Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TỔ HÓA NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỔ HÓA HỌC                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                             ----™˜----
                                                                          Kế sách, ngày 26 tháng 09  năm 2016
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
- Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017;
- Căn cứ Hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.
- Căn cứ vào công văn số: 76/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
củaHiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
- Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học 2015-2016 và kết quả thống kê chất lượng đầu
năm học 2016-2017.
      Tổ hóa học  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học 2016 -
2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Bối cảnh năm học.
 a. Tình hình chung của trường: Tổng số có 1389 học sinh, chia ra 36 lớp, trong đó:
            - Khối 12: 11 lớp, 366 học sinh.
            - Khối 11: 12 lớp, 483 học sinh.
            - Khối 10: 13 lớp, 540 học sinh.
 
 b.Tình hình chung của tổ: Có 08 giáo viên
                         
Họ và tên Trình độ Năm vào ngành Nữ  
Ghi chú
Đại học Thạc sỹ
1/Dương Văn Hòa x   1996   TTCM
2/Nguyễn Mai Hùng x   2005    
3/Thạch Nơ x   2006    
4/Lâm Quốc Trung   x 2007    
5/Quách .T.Thanh Nhàn x   2007 x  
6/Nguyễn Ngọc Thái Trân x   2011 x  
7/Dương .T.Hồng Nhung x   2012 x  
8/Mã .T.Thu Thanh x x 2001 x  
 
   c.Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học của bộ môn:
     - Tổng số phòng học: 29 phòng.
     - 01 phòng thí nghiệm thực hành bộ môn hóa.
     2.Thuận lợi:
- Luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của BGH, công đoàn, …. cũng như
các cấp chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.
-  Đủ cơ số giáo viên.
- 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Một giáo viên trên chuẩn.
- Phần lớn là giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác.
- Nội bộ tập thể tổ đoàn kết , nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và luôn phấn đấu
cao để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết sử dụng công ghệ thông tin, có thể khai thác thông tin
trên mạng.
- Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin dể nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ.
3.Khó khăn:
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu giảng dạy.
- Một bộ phận không nhỏ học sinh không ham học, nhiều PHHS chưa quan tâm đúng mực
đến việc học tập của con em mình, còn thả nổi, giao khoán cho nhà trường.
- Qua khảo sát chất lượng đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh yếu kém gần 60%.
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
MÔN : HÓA HỌC
Năm học: 2016-2017
STT  
LỚP
 
SĨ SỐ
 
TRÊN TB
 
DƯỚI TB
1 12A1 34 21 13
2 12A2 42 42 0
3 12A3 35 14 21
4 12A4 35 3 32
5 12A5 36 20 16
6 12A6 36 3 33
7 12A7 28 3 25
8 12A8 28 18 10
9 12A9 34 7 27
10 12A10 28 9 18
11 12A11 30 9 21
TỔNG CỘNG   366 149(40,7%) 217(59,3%)
1 11A1 40 24 16
2 11A2 47 47 0
3 11A3 41 24 17
4 11A4 42 21 21
5 11A5 41 21 20
6 11A6 38 18 20
7 11A7 41 3 38
8 11A8 41 3 38
9 11A9 41 12 29
10 11A10 40 2 38
11 11A11 40 16 24
12 11A12 41 9 32
TỔNG CỘNG   483 183 (37,9%) 300(62,1%)
1 10A1 44 27 17
2 10A2 45 40 5
3 10A3 43 10 33
4 10A4 43 30 13
5 10A5 43 18 25
6 10A6 41 24 17
7 10A7 40 0 40
8 10A8 40 9 31
9 10A9 36 14 22
10 10A10 42 17 25
11 10A11 41 27 14
12 10A12 40 8 32
13 10A13 42 6 35
TỔNG CỘNG   540 230(42,6%) 310(57,4%)
CHUNG 3 KHỐI 36 LỚP 1389 562(40,5%) 827(59,5%)
 
- Nhiều giáo viên trẻ nên còn ít kinh nghiệm và từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau.
- Còn nhiều học sinh  ở vùng sâu,  vùng dân tộc, hộ gia đình nghèo vừa học vừa phụ giúp gia
đình. Nhiều học sinh yếu kém, đặc biệt ở lớp cơ bản.
- Nhiều học sinh chưa thấy được mục tiêu và động lực của việc học. Nhiều HS đua đòi, chưa có
ý thức học tập và rèn luyện.
II.CÁC MỤC TIÊU CHUNG:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giảm nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các
chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.
3. Đổi mới  sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của
ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên-học sinh.
5. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá,
giỏi. 
 6. Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD&ĐT tổ
chức.
7. Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
8. Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử- 
Elearning.
9. GV trong tổ được cử đi tập huấn kế họach tập huấn lại cho giáo viên trong tổ(trong
trường) khi có sự chỉ đạo của BGH.
10. Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi, và rút kinh nghiệm với nhau.
11.Tự kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ, thực hiện dự giờ
đúng qui định, mỗi tiết dự giờ đều góp ý kiến nhận xét tiết dạy trong sổ dự giờ, cuối năm học giáo viên nộp sổ dự giờ về văn phòng để lưu trữ theo quy định.
12. Sử dụng đồ dùng dạy học như :Trang thiết bị dạy học, tranh ảnh,thí nghiệm, … có hiệu
quả.
13. Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ bằng email và bằng văn bản có ký tên
xác nhận (chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng).
14.Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ trưởng, tổ trưởng chuyên
môn tổ chức nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra gửi tất cả các đề kiểm tra đã được đánh giá về BGH . Sau kiểm tra thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
15. Đẩy mạnh việc soạn giáo án bằng máy tính, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy;
tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.
16.Họp tổ chuyên môn 2 lần/tháng, vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng theo lịch của nhà
trường. Cải tiến, nâng cao chất lượng các buổi họp tổ chuyên môn then hình thức nghiên cứu bài học.Thực hiện giảm tải theo hướng dẫn của Bộ giáo dục – Đào tạo.
17.Thực hiện chuyên đề phát triển năng lực cho học sinh qua hội thi thí nghiệm thực hành
cho khối 10 và 11.
18. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực.
19. Tham gia viết bài dự thi dạy học theo chủ đề tích họp(ít nhất 1 bài dự thi).
20. Hướng dẫn học sinh dự thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực
tiễn. Nộp bài thi “ Vận dụng kiến thức liên môn ….”  của GV và HS.
21. Tổ có ít nhất hai sản phẩm ĐDDH và một BGĐT.
22. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi(chỉ tiêu đạt 50% số học sinh dự thi).
23. Một học kỳ tổ chức dạy 2 chuyên đề.
24.Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần).
25. Tham gia tất cả các kỳ thi  khác như: Thi làm đồ dùng học tập, bài giảng elearning,…
 III.CÁC MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 1. Hồ sơ quy định:
 a. Hồ sơ giáo viên: GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường
PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
             01. Giáo án có ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, kết quả và nhận xét cụ thể ;
              02. Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., TT có kế hoạch kiểm duyệt thường
xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
              03. Sổ SH chuyên môn(sổ họp): Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn,;
             04. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế và xếp loại tiết dạy;
             05. Sổ điểm cá nhân: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi
sửa điểm phải đúng qui định;
            06. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
b. Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
             * Tổ trưởng
             + Sổ nghị quyết tổ;
             + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
             + Sổ theo dõi thực hành thí nghiệm của các môn: Lý, Hóa và Sinh;
             + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp. Riêng các môn Lịch sử và Địa lí
có thêm các tiết GD địa phương.
            * Giáo viên
            + Sổ dự giờ
            + Sổ chủ nhiệm(nếu có)
             Ngòai ra, có thể thêm sổ tự bồi dưỡng;
   2.Chỉ tiêu:
     a.Chỉ tiêu chung của tổ:
XẾP LOẠI GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM KÉM
TỈ LỆ 15% 20% 30% ≤20% ≤10% ≤5%
 
     b. Chỉ tiêu cụ thể của từng giáo viên:
 
HỌ VÀ TÊN TSHS
 
GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM QUÁ
KÉM
1/Dương Văn Hòa 160
123/160
(76,9%)
45
(28%)
32
(20,0%)
46
(29,0%)
≤ 27
(16,9%)
≤ 5
(3,1%)
≤ 5
(3,1%)
2/Nguyễn Mai Hùng 81
33/81
(40,7%)
2
(2,5%)
8
(9,9%)
23
(28,4%)
≤ 38
(46,9%)
≤ 7
(8,6%)
≤ 3
(3,7%)
3/Thạch Nơ 187
110/157
(70,1%)
14
(7,5%)
34
(18,2%)
61
(32,6%)
63
(33,7%)
15
(8%)
0
(0%)
4/Lâm Quốc Trung 237
183/237
(77,2%)
53 (22,4%) 56 (23,6%) 74 (31,2%) 45 (19%) 9
 (3,8%)
0
(0%)
5/Mã .T.Thu Thanh 235
162/235
(68,9%)
47
(20%)
51
(21,7%)
63
(26,8%)
64
(27,2%)
10
(4.3%)
0
(0%)
6/Quách .T.T.Nhàn 224
150/224
(67,0%)
24
(10,7%)
45
(20,1%)
81
(36,2%)
72
(32,1%)
10
(4,5%)
0
(0%)
7/Nguyễn N.T.Trân 82
24/82
(29,2%)
2
(2,4%)
8
(9,8%)
14
(17,1%)
38
(46,2%)
20
(24,4%)
0
(0%)
8/Dương.T.H.Nhung 193
138/193
(71,5%)
23
(11,9%)
41
(21,2%)
74
(38,3%)
≤ 53
(27,4%)
≤ 5
(1,2%)
0
(0%)
 
   3. Dự giờ thao giảng- Dạy ứng dụng CNTT:
- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất  2 tiết thao giảng.
- Dạy 2 tiết  ứng dụng công nghệ thông tin (có thể chọn làm tiết thao giảng).
- Dự giờ các tiết thao giảng trong tổ.
- Giáo viên giỏi thao giảng thêm hai tiết. 
   4. Học sinh giỏi:
     - Có học sinh tham gia thi học sinh giỏi.
     - Số học sinh đạt giải từ 50% trở lên.
  5. Dự thi giáo viên giỏi:
 
HỌ VÀ TÊN GV CẤP TRƯỜNG
1. Quách .T.T. Nhàn x
2.Lâm Quốc Trung x
3.Mã T.T.Thanh x
4. Dương Thị Hồng Nhung x
6. Dự thi làm đồ dùng dạy học :
- Thầy LÂM QUỐC TRUNG
- Cô DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG và cô NGUYỄN NGỌC THAÍ TRÂN
7. Dự thi bài giảng điện tử:
- Cô QUÁCH THỊ THANH NHÀN
8. Dự thi bài viết liên môn:
- Thầy LÂM QUỐC TRUNG
-  Cô QUÁCH THỊ THANH NHÀN
9. Danh hiệu thi đua:
a.Danh hiệu chung của tổ: Tập thể vững mạnh.
b.Danh hiệu cá nhân:
 
 
HỌ VÀ TÊN GV
                DANH HIỆU THI ĐUA
LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CẤP TỈNH CSTĐ
TOÀN
QUỐC
1/Dương Văn Hòa x x    
2/Nguyễn Mai Hùng x      
3/Thạch Nơ x      
4/Lâm Quốc Trung x x    
5/Mã .T.Thu Thanh x      
6/Quách .T.Thanh Nhàn x      
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân x x    
8/Dương .T.Hồng Nhung x x    
 
10. Đề tài sáng kiến:
STT Giáo viên Tên đề tài
1 Dương Văn Hòa  
2 Lâm Quốc Trung  
3 Mã Thị Thu Thanh  
4 Nguyễn Ngọc Thái Trân  
5 Dương .T. H. Nhung  
 
11. Chuyên đề:
a. Học kỳ I:
- Lần 1: Chủ đề cacbohiđrat(tháng 09/2016).
- Lần 2: Thi thí nghiệm thực hành khối 11(tháng 10/2016).
b. Học kỳ II:
- Lần 1: Tính chất kim loại(tháng 2/2017).
- Lần 2: Thi thí nghiệm thực hành khối 10(tháng 03/2017).
11. Phân công giảng dạy:
 a.Học kỳ I:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa 2,6 3,8  
2/Nguyễn Mai Hùng   7,10  
3/Thạch Nơ 8 6 5,9,10
4/Lâm Quốc Trung 5,11 4 2,4,11
5/Mã .T.Thu Thanh 4,7 2 3,7,13
6/Quách .T.Thanh Nhàn 1,10 5 6,8,12
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân   9,12  
8/Dương .T.Hồng Nhung 3,9 1,11 1
 
b.Học kỳ II:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa      
2/Nguyễn Mai Hùng      
3/Thạch Nơ      
4/Lâm Quốc Trung      
5/Mã .T.Thu Thanh      
6/Quách .T.Thanh Nhàn      
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân      
8/Dương .T.Hồng Nhung      
12. Điểm mới:
 Bài kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh. Câu hỏi kiểm tra có sự liên hệ giữa kiến
thức trên lớp và đời sống thực tế và biểu diễn thí nghiệm khi lên lớp.
13. Kế hoạch họp tổ:
Tháng Họp tổ lần Nội dung họp
Tháng 08 1 Thống nhất phân phối chương trình giảng dạy các khối 10,11 và 12.
Tháng 09 1 Lập kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2016-2017
2 Trao đổi chủ đề cacbohiđrat(dạy theo chủ đề)
Thống nhất ma trận kiểm tra chất lượng cho khối 12.
Tháng 10 1 Thống nhất phương án tổ chức thi thí nghiệm thực hành cho học sinh khối 11. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm và pha chế hóa chất cho đợt thi diễn ra vào tuần cuối tháng 10.
2 Tổ chức thi thí nghiệm thực hành cho học sinh khối 11.
Tháng 11 1 Thảo luận chủ đề dãy điện hóa kim loại(dạy theo chủ đề)
Thảo luận chủ đề điện phân(dạy theo chủ đề).
2 Thảo luận chủ đề tính chất vật lí của kim loại(dạy theo chủ đề )
Thảo luận chủ đề tính chất hóa học của kim loại(dạy theo chủ đề)
Tháng 12 1 Thảo luận chủ đề điều chế kim loại(dạy theo chủ đề).
2 Thống nhất ma trận kiểm tra học kỳ I cho ba khối 10,11 và 12.
Tháng 01 1 Thảo luận chủ đề hợp kim và ăn mòn kim loại(dạy theo chủ đề).
2 Thảo luận chủ đề oxit kim loại(dạy theo chủ đề)..
Tháng 02 1 Thảo luận chủ đề hiđroxit kim loại(dạy theo chủ đề)..
2 Thảo luận chủ đề muối của kim loại(dạy theo chủ đề)..
Tháng 03 1 Thống nhất phương án tổ chức thi thí nghiệm thực hành cho học sinh khối 10. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm và pha chế hóa chất cho đợt thi diễn ra vào tuần cuối tháng 03.
2 Tổ chức thi thí nghiệm thực hành cho học sinh khối 10.
Thống nhất ma trận kiểm tra học kỳ II cho khối 12.
Tháng 04 1 Thống nhất nội dung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cho khối 12.
2 Thống nhất ma trận kiểm tra học kỳ II 1cho khối 10 và 11.
Tháng 05 1 Rà soát lại nội dung ôn thi THPT QG khối 12.
Thống nhất nội dung ôn thi lại cho khối 10 và 11.
2 Tổng kết hoạt động của tổ.
 
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
8/2015
- Họp chuẩn bị cho năm học
- Soạn giảng theo TKB
- Thông qua dự thảo kế hoạch tổ, thống nhất chương trình tự chọn, nội dung kiểm tra
-Chọn và bồi dưỡng đội tuyển 12.
 
- Thực hiện chương trình tuần 1 từ  ngày 22/8/2016.
- Khối 10,11 và 12:  Thực hiện chương trình từ  ngày 17/08/2014.
- Tổ BM thống nhất PPCT.
- KSCL đầu năm ( có thể là KT 15ph, 1 tiết );
 
- Chọn đội tuyển HSG-MTBT và kế hoạch bồi dưỡng
 
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường.
 
 
- Xây dựng dự thảo năm học của tổ
- Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề
- Khảo sát chất lượng các khối.
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng + tổ viên
 
Thầy Hòa, Thầy Trung,Cô Thanh
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
Thầy Hòa, Thầy trung, cô Thanh
Cô Thanh,Thầy Trung,Cô Nhàn,Cô Nhung.
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Cả tổ
 
9/2015 - Hoàn thành danh sách thi GVG, BGĐT, ĐDDH, BVLM.
- Dạy theo PPCT
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG.
 
- Lựa chon GV dự thi GVG .
- Thi HSG Tỉnh ngày 16, 17/9/2015;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT;
 
- Khảo sát chất lượng khối 12 đầu năm theo đề chung.
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp.
- Hòan thành danh sách đăng kí và tiến hành thao giảng GVG vòng trường;
- Xây dựng kế họach họat động tổ.
 
- Sắp xếp lại các phòng học bộ môn.
- Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ
Tổ trưởng
 
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung, cô Thanh.
Tổ trưởng.
Học sinh dự thi.
Thầy Hòa+Thầy Trung,cô Thanh.
Cả tổ
Cả tổ.
Tổ trưởng và các thầy cô có dự thi GVG.
Tổ trưởng.
 
Cả tổ
Cả tổ
 
10/2015 - Dạy theo PPCT
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
- Kiểm tra định kỳ lần 1.           
- Dự giờ bồi dưỡng, luyện tập giờ dạy GVG
- Tổ chức dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- Kiểm tra HĐSP giáo viên.
- Phân công các thành viên trong tổ thưc hiện các khâu để thực hiện chuyên đề thi thí nghiệm thực hành cho khối 11.
- Thực hiện chuyên đề cấu tạo cacbohiđrat và gửi lên diễn đàn trường học kết nối(lần 1/HKI).
- Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 02/10/2016.
 
- Hội thi giảng GVG đợt1 vào tuần 09 (từ 17/10).
 
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh + Thầy Trung
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
Thầy Trung,cô Thanh,Cô Nhàn,Cô Nhung.
 
Thầy Trung,cô Thanh,Cô Nhàn,Cô Nhung.
 
 
11/2015  
- Dạy thep PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển casio và HSGQG.
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kiểm tra HĐSP của giáo viên .
- Thi ĐDDH-BGĐT: Ngày 07/11/2016
- Chấm 06,08/11/2016
 
- Thực hiện chuyên đề tính chất cacbohiđrat và gửi lên diễn đàn trường học kết nối(lần 2/HKI).
 
 
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và cô Thanh.
Thầy Hòa
 
Cả tổ
Tổ trưởng .
Thầy Trung,cô Nhung,cô Trân và cô Nhàn
 
Cả tổ
 
 
 
12/2015 - Dạy theo PPCT
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
- Tiếp tục kiểm tra HĐSP giáo viên.
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 17, 18 bắt đầu từ 12/12/2016 đến 20/12/2016.
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 05/12/2016.
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ hai ngày 26/12/2016.
 
Cả tổ
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và cô Thanh.
Tổ trưởng.
Cả tổ
Cả tổ.
 
Cả tổ
Cả tổ.
 
 
 
1/2016 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG.
- Thi HSG QG 6,7 và 8/1/2017.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển  MTCT  dự thi tỉnh vào ngày 07/1/2017.
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Kiểm tra HĐSP của  giáo viên.
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS 08/01/2017.
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và
Cô Thanh
Cả tổ
Thầy Hòa,Thầy Trung và
Cô Thanh
Cả tổ
Tổ trưởng
Thầy Trung,cô Thanh,cô Nhàn.
 
2/2016 - Duy trì nề nếp dạy - học.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng , dự giờ.
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế họach của tổ.
- Kiểm Tra HĐSP 15giáo viên và kiểm tra hồ sơ của GVCN các lớp HKI.
- Nghỉ tết Nguyên đán từ từ 23/01/2017 đến 05/02/2017 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 9-Giêng).
-  Hội giảng GVG lí thuyết đợt 2 vào tuần 24  Chủ nhật ngày 19/02/2017.
 
- Triển khai chuyên đề tổ và gửi bài lên diễn đàn(lần 1/HKII)
Cả tổ
Cả tổ 
Cả tổ
Cả tổ
 
Tổ trưởng
 
Cả tổ
 
 
Cô Thanh,thầy Trung,cô Nhung và cô Nhàn.
 
Cả tổ
 
3/2016 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Chuẩn bị nội dung ôn tập kiểm tra HKI.
- Kết thúc chương trình K12.
 
- Kế hoạch ôn thi TN sau khi biết môn thi.
 
- Triển khai chuyên đề tổ và gửi bài lên diễn đàn(lần2/HKII)
- Tổ chức thi thí nghiệm thực hành cho khối 10.
Cả tổ
Cả tổ
Thầy cô dạy khôi 12.
 
GV dạy khôi 12
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
4/2016 -Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 33 từ 17/4 đến 20/4/2017; Hạn chót nộp file đề 10/4/2017.
- Duy trì nề nếp dạy - học.
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 29/4/2017.
- GVK11&10 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 22/4/2017.
- Kết thúc chương trình K12;
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
- Tổ chức thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD.
 
- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm.
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ.
 
Cả tổ.
Cả tổ
GV dạy khôi 12.
GV dạy khôi 12.
Giáo viên được phân công
Cả tổ
 
 
5/ 2016 - Tiếp tục ôn tập cho K12.
- Hoàn tất chương trinh và hướng dẫn HS thi lại ôn tập hè cho HS khối 11,10.
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 03/5/2016 đến 11/5/2017. Hạn chót tổ nộp file đề 24/4/2017.
- Tổng kết năm học vào ngày 22/5 /2017.
- Hoàn thành các báo cáo.
GV dạy khôi 12
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
Tồ trưởng.
 
6/ 2016 - Tiếp tục ôn thi THPTQG cho K12.
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 17,18/6/2017.
- Chuẩn bị coi thi THPTQG theo KH của BGD.
 
GV dạy khối 12
GV được phân công
GV được phân công
 
 
 
 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
            1. Bổ xung thêm trang thiết bị, hoàn chỉnh phòng thí nghiệm .
            2. Dự trù kinh phí mua hóa chất và dụng cụ thực hành: 5.000.000(VNĐ).
 
PHÊ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG                                                              TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Dương Văn Hòa
 
 
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT