Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN

ĐOÀN HUYỆN KẾ SÁCH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:    /KH-ĐTN
    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kế Sách, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn cán bộ Đoàn trường THPT Kế Sách
 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của BCH Đoàn trường nhiệm kì 2017-2018, hướng dẫn hoạt động Đoàn trong đoàn viên giáo viên và học sinh trung học phổ thông.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn viên giáo viên, học sinh; tạo môi trường cho cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.
2. Yêu cầu:
- Đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần của kế hoạch đề ra.
- Các nội dung tập huấn thiết thực, phương thức tổ chức sinh động kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: đợt tập huấn diễn ra trong hai ngày 02/11/2017 (thứ năm) và 03/11/2017 (thứ sáu), bắt đầu từ 18 giờ đến 20 giờ.
 - Địa điểm: phòng họp giáo viên trường THPT Kế Sách.
2. Đối tượng
Tổng số thành viên triệu tập là 87, gồm có:
- Thành viên Ban chấp hành Đoàn trường.
- Mỗi chi đoàn cử Bí thư chi đoàn và một đoàn viên do giáo viên chủ nhiệm đề nghị. Các lớp không có đoàn viên, giáo viên chủ nhiệm cử 2 học sinh tham gia.
- Đoàn viên chi đoàn giáo viên trường.
- Thành viên đội văn nghệ của trường (6 học sinh)
3. Nội dung tập huấn
- Kĩ năng sinh hoạt tập thể: quản trò, hát, múa dân vũ, trò chơi dân gian.
- Kĩ năng dẫn chương trình, nói chuyện trước đám đông.
- Kĩ năng xử lí thông tin từ các diễn đàn, trang mạng xã hội.
- Kĩ năng sinh hoạt trại.
4. Giáo viên tập huấn
Thầy Nguyễn Bình Kha, thầy Nguyễn Đăng Khoa.
5. Đoàn viên tham dự lớp tập huấn phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Chấp hành các quy định của Ban tổ chức lớp tập huấn.
- Tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng giờ.
- Tích cực tham gia trong các hoạt động.
- Trang phục: Đoàn viên giáo viên thực hiện áo Thanh niên Việt Nam, học sinh thực hiện trang phục lịch sự, khuyến khích mặc áo Thanh niên.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
A. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO:
1. Đ/c: Lê Tứ Hải                         - Hiệu trưởng                           - Trưởng ban
2. Đ/c: Trần Thanh Mộng            - Phó hiệu trưởng                     - Phó ban
B. THÀNH LP BAN T CHC
1. Đ/c: Đinh Sô Na                     - Bí thư ĐTN                           - Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Đức Toàn           - P. Bí thư ĐTN                       - Phó ban
3. Đ/c: Ung Thanh Nhàn             - P. Bí thư ĐTN                       - Phó ban
4. Đ/c: Nguyễn Bình Kha              - Bí thư chi đoàn GV               - Thành viên
5. Đ/c: Nguyễn Đăng Khoa                                                     - Thành viên
IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:
Trích từ nguồn quỹ đoàn trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.      Đoàn trường
Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Lãnh đạo trường và thông báo đến các bộ phận, mời giáo viên tập huấn.
2.      Chi đoàn các khối lớp
Lập danh sách học sinh tham gia tập huấn. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo đúng yêu cầu, thời gian qui định.
            3. Giáo viên chủ nhiệm
            Phổ biến kế hoạch cụ thể đến học sinh. Đề cử học sinh tham gia tập huấn. Thông báo đến cha mẹ của học sinh tham dự lớp tập huấn về thời gian, địa điểm tập huấn.
3. Đoàn viên giáo viên
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc theo nội dung kế hoạch.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan đến những nội dung hoạt động.
Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị Chi đoàn, anh (chị) phụ trách các công việc triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với BTV Đoàn trường để cùng nhau bàn bạc, giải quyết.
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                               T/M. BCH  ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                                         Phó Bí thư
 
 
                                                                                                        Ung Thanh Nhàn
Nơi nhận:                             
- Chi bộ, Lãnh đạo trường (B/C);                                      
- Giáo viên chủ nhiệm;                   
- Chi đoàn các lớp và chi đoàn giáo viên;           
- Thành viên BTC;                                      
- Lưu VP Đoàn.                                                                     
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT