Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
TỔ: TIN HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kế sách, ngày 01 tháng 10  năm 2014
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 – 2015
 
Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào Kế hoạch chuyên môn năm học 2014 – 2015 của Phó hiệu trưởng chuyên môn;
Tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung của nhà trường
a. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên: 106 người, chia ra:
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
Lãnh đạo trường 4 2 2 (1 nữ) 1
Giáo viên 96 90 6(2 nữ) 55
Công nhân viên 6 5 00 4
Tổng cộng 106 97 8 64
b. Học sinh:
Tổng số có 1424 học sinh, chia ra 40 lớp, trong đó:
- Khối 12: 16 lớp 522 học sinh
- Khối 11: 11 lớp, 396 học sinh, gồm 1 lớp ban KHXH&NV, 6 lớp ban KHTN,
7 lớp ban cơ bản.
- Khối 10: 13 lớp, 506 học sinh, gồm 6 lớp ban KHTN và 6 lớp ban cơ bản.
 
2. Tổ Tin học:
+ Số lượng giáo viên: 07   
     Trong đó: nam 3;   nữ 4
+ Các thành viên trong tổ gồm:

 
TT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Năm
vào ngành
Ghi chú
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 1976 ĐHSP Tin học 2002 Tổ trưởng
2 Lê Văn Tài 1984 ĐHSP Toán - Tin 2007 Thư ký hội đồng
3 Phạm Thụy Băng Tâm 1985 ĐHSP Toán - Tin 2007  
4 Đỗ Văn Lùn 1984 ĐHSP Lý - Tin 2008  
5 Phạm Thị Xuân Hương 1986 ĐHSP Lý - Tin 2008  
6 Hoàng Minh Khoa 1986 ĐHSP Lý - Tin 2009  
7 Mai Thị Bích Vân 1987 ĐHSP Toán - Tin 2010  
 
+Kết quả năm học 2013-2014:
  • Tỷ lệ cả năm về bộ môn vượt chỉ tiêu, cụ thể:
TSHS
Toàn trường
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1462 256 18% 599 41% 426 29% 86 5,9% 2 0,1%

a. Thuận lợi :
- Luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu và các tổ chức của nhà trường;
- 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn;
- Tất cả giáo viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đúng điều lệ, quy chế của ngành, có tinh thần đoàn kết cao, giao tiếp hòa nhã, luôn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;
- Tinh thần tự học rất cao, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn;
- Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ nên rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; 
- Tất cả giáo viên đều ứng dụng tốt công nghệ thông tin.
b. Khó khăn
- Trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu giảng dạy, số lượng máy vi tính chưa đủ phục vụ học sinh trong các tiết thực hành cũng như việc dạy nghề phổ thông;
- Khả năng tiếp thu tin học của học sinh ở các lớp cơ bản còn chậm  nên gặp khó khăn trong việc giảng dạy, cũng như vận dụng phương pháp mới trong dạy học.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
      2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý trong nhà trường. chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
      3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
      4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
      5. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
      6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Đổi mới phương pháp dạy học
          - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông..
      - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
      - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
      - Chú trọng việc dạy học thực hành chính khóa; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác dạy học.
      - Giáo viên vận dụng theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT,  sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, Tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, chấm dứt dạy học thuần tuý theo lối “đọc–chép”, “ Chiếu – chép”; tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải;
      - Đối với các môn khoa học xã hội như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, cần coi trọng đổi mới KTĐG theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học; tiếp tục đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề “mở”, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học để trình bày chính kiến của bản thân,  sử dung sơ đồ tư duy v.v….Từng bước vận dụng phương pháp “Bàn tay năn bột” theo công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2014 áp dụng cho các môn KHTN giúp HS phát huy được tối đa sức sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ của học sinh;
2. Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá
          - Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
      - Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
      - Chủ động kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
       - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chú ý ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây.
      - Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
      - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
      - Thực hiện tốt Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
3. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ đề tự chọn
      - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần)
      - Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất là ngày 15/5/2015
      - Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT,  số 5449/BGDĐT-GDTH ngày  17 tháng 8 năm 2011. Tổ tin học thống nhất xây dựng lại PPCT và có kí duyệt của hiệu trưởng .
4. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
       - Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức.
       - Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
       - Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử-  Elearning.
      - GV được cử đi tập huấn phải có kế hoạch tập huấn lại cho giáo viên trong tổ.
      - Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau.
      - Tổ trưởng thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế.
5. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ elearning - Thi “ Vận dụng kiến thức liên môn…”
      a. Thi giáo viên giỏi
        Danh sách đăng ký GVG:
1. thầy Lê Văn Tài
       b. Thi ĐDDH- Bài giảng điện tử _Elearning
  + Thi ĐDDH: cô Phạm Thị Xuân Hương
  + Thi Bài giảng điện tử _ Elearning: thầy Đỗ Văn Lùn
      c. Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp
      - Mỗi bộ môn có ít nhất một bài dự thi của GV;
      - Nộp bài thi “ Vận dụng kiến thức liên môn ….”  của GV và HS hạn chót vào ngày 02/2/2015;
6. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
          - Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:
+ Phân công giáo viên dạy nghề Tin học văn phòng gồm các giáo viên sau đây:
 
Họ tên giáo viên Lớp dạy
Thạch Thị Huỳnh Nga 11A4, 11A5
Phạm Thị Xuân Hương 11A6, 11A7
Lê Văn Tài 11A2, 11A3
Đỗ Văn Lùn 11A1, 11A10, 11A11
Hoàng Minh Khoa 11A8, 11A9
 
 
          + Tổ chức dạy nghề Tin học phổ thông cho tất cả học sinh 11 theo hướng dẫn số 424/SGDĐT- GDTrH ngày 03/3/2009 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông.
          + Kế hoạch ôn nghề Tin học ( 70 tiết)
+ Thời khóa biểu dạy nghề áp dụng từ 08/09/2014, học vào buổi chiều tiết 2, 3, 4 như sau:
Thứ Lớp
2 11A4, 11A3
3 11A7, 11A9
4 11A2, 11A10
5 11A1, 11A5
6 11A6, 11A8
7 11A11
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
+ Thi nghề  vào ngày 08/03/2015;
7. Hoạt động tổ chuyên môn
a. Tổ tin học   
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tháng, học kì và cả năm học.  - Thống nhất PPCT chi tiết,  đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ đúng quy định;
      - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trong tổ: Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
      - Họp tổ chuyên môn 2 lần/tháng, vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng theo lịch của nhà trường. Với các nội dung trọng tâm:
           + Thực hiện đúng theo PPCT, chuẩn kiến thức kỹ năng         và các nội dung kiến thức qui định;
          + Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực chủ động học tập của học sinh;
           + Phân công giáo viên chuẩn bị và báo cáo chuyên đề;
           + Từng bước xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức kiên môn  vào việc giảng dạy;
           + Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;
           + Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy, thao giảng, ma trận đề kiểm tra, kết quả kiểm tra v.v…
      - Tổ trưởng  dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 02 tiết/01gv;
      - Tự kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ, thực hiện dự giờ đúng qui định, mỗi tiết dự giờ đều góp ý kiến nhận xét tiết dạy trong sổ dự giờ, cuối năm học giáo viên nộp sổ dự giờ về văn phòng để lưu trữ theo quy định;
      - Đánh giá xếp loại giáo viên từng học kỳ và cả năm, nộp các đánh giá xếp loại giáo viên về Ban giám hiệu vào cuối năm học;
      - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ bằng email (chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng);
 
      - Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra gửi tất cả các đề kiểm tra đã được đánh giá về Lãnh đạo trường;
      - Đẩy mạnh việc soạn giáo án bằng máy tính, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy;
      - Tổ Tin học hỗ trợ Tổ Toán và tổ Ngoại ngữ cho học sinh tất cả các khối lớp tham gia dự thi giải toán và Olympic tiếng Anh trên mạng.
      b. Giáo viên
      - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của học sinh: Họat động nhóm, nêu vấn đề v.v... Khắc phục hoàn toàn việc đọc chép, chiếu chép, không được dạy chay nếu có đồ dùng dạy học hoặc thí nghiệm. Tận dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, các trang thiết bị sẵn có. 
      - Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 tiết thao giảng, 02  tiết GAĐT ( có thể lấy tiết GAĐT làm tiết thao giảng), và 09 tiết dự giờ đồng nghiệp. Mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến nhận xét và đánh giá tiết dạy trong sổ dự giờ.
      - Giáo viên thi GVG sẽ hội giảng 2 tiết theo lịch của trường ( khác tiết thao giảng ở tổ).
      - GV tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy học, thường xuyên truy cập website của Bộ, Sở, Trường và sử dụng tốt hộp thư điện tử.
      - Chấm, chữa bài cho học sinh: Khi chấm bài, giáo viên  chỉ rõ những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh thấy rõ những hạn chế  và có thể tự sửa chữa. Các bài kiểm tra phải được trả học sinh chậm nhất trong vòng 1 tuần. GVCN lưu ý  cho HS lưu bài kiểm tra cẩn thận.
      c. Hồ sơ giáo viên
GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường phổ thông và sự thống nhất cho phép của Sở giáo dục. Cụ thể:
           01. Giáo án ( có ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, kết quả và nhận xét cụ thể );
           02. Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., Tổ trưởng có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên;
           03. Sổ SH chuyên môn: Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn, hạn chế  nội dung họp về hành chính);
           04. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế và  có thể đánh giá theo thang điểm);
           05. Sổ điểm cá nhân: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định;
          06. Sổ chủ nhiệm ( nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
* Chú ý:
      - Ngoài ra có thể thêm sổ tự bồi dưỡng.
      - Riêng tổ trưởng phải có thêm sổ nghị quyết tổ (có nội dung biên bản họp tổ), PPCT.
      -  Cuối năm GV và Tổ trưởng nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản):
           01. Giáo viên
          + Sổ dự giờ
          + Sổ Báo giảng
          + Sổ chủ nhiệm(nếu có CN)
           02. Tổ trưởng
          Ngoài các sổ trên Tổ trưởng nộp thêm các hồ sơ sau:
           + Sổ nghị quyết tổ
           + Báo cáo Chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, cuối năm
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Chất lượng giáo dục văn hóa:
- Xếp loại Giỏi: 15%
- Xếp loại Khá: 40%
- Xếp loại Yếu, kém: không quá 5%
2. Chỉ tiêu cụ thể từng giáo viên:
Trên cở sở chỉ tiêu của trường từ đó đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể từng giáo viên như sau:
STT Họ tên GV Lớp dạy Số lượng
HS Giỏi
Số lượng HS Khá
1 Thạch Thị Huỳnh Nga 11A1, 11A4, 11A5, 11A7, 11A9, 12A4, 12A7, 12A9, 12A15 39 108
2 Phạm Thị Xuân Hương 10A5, 10A10, 10A13, 12A6 22 61
3 Hoàng Minh Khoa 10A1, 10A2, 10A6, 12A5, 12A16 41 100
4 Đỗ Văn Lùn 10A4, 10A8, 10A12, 12A3, 12A13, 12A14 28 87
5 Phạm Thụy Băng Tâm 11A3, 11A6, 11A8, 11A10, 11A11, 12A1, 12A8, 12A10 27 89
6 Lê Văn Tài 11A2, 12A2, 12A11, 12A12 38 68
7 Mai Thị Bích Vân 10A3, 10A7, 10A9, 10A11 17 58
Tổng 1418 212 571
 
 
 
 
V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú
 
8/ 2014
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/09
- Khối 12: 
      + Ổn định TC  lớp từ ngày 1/08/2014;
      + Thực hiện chương trình từ  ngày 04/08/2014
- Khối 11:     
      + Ổn định TC  lớp từ ngày 11/08/2014
      + Thực hiện chương trình từ  ngày 11/08/2014
- Thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của HT
- KSCL đầu năm ( có thể là KT 15ph, 1 tiết );
- Họp tổ tuần 2,4 của tháng;
- Đăng ký thi GVG
 
 
 
 
  
   
 
 
 
-GVBM
 
- thầy Tài
 
 
 
 
 
 
 
9/ 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Dự lễ Khai giảng ngày 05/09/2014;
- Duy trì nề nếp dạy- học toàn trường;
- Hỗ trợ tổ Toán và tổ Tiếng Anh trong việc cho HS thi Violympic trên mạng;
- K11&10 tiến hành KTCL đầu năm, hình thức như K12;
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp;
- K11 bắt đầu ôn thi nghề từ tuần 6_K11 ngày 8/9/2014;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ có ký duyệt của Hiệu trưởng;
- Sửa chữa phòng máy vi tính phục vụ học sinh thực hành;
- Kế hoạch tập huấn cho tổ về nội dung “ Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh…”;
- Thống kê chất lượng đầu năm
- Báo cáo tháng 9
 
 
 
- toàn trường
 
- GV tổ Tin học
 
- GV bộ môn
 
 
- tổ trưởng
 
-thầy Tài
 
- ngày 08/9/2014
 
- GVBM
- tổ trưởng
 
 
 
 
 
10/ 2014
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày 20/10
- Tiếp tục thực hiện chương trình theo TKB;
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV trong tổ;
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp;
- Tiếp tục hỗ trợ tổ Toán và tổ Anh Văn;
- Tổ thực hiện chuyên đề theo kế họach của tổ;
- Phân công GV viết bài dự thi liên môn;
 
- Họp mặt ngày phụ nữ VN 20-10, lồng ghép  nội dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng giới…”. tổ chức vào ngày19/10/2014;
- Hội giảng GVG ngày 26/10/2014 và các tiết họp tổ tuần 13( theo lịch  đã gởi);
- Tiếp tục thao giảng HKI
- Họp tổ 2 lần/ tháng
- Báo cáo tháng 10
 
 
 
-thầy Lùn
 
- Cả tổ
 
Thầy Khoa, thầy Lùn
- GV nữ
 
 
- GV đăng ký
 
 
 
- tổ trưởng
11/ 2014  
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục hỗ trợ tổ Toán và tổ Anh Văn;
-  Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV trong tổ;
- Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp về trường ngày 02/11/2014;
- Thống nhất đề thi học kỳ I ở khối 12
- Kiểm tra HKI K12  tuần 17_K12, bắt đầu từ 25 đến 28/11/2014;
- Hạn chót nộp file đề K12  ngày 17/11/2014;
- Họp tổ (2 lần/ tháng)
- Dự lễ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Báo cáo tháng 11
 
 
 
 
 
 
Cô Tâm, cô Hương
Cô Hương, thầy Lùn (chuẩn bị)
- Cả tổ
-GV chuẩn bị ra đề
 
-Tổ trưởng
-Tổ trưởng
- Toàn trường
- tổ trưởng
 
 
12/ 2014
 
 
 
 
 
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Thi GVG phần lý thuyết  vào Chủ nhật, ngày 07/12/2014;
- Duyệt kết quả K12 vào thứ Hai ngày 10/12/2014;
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV trong tổ;
- Thống nhất đề thi học kỳ I ở khối 10, 11
- Kiểm tra HKI K11&10 vào tuần 18_K11&10 (nhằm tuần 19_K12) từ 09/12/2014 đến 17/12/2014;
-  Hạn chót nộp file đề K11&10  ngày 29/11/2014;
- Duyệt kết quả K11& 10  vào ngày 24/12/2014;
- Thống kê kết quả HKI;
- Kết thúc HKI 27/12/2014. 
- Báo cáo tháng 12
 
 
 
 
- GV thi GVG
 
- GVCN
- thầy Khoa
- Cả tổ
 
 
 
 
- cả tổ
- tổ trưởng
 
 
 
01/ 2015
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
 
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV trong tổ;
- Thảo luận chuyên môn;
- Báo cáo tháng 1
 
 
 
 
 
 
- thầy Tài
 
- tổ trưởng
02/2015  
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN
 
-  Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng , dự giờ;
- Kiểm tra hồ sơ 1 GV trong tổ;
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS hạn chót vào ngày 02/2/2015;
- Nhập danh sách HS và lập phương án thi nghề;
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 15/2/2015 đến 01/3/2015 (nhằm ngày 27 Chạp đến hết ngày 11-Giêng) ;
- Báo cáo tháng 2
 
 
 
 
 
 
 
-cô Vân
- GV được phân công
-cả tổ
 
 
- tổ trưởng
 
 
 
 
3/2015
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3
 
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Coi thi  Nghề PT và chấm thi 01/3/2015;
- Họp mặt  08/3/2015;
- Thống nhất đề thi HKII khối 12
- Hạn chót nộp file đề ngày 23/3/2014;
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 33_K12 từ 31/3 đến 3/4/2015;
- Kết thúc chương trình K12;
- Báo cáo tháng 3
 
 
 
 
 
 
- GV dạy nghề
- GV dạy nghề
- GV dạy 12
 
 
 
 
- tổ trưởng
 
 
 
 
 
 
4/2015
 
 
 
 
 
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
 
- Duy trì nề nếp dạy - học;
-  Các khối lớp 11& 10  tiếp tục thực hiện chương trình;
- Duyệt kết quả K12 vào thứ Hai ngày 09/4/2014;
- Họp CMHS K12  vào ngày 06/5/2014;
- Thống nhất đề thi HKII khối 10, 11
- Hạn chót nộp file đề K11&10 ngày03/4/2015.
- Báo cáo tháng 4
 
 
 
 
 
 
 
-GVCN
- cả tổ
 
- tổ trưởng
 
 
 
5/2015
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
 
- Duy trì nề nếp dạy- học;
- Kết thúc học kì II cho học sinh các khối lớp 11&10 vào tuần 34_k10 &11 (Nhằm tuần 35_K12) từ ngày 14 đến 22/04/2015;
- Duyệt kết quả K11&10 vào ngày 05/5/2015;
- Thống kê HKII và cuối năm học;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân  ngày 15/5 /2015;
- Họp liên tịch 24/05/2014;
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 17/5/2015;
- Họp HĐ  vào ngày 26/5/2015;
- Báo cáo tháng 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GVCN

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Tin học từ tháng 08 năm 2014 đến tháng 05 năm 2015. Tùy thuộc vào sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Hiệu trưởng nhà trường, Kế hoạch chuyên môn của trường, Tổ sẽ có điều chỉnh lại cho phù hợp.
 
                            
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
         
Lê Tứ Hải
TỔ TRƯỞNG
 
 
Thạch Thị Huỳnh Nga
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT