Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ


Họ và tên: Đặng Văn Hữu (TT)

- Năm sinh: 1978

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại:

- Email: dangvanhuu.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Bùi Thanh Nhã

- Năm sinh: 1979

- Năm vào ngành: 2001

- Điện thoại:

- Email: buithanhnha.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 2002

- Điện thoại:

- Email: nguyenthidung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lê Đoàn Chuẩn

- Năm sinh: 1975

- Năm vào ngành: 2002

- Điện thoại:

- Email: ledoanchuan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lý Thị Muội

- Năm sinh: 1982

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại: 01634086541

- Email: lythhimuoi.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Quốc Văn

-Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenquocvan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Huỳnh Thị Lệ Hằng

- Năm sinh: 1981

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại: 0944107444

- Email: huynhthilehang.c3ks@soctrang.edu.vn

   

 Họ và tên: Nguyễn Bình Kha

- Năm sinh: 10/06/1987

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 0942405052

- Email: nguyenbinhkha.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Đỗ Ngọc Anh Thuy

- Năm sinh: 25/11/1986

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 01246555035

- Email: dongocanhthuy.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Phạm Thanh Liêm

- Năm sinh: //

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: phamthanhliem.c3ks@soctrang.edu.vn

 

Họ và tên: Hồ Thanh Tâm

- Năm sinh: //

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: hothanhtam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Vân Anh

- Năm sinh: //

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: tranthivananh.c3ks@soctrang.edu.vn


CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT