Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ VĂN NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017- 2018
TỔ NGỮ VĂN
 
            - Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2017- 2018 của trường THPT Kế sách.
            - Căn cứ vào Kế hoạch chuyên môn năm học 2017- 2018 của trường THPT Kế sách.
            - Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017- 2018, cụ thể như sau:
 
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG,  CỦA TỔ
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG
1.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên
            Tổng cộng 104, trong đó :
- BGH: 4;  2 đại học, 2 thạc sĩ;
      `      - Giáo viên: 94, trong đó: 7 thạc sĩ,  89 trình độ đại học.
 - CNV: 6, chia ra: 1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 1 y tế, 2 bảo vệ.
            1.2.  Học sinh
Quy mô lớp: Tổng số có 1.395 học sinh, chia ra
+ Khối 12: 12 Lớp, với 459 học sinh.
+ Khối 11: 12 lớp: 482 học sinh.
         + Khối 10: 11 lớp, 454 học sinh.
2. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
     Tổng số giáo viên: 14 (Nam: 2 ; Nữ: 12)
     Trình độ chuyên môn: 13 Đại học - 1Thạc sĩ
     Trong đó: 1 Tổ trưởng; 2 Tổ phó; 1 Thủ quỹ.
2.1. Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, phụ trách giảng dạy đúng chuyên môn. Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên Giỏi.
-  Có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
-  Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
-  Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công việc.
2.2.  Khó khăn:
-Một số giáo viên (GV) còn hạn chế về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình neo đơn, đường đến trường xa xôi, con nhỏ.
- Năng lực chuyên môn chưa đồng bộ, một số giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh, xử lý chưa kịp thời các tình huống sư phạm.
- Đồ dùng phục vụ dạy học (tranh ảnh, băng đĩa) đã cũ, một số đã hư hỏng không sử dùng được, số sử dụng được không được cấp mới nên lỗi thời rất khó cho việc giảng dạy của giáo viên.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
- Mặt bằng kiến thức của học sinh (HS) không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018
STT HỌ  - TÊN Năm vào ngành Chủ nhiệm KHỐI 12 KHÔI 11 KHỐI 10 Bồi dưỡng HSG Phụ đạo
HSY
Khác
1 Trần Thị Ngọc Phấn 1986 12A4 12A4, 12A12     Lớp 11    
2 Bùi Thị Như Ngọc 1998 12A10 12A1, 12A10     Lớp 10    
3 Trần Thị Như Ý 1990   12A5, 12A11   10A1      
4 Trần Tích Nghĩa 1985     11A5
11A10
       
5 Phạm Thị Thu Hương 1990   12A6 11A9
11A4
    Lớp 11  
6 Lê Thị Kim Ngân 2000 12A8 12A2
12A8
      Lớp 10  
7 Phạm Thị Bích Đào 2003 12A3 12A3   10A2   Lớp 10  
8 Lê Thị Hồng Đào 2004 11A6 12A9 11A6
11A8
    Lớp 11  
9 Lí Hồng Hạnh 2001   12A7 11A2
11A12
       
10 Lương Thuỳ Như 2001 10A8   11A1
11A3
10A8
 
     
11 Huỳnh Thị Thuỷ 2007       10A3
10A10
     
12 Nguyễn Thị Trinh 2008       10A6
10A7
     
13 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 2007     11A11 10A4
10A9
    Trực
VP
14 Nguyễn Quốc Thái 2001     11A7 10A5
10A11
    Trực
VP
 
 
II. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRỌNG TÂM:

1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.

5. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo tiêu chí cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp điều kiện của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác quản lí.
 
III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Học sinh:
-  Xếp loại học lực:
Xếp loại giỏi đạt từ 3 % trở lên
Xếp loại khá từ 25% trở lên.
Xếp loại yếu, kém không quá 25% (chưa tính thi lại).
- Có học sinh giỏi cấp tỉnh, có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Xếp loại viên chức cuối năm: Ít nhất 65% xếp loại xuất sắc, không có cán bộ quản lý, giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.
         - Danh hiệu thi đua cuối năm.
         Đạt lao động tiên tiến: Từ 90% trở lên;
         Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 15%;
         Đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 02 người                        
III. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp:
1.      Công tác tư tưởng, chính trị:
Nhiêm vụ cụ thể:
-  Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
-  Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Chỉ tiêu:
            - 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
            - 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            - 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
            - 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt.
Biện pháp thực hiện:
            - Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            2. Hoạt động dạy- học:
Nhiêm vụ cụ thể:
Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.
            - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần)
            -  Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất là ngày 21/5/2015
            - Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT-GDTH  ngày  17 tháng 8 năm 2011 và đặc thù của từng bộ môn các tổ CM thống nhất xây dựng lại PPCT phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng
            - Nội dung dạy chủ đề tự chọn: bám sát (ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức và kỹ năng).
 - Đối với các lớp từ A1 – A6: Trên cơ sở kiến thức nền của chương trình Ngữ văn, GV phải giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có  kỹ năng vận dụng tốt để HS tham gia thi HSG và thi ĐH.
            - Đối với các lớp khác : Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách SGK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử, phụ đạo học sinh yếu.
Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình.
            -  100% giáo viên soạn giáo án trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 100% trong năm học.
- Thao giảng: 2 tiết / năm. Giáo viên đăng ký thi giáo viên Giỏi: 2 tiết / học kỳ (không tính thao giảng định kỳ).
            - Dự giờ: tất cả giáo viên của các môn phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
            - Thực hiện việc báo cáo chuyên đề: 4 chuyên đề / năm học.
            - Giáo viên có hồ sơ dạy học đúng quy định:
 +  Giáo án: Giáo án chuyên môn (bài viết có mục đích kiểm tra, ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm, kết quả và nhận xét cụ thể ); giáo án HĐHN (nếu có chủ nhiệm).
+  Sổ báo giảng ghi đầy đủ vào thứ hai hàng tuần.
+ Sổ họp chuyên môn: có ghi rõ nội dung họp tổ chuyên môn.
+ Sổ dự giờ:  có nhận xét, rút kinh nghiệm, có thể đánh giá theo thang điểm.
+  Sổ điểm cá nhân: ghi đúng theo thông tư 58 và sửa điểm đúng theo quy định.
+  Sổ chủ nhiệm (nếu có): ghi đầy đủ các nội dung.
Biện pháp thực hiện:
-  Các nhóm thống nhất xây dựng phân phối chương trình;Thực hiện chương trình: theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình dạy học của Bộ và Sở, thực hiện đúng sự giảm tải của BGD.
-  Giáo án: đúng Chuẩn kiến thức môn học, đúng PPCT.
- Có kế hoạch dạy học theo tuần (Sổ báo giảng).*
Thao giảng, dự giờ đúng quy định. Sổ dự giờ phải có nhận xét, rút kinh nghiệm đầy đủ. Cuối năm nộp Sổ dự giờ về Văn phòng.
            - Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình thông qua Sổ báo giảng kết hợp với Sổ đầu bài.
             - Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. 
            - Nội dung thi GVG cấp trường:
            + Lý thuyết : Hai nội dung các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn dự kiến thi 29/10/2017;
            + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 7,8.
            + Làm SKKN
            - Họp tổ 2 tuần / lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; Hồ sơ dạy học.
- Phân công giáo viên báo cáo chuyên đề.
            - Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên; đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            - Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
            *Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi:
         - Giáo viên sơ tuyển để chọn những học sinh có năng khiếu (lớp 10), hướng dẫn tài liệu tham khảo, định hướng, mở rộng và nâng cao kiến thức qua các tiết bồi dưỡng, đưa cho HS những nội dung và bài tập nâng cao để HS về làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh, chọn lọc lại đội tuyển, bồi dưỡng HSG.
        - Tiến hành bồi dưỡng HSG suốt năm học.
        - Chọn GV tham gia bồi dưỡng HSG; Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn, …); tiếp tục bồi dưỡng cho HS tham dự kì thi tuyển chọn HSGQG do SGD tổ chức ngày 31/5/2018 (tổ có 1 HS).
        - Tuyển chọn đội tuyển Olympic không chuyên 30-4 2HS/môn/khối và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9 để đạt thành tích cao.
        - Tận dụng mọi thời gian, địa điểm phù hợp bồi dưỡng tập trung có hiệu quả. Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung, bài tập nâng cao để HS về làm thêm ở nhà và có chấm chữa cụ thể cho học sinh.
            *Kế hoạch phụ đạo học sinh yều:
             - Ngay từ đầu năm, trường tổ chức cho các khối kiểm tra CLĐN. Riêng K12 kiểm tra tập trung. Dựa vào kết quả KTCLĐN kết hợp kết quả (KQ) năm học trước,  KQ tuyển sinh lớp 10 v.v… để phân loại đối tượng HS còn yếu kém có KH phụ đạo cụ thể như sau:
            - K11 và 10:
            Đối với K11,10 sẽ lọc ra hai lớp/khối tiến hành phân công GV có kinh nghiệm và thiếu tiết phụ đạo  theo lịch của trường thực hiện từ tuần 6.
            - K12 và các HS TB yếu của K11,10 trường giao cho GV có kế hoạch phân loại rõ đối tượng để có biện pháp giảng dạy và phụ đạo có hiệu quả :
            + Chọn phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng;
            + Phụ đạo ngay trong từng tiết trên lớp;
            + Có thể tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng HS yếu kém để củng cố kiến thức, bổ sung phần kiến thức bị hỏng, nắm vững lại kiến thức cơ bản và không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng HS này;
            + Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp, ở bạn và ở nhà;
            + Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm, BM phải phân công học sinh khá giỏi kèm các bạn yếu, kém, thành lập các nhóm bạn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v…;
-  Tổ phấn đấu đạt:
        + Đối với K12: Từng bước khắc phục điểm liệt và từ từ đến đủ điểm đậu tốt nghiệp của kỳ thi THPTQG và tiến tới có thể đạt điểm TB;
        + Các K11&10 HS đạt chỉ tiêu đã nêu (không quá 5%) thật sự có chất lượng;
        *Kế hoạch ôn thi tốt nghiệptrung học quốc gia:
        - Phân loại HS (G, K, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS.
        - Nhà trường có kế hoạch tăng tiết và học chéo buổi cho khối 12 ở 8 môn học có thể thi TN: Ngữ văn (2tiết/ tuần)
        - Cuối HKI:
            + Tiến hành cho học sinh dự kiến đăng kí chọn tổ hợp môn thi;
            + GVCN bước đầu cho HS chuẩn bị hồ sơ dự thi.
        - Kết thúc chương trình tất cả các môn và kiểm tra HKII  vào tháng ba. Tháng tư và tháng năm tập trung ôn thi TN theo BGD qui định; Tổ có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập.
       - Tổ chức thi thử tốt nghiệp vào tháng 4 theo kế hoạch của SGD và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi;
        - Chuẩn bị hồ sơ cho HS K12.
        - Chuẩn bị Thi THPTQG theo KH của BGD.
        - Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu và nâng cao các dạng bài  khó tiếp cận đề thi.
        *Ôn thi Đại học
       - Ngay từ đầu năm học, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký theo nguyện vọng và được lựa chọn giáo viên dạy ôn ĐH cho HS khá giỏi có nhu cầu;
       - Các buổi dạy ôn thi đại học tổ chức vào ngày Chủ nhật và các buổi tối khi HS. GV tự sắp xếp lịch học và đăng ký cho LĐT;
        - Tập trung đối tượng là HS khá giỏi chủ yếu ở các lớp khá từ 12A1 đến 12A6.
        - Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu mở rộng và nâng cao các dạng bài khó.
- GV dạy ôn thi ĐH, dạy thêm phải nộp đủ các hồ sơ sau (nộp về vp ):
            01. Danh sách HS;
            02. Lịch học;
            03. Kế hoạch giảng dạy (nêu rõ nội dung dạy thêm);
            04. Đơn xin học thêm của HS;
            05. Đơn xin dạy thêm.
        *Thi tuyển sinh lớp  10
        - Vào 15/5/2017 LĐT lập kế hoạch và gởi thông báo thi tuyển sinh cho các trường THCS trong địa bàn Huyện Kế Sách;
        - Chuẩn bị tổ chức Thi tuyển sinh lớp  10 ngày15,16/6/2018 theo kế hoạch của SGD.
            3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn:
Nhiêm vụ cụ thể:
            -Hoạt động dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.
-  Thao giảng, dự giờ
-  Sinh hoạt chuyên môn (từng bước đổi mới theo nghiên cứu bài học).
- Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng dụng cụ trực quan trong tiết dạy.
            - Thi ĐDDH (hai sản phẩm), BGĐT (hai sản phẩm) , các sản phẩm phục vụ cho giảng dạy và phát huy tính thích cực trong học tập cho HS
            - Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học (1 bài thi).
            - Mỗi lớp từ A1 đến A6 có ít nhất một bài dự thi của HS. GVCN-GVBM  hướng dẫn học sinh chọn chủ đề và nội dung phù hợp. GV hướng dẫn chịu trách nhiệm về nội dung bài thi của học sinh. Khuyến khích các lớp còn lại có bài dự thi.
        Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn  năm học 2017-2018. Tổ CM cần tập trung các nội dung trọng tâm sau:
             3.1.Xây dựng chủ để dạy học
        Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn (chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn) (nghiên cứu các bước thực hiện trong KH đã gởi). Mỗi tổ CM thực hiện tối thiểu 2 chủ đề dạy học/HK. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Tổ phải có KH cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học.
        3.2. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển của HS
        Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với  từng đối tượng Hs và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp để đạt hiệu quả cao nhất. phát huy năng lực, tính năng động sang tạo của HS. GV tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh v.v…;
            3.3. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
Tổ sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần theo lịch của nhà trường.  với nội dung trọng tâm là nghiên cứu bài  học.
Tổ  chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy.
Tổ lập kế hoạch cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn có thể là từng tháng, học kỳ hoặc cho cả năm học.
        3.4. Sử dụng “ Trường học kết nối”
        Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường Học kết nối”;        
        3.5.Các nhiệm vụ khác như:
        - Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. TT phân công GV dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến về ưu, hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của HS (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG);
- Chương trình, nội dung do các tổ BM đề xuất phải được thống nhất trong tổ và được Hiệu trưởng phê duyệt.
            - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
              - Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, hai tiết bài giảng ứng dụng CNTT. Chú ý tăng cường viêc dự giờ đột xuất;                       
            - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho VP;
            - Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học.
        - Tổ có kế hoạch cùng nhà trường tổ chức “Vui để học” cho học sinh;
            Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên, tập trung nghiên cứu cải tiến PPDH phù hợp với từng đối tượng HS.
            - 100% giáo viên tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra PPDH phù hợp cho từng bài.
            - Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết/ năm học có ứng dụng CNTT.
            - Có kế hoạch và phân công thành viên trong tổ làm Đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử Elearning.
Biện pháp thực hiện:
            - Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning.
            - Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy.
            - Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phân hoá theo năng lực của học sinh. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, xắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng.
            - Khi giảng dạy giáo viên chủ động tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh.
- Tổ thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế.
            - Mỗi  giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra PPDH phù hợp.
            - Các thành viên trong tổ nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong thiết kế đồ dùng dạy học và xây dựng bài giảng điện tử.
            4. Hoạt động đổi mới kiểm tra- đánh giá
Nhiêm vụ cụ thể:
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Giáo viên phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra. Giáo viên thực hiện ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả.
            - Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ. TT tổng hợp soạn  ra 2 đề hoàn chỉnh (theo mẫu đã gởi ) nộp vê  LĐT. Sau kiểm tra học kỳ thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi gợi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
-  Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
Chỉ tiêu:
-100% giáo viên ra đề kiểm tra có ma trận, biểu điểm, đáp án đầy đủ.
-100% giáo viên thực hiện đủ số lần kiểm tra, kiểm tra đúng quy định.
Biện pháp thực hiện
            - Tiếp tục đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề “mở”, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học để trình bày chính kiến của bản thân,  sử dụng sơ đồ tư duy, … .
-  Tổ chức đủ số lần kiểm tra, thực hiện các cột điểm kiểm tra đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực.
            - Thời gian kiểm tra theo PPCT.
- Đề kiểm tra phải có ma trận đề, biểu điểm, đáp án và có nhận xét kết quả làm bài của học sinh.
            - Đề kiểm tra phải đúng chuẩn kiến thức, kỷ năng, phù hợp với đối tượng học sinh.
            - Chấm chữa bài kịp thời, khi chấm chữa bài cần có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo Tập huấn kiểm tra đánh giá, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
            - Đối với đề kiểm tra học kỳ, mỗi giáo viên soạn 1 đề kiểm tra kèm theo ma trận đề, đáp án nộp về tổ trưởng,  phải được tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá trước khi nộp về BGH.
            - Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ kiểm tra việc thực hiện.
            5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhiêm vụ cụ thể:
            - Giáo viên phải tự học, tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, Tự  bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning , tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
-Tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - GV được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho Gv ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT );
            - Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau;
            - LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
            Chỉ tiêu:
            - Tất cả các thành viên trong tổ đều phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            - Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Mỗi giáo viên phải thao giảng, dự giờ theo quy định của nhà trường và tổ chuyên môn.
            Biện pháp thực hiện:
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra việc dự giờ thăm lớp, việc đăng ký thao giảng để đánh giá tay nghề của giáo viên.
            - Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp. sau mỗi tiết dự giờ cần rút kinh nghiệm trực tiếp, cụ thể chi tiết về nội dung và phương pháp.
            - Học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong từng bài giảng, trong kiểm tra, đánh giá. Sau tiết dự giờ cần đưa ra những khó khăn vướng mắc thực tế trên lớp để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ.
            - Trong từng bài dạy cần nắm vững các mục tiêu cần đạt, nội dung chuẩn kiến thức, kỷ năng do Bộ quy định, vận dụng linh hoạt vào bài dạy nhằm nâng cao chất lương dạy và học.
            6. Thực hiện các hoạt động khác
Nhiêm vụ, chỉ tiêu:
            - Thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
            - GVCN được phân công hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
            - Lồng ghép thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học, tiếp tục chọn lọc nội dung trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu “Di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu địa phương môn Ngữ văn.
            - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa dân ca vào trong trường học theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuyên truyền, giáo dục “Phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và “ Bình đẳng giới”.
            - Tham gia các phong trào, sinh hoạt ngoại khóa do Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức.
            - 100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
Biện pháp thực hiện:
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
* Hồ sơ giáo viên
        GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
             01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy;
             02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra; Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
             03. Kế  hoạch cá nhân
            04. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
            05. Sổ SH chuyên môn(sổ họp): Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn,;
            06. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy;                                    
* Chú ý: Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
            01. Tổ trưởng
             + Sổ nghị quyết tổ;
             + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
             + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp.
             02. Giáo viên
            + Sổ dự giờ
            + Sổ chủ nhiệm (nếu có)
 
IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
 
Tháng- chủ đề Thời gian - Nội dung công việc
Tháng 8:  Chào mừng  năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Lớp 10,11,12 tựu trường ngày 14/08/2016, nhập học chính thức ngày 21/08/2017, Tuần 1.
- Phân công chuyên môn và giảng dạy theo thời khóa biểu.
-Khối 12 Học chéo buổi (buổi chiều-tuần 1)2 tiết/lớp/tuần.
 - Xây dựng PPCT bộ môn.
- Nhận Sổ báo giảng.
  - Đăng kí thi GVG vòng Trường (Cô Trinh, Cô Bích Đào, Thầy Thái).
 - Đăng kí thi Đồ dùng dạy học (nhóm cô Hồng Đào); Bài giảng điện tử (Cô Hạnh, Cô Bích Đào).
  - Đăng kí thi bài viết  Vận dụng kiến thức liên môn (Cô Bích Đào).
2. Hoạt động khác:
- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt nội qui, ổn định danh sách lớp cùng với Đoàn thanh niên kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh.
- Chuẩn bị khai giảng năm học ngày 5/9/2017.
- Họp tổ chuyên môn: ngày 24 tháng 8 năm 2017.
 
Tháng 9 : Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới   1.Các hoạt động dạy và học:
  - Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
- Dạy chéo buổi khối 12: 2 tiết/lớp/tuần.
-Kiểm Tra chất lượng đầu năm khối 12.
- Thực hiện chuyên đề: Cô Ngân
   - KSCL đầu năm:
    +  K12 từ 10,12/9 theo lịch trường
     +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót 18/9/2017.
-Báo cáo chất lượng đầu năm; gv đăng kí chất lượng giảng dạy.
- Hoàn thành Kế hoạch hoạt động của Tổ.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi đội tuyển HSGQG vào ngày 15, 16/9/2017(Cô Phấn).
   2. Các hoạt động khác :
-Nghỉ lễ 2/9 ; Khai giảng năm học (5/9/2017).
-Họp Phụ huynh khối 12 ngày 17/9/2017.
- Hội nghị viên chức ngày 27/09/2017 lúc 7 giờ 30.
- Đoàn Thanh niên ổn định tổ chức cùng với giáo viên chủ nhiệm duy trì nề nếp kỷ luật trật tự, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
- Ổn định danh sách lớp, làm bảng điểm cá nhân.
- Họp tổ lần 1 ngày 7/9/2017
- Họp tổ lần 2 ngày 21/9/2017
 
Tháng 10 : Chào mừng ngày 20/10 1.      Hot động dy và hc:
- Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
- Dạy chéo buổi khối 12: 2tiết/lớp/tuần
- Thao giảng:Cô Ngân,Cô Trinh, CôHương, CôNgọc, CôNhư, CôThuỷ, CôBích Đào, CôXuyên.
 -Dự giờ thăm lớp
- Thực hiện chuyên đề tháng 10: cô Ý
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
  - Bồi dưỡng HS yếu  (Cô Ngân, cô Bích Đào, cô Hạnh, cô Hương).
- Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 7 và 8 từ 02/10/2017 theo lịch của trường: Cô Bích Đào, Thầy Thái, cô Trinh.
-Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017;
2. Các hoạt động giáo dục khác :
-GVCN và GVBM tiến hành hướng dẫn và cho HS đăng kí bài viết liên môn
- 20/10/2015, lồng ghép  nội dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng giới…”.
- Đại hội Đoàn trường.
- Họp tổ lần 1 ngày 5/10/2017
- Họp tổ lần 2 ngày 19/10/2017
 
Tháng 11 :
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo thời khóa biểu.
- Báo cáo Chuyên đề tháng 11: Cô Hạnh
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ, báo cáo về BGH.
- Thao giảng: Ý, Phấn, Nghĩa, Thái, Hạnh, Hồng Đào.
 - Kiểm tra HĐSP của 15 giáo viên;
 -Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày 06/11/2017;
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và chung khảo 12/11
   + BGĐT: chấm chung khảo 17/11
- Bồi dưỡng HS yếu  (Cô Ngân, cô Bích Đào, cô Hạnh, cô Hương).
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
 2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Đoàn thanh niên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam .
- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam
- Họp tổ lần 1 ngày 2/11/2017
- Họp tổ lần 2 ngày 16/11/2017
- Họp tổ lần 3 ngày 30/11/2017
 
Tháng 12 : Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo kế hoạch.
- Tổ chức ôn tập theo PPCT, theo nội dung đã thống nhất.
- Thao giảng:
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ I, hình thức ra đề, chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ I nộp về tổ ngày 5/12/2017, nộp về BGH ngày  11/12/2017.
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12. Thư ký hoàn thành điểm vào 02/01/2018 để LĐT duyệt KQ;
- Bồi dưỡng HS yếu  (Cô Ngân, cô Bích Đào, cô Hạnh, cô Hương).
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
 2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Mít tinh kỷ niệm thành lập QĐNDVN.
- Đoàn Thanh niên cùng giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
- Họp tổ lần 1 ngày 14/12/2017
- Họp tổ lần 2 ngày 28/12/2017
 
Tháng 1:Kỷ niệm ngày sinh viên,học sinh.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo kế hoạch.
- Dạy chéo buổi khối 12: 2tiết/lớp/tuần, tuần 20.
- Sơ kết học kỳ I ngày …/1/2015, sau đó khối 11 và 12 tiếp tục học theo thời khóa biểu.
  - Thao Giảng : Hương, Ngọc, Bích Đào, Phấn, Ý, Ngân, Hạnh, Hồng Đào.
- Dự giờ
-Thi HSG QG đầu tháng 01/2018;
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….” Và “ Chủ đề tích hợp…”  của GV và HS theo KH của SGD  tháng 01/2018;
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
  2. Các hoạt động giáo dục khác :
 - Nghỉ Tết Dương Lịch 01/1/2018.
- Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên ngày 9/01/2018
- Chủ nhiệm họp PHHS khối 10,11 sơ kết học kỳ I ngày …/1/2018.
-Kiểm tra việc nề nếp học tập của học sinh.
- Họp tổ lần 1 ngày 11/1/2018
- Họp tổ lần 2 ngày 25/1/2018
 
Tháng 2 :Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN. 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập theo chương trình .
- Dạy thêm buổi chiều khối 12: 2tiết/lớp/tuần.
-Thao giảng:
- Kiểm Tra HĐSP 10GV;
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27  theo lịch
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10-Giêng);
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.
 - Họp tổ ngày 9/2/2018
 
Tháng 3 : Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
 
1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện dạy và học theo kế hoạch chuyên môn.
- Thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
- Sinh hoạt chuyên đề tháng 3: Cô Bích Đào
- Tiếp tục thao giảng giáo viên giỏi vòng Trường (đợt 2).
- Thao giảng: Cô Như, Cô Thuỷ, Cô Xuyên, Thầy Thái, Thầy Nghĩa.
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II, hình thức ra đề, chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ II nộp về tổ ngày 3/3/2017 (khối 12), nộp về BGH ngày 5/3/2018.
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 27 từ 12/3 đến ... ?
- GVK12 hoàn thành nhập điểm vào ngày  ... /3/2018.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
2. Hoạt động giáo dục khác :
- Họp mặt kỷ niệm ngày 8/3.
- Cắm trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn vào ngày 26/3/2018.
- Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp khối 12.
- Nộp hồ sơ giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua về BGH.
- Họp tổ lần 1 ngày 1/3/2018
- Họp tổ lần 2 ngày 15/3/2018
 
Tháng 4 : Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II.
- Thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II khối 10,11 chuẩn bị ra đề kiểm tra học kì, nộp về tổ ngày 28 /4/2018 ngày, nộp về BGH ngày 2/5/2018.
- Kết thúc chương trình K12.
 - Kế hoạch ôn thi THPTQG.
- Tổ chức thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn).
2.Các hoạt động giáo dục khác :
-Họp PHHS khối 12 ngày …/4/2018
- Kiểm tra hồ sơ khối 12.
- Giỗ tổ Hùng Vương:  ..../4/2018
- Họp tổ lần 1 ngày 12/4/2018
- Họp tổ lần 2 ngày 26/4/2018
 
Tháng 5 :Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
 
1. Hoạt động dạy và học :
- Tập trung hoàn tất chương trình của bộ môn.
- Kiểm tra HKII  K11,10 tuần 34 và 35 từ  ngày 07/5/2018 . Hạn chót tổ nộp file đề 02/5/2018;
- GV hoàn thành điểm vào 19/5/2018. Thư ký hoàn thành kết quả K11,10 để LĐT duyệt KQ ngày 19/5/2018;
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trình - Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT;
- Tổng kết năm học, báo cáo chất l­­ượng với Sở GD & ĐT, hết hạn ngày 28 và 29/5/2018;
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 21/5/2018;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày …./5 /2018;
- Họp Hội đồng vào ngày …/5/2018;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG (Cô Phấn)
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2018
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn ôn tập kiến thức trong hè để học sinh thi lại ôn thi .
 2.Các hoạt động giáo dục khác :
- Chủ nhiệm khối 10 và khối 11 họp PHHS tổng kết lớp và phát thành tích biểu ngày 22/5/2018.
 - Chủ nhiệm khối 12 làm học bạ, nộp học bạ khối 12 về văn phòng.
- Hoàn chỉnh học bạ khối 10 và khối 11 nộp về văn phòng.
- Lập KH thi tuyển sinh lớp 10 và gởi thông báo đến các trường THPTCS ngày 15/5/2017;
 - Họp tổ lần 1 ngày 10/5/2018
 
Tháng 6
 
 
- Ôn thi tốt nghiệp quốc gia các ngày   .... tháng 7/2018.
- Giáo viên được điều động coi thi và chấm thi tốt nghiệp thực hiện theo quyết định của Sở Giáo dục – Đào tạo.
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/6/2018.
 
 
Chú ý : Kế hoạch có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của SGD và trường
 
 
BAN GIÁM HIỆU   
DUYỆT
 
 
 
Lê Tứ Hải
 
 
Kế Sách, ngày 27 tháng 9 năm 2017
                                    Tổ trưởng
 
 
 
                 Trần Thị Ngọc Phấn
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT