Ngày 17 tháng 09 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN PHÒNG


Họ và tên:  Nguyễn Văn Tổng  (TTCM)

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvantong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Nguyễn Văn Tạo

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvantao.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenthimai.c3dn@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Giang Tú Uyên

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 01699872782

- Email: giantuuyen.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Thái Thị Xuân Hương

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: thaithixuanhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Tân Ngọc Kiều

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: tanngockieu.c3ks@soctrang.edu.vn


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT