Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:  /KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 09 tháng 9  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học 2018-2019
Căn cứ Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;
Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thởi gian năm học 2018 – 2019.
Căn cứ công văn số  1990/HD-SGDĐT ngày  05   tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường.
Căn cứ vào Kế hoạch số     /KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch(KH) hoạt động chuyên môn năm học 2018 - 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô lớp: Tổng số có 1286 học sinh, chia ra 34 lớp, trong đó:
          - Khối 12: 12 lớp, 474 học sinh.
          - Khối 11: 10 lớp, 376 học sinh.
          - Khối 10: 12 lớp, 436 học sinh.
2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên
         
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 94 86 7 (2 nữ) 53
CNV 7 5 00 4
Cộng 105 94 9 58
- Tổ chuyên môn có 09 tổ. Cụ thể:
01.  Tổ Văn: 14 (12 nữ)
02. Tổ Toán: 13 (8 nữ)
03. Tổ Vật Lý - KTCN: 13 (6 nữ)
04. Tổ Hoá: 07 (3 nữ)
05. Tổ Sinh – KTNN: 9 (4 nữ)
06. Tổ Sử- Địa -GDCD: 13 (8 nữ)
07. Tổ Ngoại ngữ: 9 (6 nữ)
08. Tổ Tin học: 07 (4 nữ)
09. Tổ TD – QP: 09 (2 nữ)
10. Tổ Văn phòng: 6 (4 nữ)
- Thống kê GV theo môn:
  THPT
(cơ Bản)
        QUI DINH HIỆN CÓ DÔI
Kiêm Nhiệm
CM DÔI
                Lớp
Môn
10 11 12 TS tiết Hệ số          
Văn 3.0 3.5 3.0 9.5 0.30 10.289 14.000 3.71 6.29 7.71
Sử 1.5 1.0 1.5 4.0 0.105 3.579 5.00 1.42 2.71 2.29
Địa 1.5 1.0 1.5 4.0 0.105 3.579 4.00 0.42 2.71 1.29
GDCD 1.0 1.0 1.0 3.0 0.079 2.684 4.00 1.32 2.00 2.00
Ngoại ngữ 3.0 3.0 3.0 9.0 0.29 9.842 9.00 -0.84 6.00 3.00
Toán 3.0 3.5 3.5 10.0 0.32 10.737 13.00 2.26 6.65 6.35
2.0 2.0 2.0 6.0 0.21 7.158 10.00 2.84 4.00 6.00
Hóa 2.0 2.0 2.0 6.0 0.21 7.158 7.00 -0.16 4.00 3.00
Sinh 1.0 1.5 1.5 4.0 0.16 5.368 8.00 2.63 2.65 5.35
Công nghệ 1.5 1.5 1.0 4.0 0.105 3.579 4.00 0.42 2.65 1.35
Thể dục 2.0 2.0 2.0 6.0 0.158 5.368 6.00 0.63 4.00 2.00
Quốc phòng 1.0 1.0 1.0 3.0 0.079 2.684 3.00 0.32 2.00 1.00
Tin học 2.0 1.5 1.5 5.0 0.132 4.474 7.00 2.53 3.35 3.65
Tự chọn 4.0 4.0 4.0 12.0   0.000        
Tổng cộng 28.5 28.5 28.5 85.5 2.25     16   45
 
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học:
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn
II.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
     *Năm học 2018-2019:

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

 Tiếp tục việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”.
Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của SGD và ĐT Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn  và Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
Thực hiện  công văn số 1990/HD-SGDĐT   ngày  05   tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng với chủ đề năm học 2018-2019  là: “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà  giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”
Từ các cơ sở trên , hoạt động CM tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            3. Tổ chuyên môn(CM) chủ động thống nhất xây dựng PPCT (có đưa vào các tiết dạy của những chủ đề đã được xây dựng, giảng dạy có hiệu quả ở năm học trước. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”; sinh hoạt(SH) Chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trãi nghiệm và SH CM trên trang mạng “trường học kết nối”
4. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
5. Tập trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém có hiệu quả.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác quản lí.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, làm ĐDDH, BGĐT, TDTT, ANQP của ngành; phong trào thi HSG, sáng tạo TTNNĐ, cuộc thi KHKT, văn nghệ TDTT v.v…
8. Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm đúng qui định.

III.  CÁC CHỈ TIÊU

1. Học sinh
-  Xếp loại học lực:
Xếp loại giỏi đạt từ 20% trở lên
Xếp loại khá từ 37% trở lên.
Xếp loại yếu, kém không quá 5% (chưa tính thi lại). Đối với các bộ môn tỉ lệ  học sinh yếu kém cụ thể như sau:
CHỈ TIÊU TỈ LỆ YẾU KÉM CỦA TỔ BM 2018-2019
STT MÔN TỈ LỆ % GHI CHÚ
1 TOÁN 10.00  
2 V. LÝ 6.00  
3 HÓA HỌC 13.00  
4 SINH 3.00  
5 N.VAN 6.00  
6 L. SỬ 0.00  
7 ĐỊA LÝ 2.00  
8 GDCD 1.00  
9 T. ANH 10.00  
10 THỌC 0.00  
11 TD 0.00  
12 QP 0.00  
13 CN 11-12 0.00  
14 CN10 0.00  
* Lưu ý: Các chỉ tiêu khác (G, Khá và TB) tổ phải phấn đấu đạt tỉ lệ cao hơn năm học 2017-2018. Tổ trưởng dựa vào kết quả năm học trước để giao chỉ tiêu cụ thể cho từng GV.
- Xếp loại hạnh kiểm:
Xếp loại khá, tốt đạt 98%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
- Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3,5%
- Học sinh giỏi cấp tỉnh 80% số học sinh đăng ký dự thi (50 HS đăng kí dự thi trở lên), có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia..
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: Trên tỉ lệ tỉnh
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Xếp loại viên chức cuối năm: Ít nhất 65% xếp loại xuất sắc, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ.
- Danh hiệu thi đua cuối năm.
Cá nhân: Đạt lao động tiên tiến: Từ 90% trở lên; đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 15%.                       
Tập thể: Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc – đạt bằng khen UBND tỉnh 
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
      1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, chủ đề tự chọn
      - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học, HKI 19 tuần và HKII 18 tuần. Cụ thể
          + K12 hoàn thành chương trình vào cuối tháng 3/2019 do thống nhất tăng tiết như sau:
 
STT
MÔN
               
Môn
KHỐI 12 G.CHÚ
THTN THXH
SỐ TIẾT HKI HKII SỐ TIẾT HKI HKII
1 Văn 5.5 6.0 5.0 5.5 6.0 5.0  
2 Sử 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  
3 Địa 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0  
4 GDCD 1.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0  
5 Ngoại ngữ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  
6 Toán 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0  
7 4.5 5.0 4.0 2.5 2.0 3.0  
8 Hóa 4.5 5.0 4.0 2.5 2.0 3.0  
9 Sinh 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0  
10 Công nghệ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
11 Thể dục 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  
12 Quốc phòng 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 SĂP 2TIẾT
(TUẦN HỌC ,TUẦN NGHỈ)
13 Tin học 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0  
  Tổng cộng 41.0 43.0 39.0 37.5 38.0 37.0 Một số tiết học chiều 
 
          +Khối 11 và 10 hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 20/5/2018;
      - Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT-GDTH  ngày  17 tháng 8 năm 2011 và đặc thù của từng bộ môn, các tổ CM thống nhất xây dựng lại PPCT phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng. Lưu ý việc đưa các chủ đề đã thực hiện có hiệu quả vào PPCT;
       - Môn học tiết tự chọn:
          + Toàn trường thực hiện chương trình cơ bản và tiết tự chọn ở các môn : Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Anh văn;
 
STT MÔN K10 K11 K12
1 Văn 0.5 0.5 1.0
2 Tiếng Anh 0.5 0.5 0.5
3 Toán 1.0 1.0 1.5
4 1.0 1.0 0.5
5 Hóa 1.0 1.0 0.5
  Tổng cộng 4.0 4.0 4.0
         
        +  Nội dung dạy chủ đề tự chọn: Các lóp A1 đến A6 thực hiện chủ đề nâng cao. Các lớp còn lại thực hiện chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS v.v…).
      2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
       - Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức;
       - Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
       - Tự  bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning v.v….
       - GV được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho Gv ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT );
      - Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của các môn phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
      - LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
      3. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng e-Learning  
      3.1. Thi giáo viên giỏi cấp trường
      - Tổ bộ môn có kế hoạch cho giáo viên đăng kí thi GVG cấp trừờng;
      - Nội dung thi GVG cấp trường:
          + Lý thuyết
          Hai nội dung các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn dự kiến thi 04/11/2018;
          + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 8,9.
          + Làm SKKN
      3.2. Thi ĐDDH- Bài giảng e-learning
      - Thi ĐDDH: Các sản phẩm phục vụ cho giảng dạy và phát huy tính thích cực trong học tập cho HS
      - Bài thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm Trí Việt, Microsoft PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe Captivate, Violet 1.7 v.v…Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa. Chú ý bài thi phải được đóng gói theo định dạng ( htm, html, exe).
      - Mỗi tổ CM ít nhất hai sản phẩm ĐDDH và hai BGĐT;
      - Trường sẽ tổ chức chấm và tuỵển chọn nộp các sản phẩm ĐDDH và  BGĐT về SGD. Các sản phẩm đạt vào vòng chung khảo có thuyết trình (không quá 5 phút) tập trung vào các nội dung: cách sử dụng và hiệu quả sử dụng.
          4. Bồi dưỡng thi học sinh giỏi (HSG), máy tính cầm tay (MTCT). giải Toán bằng tiếng Anh (Toán, V.Lý,  Hóa học , Sinh học)  và Olympic không chuyên 30-4.
      4.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
      - TT tổ bộ môn tham mưu với LĐT chọn GV có năng lực, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng HSG;
      - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn v.v…). Chú ý soạn kỹ đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tùy hứng không hiệu quả;
      - Các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin Học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Tíếng Anh và GDCD;
      4.1.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia(HSGQG)
      Sau khi tuyển chọn đội tuyển HSG tỉnh đạt kết quả 40/52HS đạt 76,92% do Sở giáo dục SGD tổ chức vào 31/5/2018. Trường (tổ BM và GV) tiếp tục bồi dưỡng cho HS tham dự kì thi tuyển chọn HSGQG do SGD tổ chức vào 14,15/9/2018. Đội HSG dự thi gồm 23 HS đạt giải nhất, nhì và ba dự thi vào 14,15/9/2018.                               
      4.1.2. Bồi dưỡng HSG tỉnh K11,10   
      - Ngay đầu năm, LĐT chỉ đạo cho giáo viên chọn những học sinh xuất sắc nhất lớp 10, những HS phải thật sự yêu thích môn học, tự nguyện vào đội tuyển, không  được bắt ép HS. Kết hợp với đội tuyển k11 (đã có) hình thành đội tuyển của trường  (đội tuyển phải đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu).
      -Tổ BM xây dựng KH bồi dưỡng từ đầu năm học để các em chuẩn bị dự thi HSG tỉnh do SGD tổ chức vào 31/5/2019. Cụ thể như: Tận dụng mọi thời gian, địa điểm phù hợp bồi dưỡng tập trung có hiệu quả. Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, giao cho HS những nội dung, bài tập nâng cao theo các chủ đề để HS tự luyện ở nhà và có chấm chữa cụ thể  v.v…    ;
      4.2.  Thi MTBT
      - Chuẩn bị cho đội tuyển MTCT dự thi vòng tỉnh vào khoảng cuối tháng 01/2019 theo KH SGD;
      - Đội tuyển có thể lấy từ nguồn HSG và các HS khác có đủ năng lực.
      -Tổ BM có kế hoạch chọn đội tuyển và bồi dưỡng ở các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
      - Số lượng tối đa 4Hs/môn là HS khối 11,12;
      4.3. Thi Giải toán bằng Tiếng Anh
      Các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học có KH bồi dưỡng đội tuyển thi giải Tóan bằng Tiếng Anh dự thi khảo đầu tháng 3/2019. Đội tuyển tối đa 5HS/môn
      4.4 Olympic không chuyên 30-4
      Tổ CM có KH tuyển chọn đội tuyển 2HS/môn/khối và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9 để đạt thành tích cao. Riêng các môn với nguồn học sinh giỏi có thành tích có thể chọn 3HS/môn;
      * Lưu ý: TT phải có KH tuyển chọn đội tuyển và thống nhất với GV dạy.
      5. Phụ đạo học sinh yếu kém
        Ngay từ đầu năm, trường tổ chức cho các khối kiểm tra CLĐN. Riêng K12 kiểm tra tập trung. Dựa vào kết quả KTCLĐN kết hợp kết quả (KQ) năm học trước,  KQ tuyển sinh lớp 10 v.v… để phân loại đối tượng HS còn yếu kém có KH phụ đạo cụ thể. Tổ CM và GV có KH phân loại rõ đối tượng để có biện pháp giảng dạy và phụ đạo có hiệu quả :
          + Chọn phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng;
          + Phụ đạo ngay trong từng tiết trên lớp;
          + Có thể tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng HS yếu kém để củng cố kiến thức, bổ sung phần kiến thức bị hỏng, nắm vững lại kiến thức cơ bản và không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng HS này;
          + Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp, ở bạn và ở nhà;
          + Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm, BM phải phân công học sinh khá giỏi kèm các bạn yếu, kém, thành lập các nhóm bạn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v…;
     * Chú ý:
      - Trường sẽ có kế hoạch kiểm tra dõi sự tiến bộ của HS vào giữa và cuối học kỳ.
      - Các tổ phấn đấu đạt:
        + Đối với K12: Từng bước khắc phục điểm liệt và từ từ đến đủ điểm đậu tốt nghiệp của kỳ thi THPTQG và tiến tới có thể đạt điểm TB;
        + Các K11&10 HS đạt chỉ tiêu đã nêu (không quá 5%) thật sự có chất lượng;
      6. Thực hành thí nghiệm
      - Các tổ Lý, Hóa và Sinh chú ý việc thực hành thí nghiệm theo qui định.
      - Khuyến khích các tổ Lý, Hóa và Sinh tổ chức cho HS thi thực hành thí nghiệm.
      7. Thi sáng tạo trẻ
      Để tạo sân chơi lành mạnh và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của HS CM phối hợp với ĐTN tổ chức thi “ Sáng tạo trẻ”. ĐTN lập kế hoạch cụ thể  và triển khai trong tháng 9/2018;
      Hạn chót học sinh đăng kí dự thi 12/10/2018 và nộp sản phẩm 15/01/2019. Chấm sản phẩm18/01/2019;
      * Lưu ý: Sản phẩm ghi rõ do HS tự làm hoặc có GV hướng dẫn để tính cộng điểm thi đua cho GV.
      8. TDTD-ANQP
      Tổ có kế hoạch cụ thể chọn đội tuyển và bồi dưỡng để tham gia có hiệu quả các hoạt động theo qui đinh SGD:
      - Tổ chức hội thao cấp trường chuẩn bị hội khỏe Phù đổng toàn quốc 2020 tại Nam định.
      - Hội thảo, hội nghị tập huấn chuyên môn:
          + Tập huấn triển khai dạy võ truyền Việt Nam cho GV vào tháng 10/2018.
          + Tập huấn ohương pháp, kỹ năng dạy bơi, cứu đuối; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nướccho Gv thể dục(dự kiến tháng 5/2019)
      * Lưu ý: tổ TD Báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao; Bộ phận y tế báo cáo về y tế học đường:
      - HKI: trước ngày 12/01/2019;
      - Cuối năm: trước ngày 15/6/2019.
      9. Tổ chức ôn thi THPTQG cho học sinh khối 12
        - Phân loại học sinh (Giỏi, Khá, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS;
      - Phân lớp theo tổ hợp KHTN và KHXH theo nhu cầu HS ngay từ đầu năm để các em phát huy sở trường của minh và học tập đạt hiệu quả cao hơn;
        - Nhà trường có kế hoạch tăng và học chéo buổi cho khối 12 ở 8 môn học có thể thi TN: Ngữ văn, Toán, V.Lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, Lịch sử (1 tiết) và Địa lí(1 tiết). Riêng các môn ANQP, CN tăng 1tiết và kết thúc trong HKI;
      - Cuối HKI, GVCN bước đầu cho HS chuẩn bị hồ sơ dự thi.
      - Kết thúc chương trình tất cả các môn vào cuối tháng Ba và tiến hành kiểm tra HKII vào đầu tháng Tư.
      - Từ tháng Tư đến tháng Sáu tập trung ôn thi TN theo hướng tổ chức một kỳ thi Quốc gia của BGD qui định. Tổ CM có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập;
       - Tổ chức thi thử tốt nghiệp vào tháng Tư theo kế hoạch của SGD và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi;
      - Hướng dẫn cho HS K12 làm hồ sơ dự thi;
      - Chuẩn bị Thi THPTQG theo KH của BGD.
      10. Tổ chức ôn thi Đại học – Dạy thêm, học thêm
      10.1. Ôn thi Đại học
       - Nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký theo nguyện vọng và được lựa chọn giáo viên dạy ôn ĐH cho HS khá giỏi có nhu cầu;
       - Các buổi dạy ôn thi đại học tổ chức vào ngày Chủ nhật và các buổi tối khi HS. GV tự sắp xếp lịch học và đăng ký cho LĐT;
      - Tập trung đối tượng là HS khá giỏi chủ yếu ở các lớp khá từ 12A1 đến 12A6.
      - Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu mở rộng và nâng cao các dạng bài khó.
      10.2. Học thêm
          - GV dạy thêm thực hiện đúng theo theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh, Công văn số 1531/SGDD9T-GDTrH, ngày 10/8/2016 về chấn chỉnh dạy thêm ngoài nhà trường và việc chấp hành các quy định có liên quan,  các văn bản số 721/SGDĐT- GDTH ngày 22/5/2015;số 1426/SGD(T- GDTrH  ngày 21/8/2015;  số 277/SGDĐT― KHTC ngày 17/02/2016 và số 6 1082/SGDĐT- GDTrH ngày 10/06/2016 và Công văn số 2034/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/9/2018 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm học thêm trên điạ bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo.
      - GV dạy ôn thi ĐH, dạy thêm phải nộp đủ các hồ sơ sau (nộp về vp ):
          01. Danh sách HS;
          02. Lịch học;
          03. Kế hoạch giảng dạy (nêu rõ nội dung dạy thêm);
          04. Đơn xin học thêm của HS(có xác nhận của CMHS);
          05. Đơn xin dạy thêm.
      - Thời gian thực hiện: Hạn chót gởi hồ sơ là đầu tháng 9/2018 cho vp để tổng hợp nộp SGD kí duyệt;
      12. Thi tuyển sinh lớp  10
      - Vào khoảng 15/5/2019 LĐT lập kế hoạch và gởi thông báo thi tuyển sinh cho các trường THCS trong địa bàn Huyện Kế Sách;
      - Chuẩn bị tổ chức Thi tuyển sinh lớp 10 khoảng 15,16/6/2019 theo kế hoạch của SGD.
      13. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
      - Thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT;
      - Phối hợp với Đòan thanh niên thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)  tập trung HS vào thứ Năm hàng tuần theo buổi;
      - GVCN được phân công thực hiện tiết họat động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN)  tư vấn cho HS hướng chọn ngành nghề phù hợp, đặc biệt đối với HS khối 12 và chú ý việc phân luồng cho HS;
      - Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:
          + Tổ chức dạy nghề Tin học phổ thông và Điện gia dụng cho tất cả học sinh 11 theo hướng dẫn số 424/SGDĐT- GDTrH ngày 03/3/2009 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông.
          + Tổ Tin học, Lý-CN có kế hoạch dạy Nghề (105 tiết) tứ tuần 01 ngày 20/08/2018;
          + GV K12 gởi danh sách HS thi nghề Tin học ( Hs có nhu cầu) cho cô Thúy vào đầu tháng 09/2018.
          - Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Môn Lịch Sử có kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “ Chủ quyền ..” cho HS. Môn GDCD thực hiện lồng các tiết về phòng chống tham nhũng 2tiết/khối. Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2016 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giáo dục địa phương, tiếp tục chọn lọc nội dung trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu “Di tích văn hóa - Lịch sử tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu địa phương do Sở GDĐT tổ chức biên soạn chính thức phát hành hoặc một số bài hát, tác phẩm, trò chơi dân gian địa phương vào giảng dạy trong các tiết dạy học nội dung giáo dục địa phương do Bộ GDĐT quy định ở môn Địa lý. Riêng các môn Ngữ văn, Lịch sử thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung về giáo dục địa phương;
      - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số;
      - Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa dân ca vào trong trường học theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh;
      - Tổ chức cho GV, học sinh thi văn nghệ do ngành, địa phương tổ chức
      - Chào mừng ngày thành lập Đoàn vào tháng 3/2019;
      - Thực hiện theo công văn số 1351/SGDĐT-VP về việc tuyên truyền, giáo dục “Phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và  “Bình đẳng giới”; Kế hoạch số 37/KH― SGDĐT ngay 06 thing 3 nttm 2018 về KH bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2018. Yêu cầu Ban nữ công, GVCN, Đoàn TN có KH cụ thể lồng ghép vào các tiết sinh hoạt CN, sinh hoạt dứơi sân cờ, SH các ngày lễ 20-10,  8-3  v.v…
      14. Hoạt động tổ bộ môn-giáo viên
      14.1. Tổ bộ môn
          * Tổ CM cần tập trung các nội dung trọng tâm sau:
          01. Xây dựng chủ để - chuyên đề dạy học
      Tổ tiếp tục rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng; thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn (chủ đề môn học hoặc chủ đề liên môn) (nghiên cứu các bước thực hiện trong KH đã gởi). Mỗi tổ CM thực hiện tối thiểu 2 chủ đề  và 2 chuyên đề dạy học/HK. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Tổ phải có KH cụ thể vể nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học. Lưu ý tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ đề dạy học
          02. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS của HS
      Chú ý phương pháp dạy học; các kỹ thuật dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh một cách linh hoạt phù hợp với từng đối tượng Hs và điều kiện cơ sở vật chất của trường-lớp để đạt hiệu quả cao nhất, phát huy được năng lực, tính năng động sáng tạo của HS. GV tránh việc truyền đạt kiến thức một chiểu và kiểm tra chỉ chủ yếu tái hiện kiến thức của học sinh v.v…Thực hiện hai tiết trải nghiệm ở các môn N.Văn, L. Sử, GDCD và môn Sinh học. Yêu câu các tổ có KH cụ thể từ tháng 9/2018.
          03. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học
Tổ sinh hoạt CM hai tuần một lần theo lịch của nhà trường, với nội dung trọng tâm là “nghiên cứu bài  học”. Tổ CM chủ động xây dựng và thực hiện KH dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy. Tổ lập KH cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn có thể là từng tháng, học kỳ hoặc cho cả năm học.
      04. Sử dụng “ Trường học kết nối”
      Tổ thực hiện và thường xuyên kiểm việc sinh hoạt chuyên môn của giáo viên qua trang mạng  “Trường Học kết nối”; 
      * Ngoài ra, tổ CM cần thực hiện các nhiệm vụ khác như:
      - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, theo tuần, tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch năm học của nhà trường. Chú ý việc thực hiện các tiết tự chọn , phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng HSG, ôn thi THPTQG, Đại học, dạy thêm v.v…. phải xây có KH cụ thể như:  chủ đề nội dung ôn tâp; phương pháp; Hoàn thành PPCT  chi tiết, linh hoạt số tiết của các bài, phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh, song phải đảm bảo không cắt xén nội dung và tiến độ chung;
      - Thực hiên đúng qui định, đảm bảo đủ số tiết thực hành, thí nghiệm đối với các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học;
      - Đảm bảo tối thiểu số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và chấm chữa nhập điểm đúng quy định;
- Thực hiện nghiêm túc về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Từng môn phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra (phải nêu rõ trong KH của tổ ). Các tổ tiếp tục thực hiện ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả.
Lưu ý: Chương trình, nội dung do các tổ BM đề xuất phải được thống nhất trong tổ và được Hiệu trưởng phê duyệt.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ (đặc biệt quan tâm giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm): Đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá v.v...
            - Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng GVG, hai tiết bài giảng ứng dụng CNTT. Chú ý tăng cường viêc dự giờ đột xuất;
      - Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản(BB) kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm. TT phân công GV dự giờ và sau mỗi tiết dự giờ phải có góp ý kiến về ưu, hạn chế tâp trung vào việc tiếp thu kiến thức của HS (không xếp loại tiết dạy trừ tiết thi GVG);
          - Hàng tháng nộp báo cáo tình hình hoạt động của tổ chậm nhất vào cuối tháng bằng văn bản cho VP;
      - Tham mưu cho LĐT về bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, chọn giáo viên đăng ký giáo viên dạy giỏi. Xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cho tất cả các khối lớp;
      - Nộp đề, đáp án, biểu điểm và ma trận đề kiểm tra học kỳ cho tổ. TT tổng hợp soạn ra 2 đề hoàn chỉnh (theo mẫu đã gởi ) nộp vê  LĐT. Sau kiểm tra học kỳ thực hiện việc chấm chữa bài đúng thời gian quy định.
      - Đẩy mạnh việc soạn giáo án có ứng dụng CNTT, thiết kế các bài trình chiếu phục vụ tiết dạy; tích cực tạo và sử dụng các lược đồ, tranh ảnh minh hoạ trong tiết dạy hoặc khai thác tốt các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;
      - Thực hiện dạy ngoại ngữ: Tiếp tục thực hiện dạy theo chương trình hiện hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy học ngoại ngữ, tổ chức dạy thí điểm ở 1 lớp học sinh khá giỏi theo chương trinh IELTS. Tiếp tục thực hiện công văn số 1992/SDGĐT-DGTrH ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh hàng tháng. Tô Anh văn có kế hoạch cụ thể cho GV và HS chuẩn bị tốt việc thi bắt buộc môn Anh văn của kì thi THPTQG. Ngoài ra, chú ý sử dụng tiếng Anh  trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hoặc trong các giờ học ngoại ngữ nhằm tăng cường các kĩ năng, nhất là kĩ năng nghe, nói, kỹ năng giao tiếp..;
      - Khuyến khích các tổ BM tổ chức :
           + Câu lạc bộ về chuyên đề dạy và học;
           + Các tổ Vật lý, Hóa học, Sinh học tổ chức hội thi thí nghiệm thực hành cho học sinh.
      - Tổ trưởng có kế hoạch cho giáo viên được trường cử tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục hoặc Sở Giáo dục tổ chức có trách nhiệm triển khai lại nội dung được tập huấn cho trường tổ.
      14.2. Giáo viên
      - Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của người học: Họat động nhóm, nêu vấn đề, hệ thống câu hỏi gợi mở, ứng dụng CNTT v.v... cho phù hợp với nội dung bài học và phù hợp với từng đối tượng HS, làm cho các em thích học bộ môn minh phụ trách và đạt kết quả cao. Khắc phục hòan tòan việc đọc chép, chiếu chép, không được dạy chay nếu có đồ dùng dạy học hoặc thí nghiệm. Tận dụng và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, các trang thiết bị sẳn có. 
      - Nhà trường khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học và thí nghiệm có hỗ trợ kinh phí nếu sử dụng có hiệu quả.
      - Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02  tiết ứng dụng CNTT và dự giờ thao giảng khi có trống tiết. Mỗi tiết dự giờ phải có đóng góp ý kiến nhận xét  trong sổ dự giờ.
      - Giáo viên thi GVG sẽ thực hiện hội giảng 2 tiết theo lịch của trường ( không tính các tiết thao giảng hay ứng dụng CNTT theo qui định):
      - GV tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy học: Soạn giảng giáo án, bài giảng điện tử; ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, Photoshop, Flash vv...; sử dụng các phần mềm soạn giảng như Trí Việt, Violet 1.7, Presenter, Lecture maker v.v…; thường xuyên truy cập website của BGD, SGD và Trường; sử dụng tốt hộp thư điện tử.
      - Chấm, chữa bài cho học sinh: Khi chấm bài, giáo viên  chỉ rõ những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh thấy rõ những hạn chế  và có thể tự sửa chữa. Các bài kiểm tra phải được trả học sinh chậm nhất sau 1 tuần. GVCN lưu ý  cho HS lưu bài kiểm tra cẩn thận để tổ và trường kiểm tra khi cần thiết.
      * Hồ sơ giáo viên
      GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
 01. Giáo án được soạn giảng theo chuỗi các hoạt động: (1) khởi động/tình huống xuất phát, (2) hình thành kiến thức, (3) luyện tập, (4) vận dụng, (5) tìm tòi mở rộng. Nếu sử dụng GA cũ phải có phần bổ sung các hoạt động của HS. Hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy v.v…;
          02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra;
      Sổ báo giảng: Ghi nhập báo giảng điện tử đầy đủ vào thứ Hai theo địa chỉ VNEDU.VN hoặc vào trang web của trường. TT có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
          03. Kế  hoạch cá nhân
          04. Sổ chủ nhiệm ( nếu có CN): Ghi đầy đủ các nội dung
          05. Sổ SH chuyên môn: Phải ghi rõ nội dung SH chuyên môn;
          06. Sổ dự giờ: tập trung đánh giá nhận xét hoạt động học của trò;
      * Chú ý: Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ). Cụ thể:
           01. Tổ trưởng
           + Sổ nghị quyết tổ;
           + Báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
           + Sổ theo dõi thực hành thí nghiệm của các môn: Lý, Hóa và Sinh;
           + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp. Riêng các môn Lịch sử và Địa lí có thêm các tiết GD địa phương, GDCD lồng ghép phòng chống tham nhũng.
          02. Giáo viên
          + Sổ dự giờ
          + Sổ chủ nhiệm (nếu có)
 
V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
 
 
Tháng Nội dung hoạt động Tổ chức thực hiện
 
 
 
 
 
 
8/ 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
- Ổn định tổ chức lớp và SH tuần lễ đầu năm từ ngày 15/8/2018;
- Các tổ (CM+VP) họp tổ chuẩn bị năm học;
- Thực hiện theo PPCT tuần 1 từ  ngày 20/8/2018.
- Thực hiện học nghề và tăng tiết K12 từ tuần 1
- Bồi dưỡng và chuẩn bị hồ sơ cho HS dự thi đội tuyển HSGQG;
- Hết hạn báo cáo đầu năm lần I về SGD là 20/8 /2018;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ĐTN-GVCN
 
- Các tổ
 
- GV tiến hành bồi dưỡng HSG                            
 -  Cô KiềuVP chuẩn bị hồ sơ  HSG
- TK-VT chuẩn bị số liệu báo cáo, LĐT kiểm duyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9/ 2018
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Khai giảng ngày 05/09/2018( phần lễ và hội);
- Duy trì nề nếp dạy và học;
- Tổ CM thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của HT;
- Họp tổ tuần từ tuần 1 với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”;
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi đội tuyển HSGQG vào ngày 14, 15/9/2018. VP hoàn thành hồ sơ dự thi ;
- Chọn đội tuyển HSG tỉnh K11-10, MTBT. 30/4, giải Toán bằng tiếng Anh các môn T,L,H và Si. Tổ CM có kế hoạch bồi dưỡng. Hoàn thành DS trong tháng 9;
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường, BGĐT, ĐDDH nộp cho cô Kiều trong tháng 9 v.v…
- Tiến hành dự giờ thăm lớp,
 - KSCL đầu năm:
  +  K12 từ 23,24/9 theo lịch trường
  +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót 02/9/2018.
- Các tổ xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt 02/10/2018;
- Sắp xếp lại các phòng học bộ môn thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm( Lý, Hóa và Sinh) theo qui định;
 
 
 
 
 
- Toàn trường
 
-Tổ CM
 
- Các tổ có KH cụ thể
 
 
 
- Tổ gởi file cho cô Kiều _vp. TT chỉ đạo tổ thực hiện
 
-TK-VT chuẩn bị số liệu báo cáo, LĐT kiểm duyệt
 
 
 
-LĐT dự giờ đột xuất;
-Tổ có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém k12.
-Trường tổ chức cho K11,10;
-TT lập KH
 
- Phụ trách thiết bị
 
 
 
 
 
10/ 2018
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày 20/10
- Tổ bộ môn tiếp tục thực hiện các chuyên đề, thao giảng, dự giờ thăm lớp;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG;  
- Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 8 và 9 từ 02/10/2017 theo lịch của trường;
-Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 02/11/2018;
- HS đăng kí thi “Sáng tạo trẻ” hạn chót 12/10/2018
- Tổ tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ đề theo kế họach của tổ;
 
 
 
 
 
 
- LĐT-TT
 
- LĐT tổ chức.
 
-LĐT-TT-TP-GVCC chấm .
 
-Tổ CM
 
11/ 2018  
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCTchương trình;
-Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT, thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh qua internet; 
- KTra tiến độ thực hiện chuyên môn;
- Kiểm tra HĐSP của 15 giáo viên;
-Tổ tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ đề theo kế họach của tổ;
-Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày 06/11/2018;
   + BGĐT: chung khảo 02/11
   + ĐDDH: chấm chung khảo 11/11
 
 
 
 
 
-GV bổi dưỡng
 
 
 
-Tổ TD có KH
-Tổ BM chuẩn bị
-GV Chuẩn bị
 
 
- GVHD và HS chuẩn bị
 
 
12/ 2018
 
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT;  
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 17 từ 10/12/2018;
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 03/12/2018;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào ngày 31/12. Thư ký hoàn thành điểm vào 03/01/2019 để LĐT duyệt KQ;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và CĐề theo kế họach của tổ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV-TK thực hiện
-Tổ TD-QP có KH
 
 
 
01/ 2019
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Tiếp tục học chéo buổi vào tuần 20;
- Nghỉ Tết DL 01/01/2019;
-Thi HSG QG đầu tháng 01/2019;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Học sinh nộp sản phẩm “Sáng tạo trẻ” hạn chót vào 15/01. Chấm vào 18/01;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển  MTCT  dự thi tỉnh vào khoảng 01/2019;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ theo kế họach của tổ;
- Báo cáo chất l­­ượng văn hoá với Sở GD&ĐT, hết hạn khoảng 01/2019;
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
 
 
 
 
 
 
 
 
-GV-đội tuyển
 
 
 
- Tổ CM
 
 
-LĐT-TK-VT
 
-GV và HS dự thi
 
-LĐT-TT
02/2019  
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCTchương trình;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ;
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch của tổ;
- Kiểm Tra HĐSP 10GV;
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27  theo lịch
 
 
 
 
 
-Tổ CM
 
 
 
 
 
 
-LĐT-TT-TP-GVCC
 
 
 
 
3/2019
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Thi Nghề PT vào khoảng 11/3/2018;
- Hòan thành thực hiện các chuyên đề;
- Họp mặt  08/3/2017;
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 30
- Tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3/2019
- Chuẩn bị hồ sơ K12 thi THPTQG.
 
 
 
-GV,ĐTN
 
-Tổ TH
 
-Ban nữ công
 
 
-Tổ TD-QS
 
 
 
 
 4/2019
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- HS thi Olympic không chuyên 30/4
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và hạnh kiểm và HK
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2019;
- Kết thúc chương trình K12 ;
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
- T/C thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-GVCN- VP
 
 
 
 
5/2019
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
- Kiểm tra HKII  K11,10 tuần 35 từ 02/5/2019. Hạn chót tổ nộp file đề 22/4/2019;
- GV hoàn thành điểm vào 16/5/2019. Thư ký hoàn thành kết quả K11,10 để LĐT duyệt KQ ngày 18/5/2019;
- Lập KH thi tuyển sinh lớp 10 và gởi thông báo đến các trường THPTCS ngày 15/5/2019;
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trình - Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT;
- Tổng kết năm học, báo cáo chất l­­ượng với Sở GD & ĐT, hết hạn báo cáo SGD khoảng cuối tháng 5/2019;
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 26/5/2019;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày …./5 /2019;
- Họp Hội đồng vào ngày …/5/2019;
- Thi HSG 11,10 vào 31/5/2019;
 
 
 
- LĐT, GV, HS k11,10
 
 
 
 
-LĐT
 
- GV-HSK12
 
-LĐT-TK-VT
 
-GVCN
-Toàn trường
     
  - Học sinh K12 thi THPTQG;
- Thi Tuyển sinh K10 khoảng 15,16/6/2019;
-HĐ coi và chấm thi
6/2019 - Chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG theo KH của BGD. GV coi chấm thi THPTQG;
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập. Dự kiến thi lại vào 07/2019;
- Kế hoạch du lịch hè …
 
-HĐ coi thi
-GVBM
 
      Chú ý : Kế họach CM có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của SGD và  Hiệu trưởng nhà trường.
Nơi nhận:                                                                                     
- Tổ chuyên môn, giáo viên (để thực hiện);                                        
- CĐ, ĐTN phối hợp;
- Lưu VP, Website trường.
 
Duyệt của hiệu trưởng
 
 
 
 
 
Lê Tứ Hải
Người lập kế hoạch
                              Phó hiệu trưởng
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Thùy Trang
 
 
                                                                       

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT