Ngày 08 tháng 07 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

BUỔI SÁNG
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
2 S 1 Chào cờ-Dung Chào cờ-Hùng Chào cờ-Trinh Chào cờ-Hằng Chào cờ-Muội Chào cờ-Trân Chào cờ-Trang.N(1)
2 Vật lí-Dung Toán-Hùng Lịch Sử-Thùy GDCD-Khoa.N Vật lí-Muội Hóa học-Trân Tin học-Tâm.P
3 Ngữ văn-Đào.P Ngữ văn-Trinh Tin học-Tâm.P Hóa học-Thanh Vật lí-Muội Vật lí-Văn GDCD-Tâm.N
4 GDCD-Tâm.N Tin học-Hương Hóa học-Nhung Hóa học-Thanh Tin học-Tâm.P Ngữ văn-Đào Sinh học-Quân
5 Toán-Huệ GDCD-Khoa.N Hóa học-Nhung Sinh học-Quân Địa Lí-Thúy Ngữ văn-Đào Lịch Sử-Trang.N(1)
3 S 1 Ngoại ngữ-Út Vật lí-Kha Hóa học-Nhung Tin học-Khoa Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Ngoại ngữ-Toàn Toán-Toại
2 Ngoại ngữ-Út Vật lí-Kha Ngoại ngữ-Hòa.N Toán-Phương GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Toàn Tin học-Tâm.P
3 Địa Lí-Thúy Công nghệ-Tiếp Ngoại ngữ-Hòa.N Toán-Phương Tin học-Tâm.P Toán-Phúc Vật lí-Hải.L(1)
4 Ngữ văn-Đào.P Hóa học-Trung Tin học-Tâm.P Vật lí-Hằng Toán-Toại Sinh học-Quân Vật lí-Hải.L(1)
5 Ngữ văn-Đào.P Hóa học-Trung Toán-Mỹ Vật lí-Hằng Toán-Toại Lịch Sử-Thùy Địa Lí-Thúy
4 S 1 Địa Lí-Thúy Ngoại ngữ-Tuyền Ngữ văn-Trinh Hóa học-Thanh Ngữ văn-Như Vật lí-Văn Ngữ văn-Thái
2 Toán-Huệ Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Tiên Sinh học-Trang.Đ Vật lí-Văn Ngữ văn-Thái
3 Ngoại ngữ-Út Ngữ văn-Trinh GDCD-Tâm.N Ngoại ngữ-Tiên Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Đào Địa Lí-Thúy
4 Lịch Sử-Nga.B Ngữ văn-Trinh Địa Lí-Thúy Toán-Phương Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Đào Vật lí-Hải.L(1)
5              
5 S 1 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN
2 Hóa học-Nơ Ngoại ngữ-Tuyền Công nghệ-Tiếp Ngoại ngữ-Tiên Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Toán-Phúc Ngoại ngữ-Toàn
3 Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Tuyền Vật lí-Dung Ngoại ngữ-Tiên Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Toán-Phúc Ngoại ngữ-Toàn
4 Công nghệ-Tiếp Toán-Hùng Vật lí-Dung Ngữ văn-Xuyên Địa Lí-Thúy Hóa học-Trân Ngữ văn-Thái
5 Sinh học-Trang.Đ Toán-Hùng Địa Lí-Thúy Ngữ văn-Xuyên Hóa học-Hùng.N Hóa học-Trân Ngữ văn-Thái
6 S 1 Hóa học-Nơ Tin học-Hương Ngoại ngữ-Hòa.N Lịch Sử-Tuấn Toán-Toại GDCD-Ý.T Ngoại ngữ-Toàn
2 Hóa học-Nơ Ngoại ngữ-Tuyền Ngoại ngữ-Hòa.N Ngữ văn-Xuyên Toán-Toại Địa Lí-Lâm Ngoại ngữ-Toàn
3 Tin học-Vân Hóa học-Trung Toán-Mỹ Ngữ văn-Xuyên Ngữ văn-Như Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Trân
4 Toán-Huệ Sinh học-Hằng.S Toán-Mỹ Địa Lí-Lâm Vật lí-Muội Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Trân
5 Toán-Huệ Toán-Hùng Sinh học-Hằng.S Tin học-Khoa Lịch Sử-Nga.B Tin học-Vân Toán-Toại
7 S 1 Vật lí-Dung Ngữ văn-Trinh Toán-Mỹ Công nghệ-Tiếp Ngữ văn-Như Địa Lí-Lâm Toán-Toại
2 Vật lí-Dung Lịch Sử-Trang.N(1) Ngữ văn-Trinh Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Như Toán-Phúc Toán-Toại
3 Tin học-Vân Vật lí-Kha Ngữ văn-Trinh Toán-Phương Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Công nghệ-Nhàn.U Công nghệ-Tiếp
4 Ngữ văn-Đào.P Địa Lí-Lâm Vật lí-Dung Vật lí-Hằng Công nghệ-Nhàn.U Tin học-Vân Hóa học-Trân
5 SHL-Dung SHL-Hùng SHL-Trinh SHL-Hằng SHL-Muội SHL-Trân SHL-Trang.N(1)
Thứ Buổi Tiết 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13  
2 S 1 Chào cờ-Hương Chào cờ-Kha Chào cờ-Hạnh Chào cờ-Khoa.N Chào cờ-Huệ Chào cờ-Nương  
2 Tin học-Hương Hóa học-Nhung Ngữ văn-Hạnh Sinh học-Hằng.S Toán-Huệ Toán-Nương  
3 Lịch Sử-Thùy Vật lí-Kha Hóa học-Nhung GDCD-Khoa.N Toán-Huệ Địa Lí-Thúy  
4 Ngữ văn-Hạnh Vật lí-Kha Công nghệ-Nhàn.U Ngoại ngữ-Tuyền Địa Lí-Lâm Vật lí-Muội  
5 Ngữ văn-Hạnh GDCD-Tâm.N Lịch Sử-Thùy Ngoại ngữ-Tuyền Công nghệ-Nhàn.U Vật lí-Muội  
3 S 1 Sinh học-Quân Toán-Phương Ngoại ngữ-Tiên Toán-Mỹ Hóa học-Hùng.N Hóa học-Nơ  
2 Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Hóa học-Nhung Ngoại ngữ-Tiên Địa Lí-Thúy Tin học-Khoa Hóa học-Nơ  
3 Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Hóa học-Nhung Sinh học-Quân Hóa học-Nơ Lịch Sử-Thùy Tin học-Khoa  
4 Toán-Phương Tin học-Lùn Hóa học-Nhung Hóa học-Nơ Ngoại ngữ-Toàn Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
5 Vật lí-Hải.L(1) Ngoại ngữ-Hòa.N Hóa học-Nhung Tin học-Lùn Ngoại ngữ-Toàn Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
4 S 1 Vật lí-Hải.L(1) Toán-Phương Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Xuyên Vật lí-Dung Sinh học-Trang.Đ  
2 Vật lí-Hải.L(1) Toán-Phương GDCD-Tâm.N Ngữ văn-Xuyên Vật lí-Dung Địa Lí-Thúy  
3 Toán-Phương Ngữ văn-Như Toán-Huệ Ngoại ngữ-Tuyền Sinh học-Quân Ngữ văn-Thái  
4 Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Như Toán-Huệ Ngoại ngữ-Tuyền GDCD-Tâm.N Ngữ văn-Thái  
5              
5 S 1 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN  
2 Hóa học-Trung Địa Lí-Thúy Ngữ văn-Hạnh Ngữ văn-Xuyên Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Thái  
3 Hóa học-Trung Tin học-Lùn Ngữ văn-Hạnh Địa Lí-Thúy Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Thái  
4 Ngữ văn-Hạnh Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Tiên Toán-Mỹ Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Nơ  
5 Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Tiên Tin học-Lùn Vật lí-Dung Công nghệ-Tiếp  
6 S 1 Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Như Vật lí-Muội Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thủy Toán-Nương  
2 Tin học-Hương Lịch Sử-Nga.B Vật lí-Muội Lịch Sử-Tuấn Ngữ văn-Thủy GDCD-Ý.T  
3 GDCD-Ý.T Địa Lí-Thúy Toán-Huệ Hóa học-Nơ Địa Lí-Lâm Tin học-Khoa  
4 Hóa học-Trung Ngoại ngữ-Hòa.N Tin học-Vân Công nghệ-Tiếp Tin học-Khoa Lịch Sử-Nga.B  
5 Công nghệ-Tiếp Vật lí-Kha Địa Lí-Lâm Ngữ văn-Xuyên Ngoại ngữ-Toàn Vật lí-Muội  
7 S 1 Toán-Phương Sinh học-Hằng.S Tin học-Vân Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thủy Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
2 Toán-Phương Công nghệ-Tiếp Toán-Huệ Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thủy Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
3 Ngữ văn-Hạnh Ngữ văn-Như Vật lí-Muội Toán-Mỹ Toán-Huệ Toán-Nương  
4 Ngoại ngữ-Hùng.N(1) Toán-Phương Ngữ văn-Hạnh Toán-Mỹ Toán-Huệ Toán-Nương  
5 SHL-Hương SHL-Kha SHL-Hạnh SHL-Khoa.N SHL-Huệ SHL-Nương  
Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6  
2 S 1   Nghề-Liêm     Nghề-Khoa Nghề-Vân  
2   Nghề-Liêm     Nghề-Khoa Nghề-Vân  
3       Nghề-Liêm      
4       Nghề-Liêm      
5              
3 S 1 Nghề-Nga            
2 Nghề-Nga            
3     Nghề-Hương        
4     Nghề-Hương        
5              
4 S 1 Thể dục-Nương.N   Nghề-Hương        
2 Thể dục-Nương.N   Nghề-Hương        
3 GD QP-AN-Anh.N         Nghề-Vân  
4 GD QP-AN-Anh.N         Nghề-Vân  
5              
5 S 1   GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Nương.N     GD QP-AN-Đường  
2   GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Nương.N     GD QP-AN-Đường  
3 Nghề-Nga Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N   Nghề-Khoa Thể dục-Phui  
4 Nghề-Nga Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N   Nghề-Khoa Thể dục-Phui  
5              
6 S 1       Nghề-Liêm      
2       Nghề-Liêm      
3   Nghề-Liêm          
4   Nghề-Liêm          
5              
7 S 1       GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Toàn.N    
2       GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Toàn.N    
3       Thể dục-Toàn.N GD QP-AN-Anh.N    
4       Thể dục-Toàn.N GD QP-AN-Anh.N    
5              
Thứ Buổi Tiết 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11    
2 S 1              
2              
3   Nghề-Vân Nghề-Khoa        
4   Nghề-Vân Nghề-Khoa        
5              
3 S 1       Nghề-Lùn Nghề-Tâm(CN)    
2       Nghề-Lùn Nghề-Tâm(CN)    
3 Nghề-Nga            
4 Nghề-Nga            
5              
4 S 1 GD QP-AN-Đường Nghề-Vân Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi    
2 GD QP-AN-Đường Nghề-Vân Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi    
3 Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi Nghề-Lùn Thể dục-Minh    
4 Thể dục-Phui   GD QP-AN-Đợi Nghề-Lùn Thể dục-Minh    
5              
5 S 1 Nghề-Nga Thể dục-Phui Nghề-Khoa Thể dục-Minh Nghề-Tâm(CN)    
2 Nghề-Nga Thể dục-Phui Nghề-Khoa Thể dục-Minh Nghề-Tâm(CN)    
3   GD QP-AN-Đợi   GD QP-AN-Đường      
4   GD QP-AN-Đợi   GD QP-AN-Đường      
5              
6 S 1              
2              
3              
4              
5              
7 S 1              
2              
3              
4              
5              
Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5    
2 S 1 Chào cờ-Hữu Chào cờ-Văn Chào cờ-Hằng.S Chào cờ-Bích Chào cờ-Ngân    
2 Lịch Sử-Phương.Đ Ngữ văn-Ngọc Công nghệ-Anh Toán-Bích Ngữ văn-Ngân    
3 Lịch Sử-Phương.Đ Ngữ văn-Ngọc Vật lí-Trang.N Toán-Bích Ngữ văn-Ngân    
4 Toán-Trang.P Vật lí-Văn Toán-Hùng Ngữ văn-Đào.P Vật lí-Nhã    
5 Toán-Trang.P Vật lí-Văn Toán-Hùng Ngữ văn-Đào.P Vật lí-Nhã    
3 S 1 Ngữ văn-Ngân Toán-Phúc Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Hòa.N Địa Lí-Nhung.H    
2 Ngữ văn-Ngân Toán-Phúc Ngữ văn-Ý Hóa học-Hùng.N Địa Lí-Nhung.H    
3 Toán-Trang.P Hóa học-Hòa Hóa học-Trung Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Ngân    
4 Ngoại ngữ-Tuyền Sinh học-Na Ngoại ngữ-Quang Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Ngân    
5 Ngoại ngữ-Tuyền Sinh học-Na Ngoại ngữ-Quang Địa Lí-Nhung.H Toán-Phúc    
4 S 1 Địa Lí-Ngọc.Đ Hóa học-Hòa Vật lí-Trang.N Lịch Sử-Nga.B Ngoại ngữ-Quyên    
2 Địa Lí-Ngọc.Đ Hóa học-Hòa Vật lí-Trang.N Lịch Sử-Nga.B Ngoại ngữ-Quyên    
3 Hóa học-Thanh Vật lí-Văn Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Hòa.N Hóa học-Trân    
4 Sinh học-Quân Ngoại ngữ-Út Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Hòa.N Hóa học-Trân    
5 Sinh học-Quân Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Quang Hóa học-Hùng.N GDCD-Tâm.N    
5 S 1 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN    
2 Hóa học-Thanh Lịch Sử-Nga.B Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Đào.P Ngoại ngữ-Quyên    
3 Hóa học-Thanh Lịch Sử-Nga.B Địa Lí-Nhung.H Ngữ văn-Đào.P Ngoại ngữ-Quyên    
4 Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Út Lịch Sử-Nga.B Toán-Bích Toán-Phúc    
5 Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Út Lịch Sử-Nga.B Toán-Bích Toán-Phúc    
6 S 1 Vật lí-Hữu Toán-Phúc Hóa học-Trung Sinh học-Tiếp Hóa học-Trân    
2 Vật lí-Hữu Toán-Phúc Hóa học-Trung Sinh học-Tiếp Lịch Sử-Trang.N(1)    
3 GDCD-Khoa.N GDCD-Tâm.N Toán-Hùng Ngoại ngữ-Hòa.N Lịch Sử-Trang.N(1)    
4 Ngoại ngữ-Tuyền Địa Lí-Thúy Toán-Hùng Vật lí-Kha Toán-Phúc    
5 Ngoại ngữ-Tuyền Địa Lí-Thúy GDCD-Ý.T GDCD-Tâm.N Toán-Phúc    
7 S 1 Công nghệ-Liêm Toán-Phúc Ngoại ngữ-Quang Vật lí-Kha Sinh học-Nhàn.U    
2 Vật lí-Hữu Công nghệ-Tâm Sinh học-Hằng.S Vật lí-Kha Sinh học-Nhàn.U    
3 Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Ngọc Sinh học-Hằng.S Công nghệ-Liêm Vật lí-Nhã    
4 Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Ngọc Toán-Hùng Toán-Bích Công nghệ-Tâm    
5 SHL-Hữu SHL-Văn SHL-Hằng.S SHL-Bích SHL-Ngân    
Thứ Buổi Tiết 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10    
2 S 1 Chào cờ-Ngọc Chào cờ-Ngọc.Đ Chào cờ-Lâm Chào cờ-Nhã Chào cờ-Đào.P    
2 GDCD-Tâm.N Địa Lí-Ngọc.Đ Địa Lí-Lâm Vật lí-Nhã Lịch Sử-Trang.N(1)    
3 Công nghệ-Anh Địa Lí-Ngọc.Đ Địa Lí-Lâm Vật lí-Nhã Lịch Sử-Trang.N(1)    
4 Ngữ văn-Ngọc Toán-Nương Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Ý Vật lí-Dung    
5 Ngữ văn-Ngọc Toán-Nương Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Ý Vật lí-Dung    
3 S 1 Vật lí-Hằng Ngữ văn-Hương.P Toán-Chiến Sinh học-Tiếp Ngữ văn-Đào.P    
2 Toán-Mỹ Ngữ văn-Hương.P Vật lí-Hằng Sinh học-Tiếp Ngữ văn-Đào.P    
3 Toán-Mỹ Ngoại ngữ-Tuyền Vật lí-Hằng Toán-Toại Địa Lí-Nhung.H    
4 Hóa học-Hòa GDCD-Ý.T Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Ý Toán-Thoa    
5 Hóa học-Hòa GDCD-Ý.T Hóa học-Hùng.N Ngữ văn-Ý Toán-Thoa    
4 S 1 Ngoại ngữ-Hòa.N Sinh học-Quân Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Út Toán-Thoa    
2 Ngoại ngữ-Hòa.N Sinh học-Quân Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Út Ngoại ngữ-Quang    
3 Hóa học-Hòa Địa Lí-Ngọc.Đ Sinh học-Trang.Đ Toán-Toại Ngoại ngữ-Quang    
4 Ngữ văn-Ngọc Vật lí-Văn Sinh học-Trang.Đ Toán-Toại Hóa học-Thanh    
5 Ngữ văn-Ngọc Vật lí-Văn Địa Lí-Lâm Địa Lí-Thúy Hóa học-Thanh    
5 S 1 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN    
2 Ngoại ngữ-Hòa.N Hóa học-Trân Toán-Chiến Ngoại ngữ-Út Toán-Thoa    
3 Sinh học-Trang.Đ Hóa học-Trân Toán-Chiến Công nghệ-Anh Toán-Thoa    
4 Sinh học-Trang.Đ Ngoại ngữ-Tuyền Ngoại ngữ-Quyên Hóa học-Trung Ngữ văn-Đào.P    
5 Toán-Mỹ Ngoại ngữ-Tuyền Công nghệ-Anh Hóa học-Trung Ngữ văn-Đào.P    
6 S 1 Toán-Mỹ Ngữ văn-Hương.P Toán-Chiến Địa Lí-Thúy Ngoại ngữ-Quang    
2 Toán-Mỹ Ngữ văn-Hương.P Toán-Chiến Địa Lí-Thúy Sinh học-Hằng.S    
3 Lịch Sử-Phương.Đ Toán-Nương Lịch Sử-Biển Toán-Toại Sinh học-Hằng.S    
4 Lịch Sử-Phương.Đ Lịch Sử-Trang.N(1) Ngữ văn-Hương.P Toán-Toại GDCD-Khoa.N    
5 Ngoại ngữ-Hòa.N Lịch Sử-Trang.N(1) Ngữ văn-Hương.P Lịch Sử-Biển GDCD-Khoa.N    
7 S 1 Vật lí-Hằng Toán-Nương Lịch Sử-Biển GDCD-Ý.T Địa Lí-Nhung.H    
2 Vật lí-Hằng Toán-Nương Lịch Sử-Biển GDCD-Ý.T Địa Lí-Nhung.H    
3 Địa Lí-Ngọc.Đ Công nghệ-Tâm GDCD-Khoa.N Lịch Sử-Biển Lịch Sử-Trang.N(1)    
4 Địa Lí-Ngọc.Đ Lịch Sử-Trang.N(1) GDCD-Khoa.N Lịch Sử-Biển Công nghệ-Liêm    
5 SHL-Ngọc SHL-Ngọc.Đ SHL-Lâm SHL-Nhã SHL-Đào.P    

BUỔI CHIỀU
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
2 C 1              
2   GD QP-AN-Đường         GD QP-AN-Đợi
3   GD QP-AN-Đường         GD QP-AN-Đợi
4   Thể dục-Tươi         Thể dục-Nương.N
5   Thể dục-Tươi         Thể dục-Nương.N
3 C 1              
2              
3              
4              
5              
4 C 1              
2     Thể dục-Tươi GD QP-AN-Đường      
3     Thể dục-Tươi GD QP-AN-Đường      
4     GD QP-AN-Đường Thể dục-Tươi      
5     GD QP-AN-Đường Thể dục-Tươi      
5 C 1              
2 GD QP-AN-Đường         Thể dục-Tươi  
3 GD QP-AN-Đường         Thể dục-Tươi  
4 Thể dục-Tươi         GD QP-AN-Đợi  
5 Thể dục-Tươi         GD QP-AN-Đợi  
6 C 1              
2              
3              
4              
5              
7 C 1              
2         GD QP-AN-Đợi    
3         GD QP-AN-Đợi    
4         Thể dục-Tươi    
5         Thể dục-Tươi    
Thứ Buổi Tiết 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13  
2 C 1              
2              
3              
4              
5              
3 C 1              
2 GD QP-AN-Đợi     Thể dục-Nương.N      
3 GD QP-AN-Đợi     Thể dục-Nương.N      
4 Thể dục-Nương.N     GD QP-AN-Anh.N      
5 Thể dục-Nương.N     GD QP-AN-Anh.N      
4 C 1              
2   Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N        
3   Thể dục-Nương.N GD QP-AN-Anh.N        
4   GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Nương.N        
5   GD QP-AN-Anh.N Thể dục-Nương.N        
5 C 1              
2         Thể dục-Toàn.N    
3         Thể dục-Toàn.N    
4         GD QP-AN-Anh.N    
5         GD QP-AN-Anh.N    
6 C 1              
2              
3              
4              
5              
7 C 1              
2           GD QP-AN-Anh.N  
3           GD QP-AN-Anh.N  
4           Thể dục-Toàn.N  
5           Thể dục-Toàn.N  
Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6  
2 C 1 Công nghệ-Anh Hóa học-Thanh Ngữ văn-Hương.P Sinh học-Hằng.S Lịch Sử-Tuấn Hóa học-Nhung  
2 Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Tiên Sinh học-Trang.Đ Ngữ văn-Thủy  
3 Ngữ văn-Ý Ngoại ngữ-Quyên Sinh học-Hằng.S Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Đào Ngữ văn-Thủy  
4 Lịch Sử-Biển Toán-Trang.P Ngoại ngữ-Tiên Lịch Sử-Tuấn Công nghệ-Tâm Công nghệ-Anh  
5 Chào cờ-Biển Chào cờ-Trang.P Chào cờ-Tâm Chào cờ-Liêm Chào cờ-Đào Chào cờ-Thủy  
3 C 1 Tin học-Nga Ngữ văn-Hạnh Ngoại ngữ-Tiên Toán-Chiến Hóa học-Nơ Vật lí-Nhã  
2 Toán-Thoa Ngữ văn-Hạnh Địa Lí-Nhung.H Toán-Chiến GDCD-Tâm.N Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
3 Toán-Thoa Ngoại ngữ-Quyên Công nghệ-Tâm GDCD-Khoa.N Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
4 Hóa học-Trung Toán-Trang.P Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Tiên Toán-Hiếu Hóa học-Nhung  
5 Hóa học-Trung Toán-Trang.P Ngữ văn-Hương.P Ngoại ngữ-Tiên Toán-Hiếu Hóa học-Nhung  
4 C 1 Toán-Thoa Vật lí-Hữu Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Như Ngữ văn-Đào Toán-Chiến  
2 Ngữ văn-Ý Sinh học-Quân Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Như Ngữ văn-Đào Toán-Chiến  
3 Ngữ văn-Ý Hóa học-Thanh Toán-Trang Hóa học-Hòa Toán-Hiếu Sinh học-Quân  
4 Vật lí-Hải.L(1) Hóa học-Thanh Toán-Trang Hóa học-Hòa Toán-Hiếu Lịch Sử-Tuấn  
5              
5 C 1 Toán-Thoa Ngoại ngữ-Quyên Sinh học-Hằng.S Vật lí-Thuy Vật lí-Chuẩn Toán-Chiến  
2 Toán-Thoa Sinh học-Quân Vật lí-Chuẩn Vật lí-Thuy Hóa học-Nơ Toán-Chiến  
3 Vật lí-Hải.L(1) Toán-Trang.P Toán-Trang Toán-Chiến Hóa học-Nơ Sinh học-Quân  
4 Vật lí-Hải.L(1) Toán-Trang.P Hóa học-Hùng.N Toán-Chiến Toán-Hiếu Địa Lí-Ngọc.Đ  
5 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN  
6 C 1 Sinh học-Trang.Đ Ngữ văn-Hạnh Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Như Ngoại ngữ-Quang Toán-Chiến  
2 Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Hạnh Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Như Sinh học-Trang.Đ Tin học-Hương  
3 Ngoại ngữ-Toàn Tin học-Lùn Tin học-Hương Toán-Chiến Tin học-Khoa GDCD-Ý.T  
4 Hóa học-Trung GDCD-Tâm.N GDCD-Ý.T Tin học-Lùn Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thủy  
5 GDCD-Ý.T Công nghệ-Liêm Lịch Sử-Tuấn Vật lí-Thuy Vật lí-Chuẩn Ngữ văn-Thủy  
7 C 1 Sinh học-Trang.Đ Địa Lí-Ngọc.Đ Hóa học-Hùng.N Hóa học-Hòa Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
2 Ngoại ngữ-Toàn Vật lí-Hữu Hóa học-Hùng.N Địa Lí-Ngọc.Đ Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Hùng.N(1)  
3 Ngoại ngữ-Toàn Vật lí-Hữu Toán-Trang Sinh học-Hằng.S Địa Lí-Nhung.H Vật lí-Nhã  
4 Địa Lí-Nhung.H Lịch Sử-Biển Toán-Trang Công nghệ-Liêm Ngữ văn-Đào Vật lí-Nhã  
5 SHL-Biển SHL-Trang.P SHL-Tâm SHL-Liêm SHL-Đào SHL-Thủy  
Thứ Buổi Tiết 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11    
2 C 1 Tin học-Nga Tin học-Vân Công nghệ-Liêm Ngoại ngữ-Tiên Sinh học-Trang.Đ    
2 Hóa học-Nhung Hóa học-Hòa Lịch Sử-Tuấn Sinh học-Hằng.S Hóa học-Thanh    
3 Hóa học-Nhung Hóa học-Hòa Sinh học-Trang.Đ Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Trinh    
4 Ngữ văn-Ý Sinh học-Hằng.S Toán-Hiếu Ngữ văn-Hương.P Ngữ văn-Trinh    
5 Chào cờ-Anh Chào cờ-Vân Chào cờ-Trang.Đ Chào cờ-Đường Chào cờ-Đợi    
3 C 1 Hóa học-Nhung GDCD-Tâm.N Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Hương.P GDCD-Khoa.N    
2 Ngữ văn-Ý Vật lí-Nhã Ngoại ngữ-Quyên Ngoại ngữ-Tiên Toán-Hiếu    
3 Ngữ văn-Ý Vật lí-Nhã Địa Lí-Nhung.H Ngoại ngữ-Tiên Toán-Hiếu    
4 GDCD-Tâm.N Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Nơ Toán-Thoa Ngoại ngữ-Hùng.N(1)    
5 Ngoại ngữ-Quang Ngoại ngữ-Toàn Hóa học-Nơ GDCD-Tâm.N Công nghệ-Tâm    
4 C 1 Ngữ văn-Ý Hóa học-Hòa Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Hương.P Lịch Sử-Tuấn    
2 Toán-Trang Lịch Sử-Tuấn Ngoại ngữ-Quyên Toán-Thoa Toán-Hiếu    
3 Lịch Sử-Tuấn Ngữ văn-Thái Ngữ văn-Xuyên Toán-Thoa Ngữ văn-Trinh    
4 Ngoại ngữ-Quang Ngữ văn-Thái Ngữ văn-Xuyên Ngoại ngữ-Tiên Ngữ văn-Trinh    
5              
5 C 1 Toán-Trang Địa Lí-Ngọc.Đ Hóa học-Nơ Địa Lí-Nhung.H Hóa học-Thanh    
2 Toán-Trang Toán-Bích Toán-Hiếu Sinh học-Hằng.S Hóa học-Thanh    
3 Vật lí-Thuy Toán-Bích Toán-Hiếu Toán-Thoa Vật lí-Chuẩn    
4 Địa Lí-Nhung.H Sinh học-Hằng.S Vật lí-Thuy Toán-Thoa Vật lí-Chuẩn    
5 NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN NGLL-ĐOÀN TN    
6 C 1 Vật lí-Thuy Toán-Bích Tin học-Hương Hóa học-Trung Ngoại ngữ-Hùng.N(1)    
2 Vật lí-Thuy Ngữ văn-Thái GDCD-Ý.T Hóa học-Trung Ngoại ngữ-Hùng.N(1)    
3 Ngoại ngữ-Quang Ngữ văn-Thái Sinh học-Trang.Đ Vật lí-Thuy Vật lí-Chuẩn    
4 Ngoại ngữ-Quang Công nghệ-Liêm Ngữ văn-Xuyên Vật lí-Thuy Sinh học-Trang.Đ    
5 Sinh học-Trang.Đ Ngoại ngữ-Toàn Ngữ văn-Xuyên Tin học-Lùn Tin học-Khoa    
7 C 1 Toán-Trang Ngoại ngữ-Toàn Vật lí-Thuy Hóa học-Trung Toán-Hiếu    
2 Toán-Trang Vật lí-Nhã Vật lí-Thuy Lịch Sử-Biển Toán-Hiếu    
3 Công nghệ-Anh Toán-Bích Toán-Hiếu Công nghệ-Tâm Địa Lí-Ngọc.Đ    
4 Sinh học-Trang.Đ Toán-Bích Toán-Hiếu Vật lí-Thuy Ngoại ngữ-Hùng.N(1)    
5 SHL-Anh SHL-Vân SHL-Trang.Đ SHL-Đường SHL-Đợi    
Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5    
2 C 1              
2 Ngoại ngữ-Tuyền Ngoại ngữ-Út     Sinh học-Nhàn.U    
3 Hóa học-Thanh Sinh học-Na     Sinh học-Nhàn.U    
4 Hóa học-Thanh Sinh học-Na          
5              
3 C 1              
2 Thể dục-Minh Tin học-Tài Vật lí-Trang.N GD QP-AN-Đường Tin học-Nga    
3 Thể dục-Minh Tin học-Tài Vật lí-Trang.N GD QP-AN-Đường Tin học-Nga    
4 GD QP-AN-Đợi Vật lí-Văn Ngữ văn-Ý Thể dục-Minh Vật lí-Nhã    
5 GD QP-AN-Đợi Vật lí-Văn Ngữ văn-Ý Thể dục-Minh Vật lí-Nhã    
4 C 1              
2 Vật lí-Hữu GD QP-AN-Đợi Thể dục-Minh Tin học-Tâm.P Toán-Phúc    
3 Vật lí-Hữu GD QP-AN-Đợi Thể dục-Minh Tin học-Tâm.P Toán-Phúc    
4 Sinh học-Quân Thể dục-Minh GD QP-AN-Đợi Sinh học-Tiếp Ngữ văn-Ngân    
5 Sinh học-Quân Thể dục-Minh GD QP-AN-Đợi Sinh học-Tiếp Ngữ văn-Ngân    
5 C 1              
2 Tin học-Nga     Hóa học-Hùng.N Hóa học-Trân    
3 Tin học-Nga Toán-Phúc Tin học-Tài Hóa học-Hùng.N Hóa học-Trân    
4   Toán-Phúc Tin học-Tài Ngoại ngữ-Hòa.N Ngoại ngữ-Quyên    
5              
6 C 1              
2     Ngoại ngữ-Quang        
3     Toán-Hùng Toán-Bích      
4     Toán-Hùng Toán-Bích      
5              
7 C 1              
2 Toán-Trang.P Hóa học-Hòa Hóa học-Trung Ngữ văn-Đào.P GD QP-AN-Đường    
3 Toán-Trang.P Hóa học-Hòa Hóa học-Trung Ngữ văn-Đào.P GD QP-AN-Đường    
4 Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Ngọc Sinh học-Hằng.S Vật lí-Kha Thể dục-Minh    
5 Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Ngọc Sinh học-Hằng.S Vật lí-Kha Thể dục-Minh    
Thứ Buổi Tiết 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10    
2 C 1              
2         Thể dục-Tươi    
3   Ngoại ngữ-Tuyền     Thể dục-Tươi    
4 Tin học-Nga Ngoại ngữ-Tuyền   Ngoại ngữ-Út GD QP-AN-Anh.N    
5 Tin học-Nga     Ngoại ngữ-Út GD QP-AN-Anh.N    
3 C 1              
2 Thể dục-Phui GD QP-AN-Anh.N Ngữ văn-Hương.P   Tin học-Tâm.P    
3 Thể dục-Phui GD QP-AN-Anh.N Ngữ văn-Hương.P   Tin học-Tâm.P    
4 GD QP-AN-Đường Thể dục-Phui Tin học-Tài        
5 GD QP-AN-Đường Thể dục-Phui          
4 C 1              
2 Toán-Mỹ Ngữ văn-Hương.P     Ngoại ngữ-Quang    
3 Toán-Mỹ Ngữ văn-Hương.P Tin học-Tài   Ngoại ngữ-Quang    
4 Ngữ văn-Ngọc Tin học-Tài Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Ý Toán-Thoa    
5 Ngữ văn-Ngọc   Ngoại ngữ-Quyên Ngữ văn-Ý Toán-Thoa    
5 C 1              
2   Tin học-Tài GD QP-AN-Anh.N Toán-Toại      
3 Vật lí-Hằng Toán-Nương GD QP-AN-Anh.N Toán-Toại      
4 Vật lí-Hằng Toán-Nương Thể dục-Phui Tin học-Nga      
5 Ngoại ngữ-Hòa.N   Thể dục-Phui Tin học-Nga      
6 C 1              
2              
3              
4     Toán-Chiến        
5     Toán-Chiến        
7 C 1              
2 Sinh học-Trang.Đ     Thể dục-Tươi      
3 Sinh học-Trang.Đ     Thể dục-Tươi      
4 Hóa học-Hòa     GD QP-AN-Anh.N Ngữ văn-Đào.P    
5 Hóa học-Hòa     GD QP-AN-Anh.N Ngữ văn-Đào.P    

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT