Ngày 17 tháng 09 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN


Họ và tên: Trần Ngọc Phấn (Tổ trưởng)

- Năm sinh: 26/08/1964

- Năm vào ngành: 1986

- Điện thoại: 0985902450

- Email: tranngocphan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Tích Nghĩa

- Năm sinh: 24/12/1963

- Năm vào ngành: 1985

- Điện thoại: 01645175658

- Email: trantichnghia.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương

- Năm sinh: 04/12/1967

- Năm vào ngành: 1990

- Điện thoại: 0909676069

- Email: phamthithuhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Như Ý

- Năm sinh: 19/07/1968

- Năm vào ngành: 1990

- Điện thoại: 0907360349

- Email: tranthinhuy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Bùi Thị Như Ngọc

- Năm sinh: 30/02/1976

- Năm vào ngành: 1998

- Điện thoại:

- Email: buithinhungoc.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lê Thị Kim Ngân

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: lethikimngan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lý Hồng Hạnh

- Năm sinh: 24/07/1979

- Năm vào ngành: 2001

- Điện thoại: 0942175060

- Email: lyhonghanh.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào

- Năm sinh: 27/09/1980

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại: 01289651099

- Email: phamthibichdao.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lê Thị Hồng Đào

- Năm sinh: 25/11/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 0978455895

- Email: lethihongdao.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 2001

- Điện thoại: 01673552009

- Email: nguyenquocthai.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lương Thùy Như

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: luongthuynhu.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

- Năm sinh: 05/01/1981

- Năm vào ngành: 2007

- Điện thoại: 0978414736

- Email: nguyenthimyxuyen.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Huỳnh Thị Thủy

- Năm sinh:18/12/1981

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0979309704

- Email: huynhthithuy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Trinh

- Năm sinh: 25/03/1983

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 01652604400

- Email: nguyenthitrinh.c3ks@soctrang.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT