Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN PHÒNG


Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenthimai.c3dn@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Giang Tú Uyên (Tổ trưởng)

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 01699872782

- Email: giantuuyen.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Thái Thị Xuân Hương

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: thaithixuanhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Tân Ngọc Kiều

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: tanngockieu.c3ks@soctrang.edu.vn

  Họ và tên: Trần Minh Trí
- Năm sinh:
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email:
  Họ và tên: Phạm Hoàng Mỹ
- Năm sinh:
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email:

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT