Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HOÁ

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỔ HÓA HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                   ----™˜----
                                                                          Kế sách, ngày 30 tháng 09  năm 2014
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013-2014
- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 tỉnh Sóc Trăng.
- Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách.
- Căn cứ vào kế hoạch của hiệu phó chuyên môn cho năm học 2014 – 2015.
- Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học 2013-2014 và kết quả thống kê chất lượng đầu năm học 2014-2015.
      Tổ hóa học  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học 2014 - 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.BỐI CẢNH NĂM HỌC.
 a. Tình hình chung của trường: Tổng số có 1424 học sinh, chia ra 40 lớp, trong đó:
- Khối 12 có 16 lớp với 522 học sinh.
- Khối 11 có 11 lớp với 396 học sinh.
- Khối 10 có 13 lớp với 506 học sinh.
 b.Tình hình chung của tổ:Có 08 giáo viên
                    
Họ và tên Trình độ Năm vào ngành Nữ  
Ghi chú
Đại học Thạc sỹ
1/Dương Văn Hòa x   1996   TTCM
2/Nguyễn Mai Hùng x   2005    
3/Thạch Nơ x   2006    
4/Lâm Quốc Trung   x 2007    
5/Quách .T.Thanh Nhàn x   2007 x  
6/Nguyễn Ngọc Thái Trân x   2011 x  
7/Dương .T.Hồng Nhung x   2012 x  
8/Mã .T.Thu Thanh   x 2001 x  
 
   c.Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học của bộ môn:
     - Tổng số phòng học: 29 phòng.
     - 01 phòng thí nghiệm thực hành bộ môn hóa.
     - 03 phòng nghe nhìn.
2.THUẬN LỢI:
- Luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của BGH, công đoàn, …. cũng như các cấp chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.
-  Đủ cơ số giáo viên.
- 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Hai giáo viên trên chuẩn.
- Phần lớn là giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác.
- Nội bộ tập thể tổ đoàn kết , nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và luôn phấn đấu cao để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết sử dụng công ghệ thông tin, có thể khai thác thông tin trên mạng.
- Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
3.KHÓ KHĂN:
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu giảng dạy.
- Mộtt bộ phận không nhỏ học sinh không ham học, nhiều PHHS chưa quan tâm đúng mực đến việc học tập của con em mình, còn thả nổi, giao khoán cho nhà trường.
- Qua khảo sát chất lượng đầu năm cho thấy tỉ lệ học sinh yếu kém 50%.
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
MÔN : HÓA HỌC
Năm học: 2014-2015
S
TT
 
LỚP
 
SĨ SỐ
 
TRÊN TB
 
DƯỚI TB
1 12A1 32 20 12
2 12A2 46 46 0
3 12A3 33 22 11
4 12A4 33 9 24
5 12A5 29 27 2
6 12A6 31 20 11
7 12A7 33 11 22
8 12A8 30 18 12
9 12A9 35 4 31
10 12A10 29 28 1
11 12A11 30 6 24
12 12A12 31 19 12
13 12A13 31 19 12
14 12A14 31 8 23
15 12A15 30 19 11
16 12A16 31 6 25
TỔNG CỘNG   515 282(54,8%) 233(45,2%)
1 11A1 35 17 18
2 11A2 41 41 0
3 11A3 34 20 14
4 11A4 32 15 17
5 11A5 28 23 5
6 11A6 33 33 0
7 11A7 34 32 2
8 11A8 37 6 31
9 11A9 33 7 26
10 11A10 36 1 35
11 11A11 38 7 31
TỔNG CỘNG   381 202(53%) 179(47%)
1 10A1 40 40 0
2 10A2 45 45 0
3 10A3 41 19 22
4 10A4 38 18 20
5 10A5 42 33 19
6 10A6 41 10 31
7 10A7 43 17 26
8 10A8 43 18 25
9 10A9 37 36 1
10 10A10 35 9 26
11 10A11 37 31 6
12 10A12 41 15 26
13 10A13 41 17 24
TỔNG CỘNG   524 308(58,8%) 216(41,2%)
CHUNG 3 KHỐI 40 LỚP 1420 792(51,3%) 628(48,7%)
 
- Nhiều giáo viên trẻ nên còn ít kinh nghiệm và từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau.
- Còn nhiều học sinh  ở vùng sâu,  vùng dân tộc, hộ gia đình nghèo vừa học vừa phụ gíup gia đình. Nhiều học sinh yếu kém, đặc biệt ở lớp cơ bản.
- Nhiều học sinh chưa thấy được mục tiêu và động lực của việc học. Nhiều HS đua đòi, chưa có ý thức học tập và rèn luyện.
II.CÁC MỤC TIÊU CHUNG:
          1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
          2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giảm nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
          3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.
          4. Đổi mới  sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
          5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên-học sinh.
          6. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi. 
         7. Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD&ĐT tổ chức.
        8. Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
       9. Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử-  Elearning.
      10. GV trong tổ được cử đi tập huấn kế họach tập huấn lại cho giáo viên trong tổ(trong trường) khi có sự chỉ đạo của BGH.
      11. Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi, và rút kinh nghiệm với nhau.
     12.Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 02 tiết/01gv
     13.Tự kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ, thực hiện dự giờ đúng qui định, mỗi tiết dự giờ đều góp ý kiến nhận xét tiết dạy trong sổ dự giờ, cuối năm học giáo viên nộp sổ dự giờ về văn phòng để lưu trữ theo quy định.
    14. Sử dụng đồ dùng dạy học như :Trang thiết bị dạy học, tranh ảnh,thí nghiệm, … có hiệu quả.
    15. Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ bằng email và bằng văn bản có ký tên xác nhận (chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng).
    16.Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra gửi tất cả các đề kiểm tra đã được đánh giá về BGH . Sau kiểm tra thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
    17. Đẩy mạnh việc soạn giáo án bằng máy tính, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.
    18.Họp tổ chuyên môn 2 lần/tháng, vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng theo lịch của nhà trường. Cải tiến, nâng cao chất lượng các buổi họp tổ chuyên môn then hình thức nghiên cứu bài học.Thực hiện giảm tải theo hướng dẫn của Bộ giáo dục – Đào tạo.
     19.Thực hiện chuyên đề phát triển năng lực cho học sinh qua hội thi hóa học vui vào tháng 12(vòng loại) và tháng 03(chung kết).
     20. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực.
     21. Tham gia viết bài dự thi dạy học theo chủ đề tích họp(ít nhất 1 bài dự thi).
     22. Hướng dẫn học sinh dự thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn. Nộp bài thi “ Vận dụng kiến thức liên môn ….”  của GV và HS hạn chót vào ngày 02/2/2015; Trường sẽ chấm và tuỵển chọn nộp bài về SGD dự thi trước ngày 10/03/ 2015.
    23. Tổ có ít nhất hai sản phẩm ĐDDH và một BGĐT(dự kiến nộp ĐDDH-BGĐT hạn chót vào ngày02/11/2014).
    24. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi(chỉ tiêu đạt 50% số học sinh dự thi).
 
 III.CÁC MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
   1.HỒ SƠ QUY ĐỊNH:
a. Đối với tổ chuyên môn:
1. Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn.
2. Sổ quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học (đối với các bộ môn  có sử dụng thiệt bị và đồ dùng dạy học).
3.Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên môn.
b. Đối với giáo viên:
1. Giáo án (bài soạn).
          2. Sổ báo giảng.
          3. Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn.
4. Sổ dự giờ.
          5. Sổ điểm cá nhân.
          6. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
 
   2.CHỈ TIÊU:
     a.Chỉ tiêu chung của tổ:
XẾP LOẠI GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
TỈ LỆ 10% 20% 35% ≤20% ≤15%
 
     b.Chỉ tiêu cụ thể của từng giáo viên:
 
HỌ VÀ TÊN TS
 HS
GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM QUÁ
KÉM
1/Dương Văn Hòa 179 32
(17,9%)
46
(25,7%)
39
(21,8%)
≤ 27
(15,1%)
≤ 27
(15,1%)
≤ 8
(4,5%)
2/Nguyễn Mai Hùng 166 18
(10,8%)
36
(21,7%)
54
(32,5%)
≤ 25
(15%)
≤ 25
(15%)
≤ 8
(4,8%)
3/Thạch Nơ 179 12
(6%)
20
(11%)
90
(50%)
≤ 50
(28%)
≤ 50
(28%)
0
 
4/Lâm Quốc Trung 207 38
(18,4%)
58
(28%)
39
(18,6%)
≤ 31
(15%)
≤ 31
(15%)
≤ 10
(5%)
5/Mã .T.Thu Thanh 132 26
(19.7%)
35
(26,5%)
25
(18,9%)
≤20
(15%)
≤22
(16,6%)
≤4
(3,3%)
6/Quách .T.T.Nhàn 183 6
(3,3%)
22
(12%)
91
(49,7%)
≤ 28
(15,3%)
≤ 28
(15,3%)
≤ 8
(4,8%)
7/Nguyễn N.T.Trân 185 12
(6,5%)
29
(15,7%)
81
(43,8%)
≤ 27
(14,6%)
≤ 27
(14,6%)
≤ 9
(4,9%)
8/Dương.T.H.Nhung 181 12
(6,6%)
29
(16%)
78
(43,1%)
≤ 27
(14,9%)
≤ 27
(14,9%)
≤ 8
(4,5%)
 
   3.DỰ GIỜ-THAO GIẢNG-DẠY HỌC CÓ ỨNG DỤNG CNTT:
- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất  2 tiết thao giảng.
- Dạy 2 tiết  ứng dụng công nghệ thông tin (có thể chọn làm tiết thao giảng).
- Đủ 9 tiết dự giờ đồng nghiệp .
-Giáo viên giỏi thao giảng thêm hai tiết. 
   4.HỌC SINH GIỎI:
     - Có học sinh tham gia thi học sinh giỏi.
     - Số học sinh đạt giải từ 50% trở lên.
  5.GIÁO VIÊN GIỎI: Cấp trường:
          + GV tham khảo các tài liệu như : Điều lệ trường PT, thông tư 58 về đánh giá xệp loại HS, chuẩn nghề nghiệp và các tình huống sư phạm. Trường tổ chức thi tập trung vào 07/12/2014.
          + Hội giảng (2 tiết thực dạy) chia làm hai đợt tập trung vào tháng 10 và tháng 1 theo lịch của nhà trường.
   b. Danh sách giáo viên đăng ký thi giáo viên giỏi:
HỌ VÀ TÊN GV CẤP TRƯỜNG
1.Nguyễn Mai Hùng x
2.Lâm Quốc Trung x
3.Mã T.T.Thanh x
4.Nguyễn Ngọc Thái Trân x
 
6.DANH HIỆU THI ĐUA:
a.Danh hiệu chung của tổ: Tập thể vững mạnh.
b.Danh hiệu cá nhân:
 
 
HỌ VÀ TÊN GV
                DANH HIỆU THI ĐUA
LĐTT CSTĐ CƠ SỞ CSTĐ CẤP TỈNH CSTĐ
TOÀN
QUỐC
1/Dương Văn Hòa x x x  
2/Nguyễn Mai Hùng x x x x
3/Thạch Nơ x      
4/Lâm Quốc Trung x x    
5/Mã .T.Thu Thanh x x    
6/Quách .T.Thanh Nhàn x      
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân x x    
8/Dương .T.Hồng Nhung x      
 
7.ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
STT Giáo viên Tên đề tài
1 Dương Văn Hòa Phương pháp giải bài toán hiđroxit lưỡng tính
2 Nguyễn Mai Hùng Phương pháp giải bài về hiđrocacbon
3 Lâm Quốc Trung So sánh tính axit bazơ trong hóa học hữu cơ
4 Mã Thị Thu Thanh Rèn kĩ năng giải bài tập cho học sinh thông qua việc phân loại bài tập từng chương
5 Nguyễn Ngọc Thái Trân Giải bài tập trắc nghiệm hỗn hợp sắt và oxit sắt bằng cách vận dụng các định luật bảo toàn
 
8.CHUYÊN ĐỀ: Thực hiện chuyên đề phát triển năng lực cho học sinh qua hội thi hóa học vui.
 a. Địa điểm : Trường THPT KẾ SÁCH
 b. Thời gian :
- Thông báo rộng rãi trong toàn khối 12 từ đầu năm học 2014-2015.
- Tháng 12/2014 thi vòng loại vào chủ nhật cuối tháng: Buổi sáng tổ chức 2 đợt thi cho 8 lớp và buổi chiều 2 đợt thi cho 8 lớp còn lại.
- Tháng 03/2015 thi vòng chung kết cho 4 lớp nhất của 4 đợt thi của tháng 12.
c. Đối tượng dự thi : Toàn thể học sinh khối lớp 12.
d. Nội dung thi
 - Kiến thức hóa học gắn liền thực tế
 - Kiến thức thuộc khối lớp 10,11 và 12.
 - Thí nghiệm trong chương trình lớp 10,11 và 12.
e. Hình thức : Dự kiến gồm 4 vòng trong 1 đợt thi
  Vòng 1: Khởi động với bộ 5 câu hỏi cho mỗi đội.
  Vòng 2: Tăng tốc với 5 câu hỏi chung cho 4 đội.
  Vòng 3: Vượt chướng ngại vật : Giải ô chữ
  Vòng 4: Về địch :  Thi thí nghiệm thực hành.
f. Điểm số và kết quả:
- Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
-Tổng kết điểm qua 4 vòng thi.
g. Chịu trách nhiệm nội dung: Thầy cô trong tổ hóa.
h. Khách mời : Ban giám hiệu trường , các tổ trưởng, thầy cô trong trường.
9.PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:
 a.Học kỳ I:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa 2,6,16 3,8  
2/Nguyễn Mai Hùng 3,11 1,4,10  
3/Thạch Nơ 8,14   5,6,10
4/Lâm Quốc Trung 4,7, 9 5,11 2
5/Mã .T.Thu Thanh 5,10 2,9  
6/Quách .T.Thanh Nhàn 13,15   4,7,12
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân 1,12   3,8,13
8/Dương .T.Hồng Nhung   6,7 1,9,11
 
b.Học kỳ II:
 
HỌ VÀ TÊN GV
LỚP DẠY
KHỐI 12A KHỐI  11A KHỐI  10A
1/Dương Văn Hòa      
2/Nguyễn Mai Hùng      
3/Thạch Nơ      
4/Lâm Quốc Trung      
5/Mã .T.Thu Thanh      
6/Quách .T.Thanh Nhàn      
7/Nguyễn Ngọc Thái Trân      
8/Dương .T.Hồng Nhung      
 
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
8/2014
-Họp chuẩn bị cho năm học
-Soạn giảng theo TKB
-Thông qua dự thảo kế hoạch tổ, thống nhất chương trình tự chọn, nội dung kiểm tra
-Chọn và bồi dưỡng đội tuyển 12.
- Khối 12:  Thực hiện chương trình từ  ngày 04/08/2014
- Khối 11:  Thực hiện chương trình từ  ngày 11/08/2014
- Tổ BM thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của HT, hạn chót 30/08/2013;
- KSCL đầu năm ( có thể là KT 15ph, 1 tiết );
- Họp tổ tuần 2,4 của tháng.
- Chọn đội tuyển HSG-MTBT và kế hoạch bồi dưỡng
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường và tỉnh  Hạn chót 30/08/2013;
- Xây dựng dự thảo năm học của tổ
- Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng + tổ viên
Tổ trưởng
Thầy Hòa, Thầy Hùng, Thầy Trung,Cô Nhàn,Cô Trân.
Thầy Hòa, Thầy Hùng, Thầy Nơ,Cô Nhàn,Cô Nhung.
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Thầy Hòa+ Thầy Trung
 
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Cả tổ
 
9/2014 -Dạy theo PPCT
-Bồi dưỡng đội tuyển 12
-Lựa chon GV dự thi GVG .
-Thi HSG Tỉnh ngày 20, 21/9/2014;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT;
- K11&10 tiến hành KTCL đầu năm, hình thức như K12.
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp.
- Hòan thành danh sách đăng kí và tiến hành thao giảng GVG vòng trường;
- Các tổ xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt 06/10/2014;
- Sắp xếp lại các phòng học bộ môn.
- Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Tổ trưởng.
Học sinh dự thi.
Thầy Hòa+Thầy Trung
Giáo viên dạy K10 và K11
Cả tổ.
Tổ trưởng và các thầy cô có dự thi GVG.
Tổ trưởng.
 
Cả tổ
Cả tổ
 
10/2014 -Dạy theo PPCT
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
-Kiểm tra định kỳ lần 1.           
-Dự giờ bồi dưỡng, luyện tập giờ dạy GVG
-Tổ chức dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.
-Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
-Kiểm tra HĐSP giáo viên.
-Hội giảng GVG ngày26/10/2014 và các tiết họp tổ tuần 13.
- Phân công các thành viên trong tổ thưc hiện các khâu để thực hiện chuyên đề.
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh + Thầy Trung
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Thầy Hùng,cô Thanh,
thầy Trung và cô Trân.
Cả tổ
 
 
11/2014 -Dạy thep PPCT
-Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
-Kiểm tra định kỳ, vào sổ điểm chính lần 2
-Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kiểm tra HĐSP của giáo viên .
- Thi ĐDDH-BGĐT nộp về BGH ngày 02/11/2014.
- Kiểm tra HKI K12  tuần 17_K12, bắt đầu từ 25 đến 28/11/2014.
- Nộp file đề K12  trước ngày 17/11/2014.
- Hoàn chỉnh các khâu trong chuyên đề.
 
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh+Thầy Trung
Thầy Hòa
Giáo viên dạy khối 12.
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng .
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
 
 
12/2014 -Dạy theo PPCT
-Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Thi GVG phần lý thuyết  vào Chủ nhật, ngày 07/12/2014.
 
- Kiểm tra HKI K11&10  tuần 18_K11&10 từ 09/12/2014 đến 17 /12/2014.
- Nộp file đề K11&10  ngày 29/11/2014;
 
- Tổ chức chuyên đề hóa học vui cho học sinh khối 12(thi vòng loại).
- Duyệt kết quả K12 vào thứ Hai ngày 10/12/2014;
- LĐT kiểm tra HĐSP của 10 giáo viên ;
- Duyệt kết quả K11& 10  vào ngày 24/12/2014;
- Kết thúc HKI 27/12/2014. 
Cả tổ
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh+Thầy Trung
Cả tổ
Thầy Hùng,thầy Trung,
côThanh và cô Trân.
 
Cả tổ.
 
Giáo viên dạy khối 11 và 10.
Cả tổ
 
GV hoản thành hồ sơ
GV hoản thành hồ sơ
GV hoản thành hồ sơ
 
1/2015 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
 
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi MTBT  vào ngày 25/1/2015.
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng.
- Kiểm tra HĐSP của  giáo viên.
- Chuẩn bị các khâu tổ chức chuyên đề hóa học vui(vòng chung kết)
Cả tổ
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh+Thầy Trung
 
Thầy Hòa+Thầy Trung
 
Cả tổ
Tổ trưởng
Cả tổ
 
2/2015 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng , dự giờ.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
 
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS hạn chót vào ngày 02/2/2015;
 
- Chuẩn bị các khâu tổ chức chuyên đề hóa học vui(vòng chung kết)
Cả tổ
Cả tổ 
Thầy Hòa+Thầy Trung
Cô Thanh+Thầy Trung
 
Giáo viên có tham gia viết bài.
 
Cả tổ
 
3/2015 - Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Gởi bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn …” của HS và Gv cho SGD hạn chót vào ngày 10/3/2015;
- Hạn chót nộp file đề ngày 23/3/2015;
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 33_K12 từ 31/3 đến 3/4/2015;
- Kết thúc chương trình K12.
 
- Kế hoạch ôn thi TN sau khi biết môn thi.
 
- Tổ chức thi vòng chung kết (hóa học vui) cho 4 lớp khối 12.
- Hoàn chỉnh kiến thức cho học sinh dự thi Olympic
 
Cả tổ
Thầy cô có tham gia.
 
 
GV dạy khối 12.
 
GV dạy khối 12.
 
Tất cà giáo viê dạy khối 12 hoàn thành.
Cả tổ
 
Giáo viên có ôn thi.
 
4/2015 - Duy trì nề nếp dạy - học.
- Các khối lớp 11& 10  tiếp tục thực hiện chương trình.
-  Ôn thi TN khối 12(nếu có)
- Kiểm tra hồ sơ khối 12.
 
- Nộp file đề K11&10 ngày 03/04/2015.
 
Cả tổ
Gv phụ trách K10,11
GV dạy khối 12.
Giáo viên được phân công
Gv dạy khối 10 và 11.
 
5/ 2015 - Dạy theo PPCT.
- KT học kì II cho học sinh các khối lớp 11&10 vào tuần 34 từ ngày 14 đến 22/04/2015;
 
-Tổng kết bộ môn, hoàn thiện hồ sơ học sinh
-Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 12
-Tổng kết năm học.
 
Cả tổ
Cả tổ
 
 
Cả tổ
GV dạy khối 12.
Cả tổ
 
 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
          1. Bổ xung thêm trang thiết bị , hoàn chỉnh phòng thí nghiệm .
          2. Cấp kinh phí mua thêm dụng cụ thực hành.
          3.  Dự trù kinh phí mua hóa chất và dụng cụ thực hành: 5.000.000(VNĐ).
 
PHÊ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG                                         TỔ TRƯỞNG
                                                                                 Dương Văn Hòa
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT