năm học, báo cáo chất l­­ượng với Sở GD & ĐT, hết hạn ngày 28 và 29/5/2018;
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 21/5/2018;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày …./5 /2018;
- Họp Hội đồng vào ngày …/5/2018;
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2018
- Trao đổi chuyên môn trong các lần họp tổ. GV được phân công.
- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện trên trang “Trường học kết nối”.
- Họp tổ 2 tuần/ 1 lần vào các tuần chẵn.
- Báo cáo tháng 5 vào 31/5/2018.
Tháng 6/ 2018
- Học sinh K12 thi THPTQG;
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/6/2018.
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập. Dự kiến thi lại vào 11/06/2018;
- Kế hoạch du lịch hè.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Tin học từ tháng 08 năm 2017 đến tháng 06 năm 2018. Tùy thuộc vào sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Hiệu trưởng nhà trường, Kế hoạch chuyên môn của trường, Tổ Tin học sẽ có điều chỉnh cụ thể cho phù hợp.
 
 
          Duyệt của Hiệu trưởng
 
 
        Lê Tứ Hải
 
Người lập kế hoạch
Tổ trưởng
 
Thạch Thị Huỳnh Nga
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT