Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TRẬT TỰ KỶ LUẬT

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:  /KHTTKL-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 20 tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH TRẬT TỰ, KỶ LUẬT VÀ PHONG TRÀO ĐOÀN NĂM HỌC 2018 - 2019
Căn cứ Hướng dẫn số 1990/HD-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018-2019;
Căn cứ công văn số  2060/SGDĐT-CTTT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019;
Căn cứ công văn số 1922/SGDĐT-VP về việc thống nhất ngày khai giảng, chuẩn bị năm học mới và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của hiệu trưởng nhà trường;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận trật tự kỷ luật của trường THPT Kế Sách xây dựng  kế hoạch trật tự, kỷ luật và phong trào đoàn năm học 2018-2019 như sau:
 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
            1. Đặc điểm chung
          a. Về đội ngũ cán bộ giáo viên
          Tổng cộng 104. Trong đó :     
- BGH:4, 2 đại học, 2 thạc sĩ;
- Bí thư đoàn: 01;
                   - Giáo viên: 93, 10 thạc sĩ, 83 trình độ đại học;
                   - CNV: 6, trung cấp 4, THPT: 1; THCS:1;
STT Môn Số lượng Nữ Dân tộc Trên chuẩn Ghi chú
Khmer Hoa
1 Toán 13 8 1   3  
2 Vật lý 10 5 2   3  
3 Hóa học 7 3 1 `1 3  
4 Sinh học 6 3 3      
5 Ngữ văn 14 12 1   1  
6 Lịch sử 5 3 1      
7 Địa lý 4 3 1      
8 GDCD 4 2        
9 KTCN 3 1        
10 KTNN 2 1        
11 Tin học 7 4        
12 Anh văn 9 6 1      
13 Thể dục 6 2        
14 GDQP 3          
Đảng viên: 46,  nữ 22, dự bị 6
          b. Học sinh
Khối Số lớp HS Sĩ số HS
TB/lớp
Số HS
Lưu ban
Tổng số Nữ Dân tộc
Khmer Hoa
10 12            
11 10            
12 12            
          c. cơ sở vật chất
          - Diện tích : trên 15.000m2;
          - Phòng học : 29 phòng, 17 kiên cố, 12 xuống cấp trầm trọng;
          - Phòng chức năng:       
+ 2 phòng tin học với 30 máy;
+ 3 phòng thí nghiệm : Lý, Hóa, Sinh;
+ 2 phòng nghe nhìn;                        + 1 phòng họp;
+ 1 phòng kế toán;                            + 1 phòng giáo viên;
+ 1 văn phòng;                                  + 4 phòng BGH;
+ 1 phòng Công đoàn;                      + 1 phòng Y tế;
+ 1 phòng Truyền thống.
          B. KẾ HOẠCH TRẬT TỰ, KỶ LUẬT NĂM HỌC 2017-2018
Chủ đề năm học: “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”
          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “trường học thân thiện học- sinh tích cực”. Đẩy mạnh thực hiện tốt chủ đề năm học “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”
2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên: Tiếp tục tiển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toản, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỷ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn và phấn đấu làm giảm hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh; tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh. Quan tâm việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn thanh niên.
5.  Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lí, hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác đoàn, văn hóa, thể dục, thể thao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hoc sinh theo quy định của pháp luật.   
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sống.
Thực hiện tốt Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn bó với học sinh. Chủ đề năm học: “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”.
Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của ngành đối với học sinh; đặc biệt là tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến học sinh Luật An ninh mạng; thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.  
Khuyến khích Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V-2018 trên website: http://www.hocvalamtheobac.vn; sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong giảng dạy, học tập và hoạt động ngoài giờ lên lớp; giới thiệu rộng rải trang thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh http://www.hochiminh.vn tới tất cả giáo viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo các tấm gương học tập và làm theo bác.
Tổ chức tuyên truyền, học tập nội dung Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông ngày 04/11/2002 (DOC) giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH ngày 21/3/2013. Thông tin về các nội dung chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam
Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. 
Tạo điều kiện để đội ngũ Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn tâm lý,… tham gia các đợt tập huấn do Bộ GDĐT và Sở GDĐT tổ chức.
Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong đội ngũ giáo viên và học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong nhà trường. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo trường, cán bộ, giáo viên với học sinh để nắm bắt tân tư nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu biểu của học sinh trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh.
Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường nhằm giúp giáo viên, lãnh đạo trường nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và có khả năng ứng phó tích cực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn và xã hội, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Tập trung chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm, người gắn bó gần gũi với các em, nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn học đường đối với học sinh lớp chủ nhiệm.
Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học 2017-2018. Tổ chức lễ Khai giảng năm học, Lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12, Lễ đón học sinh đầu cấp, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca trên nền nhạc trong buổi lễ khai giảng, tổ chức lễ chào sờ đầu tuần đúng nghi thức và thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. 
Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh trong nhà trường thông qua các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi chào cờ và các buồi hoạt động ngoại khóa.
Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi truyền thống nhân các ngày lễ lớn 20/11, 9/1, 26/3,... Năm học 2018-2019, đoàn trường tiếp tục tổ chức cắm trại hoặc văn nghệ “mừng Đảng, mừng Xuân” nhằm tạo sân chơi lành mạnh thu hút các em học sinh trong nhà trường tham gia.
Sắp xếp lại Thư viện trường, bổ sung nhiều sách giáo khoa mới, sách tham khảo,.. thu hút giáo viên và học sinh tham gia học tập nghiên cứu.
Tiếp tục duy trì các câu lạc bộ thể thao như: bóng chuyền, câu lông, bi sắt,…Câu lạc bộ Anh văn của nhà trường sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh yêu thích bộ môn tham gia học tập nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. 
 Thông qua các hoạt động Đoàn thanh niên, thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo dục cho học sinh tính khiêm tốn, thật thà trong học tập và trong đời sống; biết kính yêu, biết công ơn thầy cô, cha mẹ; Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè, tôn trọng thầy cô và người lớn tuổi. Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục an toàn giao thông.
Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; học sinh nghèo vượt khó, tham gia tích cực phong trào trường, công tác xã hội và tình nguyện.
Lựa chọn các đoàn viên nghèo, vượt khó học tốt để trao học bổng giúp các em vượt qua khó khăn tham gia học tập tốt.  
Thường xuyên cập nhật, khai thác thông tin thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương nười tốt trong học sinh sinh viên.
2. Hoạt động Đoàn thanh niên
Tích cực triển khai trong Đoàn viên giáo viên và học sinh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn bó với học sinh. Tực hiện tốt Chủ đề năm học: “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”.
Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.  Thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường theo Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công An (Quy chế Phối hợp số 292/QCPH/SGDĐT/CATST của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Sóc Trăng). Tham gia quản lý tốt “Mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”. Đảm bảo cho học sinh an toàn khi đến trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, mại dâm vào đầu năm học, trước và sau khi nghỉ tết nguyên đán và các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) theo Thông tư số 31/2009/ BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết hợp với Công an huyện Kế Sách tiến hành kiểm tra chất ma túy ở một số học sinh.
Tăng cường công tác giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông. Tổ chức kí cam kết, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh. Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông, không chạy xe hàng 2, hàng 3, không nô đùa, không chạy mô tô khi chưa đủ tuổi. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tiếp tục vận động học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018-2019.
Thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 28/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công An.
Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, mại dâm vào đầu năm học, trước và sau khi nghỉ tết nguyên đán và các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) theo Thông tư số 31/2009/ BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết hợp với Công an huyện Kế Sách tiến hành kiểm tra chất ma túy ở một số học sinh.
Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên hướng dẫn cho cho các học sinh khối 12 lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích của mình thông qua các buổi chào cờ. Tiếp tục tổ chức cho học sinh khối 12 đi hướng hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đế chương trình tín dụng cho học sinh theo quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.   
Tiếp tục cho học sinh thực hiện mặc đồng phục theo qui định ở tất cả các ngày trong tuần. Riêng 2 ngày thứ 2 và thứ 5 học sinh thực hiện áo dài truyền thống.
Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi truyền thống nhân các ngày lễ lớn 20/11, 9/1, 26/3,... Năm học 2018-2019, đoàn trường tiếp tục tổ chức cắm trại hoặc văn nghệ “mừng Đảng, mừng Xuân” nhằm tạo sân chơi lành mạnh thu hút các em học sinh trong nhà trường tham gia.
Tổ chức các hoạt động tình nguyện, nhân ái, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng ở địa phương bằng các công việc như ngày thứ 7 tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; hiến máu nhân đạo; đóng góp vì người nghèo;…trồng hoa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện.
Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, nòng cốt là chi Đoàn giáo viên.Tiếp tục đổi mới công tác phát triển đoàn viên mới trên cơ sở chú trọng chất lượng.
Tuyên truyền, giáo dục học sinh chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường rèn luyện cho học sinh nhà trường kỹ năng ứng xử có văn hóa, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi, bạn bè chung sống thân thiện , phòng ngừa bạo lực và tệ nạn xã hội. Giáo dục học sinh giữ gìn lối sống có văn hóa, bài trừ các hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội. Tạo môi trường sư phạm tốt, mọi thành viên phải ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống, xử lý tốt mọi tình huống căng thẳng, xung đột xảy ra.
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Tuần lể biển và hải đảo Việt Nam”, “Ngày đa dạng sinh học quốc tế”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”. Giáo dục trong giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường.
Tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5.
Kết hợp với Huyện đoàn, Hội cựu chiến binh huyện Kế Sách tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh về truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao nhận thức,  khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Tuyên truyền cho học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe; kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước, thiên tai, bão lục.  Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chào cờ nội dung sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc do thức ăn, đồ uống, khí độc, chất thải và các yếu tố gây hại khác. Giáo dục cho học sinh biết rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần (biết phòng chống các bệnh thông thường, phòng chống HIV_AIDS, rèn luyện thể thao, cân bằng tâm lý để sống lạc quan,..) và giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Có kế hoạch rèn luyện cho học sinh biết phòng, chống tai nạn về điện, đuối nước, cháy nổ, thiên tai (lũ lụt, sấm sét, lở đất, động đất, triều cường, …) và sẵn sàng tham gia cứu hộ theo khả năng của mình. Tuyên truyển giáo dục cho học sinh, giáo viên thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola gây ra theo công văn 1367/SGDĐT-VO.
Triển khai các hoạt động giáo dục ngoại khoá cho học sinh; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Đăng kí và tổ chức cho học sinh viếng và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách, tổ chức cho học sinh tham gia học tập trãi nghiem,  tham gia các hoạt động lao động công ích, các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo,…
         
          3. Công tác chủ nhiệm, giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp
Taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau:
          Toå chöùc lôùp chuû nhieäm hoïc taäp moät caùch phuø hôïp ñeå ñaït keát quaû toát, hướng dẫn học sinh hoạt động tốt trong tổ chức Đoàn Thanh niên và các phong trào do nhaø tröôøng tổ chức.
Chuû nhieäm lôùp tröïc tieáp hoïp cha, mẹ học sinh lôùp chuû nhieäm, lieân heä vôùi cha, mẹ học sinh ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû giaùo duïc toaøn dieän hoïc sinh. Thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh để trao đổi về tình hình học tập của lớp.
Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp thông qua các tiết GDHN, SHCN. Tổ chức cho học sinh khối lớp 12 tham gia ngày tư vấn tuyển sinh do báo tuổi trẻ tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ và TP. Hố Chí Minh do nhà trường tổ chức.
Chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh đảm bảo việc thực hiện tốt nội quy nhà trường, giữ gìn vệ sinh lớp học, quản lý lớp không để làm mất trật tự trong các buổi lễ của trường; giáo dục cho học sinh biết chào hỏi thầy cô giáo, chào hỏi khi gặp khách đến trường.
          Phối hợp chặt chẽ với GVBM – Đoàn TNCSHCM để theo dõi, kiểm tra chính xác hoạt động của lớp và giáo dục kịp thời những học sinh vi phạm nội qui nhà trường.
          Chuû nhieäm lôùp tröïc tieáp giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh ñaûm baûo vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng, kết hợp với giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đoàn thanh niên ñaùnh giaù haïnh kieåm cuûa hoïc sinh trong töøng hoïc kyø vaø caû naêm hoïc theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Tiến hành họp công khai kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm của từng học sinh vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Hoaøn thaønh pheâ hoïc baï vaø soå ñieåm chính ñuùng thôøi gian quy ñònh cuûa nhaø tröôøng.
Phaân coâng cuï theå caùc coâng vieäc töï quaûn cuûa hoïc sinh nhö: veä sinh lôùp hoïc, tröïc tröôøng, tham gia caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, tham gia coâng taùc Ñoaøn. Chuû nhieäm phaán ñaáu laø chuû nhieäm gioûi.
Quan tâm nhiều đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi; học sinh giỏi, học sinh yếu kém… để có biện pháp giáo dục, biện pháp phối hợp trong giáo dục và biện pháp giúp đỡ kịp thời mang lại hiệu quả.
          Giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể.
          Phaán ñaáu cuoái hoïc kyø vaø cuoái naêm hoïc xếp loại về hạnh kiểm cuûa lôùp ñaït toái thieåu caùc chæ tieâu:
- Xếp loại hạnh kiểm:
- Xếp loại khá, tốt đạt 98%.
- Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm  kém.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
- Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3,5%
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên tỉ lệ chung của tỉnh
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phó hiệu trưởng phối hợp  Đoàn TNCSHCM, giáo viên có liên quan GVCN tổ chức thực hiện kế hoạch trật tự trong năm học 2018-2019.
Trong quá trình triển khai thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với kế hoạch của Sở và chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
Nơi nhận:
- GVCN (để thực hiện);
- ĐTN phối hợp;
- Lưu VP, Website trường.
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
 
Kế Sách, ngày 20 tháng 9 năm 2018.
P. HIỆU TRƯỞNG
Trần Thanh Mộng
   
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT