Ngày 16 tháng 05 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SỬ- ĐỊA- GIÁO DỤC CÔNG DÂN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Kế sách, ngày 20 tháng 09  năm 2017
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN                              
Năm học 2017-2018           
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Hướng dẫn số1955 /HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018
Căn cứ vào công văn số:126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ bộ môn, Tổ Sử- Địa- GDCD  trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
a. Về phía nhà trường:
- Quy mô lớp: Tổng số có 1395 học sinh, chia ra 35 lớp, trong đó:
            + Khối 12: 12 lớp, 459 học sinh.
            + Khối 11: 12 lớp, 482 học sinh.
            + Khối 10: 11 lớp, 454 học sinh.
                         b) Tổ Sử- Giáo dục công dân.
                        - Đội ngũ giáo viên Tổ Sử- Địa- GDCD: 13 giáo viên( trong đó có 8 giáo viên nữ) tất cả đều đạt chuẩn theo quy định.
STT Họ tên giáo viên Năm sinh Trình độ chuyên môn Địa chỉ Điện thoại Ghi chú
1 Trần Ngọc Thùy 1964 Đại học TT Kế sách 01648807288  
2 Nguyễn Thu Trang 1984 Đại học Đại ngãi 01698050763  
3 Phan Minh Biển 1980 Đại học TT Kế Sách 0982023020 Tổ phó
4 Thạch Thanh Tuấn 1974 Đại học Châu thành- 0974406399  
5 Bùi Thị Nga 1989 Đại học TT Kế Sách 0986973731  
6 Hoàng Thị Hồng Nhung 1968 Đại học TT Kế sách 0907376394 Tổ phó
7 Mai Thị Thanh Thúy 1967 Đại học TT Kế sách 0916303806  
8 Đặng Đức Ngọc 1973 Đại học TT Kế sách 0165988575  
9 Trần Kim Lâm 1982 Đại học TT Kế sách 0979411165  
10 Nguyễn Thị Minh Tâm 1968 Đại học TT Kế Sách 0977003980 Tổ trưởng
11 Nguyễn Thành Ry 1964 Đại học TT Kế sách 0918949415  
12 Nguyễn Đăng Khoa 1982 Đại học TT Kế Sách 0917670747  
13 Trần Thị Dịu Ý 1980 Đại học Châu thành 01219677280  
 Do đặc thù tổ có 3 nhóm môn, nên việc quản lý chuyên môn được chia thành 3 nhóm phân môn:
Nhóm Sử: Gồm 5 giáo viên, do Thầy Phan Minh Biển, tổ phó quản lý chuyên môn.
Nhóm Địa: Gồm 4 giáo viên do cô Hoàng Thị Hồng Nhung, tổ phó quản lý chuyên môn.
Nhóm Giáo dục công dân : Gồm 4 giáo viên, do cô Nguyễn Thị Minh Tâm quản lý chuyên môn.           
Kết quả giảng dạy năm học trước:
Năm học Tổng số HS Môn Trên TB Tỉ lệ Dưới TB Tỉ lệ
2016-2017  
1345
 
Sử 1324 98,44% 21 1,56%
Địa 1244 92,49% 101 7,51%
GDCD 1283 95,39% 62 4,61%
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học:
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
- Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
- Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn.
3. Thuận lợi và khó khăn đầu năm học:
            a. Thuận lơi:
- Được sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Giáo dục- Đào tạo, có đường lối đổi mới của Đảng, của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
- Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường, các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn .
- Tất cả các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên đa số rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì.
- Xây dựng được đội tuyển Học sinh Giỏi môn Lịch sử, Địa, Giáo dục công dân đạt giải cao.
- Trang thiết bị tạm thời đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy; đặc biệt là dạy học bằng công nghệ thông tin. Tất cả giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
- Đa số học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, chăm ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
                        b. Khó khăn
- Một số giáo viên có con nhỏ nên còn gặp một số khó khăn. 
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
            - Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, số học sinh mất kiến thức căn bản còn khá phổ biến, một số học sinh còn chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mực đến việc học của học sinh.
                        - Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
                        II.   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chủ đề năm học theo công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017  là;
“Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
Phương châm:
Đối với CBQLGD phải: “Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Từ các cơ sở trên , hoạt động chuyên môn của tô tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2.Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”;
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            4. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng PPCT. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, SH CĐ, chủ đề tích hợp và SH CM trên trang mạng trường học kết nối..
5. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
6. Tâp trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém.
7. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác quản lí.
8. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, làm ĐDDH, BGĐT, bài viết CĐTH, ; phong trào thi HSG, v.v…

III.  CÁC CHỈ TIÊU

1. Học sinh
-  Xếp loại học lực:
Xếp loại giỏi đạt từ 25% trở lên
Xếp loại khá từ 40% trở lên.
Xếp loại yếu, kém không quá 1% (chưa tính thi lại).
- Học sinh giỏi cấp tỉnh 70% số học sinh đăng ký dự thi , có học sinh tham gia đọi tuyển học sinh giỏi Quốc gia..
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: trên tỷ lệ tỉnh
2. Giáo viên trong tổ
- Xếp loại viên chức cuối năm: Ít nhất 65% xếp loại xuất sắc, không có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.
         - Danh hiệu thi đua cuối năm.
         Cá nhân: Đạt lao động tiên tiến: 100%; đạt chiến sĩ thi đua cơ sở: 6.
      IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ - CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
      1. Công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo
            - Chỉ tiêu                                                                                                             
            + 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
            + 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
            + 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            + 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động của ngành.
            + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
            - Biện  pháp
            + Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            + Mỗi giáo viên ý thức về quy định đạo đức nhà giáo.
+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
+ Tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
+ Thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới”.
2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của ngành và của trường
            - Chỉ tiêu:
            + 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của đơn vị.
            + 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình. Thực hiện đúng Chuẩn kiến thức môn học kết hợp với phân phối chương trình đã thống nhất trong tổ.
            + 100% giáo viên soạn giảng trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            + 80% giáo viên đạt các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm.
            + 100% giáo viên chuẩn bị tốt giáo án trước khi lên lớp.
            + 100% giáo viên thực hiện báo giảng đúng quy định.
+ Thực hiện dự giờ, công tác sổ sách, hội họp, thao giảng, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo đúng quy định của trường.
            - Biện pháp
            + Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên.
            + Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần);
            +  Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 25/5/2018;
            + Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT-GDTH ngày  17 tháng 8 năm 2011, tổ chuyên môn thống nhất xây dựng lại PPCT phù hợp, đạt hiệu quả cao để kí duyệt của hiệu trưởng. Giáo viên thực hiện đúng theo phân phối chương trình đã được thống nhất.
             + Thực hiện chương trình cơ bản với chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS v.v…).
            + Mỗi giáo viên thực hiện 2 tiết thao giảng/ năm học.
            + Tổ trưởng và tổ phó có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
+ GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD và BGH nhà trường. Cụ thể:
             01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa học sinh ; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, kết quả và nhận xét cụ thể; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy.
              02. Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai, TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
              03. Sổ SH chuyên môn, hội họp: Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn, hạn chế nội dung họp về hành chính;
             04. Sổ dự giờ: Có nhận xét và rút kinh nghiệm cho bản thân;
             05. Sổ điểm cá nhân: Đủ đúng các cột điểm theo qui định của TT 58 và chú ý sửa khi sửa điểm phải đúng qui định;
            06. Kế hoạch cá nhân.
            07. Sổ chủ nhiệm (nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung.
            Riêng tổ trưởng phải có thêm sổ nghị quyết tổ (có nội dung biên bản họp tổ), PPCT.
            + Cuối năm GV và TT nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản):
             01. Giáo viên: Sổ dự giờ, sổ báo giảng, sổ chủ nhiệm (nếu có).
             02. Tổ trưởng: Ngoài các sổ trên TT nộp thêm các hồ sơ sau: sổ nghị quyết tổ, báo cáo chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm, biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp. Riêng môn Lịch sử và môn Địa lý còn có biên bản dự giờ các tiết GD địa phương.
            + Tổ trưởng, tổ phó lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ viên.
            + Kiểm tra việc dự giờ, thao giảng thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng của tổ viên. Giáo viên phải dự giờ các thành viên trong nhóm môn nếu không có tiết dạy.
        LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên đi dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
            + Có kế hoạch xây dựng đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic 30 tháng 4 không chuyên.
            + Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề.
            + Họp tổ 2 tuần/1 lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            + Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn
            - Chỉ tiêu
            + 100% giáo viên tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
            + 100% GV tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.
            + Có 4 chuyên đề về xây dựng chủ đề dạy học đổi mới PPGD.
            + 100% GV tham gia “Trường học kết nối”.
            - Biện pháp
+ Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo văn bản số 555/BGDDT- GDTrH việc hướng dân sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,  đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDDT- GDTrH ngày 20/9/2017 của Sở GD và ĐT Sóc trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn năm học 2017- 2018. Với các nội dung:        
            3.1. Xây dựng chủ đề dạy học: Các nhóm môn tiếp tục rà soát lại nội dung, chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bao đảm chuẩn kiến thức kỷ năng; thiết kế lại các tiết dạy các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Phải có kế hoạch cụ thể về nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học.
            3.2. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
            + Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra phương pháp dạy học phù hợp. Chú trọng việc dạy học thực hành chính khóa; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
            + Giáo viên vận dụng đúng theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT,  sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, . Chú ý PPDH , các kỷ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh một cách linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của trường để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý có phân hóa học sinh , tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải;
            3.3. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học:
            Tổ sinh hoạt chuyên môn 2 tuàn/1 lần theo lịch nhà trường với trọng tâm là nghiên cứu bài học. Tổ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy. Tổ có kế hoạch cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn cho cả năm học.
            + Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “ trường học kết nối”
            + Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế. Chú ý tăng cường việc dự giờ đột xuất.
            + Giáo viên thường xuyên dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng hoặc thảo luận các chuyên đề giáo dục.
            + Tổ phân công GV chuẩn bị nội dung chuyên đề để báo cáo. Các thành viên trong tổ tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ GV được phân công.
            + Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên tích cực nghiên cứu ứng dụng các phần mềm như Sketpath, Cari 3D, Geospace,... phục vụ cho việc soạn giảng và thiết kế bài dạy trên máy tính. Trong từng bài học, giáo viên khai thác thế mạnh của các phần mềm để hỗ trợ quá trình dạy học, mang lại kết quả cao hơn. Việc ứng dụng CNTT không phải tràn lan mà phải có tính chọn lọc, từng bài, từng chủ điểm để việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cao nhất.
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra - đánh giá
            - Chỉ tiêu
            100% giáo viên của tổ thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
            - Biện pháp
        +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Các bài kiểm tra phải được trả về học sinh chậm nhất sau 1 tuần. Bài kiểm tra phải được nhận xét rõ ràng,chỉ rõ những lỗi học sinh mắc phải để học sinh thấy được hạn chế và có thể tự sửa chữa. Giáo viên yêu cầu học sinh phải lưu bài kiểm tra cẩn thận để tổ và trường kiểm tra khi cần thiết. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
            + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
            + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
            + Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
            + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
            + Thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
            + Đối với đề kiểm tra học kỳ, mỗi giáo viên soạn 1 đề kiểm tra kèm theo ma trận đề, đáp án nộp về tổ trưởng, phải được tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá. Tổ trưởng và tổ phó sẽ chọn ra 2 đề hoàn chỉnh nộp về Lãnh đạo trường.
+ Việc ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận có sự thống nhất trong tổ, không làm chung 1 đề vừa trắc nghiệm vừa tự luận vì không đạt hiệu quả.
+ Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
            - Chỉ tiêu
            + Tất cả các thành viên trong tổ đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            + 100% tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Biện pháp
             + Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD&ĐT tổ chức.
            + Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
             + Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử-  Elearning., có 2 tiết ứng dụng CNTT/ năm học.
            + Giáo viên được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho GV ở trường (Báo trước cho BGH )
            + Giáo viên không có tiết dạy phải đi dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi, và rút kinh nghiệm với nhau. Mỗi tiết dự giờ phải ghi được phần đóng góp ý kiến vào sổ dự giờ.
            + Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên dự giờ giáo viên trong tổ, chú ý tăng cường việc dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế.
            + Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên học tập trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
        6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, luyện thi đại học
            ­- Chỉ tiêu
            + 70% học sinh thi học sinh giỏi tỉnh có giải.
            + Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. 
            + Tỷ lệ tốt nghiêp THPT: Cao hơn tỷ lệ Tỉnh.
            - Biện pháp
* Bồi dưỡng học sinh giỏi
        + Tổ bộ môn tham mưu với LĐT chọn GV có năng lực, kinh nghiệm  tham gia bồi dưỡng HSG;
        + Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể. Chú ý soạn đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng sẽ không hiệu quả;
        + Ngay năm đầu cấp ( lớp 10),  tổ chỉ đạo cho giáo viên sơ tuyển để chọn những học sinh xuất sắc nhất,  nhưng các em phải yêu thích và tự nguyện vào đội tuyển và không  được  bắt ép HS. Từ đó, động viên khuyến khích giáo viên có kế họach bồi dưỡng cho đôị tuyển tạm thời này ngay lớp 10 và trong hè. Cụ thể như: Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung và bài tập nâng cao  để HS về làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh;
        - Đến năm lớp 11, giáo viên chọn lọc lại đội tuyển. Tổ chuyên môn báo danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG, danh sách các đội tuyển tham gia thi HSG ngay từ đầu năm học (đội tuyển phải đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu);
        + Tiến hành bồi dưỡng HSG từ tháng 8 của năm học mới;
        + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG quốc gia;
* Phụ đạo học sinh yếu kém
         + Ngay từ đầu năm, trường tổ chức kiểm tra CLĐN cho K12 để phân loại đối tượng HS còn yếu kém;
        + K11 và 10: GVCN và GV bộ môn phân loại và lập được danh sách HS yếu ( KTCL kết hợp kết quả năm trước, kết quả thi tuyên sinh đầu vào K10 v.v…). Từ đó, tổ BM có kế hoạch cụ thể để phụ đạo đối với đối tượng HS yếu kém sao có hiệu quả. Cụ thể:    
        +Tổ chức các lớp phụ đạo  cho học sinh theo đúng đối tượng để củng cố kiến thức cho các em (theo yêu cầu HS), không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng này;
        + Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp và ở nhà;
        + Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm phải phân công học sinh khá giỏi kèm các học sinh yếu, kém, thành lập các nhóm, đôi bạn cùng tiến v.v…;
* Ôn thi THPTQG cho học sinh khối 12
        - Phân loại HS (G, K, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS;
        - Tăng tiết 1 tiết/tuần (10 tuần mỗi học kì)ở môn Sử  và môn Địa đối với lớp 12.
        - Kết thúc chương trình và kiểm tra HKII  vào tháng ba. Bắt đầu tháng tư và tháng năm tập trung ôn thi TN theo hướng tổ chức một kỳ thi Quốc gia của BGD qui định;
       - Tổ chức thi thử tốt nghiệp vào tháng 4 theo kế hoạch của SGD và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi;
        - Thi THPTQG theo hướng dẫn của BGD.
        7. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ elearning – Bài viết liên môn
            - Chỉ tiêu
            + 6/13 giáo viên đăng ký thi đạt giáo viên giỏi cấp trường.
            + 50% GVCN đăng ký GVCN giỏi đạt GVCN giỏi.
            + Tổ có ít nhất 2 đồ dùng dạy học và 2 bài e-learning dự thi cấp trường. Đạt ít nhất 2 giải và có sản phẩm dự thi cấp tỉnh.
            + Có 3 bài thi tham gia thi bài viết liên môn
            - Biện pháp   
            Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. Tổ có kế hoạch cho GV đăng kí thi GVG cấp trừờng; lập danh sách cụ thể gởi về LĐT vào đầu tháng 09/2017.
* Thi GVG cấp trường:
            - Tổ bộ môn có kế hoạch cho GV đăng kí thi GVG cấp trừờng;
            - Nội dung thi GVG cấp trường:
            + Lý thuyết
            GV tham khảo các tài liệu trên trang web trường chú ý đên công tác chuyên môn, các phương pháp giảng dạy các tình huống sư phạm. dự kiến thi vào đầu tháng 10/2017;
            + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường.
            + Làm SKKN.
* Thi ĐDDH- Bài giảng điện tử _Elearning
          + Bài thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm Trí Việt, Microsoft PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe Captivate, Violet 1.7 v.v…Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa. Chú ý bài thi phải được đóng gói theo định dạng (htm, html, exe).
            + Tổ có kế hoạch chuẩn bị, nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong thiết kế đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử.
* Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp
            Thực hiện theo công văn 1474/KH-SGDDT ngày 02/9/2014 của Sở Giáo dục va Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm 2016-2017.
8. Thực hiện các hoạt động khác
- Thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT;
        - Phối hợp với Đòan TN thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)  vào thứ Năm hàng tuần khi có yêu cầu.
        - GVCN được phân công thực hiện tiết họat động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN)  tư vấn cho Hs hướng chọn ngành nghề phù hợp, đặc biệt đối với HS khối 12;
        - Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Tiếp tục chọn lọc nội dung trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu “Di tích văn hóa - Lịch sử tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu địa phương do Sở GDĐT tổ chức biên soạn chính thức phát hành hoặc một số bài hát, tác phẩm, trò chơi dân gian địa phương vào giảng dạy trong các tiết dạy học nội dung giáo dục địa phương do Bộ GDĐT quy định. Môn Lịch sử thực hiện dạy học tích hợp một số nội dung về giáo dục địa phương;
        - Giáo viên môn Lịch sử của tổ tham gia soạn bài viết về Bác Hồ cùng với Đoàn trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Có kế hoạch chuẩn bị cho chuyên đề: Chủ quyền của Việt nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.
        - Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số; Chú ý lồng ghép vào bài giảng những nội dung tích hợp Phòng chống tham nhũng ở môn GDCD.
        - Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa dân ca vào trong trường học theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh;
        - Tổ  cùng Tổ Văn của nhà trường xây dựng kế hoạch Tiết học trải nghiệm cho học sinh lớp 11.
        - Thực hiện theo công văn số 1351/SGDĐT-VP về việc tuyên truyền, giáo dục “Phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và  “Bình đẳng giới”. Ban nữ công, GVCN, Đoàn TN có kế hoach cụ thể lồng ghép vào các tiết SHCN, SHSC, SH các ngày lễ 20-10,  8-3  v.v…( Gv gặp cô Mai_TVnhận tài liệu ).
            ­- Chỉ tiêu
            100% giáo viên được phân công tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
            - Biện pháp
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
9. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017- 2018
   -  Chất lượng giáo dục của cả tổ chuyên môn.
  + Xếp loại giỏi trên 25% .
  + Xếp loại khá trên 40%.
  + Xếp loại trung bình trên 99%.
 
           

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG
Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú
 
8/ 2017
 
µ Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
- Các khối lớp: 
      + Ổn định TC  lớp từ ngày 14/8/2017;
      + Thực hiện chương trình tuần 1 từ  ngày 22/8/2017. Thực hiện việc tăng tiết từ tuần 1
- Bồi dưỡng và hòan thành hồ sơ HSG quốc gia nộp SGD hạn chót  ngày 25/8/2017;
- Tổ BM họp tổ chuyên môn chuẩn bị năm học v.v…
- Chuẩn bị kế hoạch hoạt động của tổ.
- Kiểm tra đồ dùng dạy học của tổ.
 
 
 
 
Giáo viên được phân công
 Cả tổ 
 
Cô Trang, thầy Lâm
 Cả tổ
Tổ trưởng
 GV được phân công.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/ 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Khai giảng ngày 05/09/2017;
- Duy trì nề nếp dạy và học;
- Tổ BM thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của HT;
- Họp tổ tuần thứ 2 và 4 của tháng với trọng tâm nghiên cứu bài học;
- Hoàn thành danh sách thi GVG(trường và tỉnh, BGĐT, ĐDDH, BVLMôn v.v… hạn chót sau khi họp tổ tuần 03;
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp;
- Thống nhất chương trình và ra đề thi KSCL đầu năm: K12 từ 10,11/9 theo lịch của trường, K11&10 có thể KT 15ph. Tổng hợp kết quả hạn chót 18/10/2017. Tổ có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém;
- Chọn đội tuyển HSG k11, 10. Tổ phân công GV bồi dưỡng.
-Xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt 30/09/2017;
 
-Báo cáo tháng 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT chỉ đạo tổ thực hiện
 
 
 
GV được phân công
 
 
 
 
 
10/ 2017
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày 20/10
- Tô bộ môn tiếp tục thực hiện các chuyên đề, thao giảng, dự giờ thăm lớp;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tổ thực hiện chuyên đề theo kế họach của tổ;
- Kiểm tra nội bộ tổ kết hợp dự giờ thao giảng: Cô Thùy, Cô Thúy, Cô Tâm
- Hội giảng GVG:
+ Thao giảng vào tuần 7 và 8 theo lịch từ 2/10/2017
+ lí thuyết đợt1 vào tuần 07 (từ 29/10);
-Họp tổ theo lịch, tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ
 
-Báo cáo tháng 10
 
 
 
Cả tổ
 
 
Cô Thùy
 
 
GV được phân công
 
GV thi GVG
 
 
 
TT
11/ 2017  
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
-  KTra tiến độ thực hiện chuyên môn;
- Kết hợp kiểm tra nội bộ tổ của 3 giáo viên: Cô Trang, Cô Ngọc, Cô Ý
Tổ trưởng và tổ phó tham gia cùng LĐT kiểm tra HĐSP GV
- Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường  ngày 06/11/2017;
chấm: ĐDDH 10/11/2017, trung khảo 12/11;BGĐT: trung khảo 17/11
- Thực hiên chuyên đề 2
-họp tổ theo lịch
-Báo cáo tháng 10
 
 
TT
 
GV được phân công
Nhóm Địa
GV chuẩn bị
 
 
 
 
Nhóm Địa
Cả tổ
TT
 
 
12/ 2017
 
 
 
 
 
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng kết hợp kiểm tra hồ sơ nội bộ tổ: Thầy Lâm, cô Nga, Thầy Khoa, Thầy Tuấn
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017;
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 11/12/2017;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12/2017.
- Họp tổ theo lịch.
-Báo cáo tháng 12
 
 
 
 
Giáo viên trong tổ thực hiện
 
 
TT
GV trong tổ
 
 
TT
 
 
 
 
 
01/ 2018
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Nghỉ Tết DL 01/01/2018;
- Thi HSG QG tháng 1/2018;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- - Dạy mẫu tích hợp Phòng chống tham nhũng trong môn GDCD
- Báo cáo sơ kêt hoạt động tổ.
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS theo KH của SGD (01/2018);
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
-Họp tổ theo lịch
Báo cáo tháng 1
 
 
 
 
 
Cả tổ
 
Cô Ý
 
TT
 
 
 
 
 
 
02/2018  
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ kết hợp kiểm tra nội bộ tổ: Cô Nhung, Thầy Biển, Thầy Ry
- Tổ trưởng và tổ phó tham gia cùng LĐT kiểm ra HĐSP GV
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 9-Giêng);
- Hội giảng GVG lí thuyết đợt 2 vào tuần 26, 27 theo lịch;
Báo cáo tháng 2
 
 
Cả tổ
 
GV được phân công
 
 
 
 
 
3/2018
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tham gia coi thi Nghề PT vào 11/3/2018;
- Hòan thành thực hiện  2 chuyên đề cuối;
- Kiểm tra hồ sơ nội bộ tổ kết hợp dự giờ: Thầy Biển
- Họp mặt  08/3/2018;
- Kiểm tra K12 từ tuần 27 bắt đầu từ 12/3. Hạn chót file đề 5/3/2018
- GVCN K12 và GVCN K11, 10( có thành tích) tham gia cắm trại.
- GVCN K12 làm hồ sơ K12.
- Họp tổ theo lịch
Báo cáo tháng 3
 
 
Cả tổ
 
 
 
 
Cô Ý,Thầy Lâm
TT
 
GV được phân công
 
 
TT
 
4/2018
 
 
 
 
 
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Giỗ Tổ HV 25/4/2018
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 23/4/2018;
- Kết thúc chương trình K12;
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
- T/C thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD;
- Họp tổ theo lịch
Báo cáo tháng 4
 
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
GV K12
 
    GVCN
 
 
 
 
5/2018
 
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 07/5/2018. Hạn chót tổ nộp file đề 2/5/2018;
- Hoàn thành kết quả K11&10 để LĐT duyệt KQ ngày 20/5/2018;
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trinh và hướng dẫn HS thi lại ôn tập hè.  
- Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT;
- Tổng kết năm học, báo cáo chất l­­ượng với Sở GD & ĐT. Hết hạn vào ngày 28 và 29/5/2018;
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 21/5/2018;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân
- Họp HĐ  vào ngày/5/2018;
 
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
  - Tiếp tục ôn thi THPTQG cho K12.
- Thi Tuyển sinh K10 ngày 15,16/6/2018.
GV dạy lớp 12
6/2087 - Chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG theo KH của BGD
 
 
 
Chú ý : Kế họach  có thể điều chỉnh theo kế họach thay đổi của SGD và  Hiệu trưởng nhà trường. 
 
 
 
 
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                        
                                                                                                  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                                        Tổ trưởng
                                                                                                                        
 
 
                Lê Tứ Hải
 
 
                                                                                                          Nguyễn Thị Minh Tâm
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT