Ngày 05 tháng 08 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH

 
SỞ GD & ĐT SÓC TRANG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kế Sách, ngày 30 tháng 8 năm 2016
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
 
 
Trường THPT Kế Sách là loại hình trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định
thành lập và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm;
Trường THPT Kế Sách là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách
pháp nhân và có con dấu riêng
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và
Quy chế tổ chức và hoạt động các trường công lập, nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1.Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.
2.Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.
3.Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh,
tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.
5.Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.
6.Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
7.Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền
kiểm định chất lượng giáo dục.
8.Thực hiện các nhiệm vụ , quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.  
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT