Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH VÀ KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH NĂM 2021

1. Kế Hoạch thực hiện và kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021: /NG/uploads/files/1.1__-_KH_THUC_HIEN_CCHC_NAM_2021.PDF.
2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: /NG/uploads/files/3._3_-_dia_chi_phan_anh_tiep_nhan_kien_nghi%281%29.PDF.
3. công văn số 18 về việc thực hiện chỉ thị 10: /NG/uploads/files/5.4_-_CV_thuc_hien_chi_thi_10.PDF
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT