Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ SỬ-GDCD

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SỬ- GDCD                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        -----------------
                                                                        Kế Sách, ngày 20 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học 2014-2015           
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
Căn cứ vào công văn số: 72  /KH -THPT phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào công văn số: Số: 73/ KH­THPT về Kế hoạch chuyên môn của Lãnh đạo nhà trường THPT Kế Sách.
Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của trường;
   Tổ bộ môn Sử- GDCD của trường THPT Kế Sách lập kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2014 – 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
a) Tình hình chung của nhà trường
1. Quy mô lớp: Tổng số có 1424 học sinh, chia ra 40 lớp, trong đó:
          - Khối 12: 16 lớp 522 học sinh
          - Khối 11: 11 lớp, 396 học sinh, gồm 1 lớp ban KHXH&NV, 6 lớp ban KHTN, 7 lớp ban cơ bản.
          - Khối 10: 13 lớp, 506 học sinh, gồm 6 lớp ban KHTN và 6 lớp ban cơ bản.
2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên: 106 người, trong đó: 
 
         
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 96 90 6(2 nữ) 55
CNV 6 5 00 4
Cộng 106 97 8 64
- Tổ chuyên môn có 09 tổ và 1 tổ Văn phòng cụ thể:
01.  Tổ Văn: 14 (13nữ)
02. Tổ Toán: 13 (8nữ)
03. Tổ Vật Lý - KTCN: 13 (6nữ)
04. Tổ Hoá: 08 (4nữ)
05. Tổ Sinh – KTNN: 9 (4nữ)
06. Tổ Sử - GDCD: 9 (5 nữ)
07. Tổ Địa: 5 ( 3 nữ)
07. Tổ Ngoại ngữ: 9 (6nữ)
08. Tổ Tin học: 07 (4nữ)
09. Tổ TD – QP: 09 (2nữ)
10. Tổ Văn phòng: 6 (4nữ)
- Thống kê GV theo môn:
STT MÔN SỐ GV NỮ ĐẠT CHUẨN TRÊN
CHUẨN
SỐ GV THIẾU
1 Toán 13 8 13 2  
2 Vật lý 10 5 8 2  
3 Hóa học 8 4 7 1  
4 Sinh học 6 3 6    
5 Ngữ văn 14 13 13 1 (nữ)  
6 Lịch sử 4 2 4    
7 Địa lý 5 3 5    
8 GDCD 4 2 4    
9 KTCN 3 1 3    
10 KTNN 2   2    
11 Tin học 7 4 7    
12 Anh văn 9 6 9    
13 Pháp văn 0        
14 Mỹ Thuật 0        
15 Âm nhạc 0        
16 Thể dục 6 2 6    
17 GDQP 3   3    
C. Nhân viên 5   5    
1 Kế toán 1   1    
2 Văn thư - Thủ quỹ 2   2    
3 Thư viện 1   1    
4 Y tế 1   0    
5 Thiết bị 0        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học:
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 03 phòng nghe nhìn
        b) Tổ Sử- GDCD:
STT Họ và tên Dân tộc N.sinh Vào
 ngành
Ngành học Hệ ĐT Ghi chú
1 Trần Ngọc Thùy Kinh 1964 1987 ĐH SP L. Sử CQ  
2 Nguyễn Thu Trang Kinh 1982 2005 ĐH SP L. Sử CQ Nhóm trưởng
3 Thạch Thanh Tuấn Khmer 1974 2002 ĐH SP L. Sử TC  
4 Phan Minh Biển Kinh 1980 2002 ĐH SP L. Sử TC  
  Bùi Thị Nga            
9 Nguyễn Thị Minh Tâm Kinh 1968 2001 ĐH SP GDCT TC Tổ trưởng
10 Nguyễn Thành Ry Kinh 1964 1981 ĐH SP GDCT TC  
11 Trần Thị Dịu Ý Kinh 1980 2006 ĐH SP GDCT TC  
12 Nguyễn Đăng Khoa Kinh 1982 2006 ĐH SP GDCT TC  
- Kết quả giảng dạy của tổ năm học 2013 - 2014:
Môn TSHS Trên TB Tỷ lệ (%) Giỏi Tỷ lệ (%) Yếu Tỷ lệ (%) Kém Tỷ lệ (%)  
Sử 1369 1329 97.0 441 32.0 40 3.0 0      
GDCD 1369 1261 92.0 474 34.0 94 7.0 14 1.0  
2. Thuận lợi
- Có đường lối đổi mới của Đảng, của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
- Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, ... các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Tất cả các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên đa số rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì.
- Trang thiết bị tạm thời đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy; đặc biệt là dạy học bằng công nghệ thông tin. Tất cả giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
- Đa số học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, chăm ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
3. Khó khăn
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
- Một số giáo viên có con nhỏ nên còn gặp một số khó khăn. 
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
          - Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, số học sinh mất kiến thức căn bản còn khá phổ biến, một số học sinh còn chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mực đến việc học của học sinh.
                   - Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
              * PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TRONG TỔ:
- Môn Lịch sử: Gồm 5 giáo viên. Cô Nguyễn Thu Trang chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn trong nhóm.
- Môn GDCD: Gồm 4 giáo viên. Cô Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn trong nhóm.
 
 
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
            1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
      2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý trong nhà trường. chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
      3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
      4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
      5. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
      6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
      7. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 140/QĐHC-CTUBND ngày 28/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng.
      8. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ GDĐT về việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS và THPT, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu môn học.
      9. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, đặc biệt là giảm hẳn số học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.
 
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo
            - Chỉ tiêu
            + 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
            + 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
            + 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            + 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động của  ngành.
            + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
            - Biện  pháp
            + Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            + Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
            + Mỗi giáo viên ý thức về quy định đạo đức nhà giáo.
2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của ngành và của trường
            - Chỉ tiêu:
            + 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của đơn vị.
            + 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình. Thực hiện đúng Chuẩn kiến thức môn học kết hợp với phân phối chương trình đã thống nhất trong tổ. Làm tốt việc thực hiện tích hợp bảo vệ môi trường và bảo tổn thiên nhiên chủ yếu thông qua  môn  GDCD, tích hợp tư tưởng HCM thông qua môn Lịch sử.
            + 100% giáo viên soạn giảng trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            + 100% giáo viên đạt các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm.
            + 100% giáo viên chuẩn bị tốt giáo án trước khi lên lớp.
            + 100% giáo viên thực hiện báo giảng đúng quy định.
            + 100% giáo viên thực hiện đầy đủ số tiết dự giờ (9 tiết/năm) và thao giảng (2 tiết/năm, 4 tiết/năm với giáo viên thi giáo viên giỏi).
            + Tham gia tốt công tác tuyển chọn và ôn luyện HSG: có ít nhất 1 giải vòng Tỉnh.
            + Cử chọn GV tham gia cuộc Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp
+ Thực hiện công tác sổ sách, hội họp, thao giảng, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo đúng quy định của trường.
            - Biện pháp
            + Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên.
            + Tổ điều chỉnh, thống nhất xây dựng phân phối chương trình( có lồng ghép các tích hợp theo yêu cầu) vào đầu năm học. Giáo viên thực hiện đúng theo phân phối chương trình đã được thống nhất.
            + Tổ trưởng và nhóm trưởng nhóm Sử có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
+ GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD và BGH nhà trường. Cụ thể:
             01. Giáo án
              02. Sổ báo giảng
              03. Sổ ghi chép SH chuyên môn
             04. Sổ dự giờ
 05. Sổ điểm cá nhân
 06. Sổ chủ nhiệm ( nếu có)
Riêng tổ trưởng phải có thêm sổ kế họach hoạt động của tổ, phân phối chương trình, sổ nghị quyết. Các sổ sách của tổ trưởng đều phải qua ký duyệt của hiệu trưởng.
            + Tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ viên.
            + Kiểm tra việc dự giờ, thao giảng thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng của tổ viên. Sổ dự giờ phải có nhận xét, rút kinh nghiệm đầy đủ. Cuối năm nộp sổ dự giờ về Văn phòng.
            + Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình thông qua sổ báo giảng kết hợp với sổ đầu bài.
            + Có kế hoạch xây dựng đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.
            + Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề.
            + Phân công giáo viên viết bài dự thi tích hợp liên môn.
            + Họp tổ 2 tuần/ lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            + Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn
            - Chỉ tiêu
            + 100% giáo viên tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
            + 100% GV tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.
            + Tổ có ít nhất 2 đồ dùng dạy học và 2 bài e-learning dự thi cấp trường. Đạt ít nhất một giải.
            - Biện pháp
            + Tổ trưởng thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế;
            + Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra phương pháp dạy học phù hợp.
            + Giáo viên thường xuyên dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng hoặc thảo luận các chuyên đề giáo dục.
            + Giáo viên tích cực nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới phục vụ cho việc soạn giảng và thiết kế bài dạy trên máy tính. Trong từng bài học, giáo viên khai thác thế mạnh của các phần mềm để hỗ trợ quá trình dạy học, mang lại kết quả cao hơn. Việc ứng dụng CNTT không phải tràn lan mà phải có tính chọn lọc, từng bài, từng chủ điểm để việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cao nhất.
            + Tổ có kế hoạch chuẩn bị, nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong thiết kế đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử, bài viết về kiến thức liên môn.
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra - đánh giá
        - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
      - Chủ động kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
       - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chú ý ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết
            - Biện pháp
            +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án và có nhận xét kết quả làm bài của học sinh.
        + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. - Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Các nhóm thống nhất cách ra đề kiểm tra, cụ thể:
            * Môn Sử: Hình thức: Tự luận 100%.
            * Môn GDCD: Hình thức: Tự luận 100%.
            + Thực hiện nghiêm túc, an toàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
            + Chấm chữa bài kịp thời, khi chấm chữa bài cần có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Chú ý việc lưu bài kiểm tra của học sinh.
        - Thực hiện tốt Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
.           + Đối với đề kiểm tra học kỳ, mỗi giáo viên soạn 1 đề kiểm tra kèm theo ma trận đề, đáp án nộp về tổ trưởng, phải được tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá trước khi nộp về BGH.
            + Tổ trưởng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.
- Giáo viên dạy GDCD phối hợp với GVCN để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Giáo viên môn GDCD theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn đạo đức, lối sống của học sinh. Có bản nhận xét về các hành vi trên cụ thể từng học sinh chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, mỗi năm học cho GVCN.
            - Đối với môn Lịch sử cần coi trọng việc kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc không nắm vững kiến thức kỷ năng môn học, tiếp tục đổi mới KTĐG bằng cách nêu đề “mở”, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỷ năng và những kiến thức đã học để trình bày chính kiến bản thân.
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
            - Chỉ tiêu
            + Tất cả các thành viên trong tổ đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            + 100% tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Biện pháp
             + Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD&ĐT tổ chức.
            + Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
             + Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử-  Elearning.
            + Giáo viên được cử đi tập huấn phải có kế hoạch tập huấn lại cho GV ở trường (Báo trước cho BGH )
            + Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi, và rút kinh nghiệm với nhau.
            + Tổ trưởng thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế.
            + Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên học tập trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, luyện thi đại học
            ­- Chỉ tiêu
            + 30% học sinh thi học sinh giỏi tỉnh có giải.
            + Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.  
            + Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỷ lệ tỉnh.
            - Biện pháp
            + Tổ bộ môn tham mưu với BGH chọn GV có năng lực, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng HSG
             + Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể. Chú ý soạn đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng sẽ không hiệu quả. Ngay năm đầu cấp (lớp 10) sơ tuyển để chọn những học sinh xuất sắc nhất,  nhưng các em phải yêu thích và tự nguyện vào đội tuyển và không được bắt ép HS. Từ đó, giáo viên có kế họach cụ thể bồi dưỡng cho đôị tuyển tạm thời này cụ thể như: Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung và bài tập nâng cao  để HS về làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh. Đến năm HS lớp 11 chọn lọc lại đội tuyển. Báo cáo danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG, danh sách các đội tuyển tham gia thi HSG ngay từ đầu năm học.
             + Tiến hành bồi dưỡng HSG từ tháng 8.
             + Ngay từ đầu năm GV phân loại được HS yếu. Từ đó có kế hoạch cụ thể đối với đối tượng HS yếu kém sao có hiệu quả. Hướng dẫn chi tiết cho các em biết cách học ở lớp và ở nhà. Phân công học sinh khá giỏi kèm các học sinh yếu, kém. Khen thưởng và động viên kịp thời học sinh có tiến bộ, có biện pháp nhắc nhỡ đối với học sinh chây lười, chậm tiến bộ.
            + Phân loại HS (G, K, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng day phù hợp với từng đối tượng HS; dạy tăng  tiết theo kế hoạch của nhà trường, tập trung ôn kiến thức căn bản, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng để thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.
             + Ôn thi đại học cho HS khá giỏi chủ yếu ở các lớp ban KHXH và KHTN. Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu và nâng cao các dạng bài khó tiếp cận đề thi ĐH.
7. Thi giáo viên giỏi
            - Chỉ tiêu
            + 3/3giáo viên đăng ký thi đạt giáo viên giỏi cấp trường. 3/3 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.
            - Biện pháp
          Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường làm hồ sơ CSTĐ cấp cơ sở .
8. Thực hiện các hoạt động khác
            ­- Chỉ tiêu
            - 100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
            - 80% giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm đạt GVCN giỏi.
            - Biện pháp
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
            - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
- Thực hiện tích hợp các nội dung: học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục môi trường, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật….Lồng ghép thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giáo dục địa phương, tiếp tục chọn lọc nội dung trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu “Di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu địa phương các môn Lịch sử, Địa lý do Sở GDĐT tổ chức biên soạn chính thức phát hành hoặc một số bài hát, tác phẩm, trò chơi dân gian địa phương vào giảng dạy
9. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2014- 2015
   -  Chất lượng giáo dục văn hoá
             Môn Lịch sử: + Xếp loại giỏi 27% trở lên
  + Xếp loại khá 40% trở lên
                                   + Xếp loại trung bình trên 97%
                        + Xếp loại yếu, kém không quá 3%
.
Môn GDCD:
   + Xếp loại giỏi 30% trở lên
                                    + Xếp loại khá 35% trở lên
                                    + Xếp loại trung bình trên 92%
                                    + Xếp loại yếu không quá 8% 
 
 
  III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH           
Tháng Nội dung công việc Người Thực hiện Ghi chú
8/2014 - Ổn định hoạt động dạy và học.
- Điều chỉnh PPCT của tổ.
- Nộp PPCT Hiệu trưởng duyệt.
- Dạy và học theo TKB. Lên kế hoạch dạy chéo buổi khối 12
- Họp tổ
- Khảo sát chất lượng môn học khối 12
- Lên kế hoạch chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Nộp danh sách thi học sinh giỏi tỉnh về Ban giám hiệu.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Họp PHHS K12
- Lên kế hoạch làm ĐDDH và BGĐT dự thi cấp trường.
- Hoàn thành danh sách GV dự thi GVG cấp trường
- Triển khai nội dung tập huấn đánh giá theo năng lực
 
- Báo cáo tổ tháng 8            
Cả tổ
GV được phân công
Tổ trưởng
Cả tổ
 
Cả tổ
GV dạy 12
GV được phân công
 
 
GV được phân công
GVCN
Cả tổ
 
Tổ trưởng
 
GV được phân công
 
 
Tổ trưởng
 
9/2014 - Khai giảng năm học
- Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi (HS thi ngày 21,22/9/2014).
- Khảo sát chất lượng môn học khối 10, 11
- Tổng hợp khảo sát chất lượng bộ môn và gửi về Hiệu phó chuyên môn
- Họp đại hội CB, CNV
- Họp PHHS Khối 10, 11
- Chuẩn bị kế hoạch tổ
- Thảo luận thống nhất kế hoạch tổ
- Nộp kế hoạch tổ về BGH duyệt
- Dự giờ, thăm lớp
- Dự tập huấn Bảng điểm điện tử
 
- Báo cáo tổ tháng 9
 
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
GV được phân công
 
Cả tổ
 
 
GV dạy 10, 11
 
 
Tổ trưởng
Cả tổ
GVCN
 
Giáo viên  
 
Tổ trưởng
 
 
10/2014 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Hội thi thực hành giáo viên giỏi đợt 1
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (1 GV): Cô Nga
- Thực hiên chuyên đề
- Lập  kế hoạch ôn thi, ra đề thi HK1
 
- Họp mặt ngày 20-10
- Báo cáo tổ tháng 10
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
GV thi GVG
Tổ trưởng
GV được phân công
GV được phân công
Tổ trưởng
GV nữ
Tổ trưởng
 
11/2014 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (2 GV): Cô Ý, Cô Thùy
- Thảo luận, đánh giá đề thi HK1 khối 12 của mỗi giáo viên
- Gửi tất cả đề thi khối 12 về BGH
- Gác thi, chấm thi HK1 khối 12
- Nộp ĐDDH-BGĐT
- Dự họp mặt 20/11
- Báo cáo tổ tháng 11
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Tổ trưởng
 
Cả tổ
 
Tổ trưởng,
 GV được phân công
 
Cả tổ
Tổ trưởng
 
 
12/2014 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Thi lý thuyết GVG
- Thảo luận, đánh gía đề thi HK1 khối 10, 11 của mỗi giáo viên
- Gửi tất cả đề thi khối 10, 11 về BGH
- Gác thi, chấm thi khối 10,11
 
- Duyệt kết quả HK1
 
- Báo cáo tổ tháng 12
- Báo cáo sơ kết HK1
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
GV thi GVG
Cả tổ
 
Tổ trưởng
GV được phân công,
 
GV dạy 10, 11
GVCN
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
1/2015 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
-  Họp tổ
- Họp PHHS các lớp
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (2 GV): Thầy Tuấn, Thầy Ry
 - Nộp bài thi liên môn
 Báo cáo tổ tháng 1
Cả tổ
Cả tổ
 
GVCN
Cả tổ
Tổ trưởng
 
GV được phân công
Tổ trưởng
 
2/2015 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ.
- Thực hiện chuyên đề.
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Hội Thi thực hành giáo viên giỏi đợt 2
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (2 GV): Cô Trang. Thầy Ry
- Lập kế hoạch ôn thi, ra đề thi HK2
- Báo cáo tổ tháng 2
 
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
 
GV thi GVG
Tổ trưởng,
 Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
3/2015 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT.
- Họp tổ
- Thao giảng, dự giờ, thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (1 GV): thầy Khoa
- Thảo luận, đánh gía đề thi HK2 khối 12 của mỗi giáo viên
- Gửi tất cả đề thi khối 12 về BGH
- Gác thi, chấm thi HK2 khối 12
 
- Kết thúc chương trình học kì 2 khối 12
- Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp
- Họp mặt 8/3
- Báo cáo tổ tháng 3
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
 
Cả tổ
 
Tổ trưởng
GV được phân công, GV dạy 12
GV dạy 12
GV dạy 12
GV nữ
Tổ trưởng
 
4/2015 - Tiếp tục dạy và học theo TKB và PPCT khối 10, 11,. Ôn thi tốt nghiệp khối 12.
- Họp tổ
- Duyệt kết quả khối 12
- Thảo luận, đánh gía đề thi HK2 khối 10, 11 của mỗi giáo viên
- Gửi tất cả đề thi khối 10, 11 về BGH
- Gác thi, chấm thi kỳ thi thử lớp 12
- Họp PHHS lớp 12
- Kiểm tra hồ sơ khối 12
- Báo cáo hoạt động tháng 4
Cả tổ
 
Cả tổ
GVCN khối 12
Cả tổ
 
Tổ trưởng
GV được phân công
GVCN
GVCN
Tổ trưởng
 
5/2015 - Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp khối 12
-  Gác thi, chấm thi HK2 khối 10, 11
 
- Duyệt kết quả khối 10, 11
- Họp PHHS khối 10, 11
- Chấm SKKN
- Họp tổ tổng kết năm học
- Nộp các báo cáo
- Dự lễ Tổng kết năm học và tri ân
- Họp hội đồng
- Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
GV dạy 12
 GV dạy 10, 11
 
GVCN
GVCN
Tổ trưởng
Cả tổ
Tổ trưởng
Cả tổ
Cả tổ
GV được phân công
 
* Chú ý: Tùy theo sự chỉ đạo của Sở GD, hiệu trưởng nhà trường, kế họach chuyên môn của trường, tổ sẽ có thay đổi phù hợp trong từng thời điểm.
VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT/ KIẾN NGHỊ
            Cấp thêm kinh phí cho các hoạt động bộ môn.
            PHÊ DUYỆT                                                  TỔ TRƯỞNG
 
                                                                              Nguyễn Thị Minh Tâm
 
                                                                                    
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT