Ngày 23 tháng 01 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TRẬT TỰ KỶ LUẬT

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:  /KHTTKL-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 10 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH TRẬT TỰ, KỶ LUẬT VÀ PHONG TRÀO ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ Hướng dẫn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn số  1982/HD-SGDĐT về việc hướng dẫn nhie6m5 vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1901/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-20178 của hiệu trưởng nhà trường;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận trật tự kỷ luật của trường THPT Kế Sách xây dựng  kế hoạch trật tự, kỷ luật và phong trào đoàn năm học 2017-2018 như sau:
 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
            1. Đặc điểm chung
          a. Về đội ngũ cán bộ giáo viên
          Tổng cộng 104. Trong đó :     
- BGH:4, 2 đại học, 2 thạc sĩ;
- Bí thư đoàn: 01;
                   - Giáo viên: 93, 7 thạc sĩ, 86 trình độ đại học;
                   - CNV: 6, trung cấp 3, THPT: 3;
STT Môn Số lượng Nữ Dân tộc Trên chuẩn Ghi chú
Khmer Hoa
1 Toán 13 8 1   2  
2 Vật lý 10 5 2   2  
3 Hóa học 7 3 1 `1 2  
4 Sinh học 6 3 3      
5 Ngữ văn 14 12 1   1  
6 Lịch sử 5 3 1      
7 Địa lý 4 3 1      
8 GDCD 4 2        
9 KTCN 3 1        
10 KTNN 2 1        
11 Tin học 7 4        
12 Anh văn 9 6 1      
13 Thể dục 6 2        
14 GDQP 3          
Đảng viên: 46,  nữ 22, dự bị 6
          b. Học sinh
Khối Số lớp HS Sĩ số HS
TB/lớp
Số HS
Lưu ban
Tổng số Nữ Dân tộc
Khmer Hoa
10 11 454          
11 12 482          
12 12 458          
          c. cơ sở vật chất
          - Diện tích : trên 15.000m2;
          - Phòng học : 29 phòng, 17 kiên cố, 12 xuống cấp trầm trọng;
          - Phòng chức năng:       
+ 2 phòng tin học với 30 máy;
+ 3 phòng thí nghiệm : Lý, Hóa, Sinh;
+ 2 phòng nghe nhìn;                        + 1 phòng họp;
+ 1 phòng kế toán;                            + 1 phòng giáo viên;
+ 1 văn phòng;                                  + 4 phòng BGH;
+ 1 phòng Công đoàn;                      + 1 phòng Y tế.
          B. KẾ HOẠCH TRẬT TỰ, KỶ LUẬT NĂM HỌC 2017-2018
Chủ đề năm học:
“Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
Phương châm:
Đối với CBQLGD phải: Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
            I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” . Đẩy mạnh thực hiện tốt chủ đề năm học “Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học”
2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017-2018 và Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp áp dụng năm học 2017-2018.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toản, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỷ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn và phấn đấu làm giảm hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh; tăng cường giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh. Quan tâm việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn thanh niên.
5.  Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lí, hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác đoàn, văn hóa, thể dục, thể thao. 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.     Hoạt động Đoàn thanh niên
1.1. Nâng cao giáo dục tư tưởng, đạo đức; kỹ năng sống; chất lượng phong trào thi đua giảng dạy; học tập; rèn luyện và nghiên cứu khoa học.
Thực hiện tốt Kế hoạch 78/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đáo tạo về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn bó với học sinh. Chủ đề năm học:
“Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
Phương châm:
Đối với CBQLGD phải: Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Khuyến khích Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V-2018 trên website: http://www.hocvalamtheobac.vn; sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong giảng dạy, học tập và hoạt động ngoài giờ lên lớp; giới thiệu rộng rải trang thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh http://www.hochiminh.vn tới tất cả giáo viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo các tấm gương học tập và làm theo bác.
Tổ chức tuyên truyền, học tập nội dung Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông ngày 04/11/2002 (DOC) giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH ngày 21/3/2013. Thông tin về các nội dung chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam
Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. 
Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học 2017-2018. Tổ chức lễ Khai giảng năm học, Lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12, Lễ đón học sinh đầu cấp, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca trên nến nhạc trong buổi lễ khai giảng, tổ chức lễ chào sờ đầu tuần đúng nghi thức và thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. 
Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục an toàn giao thông.
Thông qua các hoạt động Đoàn thanh niên, thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo dục cho học sinh tính khiêm tốn, thật thà trong học tập và trong đời sống; biết kính yêu, biết công ơn thầy cô, cha mẹ; Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè, tôn trọng thầy cô và người lớn tuổi.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động GDNGLL, hoạt động GDHN, từng bước thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các môn Văn, Sử, Địa, GDCD chủ động trong việc lựa chọn đối tượng và thời gian để tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa, phấn đấu trong năm học 2017 – 2018 có ít nhất 02 tiết dạy học trải nghiệm sáng tạo tại Côn Đảo.
-Thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường theo Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công An (Quy chế Phối hợp số 292/QCPH/SGDĐT/CATST của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Sóc Trăng). Tham gia quản lý tốt “Mô hình quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”. Đảm bảo cho học sinh an toàn khi đến trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, mại dâm vào đầu năm học, trước và sau khi nghỉ tết nguyên đán và các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) theo Thông tư số 31/2009/ BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết hợp với Công an huyện Kế Sách tiến hành kiểm tra chất ma túy ở một số học sinh.
-Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Tuần lể biển và hải đảo Việt Nam”, “Ngày đa dạng sinh học quốc tế”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”. Giáo dục trong giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5.
-Tăng cường công tác giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông; hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông”. Tổ chức kí cam kết, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh. Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông, không chạy xe hàng 2, hàng 3, không nô đùa, không chạy mô tô khi chưa đủ tuổi. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tiếp tục vận động học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018.
- Kết hợp với Huyện đoàn, Hội cựu chiến binh huyện Kế Sách tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh về truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao nhận thức,  khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
-Tuyên truyền cho học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe; kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước, thiên tai, bão lục.  Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chào cờ nội dung sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc do thức ăn, đồ uống, khí độc, chất thải và các yếu tố gây hại khác. Giáo dục cho học sinh biết rèn luyện sức khỏe, thể chất và tinh thần (biết phòng chống các bệnh thông thường, phòng chống HIV_AIDS, rèn luyện thể thao, cân bằng tâm lý để sống lạc quan,..) và giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Có kế hoạch rèn luyện cho học sinh biết phòng, chống tai nạn về điện, đuối nước, cháy nổ, thiên tai (lũ lụt, sấm sét, lở đất, động đất, triều cường, …) và sẵn sàng tham gia cứu hộ theo khả năng của mình. Tuyên truyển giáo dục cho học sinh, giáo viên thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola gây ra theo công văn 1367/SGDĐT-VO.
- Triển khai các hoạt động giáo dục ngoại khoá cho học sinh; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.  
- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Đăng kí và tổ chức cho học sinh viếng và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách, tổ chức cho học sinh tham gia học tập trãi nghiệm tại Côn Đảo, tham gia các hoạt động lao động công ích, các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo,…
          1.2. Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường học đường, phòng chống tệ nạn xã hội
Triển khai thực hiện chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh. Tuyên truyền trong học sinh ý thức sinh hoạt mạng xã hội một cách lành mạnh.
Tổ chức các hoạt động cho học sinh làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên; tạo mối quan hệ thân thiện giúp các em hoà nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.
          Tổ chức phát động phong trào văn hoá văn nghệ, hát các bài hát truyền thống, hát Quốc ca – Đoàn ca chào mừng các ngày lễ lớn.
+ Ngày 20 tháng 10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam): tuyên truyền về ngày này
thông qua buổi chào cờ, xen kẽ là những câu hỏi liên quan trong
các buổi chào cờ.
+ Ngày 20 tháng 11:  tổ chức Liên hoan các nhóm múa, cuộc thi làm Báo tường chào mừng ngày 20 tháng 11.
+ Ngày 08 tháng 03: tuyên truyền buổi chào cờ và có câu hỏi cho học sinh trả lời
Tổ chức tập luyện tham gia các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh. Phấn đấu đạt thành tích cao.
          Tham mưu với Lãnh đạo trường, phối hợp cùng tổ Thể dục-Quốc phòng tổ chức cho đoàn viên TN tham gia hội thao cấp trường.
          Thực hiện giảng dạy tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp.
          Tham gia giao lưu bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian với  chi đoàn bạn. Ngoài ra đoàn trường sẽ tổ chức cho đoàn viên TN các chi đoàn giao lưu và thi đấu với nhau thông qua một số trò chơi dân gian nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn.
          Tổ chức thi đấu bóng chuyền nam, nữ ; hoạt động cm trại cho lớp 12 chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018): ngoài hội trại (ban đêm) và các trò chơi, tổ chức thi hóa trang, chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trường THPT Kế Sách lần 3", chung kết Vui để học lần 3.
          Đẩy mạnh thực hiện các phong trào nhằm xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp thông qua các hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh trường, “ngày thứ bảy tình nguyện” “ngày chủ nhật xanh”, “ngày môi trường thế giới”.
          Tăng cường lối sống lành mạnh trong đoàn viên TN, trong đó chú trọng định hướng về văn hóa thẩm mỹ, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội,  nâng cao chất lượng hoạt động của đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ trong nhà trường.
          Tham gia hoạt động tư vấn tâm lý sinh sản sức khỏe tuổi vị thành niên và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.
Phối hợp với Công đoàn trường, tổ chức hành quân về nguồn, giao lưu với chi đoàn bạn.
Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên TN có ý thức trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, gây rối mất trật tự trong trường học.
          1.3. Phát triển phong trào tình nguyện, nhân ái trong đoàn viên thanh niên
          Hỗ trợ cho một số đoàn viên hoàn cảnh gia đình nghèo có cố gắng trong học tập, tham gia tốt các hoạt động phong trào.
          Thực hiện công trình thanh niên.
          Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo.
          Tổ chức phát động tốt hiến máu nhân đạo.
          Tổ chức và tham gia tốt công tác thanh niên vì cuộc sống cộng đồng ở địa phương bằng các công việc như trồng hoa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ huyện.
          1.4. Xây dựng tổ chức đoàn – Hội vững mạnh
          Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, nòng cốt là chi Đoàn giáo viên.
          Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, tổ chức các hình thức sinh hoạt .
          Tiếp tục đổi mới công tác phát triển đoàn viên mới trên cơ sở chú trọng chất lượng. Phấn đấu kết nạp từ 300 đoàn viên trở lên.
Tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn.
Đoàn viên đi đầu trong việc chấp hành nội quy nhà trường, phong trào học tập.
          Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đoàn viên ưu tú chăm bồi và giới thiệu cho chi bộ Đảng xem xét kết nạp.
          Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên học sinh xây dựng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.
          Tăng cường hoạt động của tổ chức hội LHTN.
          Xây dựng và tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện như: “Vì người nghèo”, “Phát triển tài năng trẻ”.
          Uỷ ban Hội chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thanh niên ưu tú tạo nguồn giới thiệu cho Đoàn.
 
CÁC CHỈ TIÊU PHẤN  ĐẤU ĐẾN CUỐI NHIỆM KÌ 2017 - 2018
1.     100% đoàn viên học tập 6 bài học lí luận chính trị. 100% đoàn viên học nghị quyết đoàn các cấp.
2.     100% đoàn viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
3.     75% đoàn viên giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4.     100% các chi đoàn tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn trường phát động cũng như của chi đoàn lớp đề ra.
5.     Phấn đấu đến cuối nhiệm kì có 34 chi đoàn xuất sắc, 6 chi đoàn khá
6.     100% thanh niên tham gia tổ chức Hội, giới thiệu ít nhất 60% hội viên kết nạp đoàn
7.     Giới thiệu đoàn viên giáo viên và đoàn viên học sinh cho chi Bộ xem xét kết nạp Đảng.
8.     Thực hiện từ 01 công trình thanh niên, 4 buổi thứ bảy tình nguyện
10. Phát triển thêm 300 đoàn viên trở lên.
11. 100% đoàn viên học sinh khối 12 thi đổ tốt nghiệp .
12.                         100% đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.
13.                         Tổ chức ít nhất một buổi tập huấn cán bộ đoàn.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Đoàn trường THPT Kế Sách nhiệm kì 2017–2018.
          3. Công tác chủ nhiệm, giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp
Taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau:
          Toå chöùc lôùp chuû nhieäm hoïc taäp moät caùch phuø hôïp ñeå ñaït keát quaû toát, hướng dẫn học sinh hoạt động tốt trong tổ chức Đoàn Thanh niên và các phong trào do nhaø tröôøng tổ chức.
Chuû nhieäm lôùp tröïc tieáp hoïp cha, mẹ học sinh lôùp chuû nhieäm, lieân heä vôùi cha, mẹ học sinh ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû giaùo duïc toaøn dieän hoïc sinh. Thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh để trao đổi về tình hình học tập của lớp.
Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp thông qua các tiết GDHN, SHCN. Tổ chức cho học sinh khối lớp 12 tham gia ngày tư vấn tuyển sinh do báo tuổi trẻ tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ và TP. Hố Chí Minh do nhà trường tổ chức.
Chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh đảm bảo việc thực hiện nội quy nhà trường, giữ gìn vệ sinh lớp học, quản lý lớp không để làm mất trật tự trong các buổi lễ của trường; giáo dục cho học sinh biết chào hỏi thầy cô giáo, chào hỏi khi gặp khách đến trường.
          Phối hợp chặt chẽ với GVBM – Đoàn TNCSHCM để theo dõi, kiểm tra chính xác hoạt động của lớp và giáo dục kịp thời những học sinh vi phạm nội qui nhà trường.
          Chuû nhieäm lôùp tröïc tieáp giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh ñaûm baûo vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng, kết hợp với giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đoàn thanh niên ñaùnh giaù haïnh kieåm cuûa hoïc sinh trong töøng hoïc kyø vaø caû naêm hoïc theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Tiến hành họp công khai kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm của từng học sinh vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Hoaøn thaønh pheâ hoïc baï vaø soå ñieåm chính ñuùng thôøi gian quy ñònh cuûa nhaø tröôøng.
Phaân coâng cuï theå caùc coâng vieäc töï quaûn cuûa hoïc sinh nhö: veä sinh lôùp hoïc, tröïc tröôøng, tham gia caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, tham gia coâng taùc Ñoaøn. Chuû nhieäm phaán ñaáu laø chuû nhieäm gioûi.
Quan tâm nhiều đến học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi; học sinh giỏi, học sinh yếu kém… để có biện pháp giáo dục, biện pháp phối hợp trong giáo dục và biện pháp giúp đỡ kịp thời mang lại hiệu quả.
          Giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể.
          Phaán ñaáu cuoái hoïc kyø vaø cuoái naêm hoïc xếp loại về hạnh kiểm cuûa lôùp ñaït toái thieåu caùc chæ tieâu:
-  Xếp loại học lực:
Xếp loại giỏi đạt từ 17% trở lên
Xếp loại khá từ 35% trở lên.
Xếp loại yếu, kém không quá 5% (chưa tính thi lại).
- Xếp loại hạnh kiểm:
- Xếp loại khá, tốt đạt 100%.
- Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm TB, yếu, kém.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
- Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3,5%
- Học sinh giỏi cấp tỉnh 70% số học sinh đăng ký dự thi (trên 50 học sinh), có học sinh tham gia đọi tuyển học sinh giỏi Quốc gia..
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: 100%.
4. Hoạt động Ban tư vấn tâm lý học đường
Công cấp địa chỉ mail của Ban tư vấn cho tất cả học sinh trong tòan trường, tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tư tình cảm và giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, trong học tập, trong quan hệ bạn bè, thầy trò hoặc những vấn đề về tâm lý, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên....  để các em có thể an tâm học tập.
Giúp học sinh tự nhận thức được bản thân và có khả năng ứng phó tích cực trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn và xã hội, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh.  
Tư vấn hướng nghiệp định hướng cho học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Giúp các em nhận thấy được khả năng bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân mình.
Các thành viên trong Ban tư vấn phải luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học sinh. Trong quá trình tư vấn, giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.
Sắp xếp lịch làm việc cho ban tư vấn, kết hợp chặt chẽ giữa GVCN-Đoàn thanh niên và ban tư vấn nhằm mục đích giáo dục toàn diện cho học sinh, hạn chế bạo lực học đường.
5. Hoạt động CNTT
5.1. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Khai thác tốt các phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS, quản lý trong trường học, kế toán, thư viện, …
Cập nhật thông tin trên website kịp thời, đa dạng hoá thông tin trên website.
Tăng cường sử dụng địa chỉ email do Sở Giáo dục và Đào tại Sóc Trăng cung cấp trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.
Hướng dẫn cho giáo viên và học sinh khai thác có hiệu quả website “trường học kết nối, tạo tài khoản và tập huấn cho học sinh sử dụng website này để tham gia các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.   
Tiếp tục quản lý học sinh và giáo viên bằng phần mềm trực tuyến như: chương trình quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”, quản lý điểm và xếp TKB, quản lý HS, quản lý thư viện, quản lý CSVC,...  
 5.2. Ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học
Tổ chức tập huấn các phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ tốt cho cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp trung học năm học 2017-2018 và cuộc thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017-2018.
Khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tháng Nội dung những công việc chính Thực hiện
8 Chủ đề :Chào mừng 72  năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
1. Giáo viên trở lại trường chuẩn bị cho năm học mới.
2. Tổ chức lao động tu sửa cơ sở vật chất, ổn định nề nếp, cơ cấu các lớp  học chính thức từ ngày 21/8/2017.
3. Phổ biến nội qui cho học sinh toàn trường.
4.  Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.
5.Giáo viên chủ nhiệm cùng với Đoàn thanh niên kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh.
6. Lập kế hoạch khai giảng năm học; chuẩn bị lễ đón học sinh đầu cấp và tuần lễ sinh hoạt tập thể.
7. Tổ chức kí kết, tuyên truyền và giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, PHHS toàn trường, kí cam kết không sử dụng chất ma túy.
 
 
 
 
ĐTN+ GVCN
 
ĐTN
 
ĐTN
 
GVCN
9 Chủ đề: Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới.
1. Tổ chức các hoạt động  đón học sinh đầu cấp. Khai giảng năm học mới.
2. Phổ biến nội qui cho học sinh toàn trường.
3. Tuyên truyền phòng chống ma túy. 
4. Đoàn Thanh niên ổn định tổ chức cùng với giáo viên chủ nhiệm duy trì nề nếp kỷ luật trật tự. Tuyên truyền ATGT hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
5. Tuyên truyền, phổ biến Ngày Quốc tế Hòa bình (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng LHQ) (21/9/)và Ngày hàng hải  thế giới (28/9)
6. Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề cơ bản của luật giáo dục.
7. Tổ chức đại hội đoàn viên GV, các chi đoàn lớp.
8. Hướng dẫn học sinh thi Toán, Lí , Anh qua internet.
9. Thực hiện tiết NGLL theo PPCT.
 
 
ĐTN
P.HT
ĐTN
ĐTN+ GVCN
 
ĐTN
 
CĐ+ ĐTN
ĐTN
Tổ TH
ĐTN
10 Chủ đề: Chào mừng ngày 20/10
1.  Kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm nội qui nhà trường.
2. Chọn học sinh nghèo, hiếu học đề cử học bổng Trần Đại Nghĩa.
3. Tuyền truyền phẩm chất phụ nữ Việt Nam vào ngày 20 tháng 10.
4.Tuyên truyền về Biển đảo.
5. Kể truyện “Tấm gương đạo đức HCM”
6. Tuyên truyền phổ biến các vấn đề cơ bản về luật hôn nhân gia đình; luật thanh niên;
7. Tư vấn tâm lý học đường kết hợp GVCN và Đoàn TN giáo dục học sinh.
8. Thực hiện tiết NGLL theo PPCT.
 
 
ĐTN+ GVCN
ĐTN
CĐ+ ĐTN
ĐTN
ĐTN+..
ĐTN
Ban TV
PHT+ GVCN
ĐTN
11 Chủ đề: Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
1. Đoàn thanh niên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Tổ chức hội thi liên hoan các nhóm múa chào mừng 20/11.
3. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
4. Kiểm tra việc thực hiện nội qui học sinh theo định kỳ, kết hợp với ban tư vấn giáo dục học sinh. 
5. Họp đánh giá hạnh kiểm học sinh lớp 12.
6. Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề cơ bản của Luật bảo vệ môi trường; Bộ luật Hình sự năm về tội phạm an ninh trật tự; Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7. Thực hiện tiết NGLL theo PPCT.
8. Phát động phong trào học tập tốt: “Hoa điểm 10 tặng thầy cô”nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Tổ chức Hội thi làm báo tường.
9. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vè ATGT
10. Kể truyện tấm gương đạo đức Hô Chí Minh
11. Kết nạp đoàn cho học sinh.
 
ĐTN
Tổ CM+ ĐTN
CĐ+ ĐTN
PHT+ ĐTN+ Ban TV
ĐTN
 
ĐTN
ĐTN
ĐTN
 
ĐTN+ CAH
ĐTN
12 Chủ đề:Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
1. Phát động và Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
2. Hoàn thành danh sách học sinh vi phạm nội qui, học sinh bị kỷ luật để GVCN đánh giá, xếp loại học sinh, báo cáo thống kê học kỳ I. Họp đánh giá hạnh kiểm K10, 11.
3. Duyệt danh sách đánh giá hạnh kiểm học sinh ở tất cả các lớp.
4. Tuyên truyền kỷ niệm thành lập QĐNDVN vào ngày 22/12, khối 11 cùng tập trung dự lễ lúc 7 giờ ngày thứ 2 (25/12) cùng với khối 10 và khối 12.
5. Đoàn Thanh niên cùng giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
6. Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành.
7. Thực hiện tiết NGLL theo PPCT.
8. Kể truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
ĐTN
 
PHT+ ĐTN+GVCN
PHT+GV.GDCD
Khách mời
ĐTN+ GVCN
ĐTN
ĐTN
ĐTN
ĐTN
01   Chủ đề: Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên.
1. Tổ chức trực tết Dương lịch (01/01/2013).
2. Ổn định nề nếp học sinh.
3. Sơ kết học kỳ I, tiếp tục thực hiện kế hoạch học kỳ II.
4. Tổ chức cho học sinh chăm sóc và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ.
5. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên vào ngày 09/1.
6. Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề cơ bản của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định của chính phủ về việc cấm đốt pháo.
7. Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo KH.
8. Sinh hoạt chủ đề+ kể truyện tấm gương đạo đức HCM
 
 
ĐTN+ GVCN
 
 
ĐTN
02 Chủ đề:Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới
1.  Tổ chức các hoạt động thi đua mừng Đảng mừng xuân.
2.  Ổn định các nề nếp trong những ngày trước tết.
3. Nghỉ tết nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10-Giêng).
4. Chốt danh sách tham dự Hội khỏe phù đổng dành cho học sinh THPT năm 2016.
5. Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng trường THPT Kế Sách lần 3.
6.Tham gia tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ- NCKH trường THPT Kế Sách”
7. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930.
8. Thực hiện tiết NGLL theo KH.
9. Kể truyện tấm gương đạo đức HCM
 
ĐTN
ĐTN+ GVCN
 
Tổ TD
 
ĐTN
 
 
 
 
 
3
Chủ đề:Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam 8/3.
2. Phát động phong trào thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 – 26/3/2018).
3. Hoàn thành hồ sơ và tổ chức đưa đoàn học sinh dự thi Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh từ vào 3/2017.
4. Tổ chức cắm trại chào mừng 87 ngày thành lập Đoàn TNCS HCM vào ngày 25/3/2017 gồm các hoạt động: Hội trại, hoạt động thể dục thể thao, hội thi hóa trang, chung kết Tìm kiếm tài năng lần 3,chung kết Vui để học lần 3”. Đoàn trường lập kế hoạch và triển khai vào đầu tháng.
5. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng kí, cách chọn môn thi, ngành nghề thi,…
6. Tổ chức cho học sinh tham gia học tập trải nghiệm.
7. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp ngành nghề cho học sinh.
8. Mở lớp cảm tình đoàn
9. Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nội qui của học sinh.
10. Họp xét duyệt hạnh kiểm lớp 12
 
 
ĐTN+ CĐ
ĐTN
 
Tổ TD
ĐTN
 
ĐTN
 
PHT
 
ĐTN + GVCN
PHT+ ĐTN
 
4 Chủ đề:Mừng đất nước thống nhất 30/4
1.  Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.
2. Toàn thể giáo viên và học sinh được nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
3.  Thi học kỳ 2.
4. Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 25/4/2018;
5. Kiểm tra nội qui học sinh định kỳ.
6. Xét duyệt hạnh kiểm học sinh toàn trường.
7. Đưa đoàn học sinh dự HKPĐ tỉnh 14, 15 và 16/4/2018;
 
 
 
 
 
 
 
ĐTN
PHT+ ĐTN+ BTV
 
5 Chủ đề: Kết thúc năm học
1.  Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 tại sân cờ
2. Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh.
3.  Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học, báo cáo thi đua và các loại báo cáo khác.
4. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá.
5. Tổ chức Lễ tổng kết năm học, lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh K12.
ĐTN   
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
 
Kế Sách, ngày 20 tháng 9 năm 2017.
P. HIỆU TRƯỞNG
Trần Thanh Mộng
   

download tại đây 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT