Ngày 25 tháng 05 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

THỜI KHÓA BIỂUHỌC SINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/3/2019

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 25/3/2019.
THỜI KHÓA BiỂU BUỔI SÁNG
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6
2 S 1 Chào cờ-Nương Chào cờ-Hùng Chào cờ-Trinh Chào cờ-Hằng Chào cờ-Biển Chào cờ-Phước
2 Vật lí-Văn Ngữ văn-Trinh Sinh học-Hằng.S Công nghệ-Phước Lịch Sử-Biển Tin học-Tâm.P
3 Toán-Nương Tin học-Tâm.P Tin học-Hương Vật lí-Hằng Vật lí-Nhã Toán-Phương
4 Địa Lí-Thúy Lịch Sử-Trang.N(1) Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Quang Tin học-Vân Toán-Phương
5 Ngoại ngữ-Quyên Vật lí-Kha Ngữ văn-Trinh Toán-Chiến Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Ngoại ngữ-Hòa.N
3 S 1 Vật lí-Văn Toán-Hùng Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thái Hóa học-Nhung Sinh học-Kiều
2 Vật lí-Văn Toán-Hùng Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thái Sinh học-Kiều Tin học-Tâm.P
3 Lịch Sử-Tuấn Vật lí-Kha Ngoại ngữ-Ý.T(1) Tin học-Lùn Ngữ văn-Xuyên Công nghệ-Phước
4 GDCD-Ry Vật lí-Kha Lịch Sử-Tuấn Hóa học-Nơ Toán-Phúc GDCD-Khoa.N
5 Ngữ văn-Hạnh Công nghệ-Phước Toán-Chiến Hóa học-Nơ Toán-Phúc Toán-Phương
4 S 1 Tin học-Tâm.P Ngữ văn-Trinh Toán-Chiến Lịch Sử-Nga.B Toán-Phúc Hóa học-Trân
2 Công nghệ-Phước Ngữ văn-Trinh Toán-Chiến Vật lí-Hằng Toán-Phúc Ngữ văn-Thủy
3 Hóa học-Nơ Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Ý.T(1) Vật lí-Hằng Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Ngoại ngữ-Hòa.N
4 Hóa học-Nơ GDCD-Khoa.N Ngoại ngữ-Ý.T(1) Địa Lí-Lâm Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Ngoại ngữ-Hòa.N
5            
5 S 1 Sinh học-Kiều Toán-Hùng Lịch Sử-Tuấn Toán-Chiến Công nghệ-Tiếp Toán-Phương
2 Hóa học-Nơ Tin học-Tâm.P Địa Lí-Thúy Toán-Chiến Vật lí-Nhã Hóa học-Trân
3 Tin học-Tâm.P Hóa học-Trung Công nghệ-Tiếp GDCD-Ry Vật lí-Nhã Hóa học-Trân
4 Lịch Sử-Tuấn Hóa học-Trung Hóa học-Trân Lịch Sử-Nga.B Địa Lí-Thúy Vật lí-Chuẩn
5            
6 S 1 Toán-Nương Sinh học-Tiếp Hóa học-Trân Sinh học-Kiều Ngữ văn-Xuyên Lịch Sử-Thùy
2 Toán-Nương Ngoại ngữ-Út Hóa học-Trân Toán-Chiến Ngữ văn-Xuyên Công nghệ-Phước
3 Ngữ văn-Hạnh Ngoại ngữ-Út Tin học-Hương Ngữ văn-Thái Công nghệ-Tiếp Ngữ văn-Thủy
4 Ngữ văn-Hạnh Công nghệ-Phước Công nghệ-Tiếp Tin học-Lùn GDCD-Ý.T Ngữ văn-Thủy
5            
7 S 1 Ngoại ngữ-Quyên Hóa học-Trung Vật lí-Chuẩn Công nghệ-Phước Lịch Sử-Biển Địa Lí-Lâm
2 Ngoại ngữ-Quyên Lịch Sử-Trang.N(1) Toán-Chiến Hóa học-Nơ Hóa học-Nhung Vật lí-Chuẩn
3 Toán-Nương Địa Lí-Lâm GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Quang Hóa học-Nhung Vật lí-Chuẩn
4 Công nghệ-Phước Toán-Hùng Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Quang Tin học-Vân Lịch Sử-Thùy
5 SHL-Nương SHL-Hùng SHL-Trinh SHL-Hằng SHL-Biển SHL-Phước
Thứ Buổi Tiết 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
2 S 1 Chào cờ-Vân Chào cờ-Như Chào cờ-Kha Chào cờ-Thùy Chào cờ-Khoa.N Chào cờ-Chuẩn
2 Tin học-Vân Địa Lí-Lâm Địa Lí-Thúy Ngữ văn-Như Hóa học-Nhung Vật lí-Chuẩn
3 Ngoại ngữ-Ý.T(1) Công nghệ-Phước Lịch Sử-Biển GDCD-Khoa.N Hóa học-Nhung Vật lí-Chuẩn
4 Công nghệ-Phước Ngoại ngữ-Ý.T(1) Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Hóa học-Nhung Toán-Chiến Tin học-Hương
5 Lịch Sử-Trang.N(1) Ngoại ngữ-Ý.T(1) Toán-Phương Hóa học-Nhung Công nghệ-Tiếp Địa Lí-Thúy
3 S 1 Địa Lí-Thúy Tin học-Tâm.P Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Tin học-Lùn Ngữ văn-Xuyên Toán-Hiếu
2 Hóa học-Nơ Ngoại ngữ-Ý.T(1) Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Công nghệ-Phước Tin học-Lùn Toán-Hiếu
3 Hóa học-Nơ Toán-Hiếu Tin học-Tâm.P Sinh học-Kiều GDCD-Khoa.N Ngoại ngữ-Hùng.N(1)
4 Toán-Phương Hóa học-Trân Ngữ văn-Thủy Toán-Hiếu Toán-Chiến Công nghệ-Phước
5 GDCD-Ry Hóa học-Trân Ngữ văn-Thủy Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Lịch Sử-Tuấn Sinh học-Kiều
4 S 1 Công nghệ-Phước Ngữ văn-Như Ngữ văn-Thủy Toán-Hiếu Ngoại ngữ-Ý.T(1) Ngoại ngữ-Hùng.N(1)
2 Hóa học-Nơ Lịch Sử-Nga.B Tin học-Tâm.P Toán-Hiếu Ngữ văn-Xuyên Ngoại ngữ-Hùng.N(1)
3 Ngữ văn-Đào Tin học-Tâm.P Hóa học-Trân Ngữ văn-Như Ngữ văn-Xuyên Lịch Sử-Nga.B
4 Ngữ văn-Đào Vật lí-Hằng Hóa học-Trân Ngữ văn-Như Vật lí-Nhã Toán-Hiếu
5            
5 S 1 Ngoại ngữ-Ý.T(1) Toán-Hiếu Sinh học-Hằng.S Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Địa Lí-Thúy Lịch Sử-Nga.B
2 Ngoại ngữ-Ý.T(1) Sinh học-Kiều Toán-Phương Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Lịch Sử-Tuấn Toán-Hiếu
3 Sinh học-Kiều Lịch Sử-Nga.B Toán-Phương Vật lí-Hải.L(1) Ngoại ngữ-Ý.T(1) Vật lí-Chuẩn
4 Toán-Phương GDCD-Ý.T GDCD-Ry Vật lí-Hải.L(1) Ngoại ngữ-Ý.T(1) Hóa học-Nơ
5            
6 S 1 Vật lí-Hải.L(1) Công nghệ-Phước Toán-Phương Địa Lí-Lâm Tin học-Lùn Ngữ văn-Thái
2 Vật lí-Hải.L(1) Toán-Hiếu Công nghệ-Tiếp Lịch Sử-Thùy Sinh học-Kiều GDCD-Ý.T
3 Toán-Phương Toán-Hiếu Hóa học-Trân Tin học-Lùn Toán-Chiến Công nghệ-Phước
4 Toán-Phương Hóa học-Trân Vật lí-Kha Toán-Hiếu Toán-Chiến Tin học-Hương
5            
7 S 1 Vật lí-Hải.L(1) Vật lí-Hằng Công nghệ-Tiếp Lịch Sử-Thùy Hóa học-Nhung Ngữ văn-Thái
2 Ngữ văn-Đào Vật lí-Hằng Vật lí-Kha Vật lí-Hải.L(1) Công nghệ-Tiếp Ngữ văn-Thái
3 Tin học-Vân Ngữ văn-Như Vật lí-Kha Công nghệ-Phước Vật lí-Nhã Hóa học-Nơ
4 Lịch Sử-Trang.N(1) Ngữ văn-Như Lịch Sử-Biển Hóa học-Nhung Vật lí-Nhã Hóa học-Nơ
5 SHL-Vân SHL-Như SHL-Kha SHL-Thùy SHL-Khoa.N SHL-Chuẩn
Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6
2 S 1            
2            
3            
4            
5            
3 S 1            
2            
3            
4            
5            
4 S 1 GD QP-AN-Đường     Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi
2 GD QP-AN-Đường     Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi
3 Thể dục-Toàn.N     GD QP-AN-Đường   Thể dục-Nương.N
4 Thể dục-Toàn.N     GD QP-AN-Đường   Thể dục-Nương.N
5            
5 S 1   Thể dục-Phui GD QP-AN-Đường   GD QP-AN-Anh.N  
2   Thể dục-Phui GD QP-AN-Đường   GD QP-AN-Anh.N  
3   GD QP-AN-Đường Thể dục-Phui   Thể dục-Minh  
4   GD QP-AN-Đường Thể dục-Phui   Thể dục-Minh  
5            
6 S 1            
2            
3            
4            
5            
7 S 1            
2            
3            
4            
5            
Thứ Buổi Tiết 11A7 11A8 11A9 11A10    
2 S 1            
2            
3            
4            
5            
3 S 1   Thể dục-Nương.N        
2   Thể dục-Nương.N        
3   GD QP-AN-Đợi        
4   GD QP-AN-Đợi        
5            
4 S 1 GD QP-AN-Anh.N     Thể dục-Nương.N    
2 GD QP-AN-Anh.N     Thể dục-Nương.N    
3 Thể dục-Phui     GD QP-AN-Đợi    
4 Thể dục-Phui     GD QP-AN-Đợi    
5            
5 S 1     Thể dục-Minh      
2     Thể dục-Minh      
3     GD QP-AN-Anh.N      
4     GD QP-AN-Anh.N      
5            
6 S 1            
2            
3            
4            
5            
7 S 1            
2            
3            
4            
5            
Thứ Buổi Tiết 12A1TN 12A2TN 12A3TN 12A4TN 12A5TN 12A6XH
2 S 1 Chào cờ-Hữu Chào cờ-Văn Chào cờ-Đào.P Chào cờ-Phấn Chào cờ-Nhã Chào cờ-Dung
2 Ngoại ngữ-Út Ngữ văn-Ngọc Toán-Hùng Vật lí-Kha Sinh học-Nhàn.U Toán-Bích
3 Vật lí-Hữu Hóa học-Hòa Vật lí-Trang.N Vật lí-Kha Ngữ văn-Ý Địa Lí-Thúy
4 Hóa học-Trân Hóa học-Hòa Ngữ văn-Đào.P Sinh học-Tiếp Ngữ văn-Ý Ngữ văn-Hương.P
5 Hóa học-Trân Sinh học-Hằng.S Ngữ văn-Đào.P Ngoại ngữ-Tiên Toán-Trang.P Ngữ văn-Hương.P
3 S 1 Vật lí-Hữu Ngữ văn-Ngọc Ngữ văn-Đào.P Ngữ văn-Phấn Hóa học-Thanh Ngữ văn-Hương.P
2 Vật lí-Hữu Ngữ văn-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyền Ngữ văn-Phấn Hóa học-Thanh Ngữ văn-Hương.P
3 Hóa học-Trân Vật lí-Văn Ngoại ngữ-Tuyền Ngoại ngữ-Tiên Ngoại ngữ-Quang Địa Lí-Thúy
4 Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Tuyền Toán-Hùng Ngoại ngữ-Tiên Ngoại ngữ-Quang Địa Lí-Thúy
5 Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Tuyền Toán-Hùng Vật lí-Kha Ngữ văn-Ý GDCD-Khoa.N
4 S 1 Ngữ văn-Ngân Vật lí-Văn Vật lí-Trang.N Ngoại ngữ-Tiên Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Hòa.N
2 Toán-Mộng Vật lí-Văn Vật lí-Trang.N Ngoại ngữ-Tiên Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Hòa.N
3 Toán-Mộng Toán-Phúc Ngoại ngữ-Tuyền Ngữ văn-Phấn Ngữ văn-Ý Địa Lí-Thúy
4 Sinh học-Quân Ngoại ngữ-Tuyền Hóa học-Trung Ngữ văn-Phấn Ngữ văn-Ý Ngữ văn-Hương.P
5 Hóa học-Trân Ngoại ngữ-Tuyền Hóa học-Trung Toán-Phúc Vật lí-Nhã GDCD-Khoa.N
5 S 1 Hóa học-Trân Ngoại ngữ-Tuyền Hóa học-Trung Hóa học-Hùng.N Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hòa.N
2 Toán-Mộng Sinh học-Hằng.S Toán-Hùng Toán-Phúc Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hòa.N
3 Toán-Mộng Sinh học-Hằng.S Toán-Hùng Toán-Phúc Hóa học-Thanh Lịch Sử-Biển
4 Sinh học-Quân Toán-Phúc Sinh học-Na Sinh học-Tiếp Vật lí-Nhã Lịch Sử-Biển
5 Sinh học-Quân Toán-Phúc Sinh học-Na Sinh học-Tiếp Vật lí-Nhã  
6 S 1 Ngữ văn-Ngân Toán-Phúc Vật lí-Trang.N Hóa học-Hùng.N Hóa học-Thanh Toán-Bích
2 Ngữ văn-Ngân Toán-Phúc Vật lí-Trang.N Hóa học-Hùng.N Hóa học-Thanh Toán-Bích
3 Toán-Mộng Hóa học-Hòa Hóa học-Trung Toán-Phúc Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hòa.N
4 Ngoại ngữ-Út Ngữ văn-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyền Toán-Phúc Vật lí-Nhã Lịch Sử-Biển
5 Ngoại ngữ-Út Ngữ văn-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyền Vật lí-Kha Vật lí-Nhã Lịch Sử-Biển
7 S 1 Ngữ văn-Ngân Hóa học-Hòa Sinh học-Na Hóa học-Hùng.N Toán-Trang.P Toán-Bích
2 Ngữ văn-Ngân Hóa học-Hòa Hóa học-Trung Hóa học-Hùng.N Toán-Trang.P Toán-Bích
3 Vật lí-Hữu Sinh học-Hằng.S Ngữ văn-Đào.P Ngữ văn-Phấn Sinh học-Nhàn.U GDCD-Khoa.N
4 Vật lí-Hữu Sinh học-Hằng.S Ngữ văn-Đào.P Vật lí-Kha Sinh học-Nhàn.U GDCD-Khoa.N
5 SHL-Hữu SHL-Văn SHL-Đào.P SHL-Phấn SHL-Nhã SHL-Dung
Thứ Buổi Tiết 12A11TN 12A12TN 12A7XH 12A8XH 12A9XH 12A10XH
2 S 1 Chào cờ-Hằng.S Chào cờ-Bích Chào cờ-Lâm Chào cờ-Ngân Chào cờ-Ngọc.Đ Chào cờ-Ngọc
2 Ngữ văn-Đào.P Ngữ văn-Phấn GDCD-Tâm.N Ngữ văn-Ngân Lịch Sử-Thùy Ngoại ngữ-Quang
3 Sinh học-Hằng.S Ngoại ngữ-Hòa.N GDCD-Tâm.N Ngữ văn-Ngân Địa Lí-Ngọc.Đ Ngoại ngữ-Quang
4 Vật lí-Hằng Ngoại ngữ-Hòa.N Lịch Sử-Biển Toán-Nương Ngoại ngữ-Út GDCD-Tâm.N
5 Vật lí-Hằng Hóa học-Hòa Ngữ văn-Ý Toán-Nương Ngoại ngữ-Út GDCD-Tâm.N
3 S 1 Toán-Mỹ Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Quang Toán-Nương Toán-Thoa Toán-Toại
2 Ngữ văn-Đào.P Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Quang Toán-Nương Toán-Thoa Địa Lí-Thúy
3 Ngữ văn-Đào.P Toán-Bích Ngữ văn-Ý GDCD-Ry Ngoại ngữ-Út GDCD-Tâm.N
4 Sinh học-Hằng.S Toán-Bích Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Hòa.N Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Ngọc
5 Sinh học-Hằng.S Vật lí-Văn GDCD-Tâm.N Ngoại ngữ-Hòa.N Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Ngọc
4 S 1 Toán-Mỹ Ngữ văn-Phấn Ngữ văn-Ý Địa Lí-Nhung.H Toán-Thoa Toán-Toại
2 Toán-Mỹ Ngữ văn-Phấn Ngữ văn-Ý Ngữ văn-Ngân Toán-Thoa Lịch Sử-Trang.N(1)
3 Hóa học-Trung Vật lí-Văn Toán-Chiến Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Hương.P Lịch Sử-Trang.N(1)
4 Ngữ văn-Đào.P Vật lí-Văn Toán-Chiến Lịch Sử-Trang.N(1) Ngoại ngữ-Út Địa Lí-Thúy
5 Ngữ văn-Đào.P Sinh học-Quân Địa Lí-Lâm Lịch Sử-Trang.N(1) Ngoại ngữ-Út Địa Lí-Thúy
5 S 1 Toán-Mỹ Sinh học-Quân Lịch Sử-Biển Địa Lí-Nhung.H Toán-Thoa Toán-Toại
2 Toán-Mỹ Sinh học-Quân Lịch Sử-Biển Lịch Sử-Trang.N(1) Toán-Thoa Toán-Toại
3 Ngoại ngữ-Tuyền Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Quang Lịch Sử-Trang.N(1) Địa Lí-Ngọc.Đ Địa Lí-Thúy
4 Ngoại ngữ-Tuyền Hóa học-Hòa Toán-Chiến Ngoại ngữ-Hòa.N Địa Lí-Ngọc.Đ Lịch Sử-Trang.N(1)
5 Hóa học-Trung Hóa học-Hòa Toán-Chiến GDCD-Ry GDCD-Ý.T Lịch Sử-Trang.N(1)
6 S 1 Hóa học-Trung Sinh học-Quân Toán-Chiến Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Quang
2 Hóa học-Trung Sinh học-Quân Địa Lí-Lâm Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Ngọc
3 Ngoại ngữ-Tuyền Toán-Bích Địa Lí-Lâm Toán-Nương Lịch Sử-Thùy Ngữ văn-Ngọc
4 Vật lí-Hằng Toán-Bích Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hòa.N Lịch Sử-Thùy Toán-Toại
5 Vật lí-Hằng Hóa học-Hòa Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hòa.N GDCD-Ý.T Toán-Toại
7 S 1 Ngoại ngữ-Tuyền Ngữ văn-Phấn Toán-Chiến GDCD-Ry GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Quang
2 Ngoại ngữ-Tuyền Ngữ văn-Phấn GDCD-Tâm.N GDCD-Ry GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Quang
3 Hóa học-Trung Hóa học-Hòa Lịch Sử-Biển Ngữ văn-Ngân Lịch Sử-Thùy GDCD-Tâm.N
4 Vật lí-Hằng Toán-Bích Địa Lí-Lâm Toán-Nương Địa Lí-Ngọc.Đ Ngữ văn-Ngọc
5 SHL-Hằng.S SHL-Bích SHL-Lâm SHL-Ngân SHL-Ngọc.Đ SHL-Ngọc
THỜI KHÓA BiỂU BUỔI CHIỀU         
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6
2 C 1            
2            
3            
4            
5            
3 C 1            
2   Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Đợi    
3   Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Đợi    
4   GD QP-AN-Đợi   Thể dục-Toàn.N    
5   GD QP-AN-Đợi   Thể dục-Toàn.N    
4 C 1            
2            
3            
4            
5            
5 C 1            
2         GD QP-AN-Đường Thể dục-Tươi
3         GD QP-AN-Đường Thể dục-Tươi
4         Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N
5         Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N
6 C 1            
2            
3            
4            
5            
7 C 1            
2 Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Đợi      
3 Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Đợi      
4 GD QP-AN-Đợi   Thể dục-Tươi      
5 GD QP-AN-Đợi   Thể dục-Tươi      
Thứ Buổi Tiết 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
2 C 1            
2            
3            
4            
5            
3 C 1            
2 Thể dục-Toàn.N   GD QP-AN-Đường      
3 Thể dục-Toàn.N   GD QP-AN-Đường      
4 GD QP-AN-Đường   Thể dục-Nương.N      
5 GD QP-AN-Đường   Thể dục-Nương.N      
4 C 1            
2            
3            
4            
5            
5 C 1            
2   GD QP-AN-Anh.N     Thể dục-Toàn.N  
3   GD QP-AN-Anh.N     Thể dục-Toàn.N  
4   Thể dục-Tươi     GD QP-AN-Đường  
5   Thể dục-Tươi     GD QP-AN-Đường  
6 C 1            
2            
3            
4            
5            
7 C 1            
2       GD QP-AN-Anh.N   Thể dục-Tươi
3       GD QP-AN-Anh.N   Thể dục-Tươi
4       Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Anh.N
5       Thể dục-Nương.N   GD QP-AN-Anh.N
Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5  
2 C 1 Công nghệ-Tâm Ngữ văn-Hạnh Ngữ văn-Như Công nghệ-Liêm Tin học-Vân  
2 Lịch Sử-Tuấn Ngữ văn-Hạnh Ngữ văn-Như Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Đào  
3 Ngữ văn-Đào Ngoại ngữ-Quyên Sinh học-Trang.Đ Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Tiên  
4 Vật lí-Muội Toán-Trang.P Vật lí-Dung Tin học-Hương Vật lí-Thuy  
5 Chào cờ-Muội Chào cờ-Trang.P Chào cờ-Tâm Chào cờ-Liêm Chào cờ-Đào  
3 C 1 Toán-Mỹ Vật lí-Hữu Lịch Sử-Nga.B Toán-Thoa Ngoại ngữ-Tiên  
2 Toán-Mỹ Tin học-Nga Địa Lí-Nhung.H Toán-Thoa Ngoại ngữ-Tiên  
3 Tin học-Nga Ngữ văn-Hạnh Ngoại ngữ-Toàn Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Đào  
4 Ngữ văn-Đào Sinh học-Quân Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Hương.P Công nghệ-Anh  
5 Địa Lí-Nhung.H Hóa học-Thanh Tin học-Nga Ngữ văn-Hương.P Toán-Huệ  
4 C 1 Ngữ văn-Đào Vật lí-Hữu Ngữ văn-Như Toán-Thoa Hóa học-Nơ  
2 Ngữ văn-Đào Vật lí-Hữu Ngữ văn-Như Toán-Thoa Toán-Huệ  
3 Toán-Mỹ Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Toàn Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Đào  
4 Toán-Mỹ Toán-Trang.P Tin học-Nga Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Đào  
5            
5 C 1 Hóa học-Hùng.N Hóa học-Thanh Công nghệ-Tâm Địa Lí-Nhung.H Địa Lí-Ngọc.Đ  
2 Tin học-Nga Hóa học-Thanh Toán-Hiếu Vật lí-Hải.L(1) Hóa học-Nơ  
3 Công nghệ-Tâm Tin học-Nga Toán-Hiếu Hóa học-Hùng.N Hóa học-Nơ  
4 Ngoại ngữ-Toàn Địa Lí-Ngọc.Đ Hóa học-Hòa Hóa học-Hùng.N Lịch Sử-Biển  
5            
6 C 1 Vật lí-Muội Công nghệ-Liêm Vật lí-Dung Vật lí-Hải.L(1) Công nghệ-Anh  
2 Vật lí-Muội Công nghệ-Liêm Vật lí-Dung Vật lí-Hải.L(1) Sinh học-Trang.Đ  
3 Ngoại ngữ-Toàn Lịch Sử-Thùy Toán-Hiếu Tin học-Hương Tin học-Vân  
4 Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Hạnh Toán-Hiếu Lịch Sử-Thùy GDCD-Ý.T  
5            
7 C 1 GDCD-Ý.T Toán-Trang.P Hóa học-Hòa GDCD-Ry Vật lí-Thuy  
2 Sinh học-Nhàn.U GDCD-Ry Hóa học-Hòa Hóa học-Hùng.N Vật lí-Thuy  
3 Hóa học-Hùng.N Ngoại ngữ-Quyên Công nghệ-Tâm Công nghệ-Liêm Toán-Huệ  
4 Hóa học-Hùng.N Ngoại ngữ-Quyên GDCD-Tâm.N Sinh học-Trang.Đ Toán-Huệ  
5 SHL-Muội SHL-Trang.P SHL-Tâm SHL-Liêm SHL-Đào  
Thứ Buổi Tiết 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10  
2 C 1 Vật lí-Muội Vật lí-Thuy Tin học-Hương Vật lí-Dung Công nghệ-Anh  
2 Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Nhung Ngoại ngữ-Quyên Ngoại ngữ-Tiên  
3 Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Nhung Ngữ văn-Hạnh Lịch Sử-Tuấn  
4 Công nghệ-Liêm GDCD-Tâm.N Công nghệ-Tâm Lịch Sử-Trang.N(1) Tin học-Vân  
5 Chào cờ-Trang.N(1) Chào cờ-Tâm.N Chào cờ-Hương Chào cờ-Trang.Đ Chào cờ-Anh  
3 C 1 Hóa học-Thanh Địa Lí-Nhung.H Ngoại ngữ-Toàn Tin học-Khoa Vật lí-Muội  
2 Tin học-Khoa Toán-Huệ Lịch Sử-Nga.B Ngữ văn-Hạnh Vật lí-Muội  
3 GDCD-Ry Toán-Huệ Toán-Mỹ Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Thái  
4 Ngữ văn-Ý Ngữ văn-Xuyên Toán-Mỹ Toán-Huệ Ngữ văn-Thái  
5 Ngữ văn-Ý Ngữ văn-Xuyên Sinh học-Quân GDCD-Ry Công nghệ-Anh  
4 C 1 Toán-Toại Hóa học-Hùng.N Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Thanh Ngoại ngữ-Tiên  
2 Toán-Toại Hóa học-Hùng.N Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Thanh Ngoại ngữ-Tiên  
3 Hóa học-Thanh Tin học-Nga Ngữ văn-Thủy Toán-Huệ Toán-Toại  
4 Hóa học-Thanh Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Thủy Toán-Huệ Toán-Toại  
5            
5 C 1 Ngoại ngữ-Toàn Lịch Sử-Biển Toán-Mỹ Tin học-Khoa Toán-Toại  
2 Tin học-Khoa Toán-Huệ Toán-Mỹ Công nghệ-Tâm Toán-Toại  
3 Toán-Toại Toán-Huệ Vật lí-Hải.L(1) Hóa học-Thanh Sinh học-Quân  
4 Toán-Toại Tin học-Nga Vật lí-Hải.L(1) Toán-Huệ Địa Lí-Nhung.H  
5            
6 C 1 Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Xuyên Tin học-Hương Ngữ văn-Hạnh Hóa học-Trung  
2 Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Xuyên Ngữ văn-Thủy Ngữ văn-Hạnh Hóa học-Trung  
3 Sinh học-Trang.Đ Công nghệ-Liêm Ngữ văn-Thủy Vật lí-Dung GDCD-Ý.T  
4 Công nghệ-Liêm Sinh học-Trang.Đ Vật lí-Hải.L(1) Vật lí-Dung Tin học-Vân  
5            
7 C 1 Vật lí-Muội Hóa học-Hùng.N Công nghệ-Tâm Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Thái  
2 Vật lí-Muội Công nghệ-Liêm GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Thái  
3 Địa Lí-Ngọc.Đ Vật lí-Thuy Hóa học-Nhung Sinh học-Trang.Đ Vật lí-Muội  
4 Lịch Sử-Trang.N(1) Vật lí-Thuy Địa Lí-Ngọc.Đ Công nghệ-Tâm Hóa học-Trung  
5 SHL-Trang.N(1) SHL-Tâm.N SHL-Hương SHL-Trang.Đ SHL-Anh  
Thứ Buổi Tiết 12A2TN 12A1TN 12A3TN 12A4TN 12A5TN  
2 C 1            
2            
3            
4            
5            
3 C 1            
2     Toán-Hùng      
3     Toán-Hùng      
4     Sinh học-Na      
5     Sinh học-Na      
4 C 1            
2 Toán-Phúc          
3 Toán-Phúc          
4 Vật lí-Văn          
5 Vật lí-Văn          
5 C 1            
2   Toán-Mộng        
3   Toán-Mộng        
4   Sinh học-Quân        
5   Sinh học-Quân        
6 C 1            
2            
3            
4            
5            
7 C 1            
2       Sinh học-Tiếp Toán-Trang.P  
3       Sinh học-Tiếp Toán-Trang.P  
4       Toán-Phúc Sinh học-Nhàn.U  
5       Toán-Phúc Sinh học-Nhàn.U  
Thứ Buổi Tiết 12A6XH 12A11TN 12A12TN      
2 C 1            
2            
3            
4            
5            
3 C 1            
2     Toán-Bích      
3 Toán-Bích   Vật lí-Văn      
4 Toán-Bích   Vật lí-Văn      
5            
4 C 1            
2            
3            
4            
5            
5 C 1            
2   Sinh học-Hằng.S        
3   Sinh học-Hằng.S        
4   Toán-Mỹ        
5            
6 C 1            
2            
3            
4            
5            
7 C 1            
2            
3            
4            
5            

CÁC BÀI KHÁC
đang xây dựng
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT