Ngày 08 tháng 07 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

Ban chấp hành Đoàn

STT Họ lót Tên Chức vụ Email
1 Đinh Sô Na BTĐ dinhsona.c3ks@soctrang.edu.vn
2 Ung Thanh  Nhàn P.BTĐ ungthanhnhan.c3ks@soctrang.edu.vn
3 Nguyễn Đức  Toàn P.BTĐ nguyenductoan.c3ks@soctrang.edu.vn
4 Nguyễn Văn Tiếp TV nguyenvantiep.c3ks@soctrang.edu.vn
5 Ngô Công  Bằng TV ngocongbang.c3ks@soctrang.edu.vn
6 Dương Thị Hồng  Nhung TV duongthihong nhung.c3ks@soctrang.edu.vn
7 Bùi Thị  Nga TV buithinga.c3ks@soctrang.edu.vn
8 Nguyễn Bình Kha TV

nguyenbinhkha.c3ks@soctrang.edu.vn

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT