Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA


Họ và tên: Dương văn Hòa (TT)

- Năm sinh: 1972

- Năm vào ngành: 1996

- Điện thoại: 0986184194

- Email: duongvanhoa.c3ks@soctrang.edu.vn

 Họ và tên: Mã Thị Thu Thanh

- Năm sinh: 1979

- Năm vào ngành: 2001

- Điện thoại: 0975233027

- Email: mathithuthanh.c3ks@soctrang.edu.vn

   

Họ và tên: Dương Thị Hồng Nhung

- Năm sinh: 1990

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại: 01669051924

- Email: duongthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Mai Hùng (Thư Ký HĐ)

- Năm sinh: 1980

- Năm vào ngành: 2005

- Điện thoại:

- Email: nguyenmaihung.c3ks@soctrang.edu.vn

 

 

Họ và tên: Lâm Quốc Trung

- Năm sinh:1985

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 0987654431

- Email: lamquoctrung.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Quách Thị Thanh Nhàn

- Năm sinh: //

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: quachthithanhnhan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thái Trân

- Năm sinh: 23/10/1989

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 01667687289

- Email: nguyenngocthaitran.c3ks@soctrang.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT